دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 20 صف

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000
عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 20 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ همانطور که در فهرست آمده تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
نظم نوین جهانی 4
1- اهمیت خاورمیانه درسیاست خارجی آمریکا 5
2- اهداف آمریکا درخاور میانه پساز جنگ سرد 5
1-2. حفظ و تثبیت هژمونی منطقه ای 6
2-2. سیاست مهاردوجانبه و نظم نوین جهانی 7
3-2. مقابله باگسترش بنیادگرایی اسلامی 8
4-2. گسترش دموکراسی 10
5-2. پیشبرد روند صلح اعرابواسرائیل 11
6-2. تداوم حضور فزاینده وگسترش منطقه ای 11
7-2. تقلیل سیاست، ترجیح نظم سیاسى- امنیتى در جهان 12
3- نظم نوین و تاثیرات آن 12
2-3. بحران خلیج‏فارس 13
الف. اهمیت خلیج فارس برای آمریکا 13
ب. استراتژی بوش پدر در منطقه خلیج فارس 13
3-3. کنفرانس صلح خاورمیانه 14
4-3. مداخله آمریکا در سومالى 14
5-3 . افغانستان 15
نتیجه گیری 16
منابع: 18چکیده :
تغییراتی که در سال‏هاى پایانى دهه هشتاد روى داد، تأثیرى عمده بر جغرافیاى سیاسى جهان و سیستم بین‏الملل داشت. این تغییر موجب حذف اتحاد جماهیر شوروى و پدیدار شدن کشورهاى جدیدى در نقشه جغرافیایى دنیا شد. با خاتمه جنگ سرد، نظم جهانى متحول شده و به پیدایش تفکر نظم نوین جهانى منتهی شد. این پژوهش به چیستی این موضوع و تاثیر آن بر خاورمیانه در بازه زمانی بین 1991 تا 2000 می­پردازد. پیروزى ایالات متحده در جنگ خلیج‏فارس، بهترین فرصت را براى آمریکا فراهم آورد تا از آن به صورت یک‏جانبه در جهت حفظ نفوذ خود در خاورمیانه و تحقق ایده نظم نوین جهانى بهره‏بردارى کند. در برداشت آمریکایى‏ها، جهان مطیع قدرت آمریکاست و چنین جهانى با تفکر مذکور هماهنگ و داراى نظم نوین خواهد بود. مورد خاورمیانه، تأیید کننده این ادعاست. اینکه ایالات متحده با نفوذترین کشور در منطقه مى‏باشد، چیزى است که به آن اجازه مى دهد منازعات را مدیریت کند و نظم و هماهنگى را حکمفرما سازد. سوال اصلی مطرح شده در این پژوهش بدین شکل است که اتخاذ نظم نوین جهانی توسط آمریکا چه تاثیری در منطقه خاورمیانه در بین سال‌های 1991 تا 2000 داشته است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه ای بدین ترتیب مطرح گردیده است که اتخاذ سیاست نظم نوین جهانی پس از جنگ سرد موجب گسترش نفوذ آمریکا در خاورمیانه شده است.
مقدمه :
قرن بیستم اغلب شاهد تغییرات مهمى در جهان بود که ترتیبات استراتژیک و نظم سیاسى بین‏الملل را دچار دگرگونى ساخته است. اولین تغییر، ناشى از جنگ جهانى اول بود که به اضمحلال امپراتورى‏هاى عثمانى و اتریش منتهى شد و نظم نوینى را در عرصه بین‏الملل به پدید آورد. دومین تغییر مهم که توسط جنگ جهانى دوم ایجاد گردید، سیستمى دوقطبى را در عرصه بین‏الملل به وجود آورد و در نهایت تغییر سومى که در سال‏هاى پایانى دهه هشتاد روى داد، تأثیرى عمده بر جغرافیاى سیاسى جهان و سیستم بین‏الملل داشت. این تغییر موجب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروى و پدیدار شدن کشورهاى جدیدى در نقشه جغرافیایى دنیا شد. مسلم اینکه، با پایان پذیرفتن جنگ سرد، نظم جهانى متحول شده و دیگر دلیلى وجود ندارد که به پیدایش نظم نوین جهانى به دیده تردید بنگریم. اما این نظم نوین چیست؟ این پژوهش به چیستی این موضوع و تاثیر آن بر خاورمیانه در بازه زمانی بین 1991 تا 2000 می­پردازد. اصطلاح«نظم نوین جهانى»، براى اولین بار در روز یازده سپتامبر سال 1990، طى نطق جرج بوش در برابر اعضاى کنگره، وارد قاموس رسمى کاخ سفید شد. ژنرال اسکوکرافت، مشاور امنیت ملى بوش، ابداع کننده این اصطلاح بود. هنرى کیسینجر تأکید مى‏کند که ما در جهانى چندقطبى زندگى مى‏کنیم و براى اینکه این جهان، جهانى با ثبات باشد، بایستى در تعامل به سر برد. تنها ایالات متحده قادر به برقرارى این تعامل است.
منابع :

