دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 20 صف

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000
عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 20 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ همانطور که در فهرست آمده تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
نظم نوین جهانی 4
1- اهمیت خاورمیانه درسیاست خارجی آمریکا 5
2- اهداف آمریکا درخاور میانه پساز جنگ سرد 5
1-2. حفظ و تثبیت هژمونی منطقه ای 6
2-2. سیاست مهاردوجانبه و نظم نوین جهانی 7
3-2. مقابله باگسترش بنیادگرایی اسلامی 8
4-2. گسترش دموکراسی 10
5-2. پیشبرد روند صلح اعرابواسرائیل 11
6-2. تداوم حضور فزاینده وگسترش منطقه ای 11
7-2. تقلیل سیاست، ترجیح نظم سیاسى- امنیتى در جهان 12
3- نظم نوین و تاثیرات آن 12
2-3. بحران خلیج‏فارس 13
الف. اهمیت خلیج فارس برای آمریکا 13
ب. استراتژی بوش پدر در منطقه خلیج فارس 13
3-3. کنفرانس صلح خاورمیانه 14
4-3. مداخله آمریکا در سومالى 14
5-3 . افغانستان 15
نتیجه گیری 16
منابع: 18چکیده :
تغییراتی که در سال‏هاى پایانى دهه هشتاد روى داد، تأثیرى عمده بر جغرافیاى سیاسى جهان و سیستم بین‏الملل داشت. این تغییر موجب حذف اتحاد جماهیر شوروى و پدیدار شدن کشورهاى جدیدى در نقشه جغرافیایى دنیا شد. با خاتمه جنگ سرد، نظم جهانى متحول شده و به پیدایش تفکر نظم نوین جهانى منتهی شد. این پژوهش به چیستی این موضوع و تاثیر آن بر خاورمیانه در بازه زمانی بین 1991 تا 2000 می­پردازد. پیروزى ایالات متحده در جنگ خلیج‏فارس، بهترین فرصت را براى آمریکا فراهم آورد تا از آن به صورت یک‏جانبه در جهت حفظ نفوذ خود در خاورمیانه و تحقق ایده نظم نوین جهانى بهره‏بردارى کند. در برداشت آمریکایى‏ها، جهان مطیع قدرت آمریکاست و چنین جهانى با تفکر مذکور هماهنگ و داراى نظم نوین خواهد بود. مورد خاورمیانه، تأیید کننده این ادعاست. اینکه ایالات متحده با نفوذترین کشور در منطقه مى‏باشد، چیزى است که به آن اجازه مى دهد منازعات را مدیریت کند و نظم و هماهنگى را حکمفرما سازد. سوال اصلی مطرح شده در این پژوهش بدین شکل است که اتخاذ نظم نوین جهانی توسط آمریکا چه تاثیری در منطقه خاورمیانه در بین سال‌های 1991 تا 2000 داشته است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه ای بدین ترتیب مطرح گردیده است که اتخاذ سیاست نظم نوین جهانی پس از جنگ سرد موجب گسترش نفوذ آمریکا در خاورمیانه شده است.
مقدمه :
قرن بیستم اغلب شاهد تغییرات مهمى در جهان بود که ترتیبات استراتژیک و نظم سیاسى بین‏الملل را دچار دگرگونى ساخته است. اولین تغییر، ناشى از جنگ جهانى اول بود که به اضمحلال امپراتورى‏هاى عثمانى و اتریش منتهى شد و نظم نوینى را در عرصه بین‏الملل به پدید آورد. دومین تغییر مهم که توسط جنگ جهانى دوم ایجاد گردید، سیستمى دوقطبى را در عرصه بین‏الملل به وجود آورد و در نهایت تغییر سومى که در سال‏هاى پایانى دهه هشتاد روى داد، تأثیرى عمده بر جغرافیاى سیاسى جهان و سیستم بین‏الملل داشت. این تغییر موجب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروى و پدیدار شدن کشورهاى جدیدى در نقشه جغرافیایى دنیا شد. مسلم اینکه، با پایان پذیرفتن جنگ سرد، نظم جهانى متحول شده و دیگر دلیلى وجود ندارد که به پیدایش نظم نوین جهانى به دیده تردید بنگریم. اما این نظم نوین چیست؟ این پژوهش به چیستی این موضوع و تاثیر آن بر خاورمیانه در بازه زمانی بین 1991 تا 2000 می­پردازد. اصطلاح«نظم نوین جهانى»، براى اولین بار در روز یازده سپتامبر سال 1990، طى نطق جرج بوش در برابر اعضاى کنگره، وارد قاموس رسمى کاخ سفید شد. ژنرال اسکوکرافت، مشاور امنیت ملى بوش، ابداع کننده این اصطلاح بود. هنرى کیسینجر تأکید مى‏کند که ما در جهانى چندقطبى زندگى مى‏کنیم و براى اینکه این جهان، جهانى با ثبات باشد، بایستى در تعامل به سر برد. تنها ایالات متحده قادر به برقرارى این تعامل است.
منابع :

- آقایی، سیدداود(1382)، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، پیک فرهنگ.
- امام زاده فرد، پرویز(1384)، دکترین امنیت ملی آمریکا: گذشته حال و چشم انداز آینده، تهران: موسسه ابرار معاصر.
- اسدیان، امیر(1381)، سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
- تد، امانوئل(1383)، پسازامپراطوری، ترجمه محمد سعید طاهری موسوی، تهران، مؤسسه اندیشه سازان نور.
- چامسکی، نوآم(1387)، نظم‏های کهنه و نوین جهانی، ترجمه مهبد ایرانی‏طلب، تهران، اطلاعات.
- دهشیار، حسین(1381)، سیاست خارجی آمریکا و هژمونی، تهران، انتشارات خط سوم.
- دهشیار، حسین(1382)، سیاست خارجی آمریکا در آسیا، تهران، انتشارات ابرار معاصر تهران.
- سلیمانی، محمد باقر(1379)، بازیگرانروندصلحدرخاورمیانه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
- سلیمی نمین، صادق(1383)، ارمغاندموکراسی، تهران، نشر دفتر معارف .
- شولزینگر، رابرت(1379)،دیپلماسیآمریکادرقرنبیستم(1997-1898)، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
- کیسینجر، هنری(1381)، دیپلماسی آمریکا در قرن بیست و یک، ترجمه ابو القاسم راه چمنی، تهران، مؤسسه‏ ابرار معاصر.
- متّقی، ابراهیم(1376)، تحولات سیاسی خارجی امریکا، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- ابراهیمی، شهروز(1384)، «امنیت خلیج فارس: نقش و تعامل قدرت های بزرگ و آمریکا پس از یازده سپتامبر»، فصلنامهمطالعاتدفاعیوامنیتی، شماره 42
- افضلی، رسول(27/4/78)، «جهان سوم در نظم نوین جهانی»، روزنامه نشاط، ش 24.
- امیراحمدی، هوشنگ(1371)، «نظم نوین جهانی، جنگ خلیج فارس و تلاش ایالات متحده برای رهبری جهان»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 55ـ56 (فروردین و اردیبهشت).
- سیف‏زاده، حسین(1383)، «سیاستهای خاورمیانه‏ای آمریکا در برابر چالشهای ضد هژمونیک‏»، فصلنامه‏ خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 1.
- طولانی،قاسم(6/6/80)، «اتحادیه اروپا، الگویی برای نظم نوین جهانی» (مصاحبه با دیتریش گنشر)، نشریه ملّت.
- کاظمی، سید علی‏اصغر(1372)، «نظم نوین جهانی و ساختار قدرت در دوران بعد از جنگ سرد»، مصباح، ش 10و11 (پاییز و زمستان).
- مجتهدزاده، پیروز و روزی‏طلب، زهرا(23/12/76)، «پایه‏های سست تئوری نظم نوین جهانی»، ابرار.
- مهدی زاده، اکبر(1380)، «اولویت­های سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر»، ماهنامه نگاه، شماره19.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000


فایل ورد


فایل wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ائتلاف های غیرعادی - راه کارگر

با وجود این، از ده سال پیش دو کشور روابط استواری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، ...
از واردات عربستان را به خود اختصاص داده در حالیکه این رقم در سال 2000، معادل چهار
درصد بود. .... چین و این منطقه بین سال های 2004 و 2009 جهشی از 37 تا 110 میلیارد
دلار داشت. ... پکن و ریاض، درباره شماری از مسائل مختلف جهانی، نظیر دارفور، نظرات
مشابه ...

8 - علوم نظامی

چین ملی شدن صنعت نفت توسط محمد مصدق بین سال های 1951 تا 1953 را به رسمیت
شناخت ، و از دهه .... به پکن این اجازه را می دهد تا وارد منطقه خاور میانه، یکی از مهمترین
کانون های استراتژی جهانی شود. .... مخارج نظامی در جهان و جهت گیری‌های تحقیق و توسعه
...... بنابراین، چگونگی نظم نوین جهانی مساله ای است که مورد توجه همه کشورها قرار دارد.

مقاله درباره انتفاضه فلسطین دست آوردهای داخلی ، منطقه ای جهانی ...

لینک *پايین مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ویرايش و آماده پرینت) تعداد صفحه:
41فهرست و .... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000.

توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل (2011-1945)

چکیده هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با ... در مورد
اقدامات‌ شورای‌امنیت در محدودة سال‌های 1945 تا 2011 مورد مطالعه‌ قرار می‌گیرد. .... به ویژه‌
اعضای‌ دائم‌ شورا در اختیار شورا می‌گذارند و حتّی‌ نیروهای‌ هوایی‌ آماده‌ که‌ به موجب‌ ماده‌ 45
..... اجرای‌ سیاست‌های‌ خویش‌ و به ویژه‌ پیاده‌ کردن‌ به‌ اصطلاح «نظم‌ نوین‌ جهانی‌»، سازمان‌
ملل‌ ...