- آقایی، سیدداود(1382)، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، پیک فرهنگ.
- امام زاده فرد، پرویز(1384)، دکترین امنیت ملی آمریکا: گذشته حال و چشم انداز آینده، تهران: موسسه ابرار معاصر.
- اسدیان، امیر(1381)، سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
- تد، امانوئل(1383)، پسازامپراطوری، ترجمه محمد سعید طاهری موسوی، تهران، مؤسسه اندیشه سازان نور.
- چامسکی، نوآم(1387)، نظم‏های کهنه و نوین جهانی، ترجمه مهبد ایرانی‏طلب، تهران، اطلاعات.
- دهشیار، حسین(1381)، سیاست خارجی آمریکا و هژمونی، تهران، انتشارات خط سوم.
- دهشیار، حسین(1382)، سیاست خارجی آمریکا در آسیا، تهران، انتشارات ابرار معاصر تهران.
- سلیمانی، محمد باقر(1379)، بازیگرانروندصلحدرخاورمیانه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
- سلیمی نمین، صادق(1383)، ارمغاندموکراسی، تهران، نشر دفتر معارف .
- شولزینگر، رابرت(1379)،دیپلماسیآمریکادرقرنبیستم(1997-1898)، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
- کیسینجر، هنری(1381)، دیپلماسی آمریکا در قرن بیست و یک، ترجمه ابو القاسم راه چمنی، تهران، مؤسسه‏ ابرار معاصر.
- متّقی، ابراهیم(1376)، تحولات سیاسی خارجی امریکا، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- ابراهیمی، شهروز(1384)، «امنیت خلیج فارس: نقش و تعامل قدرت های بزرگ و آمریکا پس از یازده سپتامبر»، فصلنامهمطالعاتدفاعیوامنیتی، شماره 42
- افضلی، رسول(27/4/78)، «جهان سوم در نظم نوین جهانی»، روزنامه نشاط، ش 24.
- امیراحمدی، هوشنگ(1371)، «نظم نوین جهانی، جنگ خلیج فارس و تلاش ایالات متحده برای رهبری جهان»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 55ـ56 (فروردین و اردیبهشت).
- سیف‏زاده، حسین(1383)، «سیاستهای خاورمیانه‏ای آمریکا در برابر چالشهای ضد هژمونیک‏»، فصلنامه‏ خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 1.
- طولانی،قاسم(6/6/80)، «اتحادیه اروپا، الگویی برای نظم نوین جهانی» (مصاحبه با دیتریش گنشر)، نشریه ملّت.
- کاظمی، سید علی‏اصغر(1372)، «نظم نوین جهانی و ساختار قدرت در دوران بعد از جنگ سرد»، مصباح، ش 10و11 (پاییز و زمستان).
- مجتهدزاده، پیروز و روزی‏طلب، زهرا(23/12/76)، «پایه‏های سست تئوری نظم نوین جهانی»، ابرار.
- مهدی زاده، اکبر(1380)، «اولویت­های سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر»، ماهنامه نگاه، شماره19.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000


فایل ورد


فایل wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال های 1991 تا 2000 ...

اما چرا حال خاورمیانه در این سال ها، علی رغم همه تلاش های منطقه ای و بین المللی، رو به
بهبودی ..... مدیرعامل شرکت پرداخت نوین در مورد بازگشت مالیات بر ارزش افزوده
مسافرین ترکیه ... فرضیه مقاله مطرح می کند که «خروجی های ژئوپلیتیک خاورمیانه
عمدتاً تحت ...... جوان جهانی» هستند و آماده می شوند تا تأثیر شگرفی بر آینده جهان
داشته باشند.