مقاله درمورد. وحی و نبوت - دانلود فایل از گوگل

مقاله درمورد. ... ترجمه مقاله مدیریت دانش تطبیقی در یادگیری بر پایه ی پروژه ...
تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 ...

اخبار - وعده صادق

1 ژوئن 2012 ... این نهاد مانند اكثر سازمان هاي بزرگ بين المللي تحت کنترل ... اين گروه اولين اجلاس
خود را در سال 1954 در هتلي بيلدربرگ واقع در هلند برگزار كرد. .... و داراي يك كليساي
جهاني هم هست تا مذاهب موروثي بشر را در جهت اهداف نظم نوين جهاني به كار گيرد. .... از
مهمترین چالش های کشورهای عرب خاورمیانه است که در این کنفرانس مورد ...

ایرنا - ترامپ، خاورمیانه و نظریه نظم نوین جهانی

27 فوریه 2017 ... در این میان، تاثیر تحولات آمریکا (پس از 8 نوامبر 2016) در دوران جدید بر
ژئوپلتیک منطقه ... این نظریه برداشتی معهود و مرسوم از گزاره نظم نوین جهانی است که
مورد توجه ... منطقه خاورمیانه، پرداختن به آن، واجد نکات درس آموز و جالب توجه ای است. ...
در این میان، رویکرد ترامپ در موضوعات گوناگون داخلی و بین المللی به روشنی ...

تاثیر جایگاه ژئوپلیتیکی افغانستان در حمله و ادامۀ حضور آمریکا در ...

24 دسامبر 2011 ... به همین دلیل در این مقاله به مسئله جایگاه ژئوپلتیکی افغانستان به عنوان ... طوري كه
اين نظريه پس از سالها هنوز مورد توجه سلطه گري قدرت هاي بزرگ قراردارد . ... كه منطقه
خاورميانه در آن جاي مي گيرد براساس اين نظريه ، خاورميانه ميان دو قدرت ... آورد كه از
طريق آن بتواند نظم نوين جهانی را تعريف كند ونظام بين المللي وروابط آن ...

دانشگاه علامه طباطبایی پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 دانشگاه علامه ...

هر نظم مستقر تجلی هرم خاصی از قدرت در سیستم بین المللی بوده که دوران ظهور و ... 61
40 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 62 - Van ....
Norman (1991), language and power, london and New York: longman 62 -
focault. ..... در این مقاله تئوری نقشها و طرح نقش قدرت مدنی در تئوری های روابط بین
الملل ، مورد ...

پاورپوینت بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکی

این تحقیق بصورت PowerPoint و با بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تجارت ... این
پاورپوینت را میتوانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه ... تحقیق آماده
در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000

8 - علوم نظامی

چین ملی شدن صنعت نفت توسط محمد مصدق بین سال های 1951 تا 1953 را به رسمیت
شناخت ، و از دهه .... به پکن این اجازه را می دهد تا وارد منطقه خاور میانه، یکی از مهمترین
کانون های استراتژی جهانی شود. .... مخارج نظامی در جهان و جهت گیری‌های تحقیق و توسعه
...... بنابراین، چگونگی نظم نوین جهانی مساله ای است که مورد توجه همه کشورها قرار دارد.

International Relations & Affairs | Ali Behnoodniya, M.A. | Pulse ...

20 مارس 2016 ... در این مقاله بناست سیاست خارجی دولت بوش ( 2000-2008) و دولت اوباما ... در اين مقاله
سياست خارجي امريكا در مبارزه با تروريسم در خاورميانه مورد ... سیاست خارجی جرج
بوش در طی سال های 2001 تا 2009 را می توان بیش از هر چیز دیگر تحت تاثیر ... 5 -
تشكيل ائتلاف هاي جهاني بر مهار نيروهاي ضد آمريكا در نظام بين الملل.

بازتاب نظم سیاسی جدید عراق بر روابط دوجانبه ایران و ... - سیاست جهانی

سقوط صدام در سال 2003 م دشمن همسایه دو کشور ایران و عربستان را از بین برد و ... با
توجه به این وضعیت مقاله حاضر در قالب نظریه سازه انگاری در تلاش است تا چگونگی
تأثیر ... Significant challenges about in the mutual relationship between the two
... امنیتی منطقه خلیج فارس، در مجموعه مقالات عراق نوین و تحولات خاورمیانه، تهران، ...

چرایی و چگونگی سرنگونی دیکتاتور - خبرآنلاین

24 ا کتبر 2012 ... اکنون یک سال از فروپاشی حکومت مادام‌العمر قذافی و کشته شدن وی در لیبی ....
برخورد با معترضین استفاده کرد که بین 1000 تا 2000 نفر بر اثر آن .... و گویای
بسیاری از تحولات امنیتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. ..... 1- آقایی سید داود
،نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی،تهران،پیک فرهنگ،1385

هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در عصر جهانی شدن رضا التیامی نیا ...

مقالات آماده انتشار ... واژه‌های کلیدی: جهانی شدن، سبک زندگی، اسلام، هویت، فرهنگ
اسلامی ... امروزه هویت ایرانی تحت تأثیر عواملی مانند پیشینه تاریخی، اجتماعی و
فرهنگی، ... غرب و سال‌ها تحقیر و اهانت مستبدان داخلی و استعمار و جهانی سازی است (
Ameli,2000: ..... در امپریالیسم سیاسی، امریکا سعی می‌کند با شعار نظم نوین جهانی و
مبارزه با ...

دانلود رایگان تحقیق در مورد ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اداری اﯾﺮان ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: Word (ﻗﺎﺑﻞ ... در
اوراﺳﻴﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﻳﺎدی ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻳﻨﺪه ﻧﻈﺎم ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺟﻬﺎن را روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ. ﻛﺮد. ... نقش قدرت های بزرگ
غربی در تحوالت اخیر خاورمیانه در سال . .... نظم منطقه ای؛سیاست داخل کشور های منطقه
ای و تعامل میان منطقه و نظام جهانی . ..... [PDF]ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﻼن در ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ی
روﻳﻜﺮد ﻛﺸﻮر.

مقاله مدیریت نوین در عرصه جهانی | نتیجه جستجو | برترین عناوین

دوره آموزش مقاله نویسی علمی و پژوهشی و isi (ویژه تمامی رشته ها) ... باشد و دارای
تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . ... در این
بخش به معرفی و ارائه یکی از معدود مقالاتی می پردازیم که رشته مديريت آموزشی را
مورد بررسی قرار دا .... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال های
1991 تا 2000.

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد: از واقع‌گرایی تا ...

پرسش اصلی مقاله است: پایان جنگ سرد و فروپاشی تهدید شوروی چه آثار و پیامدهایی
... با توجه به این که منطقه خاورمیانه از بعد از جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه سیاست ...
پس از جنگ سرد، سیاست اعمالی، سیاست اعلامی، خط مشی عمومی، نظم نوین جهانی، صلح
.... در سال 1989 و متعاقب آن فروپاشی شوروی در سال 1991، دشمن اصلی آمریکا از بین
...

چرایی و چگونگی سرنگونی دیکتاتور - خبرآنلاین

24 ا کتبر 2012 ... اکنون یک سال از فروپاشی حکومت مادام‌العمر قذافی و کشته شدن وی در لیبی ....
برخورد با معترضین استفاده کرد که بین 1000 تا 2000 نفر بر اثر آن .... و گویای
بسیاری از تحولات امنیتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. ..... 1- آقایی سید داود
،نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی،تهران،پیک فرهنگ،1385

مهندسی ژئوپلیتیک در جنوب غرب آسیا | خبربان

15 آوريل 2017 ... روند تحولات جهانی در دوران پس از جنگ سرد و تلاش‌های دامنه‌دار آمریکا در نقاط مختلف
دنیا نشان‌دهنده پیگیری راهبردی مشخص از سوی آمریکا برای جهان است ...

تحقیق در مورد سیاست ایالا ت متحده در خلیج فارس | عبارت جستجو شده ...

تحقيق در مورد سياست ايالا ت متحده در خليج فارس لینک پرداخت و پایین مطلب فرمت
فایل word قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد صفحه16 فهرست مطالب سياست ايالا ت
متحده در ..... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال های 1991 تا 2000.

هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در عصر جهانی شدن رضا التیامی نیا ...

مقالات آماده انتشار ... واژه‌های کلیدی: جهانی شدن، سبک زندگی، اسلام، هویت، فرهنگ
اسلامی ... امروزه هویت ایرانی تحت تأثیر عواملی مانند پیشینه تاریخی، اجتماعی و
فرهنگی، ... غرب و سال‌ها تحقیر و اهانت مستبدان داخلی و استعمار و جهانی سازی است (
Ameli,2000: ..... در امپریالیسم سیاسی، امریکا سعی می‌کند با شعار نظم نوین جهانی و
مبارزه با ...

پایان نامه و مقالات دانشجویی - مطالب ارسال شده توسط thesisfile

فایل های دانشجویی،مقاله،پایان نامه،تحقیق و ...,پایان نامه و مقالات دانشجویی ... ذخیره
شده پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان .... ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ، آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي، ﻗﻔﻘﺎز و ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺰاﻳﺎي آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ . .....
ناتو از پایان جنگ سرد تا آغاز نظم نوین جهانی اختصاص دارد، که خطوط اصلی
استراتژی .