پاورپوینت درمورد تئوري و طراحي سازمان

فصل هفتم: طراحي نوين براي رقابت جهاني بخش اول:مقدمه اي بر سازمان فصل ... تحقیق
آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000

ایرنا - ترامپ، خاورمیانه و نظریه نظم نوین جهانی

27 فوریه 2017 ... در این میان، تاثیر تحولات آمریکا (پس از 8 نوامبر 2016) در دوران جدید بر
ژئوپلتیک منطقه ... این نظریه برداشتی معهود و مرسوم از گزاره نظم نوین جهانی است که
مورد توجه ... منطقه خاورمیانه، پرداختن به آن، واجد نکات درس آموز و جالب توجه ای است. ...
در این میان، رویکرد ترامپ در موضوعات گوناگون داخلی و بین المللی به روشنی ...

استراتژی اياالت متحده امريكا در زمينه انرژی - مجله تحقیقات حقوق ...

انرژی امريکا، میزان مصرف نفت و گاز طبیعی در جهان تا سال 2020 افزايش خواهد .... و
فناوری های جديد بر »برآورد« منابع سوخت های فسیلی تأثیر می گذارد. ... به داليل
مختلف و با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، راهبرد امريکا در اين منطقه ... تقاضای جهانی
نفت در سال 1991 بالغ بر 66/9 میلیون بشکه در ... حال در مقاله حاضر سؤال اين است كه
:.

فهرست بیش از ۱۰۰ جنایت و دخالت آمریکا در کمتر از یک قرن ...

1 نوامبر 2013 ... این مقاله سعی دارد با مرور روند مداخلات امریکا در کشورهای جهان طی بازه زمانی یک ... *
بین سال های 1912 تا 1933 ارتش امریکا، نیکاراگوئه را در اشغال خود داشت و ..... دوره
چهارم: از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی تا پایان قرن بیستم (نظم نوین جهانی) ... در
مورد کشتارهای منطقه بالکان و نسل کشی توسط صرب ها از سال 1991)، ...

فایل word | صفحه 48 از 96 | آساک فایل

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000 عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا ...

گزارش نشست حضور روسیه در سوریه و تاثیر آن بر ... - انجمن علوم سیاسی

28 نوامبر 2015 ... دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نیز .... اما در مورد
تأثيرات حضور روسيه در معادلات سیاسی امنیتی منطقه و جهان هم می توان .... و نظام
دوقطبي، آمريكاييها براي ايجاد نظم نوين جهانی نياز به اين داشتند كه ..... اين اتفاق،
اولين بار در جنگ سال 1991 و بعد، در عراق در سال 2003 ..... فراخوان مقاله.

Displaying items by tag: قره باغ - موسسه ترجمه و تحقیق هور

بخش سوم سمینار علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز اختصاص به نقش کشورهای منطقه ای
در ... همچنین این منطقه مرزی حائل بین سه منطقه ژئواستراتژیک جهانی یعنی خاورمیانه،
اوراسیای .... ترکیه در سال های 1992-1991 به صورت محرمانه تکنولوژی نظامی به
آذربایجان ... گروهی قوی متشکل از2000-1500 نظامی وفادار به ایلچی بیگ را آماده
سازند تا در ...

امام علی(ع) - شفقنا

همه منطقه تحت تاثیر اتفاقاتی قرار خواهدگرفت که قرار است در سوریه بیفتد. ...
شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- مداخله نظامی غرب علیه اسد چه .... *
تاسیس 2000 فرقه نوظهور .... از این رو مقاله حاضر در صدد بررسی گفتمان اسلام
سیاسی و مناسبات، تعاملات و منازعات آن با غرب ..... مطرح و در پی ساختن نظم نوین
جهانی برآمدند.

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان حسابداری موجودی مواد و ...

26 سپتامبر 2017 ... ... ميليون تومان هزينه ورکشاپ و کلاس کنيد · مطالب قبلی تحقیق آماده در مورد نظم نوین
جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 ...

ققنوس فاتح - بازخوانی علل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

مقاله با تأکید بر دهه پایانی از جماهیر شوروی پیشین بر رویکردهای استراتژی و
روشی ... پايان دسامبر سال 1991 و با ايجاد كشورهاي هم‌سود بود كه عمر اتحاد جماهير
شوروي رسما ... فروپاشي شوروي هنوز يكي از پديده‌هاي اصلي مورد مطالعه در روابط بين
الملل است. ..... براي تثبيت نظم نوين جهاني نيازمند "خاورميانه نوين" هستيم و اين
خاورميانه با ...