دانلود مقاله کامل درباره انقلاب رنگی - arzon-file.arzon-file.ir

انقلاب رنگی به تغییر و تحولاتی اطلاق می شود که تا کنون در کشورهای ... نوامبر همان
سال منجر به کناره گیری شواردنادزه از قدرت و آغاز حکومت ساکاشویلی (بالقب دن ... این
مقاله به بخشی از ابعاد گوناگون \\\"انقلابهای \\\" رنگی و عوامل تاثیرگذار بر آن ... سرآ
لترنا تیوهای ا ولترا راست و ارتجاعی و دور نمای نظم نوین جهانی آمریکا بسیج نمود .

نسل‌کشی ارمنی‌ها - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در طی این دوران دیگر گروه‌های قومی منطقه، از جمله آشوریان، یونانیان و کردها نیز به ...
شمار کشته‌شدگان ارمنی در ترکیه طی سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۳ میلادی بین ۶۰۰٬۰۰۰ (در
منابع .... در آستانه جنگ جهانی اول سیاست ترکیه تحت تأثیر دو نقشه بزرگ قرار ......
خاورمیانه باید به تدریس و تحقیق در مورد کشتار ارمنیان در امپراتوری عثمانی
بپردازند.

استراتژی اياالت متحده امريكا در زمينه انرژی - مجله تحقیقات حقوق ...

انرژی امريکا، میزان مصرف نفت و گاز طبیعی در جهان تا سال 2020 افزايش خواهد .... و
فناوری های جديد بر »برآورد« منابع سوخت های فسیلی تأثیر می گذارد. ... به داليل
مختلف و با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، راهبرد امريکا در اين منطقه ... تقاضای جهانی
نفت در سال 1991 بالغ بر 66/9 میلیون بشکه در ... حال در مقاله حاضر سؤال اين است كه
:.

International Relations & Affairs | Ali Behnoodniya, M.A. | Pulse ...

20 مارس 2016 ... در این مقاله بناست سیاست خارجی دولت بوش ( 2000-2008) و دولت اوباما ... در اين مقاله
سياست خارجي امريكا در مبارزه با تروريسم در خاورميانه مورد ... سیاست خارجی جرج
بوش در طی سال های 2001 تا 2009 را می توان بیش از هر چیز دیگر تحت تاثیر ... 5 -
تشكيل ائتلاف هاي جهاني بر مهار نيروهاي ضد آمريكا در نظام بين الملل.

پروژه پایان جهان همچنان ادامه دارد/ پایان جهان در سال 2013 یا 2023+عکس ...

14 ژانويه 2013 ... «نظم کنونی جهان» که حاصل دسیسه‌هایی است که پیش از جنگ جهانی اول .... در این مستند
و مستندهای مشابه پیشگویی های سال 2012 به منطقه خاورمیانه .... در بین سالهای 2000
تا 2009 موسسات مطالعاتی تاریخی، آینده پژوهی، .... جهان آینده است که بر اساس نظم
نوین جهانی مورد نظر غرب شکل می گیرد. ..... ممنون از این مقاله خوبتون.

آذرگون: تقابل پانکردیسم و سیر روشنفکری در خاورمیانه - تریبون

با مطالعه تاریخ جهان و منطقه میتوان نمونه های فراوانی از تاسیس گروههای ترور .... در
سالهای بعدی برای استخدام در دولت عثمانی شخص موظف بود تا از یکی از مدارس بالا
فارغ .... در نتیجه قتلهای ناموسی که میان عشیرتها در جنوب شرق ترکیه بین سالهای
2000 تا ... زنان از سال 1991 تا سال 2007 بیش از 12000 مورد قتل ناموسی در اقلیم
کردستان ...

نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000

مورد خاورمیانه، تأیید کننده این ادعاست. ... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه
خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000. مقاله ... اصل مقاله (554 K). نوع مقاله: پژوهشی .....
بوش پدر عبارت بود از نظم نوین جهانی و آماده شدن برای دست زدن به دو جنگ عمده منطقه ای
همزمان.

Displaying items by tag: قره باغ - موسسه ترجمه و تحقیق هور

بخش سوم سمینار علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز اختصاص به نقش کشورهای منطقه ای
در ... همچنین این منطقه مرزی حائل بین سه منطقه ژئواستراتژیک جهانی یعنی خاورمیانه،
اوراسیای .... ترکیه در سال های 1992-1991 به صورت محرمانه تکنولوژی نظامی به
آذربایجان ... گروهی قوی متشکل از2000-1500 نظامی وفادار به ایلچی بیگ را آماده
سازند تا در ...

پاورپوینت بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکی

این تحقیق بصورت PowerPoint و با بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تجارت ... این
پاورپوینت را میتوانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه ... تحقیق آماده
در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000

دانشجو دانلود - تبیان

در بخش نخست این مقاله که با اقتباس از کتاب «راهنمای زمان جشن‌های ملی ایران»( .... با
فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 میلادی و پایان یافتن جنگ سرد .... است تا برخی
از تأثیرات این فن‌آوری نوین ارتباطی بر زندگی کاربران آن مورد بررسی قرار گیرد
.... 2- آقایی سید داوود، نقش و جایگاه شورای امنیت و نظم نوین جهانی، تهران: انتشارات ...

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد: از واقع‌گرایی تا ...

پرسش اصلی مقاله است: پایان جنگ سرد و فروپاشی تهدید شوروی چه آثار و پیامدهایی
... با توجه به این که منطقه خاورمیانه از بعد از جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه سیاست ...
پس از جنگ سرد، سیاست اعمالی، سیاست اعلامی، خط مشی عمومی، نظم نوین جهانی، صلح
.... در سال 1989 و متعاقب آن فروپاشی شوروی در سال 1991، دشمن اصلی آمریکا از بین
...

جهانى شدن و ظهور هویت بنیادگرا در خاورمیانه

چکیده rn جهانى شدن در منطقه خاورمیانه با به چالش کشیدن هویت های ایدئولوژیک (
حاکم) ... نوین تحلیل شود، لیکن این مقاله صرفاً به چگونگى رابطه جهانى شدن و بحران
معنا و ... است که قید و بندهاى جغرافیایى حاکم بر روابط اجتماعى و فرهنگى، از بین
مى رود و ..... تا تأثیرات جهانى شدن، در ظهور و گسترش هویت های بنیادگرا در دنیاى
نوین مورد ...

دیپلماسی اقتصادی و قدرت‌یابی چین در عرصه جهانی

نتیجه وضعیت فوق این است که امکان نظم بخشیدن به اقتصاد کشورها در چارچوب ملی
... یکی از عمده‌ترین این تأثیرات افزایش اهمیت مؤلفه‌های اقتصادی در دیپلماسی و
تقویت ... در این مجموعه مقالات به بررسی تحولات نوین جهانی و آثار آن بر دیپلماسی
خارجی ..... اخیراً سهم چین از تجارت کالاهای صنعتی از سال 2000 تا 2012 از 9/7 درصد
به 17/7 ...

new final page 96.01.10.indd - شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

18 فوریه 2013 ... 1- مقاالت با تعداد کلمـاتی بین 5000 تا 7000 تهیه شده و نمودارها، جداول و ... 5-
فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی در ویرایش هر مقاله ...... وﺿعیت کﺸور در
ﺷاﺧﺺ ها ی حکمرانی ﺧوب در سال 2015 (بانﮏ جهانی، ...... 2000( . World Development
Report. New York: Oxford University. ...... دولت و جهانی شدن در خاورمیانه.

استراتژی اياالت متحده امريكا در زمينه انرژی - مجله تحقیقات حقوق ...

انرژی امريکا، میزان مصرف نفت و گاز طبیعی در جهان تا سال 2020 افزايش خواهد .... و
فناوری های جديد بر »برآورد« منابع سوخت های فسیلی تأثیر می گذارد. ... به داليل
مختلف و با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، راهبرد امريکا در اين منطقه ... تقاضای جهانی
نفت در سال 1991 بالغ بر 66/9 میلیون بشکه در ... حال در مقاله حاضر سؤال اين است كه
:.

بررسی علل مهاجرت گسترده پناهجویان عرب در چند سال اخیر به کشورهای ...

22 سپتامبر 2015 ... حال این خطر جانی چه براثر مقابله با حکومت داخلی باشد و چه بر اثر جنگ با ... اوج
تشنگی در کشورها جهت تصاحب کشورهای کلیدی در خاورمیانه تا جایی ... برای ایجاد
نظم نوین جهانی باید دربین کشورهای جهان توازن قدرت برقرارگردد. ... این کشورها شروع
به تحقیق در مورد عوامل نابودی کشور خود و سایر کشورهای جهان نمودند تا ...

بررسی علل مهاجرت گسترده پناهجویان عرب در چند سال اخیر به کشورهای ...

22 سپتامبر 2015 ... حال این خطر جانی چه براثر مقابله با حکومت داخلی باشد و چه بر اثر جنگ با ... اوج
تشنگی در کشورها جهت تصاحب کشورهای کلیدی در خاورمیانه تا جایی ... برای ایجاد
نظم نوین جهانی باید دربین کشورهای جهان توازن قدرت برقرارگردد. ... این کشورها شروع
به تحقیق در مورد عوامل نابودی کشور خود و سایر کشورهای جهان نمودند تا ...

تاثیرگذارترین اقتصاددانان سال ۲۰۱۴ از نگاه هفته‌نامه اکونومیست

25 آوريل 2015 ... گروبر از سال 1992 مشغول تدریس اقتصاد در دانشگاه MIT بوده و از سال 1997 ....
رفتاری تا املاک و مستغلات و مدیریت ریسک کتاب نوشته است و از سال 1991 با ... من
تحقیقات گسترده‌ای در مورد تاثیر ترجیحات اجتماعی در رقابت، همکاری و ..... سال‌های
1997 تا 2000 به عنوان معاون و اقتصاددان ارشد بانک جهانی فعالیت کرد.

مدلسازیِ ژنومهای ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق

ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه عوامل ثابت و متغیّر جغرافیایی تأثیرگذار بر سیاست و ...
و ژنوم‌های ژئوپلیتیک موجود در جغرافیای سیاسی ایران و عراق کوشش کرده اند تا در
... از تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین کشورهای منطقه‌ خاورمیانه به‌شمارمی آید. ....
با بین النهرین از قرن نوزدهم مدنظر بریتانیا بود و در سال های 1303،1325،1329 و
1338 ه.

روز جهانى مبارزه با بیابان زایی | نتیجه جستجو | برترین عناوین

مقاله بررسی نقش ساختار زمین شناسی در بیابان زایی دشت سیستان تحت pdf ...
دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله
بررسی نقش ... بسم الله الرحمن الرحیم اونروز یکی از بچه ها در مورد مبارزه با نفسش
تعریف میکرد کلی ... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991
تا 2000.

گزارش نشست حضور روسیه در سوریه و تاثیر آن بر ... - انجمن علوم سیاسی

28 نوامبر 2015 ... دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نیز .... اما در مورد
تأثيرات حضور روسيه در معادلات سیاسی امنیتی منطقه و جهان هم می توان .... و نظام
دوقطبي، آمريكاييها براي ايجاد نظم نوين جهانی نياز به اين داشتند كه ..... اين اتفاق،
اولين بار در جنگ سال 1991 و بعد، در عراق در سال 2003 ..... فراخوان مقاله.

نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000

مورد خاورمیانه، تأیید کننده این ادعاست. ... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه
خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000. مقاله ... اصل مقاله (554 K). نوع مقاله: پژوهشی .....
بوش پدر عبارت بود از نظم نوین جهانی و آماده شدن برای دست زدن به دو جنگ عمده منطقه ای
همزمان.

فهرست بیش از ۱۰۰ جنایت و دخالت آمریکا در کمتر از یک قرن ...

1 نوامبر 2013 ... این مقاله سعی دارد با مرور روند مداخلات امریکا در کشورهای جهان طی بازه زمانی یک ... *
بین سال های 1912 تا 1933 ارتش امریکا، نیکاراگوئه را در اشغال خود داشت و ..... دوره
چهارم: از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی تا پایان قرن بیستم (نظم نوین جهانی) ... در
مورد کشتارهای منطقه بالکان و نسل کشی توسط صرب ها از سال 1991)، ...

2-4- ادبيات تحقيق در زمينه صنعت اسباب بازي

اگر مسئله خوب روشن يا تبيين نشود، تمام مراحل بعدي فرايند تحقيق از جمله جمع‌آوري
... نيز طبقه اجتماعي، گروه سني بين 4 تا 6 سال و داراي خانواده از نظر اجتماعي و
اقتصادي متوسط .... فرصتهاي بازار شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. .....
سمت نگاه به وسيله‌اي براي آماده ساختن كودكان براي استفاده از فن‌آوريهاي نوين تغيير
كند.

بررسی سیاست نه شرقی، نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش های ...

13 آگوست 2017 ... تحقیق تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر... 2017-07-05 ... مقاله ترجمه شده با
عنوان بررسی تئاتر شرقی و تئاتر غربی. ... از این رو می توان آن را به عنوان اولین
الگوی انقلابی و اسلامی در جهان سوم و خاورمیانه مورد توجه قرار داد. ... بین سالهای 1975
تا 1980، در حدود هشت رژیم انقلابی در کشورهای جهان سوم به قدرت رسید.

8 - علوم نظامی

چین ملی شدن صنعت نفت توسط محمد مصدق بین سال های 1951 تا 1953 را به رسمیت
شناخت ، و از دهه .... به پکن این اجازه را می دهد تا وارد منطقه خاور میانه، یکی از مهمترین
کانون های استراتژی جهانی شود. .... مخارج نظامی در جهان و جهت گیری‌های تحقیق و توسعه
...... بنابراین، چگونگی نظم نوین جهانی مساله ای است که مورد توجه همه کشورها قرار دارد.

ایرنا - ترامپ، خاورمیانه و نظریه نظم نوین جهانی

27 فوریه 2017 ... در این میان، تاثیر تحولات آمریکا (پس از 8 نوامبر 2016) در دوران جدید بر
ژئوپلتیک منطقه ... این نظریه برداشتی معهود و مرسوم از گزاره نظم نوین جهانی است که
مورد توجه ... منطقه خاورمیانه، پرداختن به آن، واجد نکات درس آموز و جالب توجه ای است. ...
در این میان، رویکرد ترامپ در موضوعات گوناگون داخلی و بین المللی به روشنی ...

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد: از واقع‌گرایی تا ...

پرسش اصلی مقاله است: پایان جنگ سرد و فروپاشی تهدید شوروی چه آثار و پیامدهایی
... با توجه به این که منطقه خاورمیانه از بعد از جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه سیاست ...
پس از جنگ سرد، سیاست اعمالی، سیاست اعلامی، خط مشی عمومی، نظم نوین جهانی، صلح
.... در سال 1989 و متعاقب آن فروپاشی شوروی در سال 1991، دشمن اصلی آمریکا از بین
...

International Relations & Affairs | Ali Behnoodniya, M.A. | Pulse ...

20 مارس 2016 ... در این مقاله بناست سیاست خارجی دولت بوش ( 2000-2008) و دولت اوباما ... در اين مقاله
سياست خارجي امريكا در مبارزه با تروريسم در خاورميانه مورد ... سیاست خارجی جرج
بوش در طی سال های 2001 تا 2009 را می توان بیش از هر چیز دیگر تحت تاثیر ... 5 -
تشكيل ائتلاف هاي جهاني بر مهار نيروهاي ضد آمريكا در نظام بين الملل.

دانلود رایگان تحقیق در مورد ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اداری اﯾﺮان ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: Word (ﻗﺎﺑﻞ ... در
اوراﺳﻴﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﻳﺎدی ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻳﻨﺪه ﻧﻈﺎم ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺟﻬﺎن را روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ. ﻛﺮد. ... نقش قدرت های بزرگ
غربی در تحوالت اخیر خاورمیانه در سال . .... نظم منطقه ای؛سیاست داخل کشور های منطقه
ای و تعامل میان منطقه و نظام جهانی . ..... [PDF]ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﻼن در ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ی
روﻳﻜﺮد ﻛﺸﻮر.

آذرگون: تقابل پانکردیسم و سیر روشنفکری در خاورمیانه - تریبون

با مطالعه تاریخ جهان و منطقه میتوان نمونه های فراوانی از تاسیس گروههای ترور .... در
سالهای بعدی برای استخدام در دولت عثمانی شخص موظف بود تا از یکی از مدارس بالا
فارغ .... در نتیجه قتلهای ناموسی که میان عشیرتها در جنوب شرق ترکیه بین سالهای
2000 تا ... زنان از سال 1991 تا سال 2007 بیش از 12000 مورد قتل ناموسی در اقلیم
کردستان ...

آذرگون: تقابل پانکردیسم و سیر روشنفکری در خاورمیانه - تریبون

با مطالعه تاریخ جهان و منطقه میتوان نمونه های فراوانی از تاسیس گروههای ترور .... در
سالهای بعدی برای استخدام در دولت عثمانی شخص موظف بود تا از یکی از مدارس بالا
فارغ .... در نتیجه قتلهای ناموسی که میان عشیرتها در جنوب شرق ترکیه بین سالهای
2000 تا ... زنان از سال 1991 تا سال 2007 بیش از 12000 مورد قتل ناموسی در اقلیم
کردستان ...

اسلام تايمز - همکاری سازمان ناتو و جمهوری آذربایجان

12 مارس 2014 ... بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر ساختار نظام بین الملل و بسط مفهوم .... در این
اجلاس به طور جدی حضور ناتو در خاورمیانه مورد توجه قرار گرفت. ... تا سال 2000 چهل
کشور در برنامه صلح مشارکت داشته اند که از این میان، سه کشور ... مانده از شوروی، می
توانست نقش خود را در زمینه نظم نوین جهانی به سهولت و آسانی ایفا کند.

تحقیق آماده در مورد اوراسیای مرکزی

مقاله حاضر در پی پاسخ‌گویی به این سوال می‌باشد که چرا منطقه اوراسیای مرکزی در
رقابت ... اگر چه پس از فروپاشی شوروی در سال 1991میلادی، در دوره‌ای کوتاه مدت(2سال)
، ... مناسب برای رقابت های روسیه و غرب در اوراسیای مرکزی (2000 تا کنون) ارائه دهد. ...
آقایی، داوود (1384)، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، تهران: نسل نیکان

بایگانی‌ها مقاله - صفحه 14 از 19 - مقالات

در این مورد باید بین اصلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل
... به نام نظم نوین جهانی كه شاخصه های كلان آن تا حدودی مشخص و معین شده است، مفهومی از
.... 3 – عدم ثبات منطقه ای: حضور عنصرنامیمون اسرائیل در منطقه خاورمیانه به عنوان .....
اولین سازه بتن پیش تنیده دنیا در حدود سال 1930 توسط فریسینه طرح و اجرا شد.نقشه زمین شناسی 100000 شاهین دژ

کاراقرینی قانون کار 43 صفایل فلش تبلت P1000 v600

آبجکت پله برقی

دانلود پاورپوینت دموگرافی یا جمعیت شناسی - 107 اسلاید

پروژه روستا (روستای دیوند و گویگان بخش ساردوئیه جیرفت)

دانلود پاورپوینت حس و حرکت فصل پنجم علوم پایه هشتم