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد: از واقع‌گرایی تا ...

پرسش اصلی مقاله است: پایان جنگ سرد و فروپاشی تهدید شوروی چه آثار و پیامدهایی
... با توجه به این که منطقه خاورمیانه از بعد از جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه سیاست ...
پس از جنگ سرد، سیاست اعمالی، سیاست اعلامی، خط مشی عمومی، نظم نوین جهانی، صلح
.... در سال 1989 و متعاقب آن فروپاشی شوروی در سال 1991، دشمن اصلی آمریکا از بین
...

بررسی مسائل امنیتی خلیج فارس 1990در1970 - فایل بیس

13 مه 2016 ... فصل دوم: مباحث تئوریک امنیت و چارچوب نظری تحقیق ... 2- اختلافات ارضی و مرزی
بین اعضاء 98 ... فصل پنجم: بررسی نقش عوامل منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای
امنیتی در منطقه ... تاثیر گذاری قدرتهای خارجی بر تحولات امنیتی خلیج فارس را مورد
.... خ‌- اسدی، بیژن؛«آمریکا، نظم نوین جهانی وامنیت خلیج فارس»، مجموعه ...

دیپلماسی اقتصادی و قدرت‌یابی چین در عرصه جهانی

نتیجه وضعیت فوق این است که امکان نظم بخشیدن به اقتصاد کشورها در چارچوب ملی
... یکی از عمده‌ترین این تأثیرات افزایش اهمیت مؤلفه‌های اقتصادی در دیپلماسی و
تقویت ... در این مجموعه مقالات به بررسی تحولات نوین جهانی و آثار آن بر دیپلماسی
خارجی ..... اخیراً سهم چین از تجارت کالاهای صنعتی از سال 2000 تا 2012 از 9/7 درصد
به 17/7 ...

نفت عامل اصلی جنگ است - دیپلماسی ایرانی

صنعت جهانی نفت، در شکل گیری سیاست و توسعه اقتصادی کشورهای تولید ... کشور
، احتمال ورود آن کشور به کشمکش های بین المللی و میزان نظم و صلح در درون ... است
بعضی ویژگی های کشورهای نفتی را – البته تا حدود کمتری – داشته باشند. .... جنگ
ایالات متحده با عراق بر سر اشغال کویت در سال 1991، نمونه ای از این نوع مکانیسم
است.

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد: از واقع‌گرایی تا ...

پرسش اصلی مقاله است: پایان جنگ سرد و فروپاشی تهدید شوروی چه آثار و پیامدهایی
... با توجه به این که منطقه خاورمیانه از بعد از جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه سیاست ...
پس از جنگ سرد، سیاست اعمالی، سیاست اعلامی، خط مشی عمومی، نظم نوین جهانی، صلح
.... در سال 1989 و متعاقب آن فروپاشی شوروی در سال 1991، دشمن اصلی آمریکا از بین
...

نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال های 1991 تا 2000 ...

اما چرا حال خاورمیانه در این سال ها، علی رغم همه تلاش های منطقه ای و بین المللی، رو به
بهبودی ..... مدیرعامل شرکت پرداخت نوین در مورد بازگشت مالیات بر ارزش افزوده
مسافرین ترکیه ... فرضیه مقاله مطرح می کند که «خروجی های ژئوپلیتیک خاورمیانه
عمدتاً تحت ...... جوان جهانی» هستند و آماده می شوند تا تأثیر شگرفی بر آینده جهان
داشته باشند.

Displaying items by tag: قره باغ - موسسه ترجمه و تحقیق هور

بخش سوم سمینار علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز اختصاص به نقش کشورهای منطقه ای
در ... همچنین این منطقه مرزی حائل بین سه منطقه ژئواستراتژیک جهانی یعنی خاورمیانه،
اوراسیای .... ترکیه در سال های 1992-1991 به صورت محرمانه تکنولوژی نظامی به
آذربایجان ... گروهی قوی متشکل از2000-1500 نظامی وفادار به ایلچی بیگ را آماده
سازند تا در ...

امام علی(ع) - شفقنا

همه منطقه تحت تاثیر اتفاقاتی قرار خواهدگرفت که قرار است در سوریه بیفتد. ...
شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- مداخله نظامی غرب علیه اسد چه .... *
تاسیس 2000 فرقه نوظهور .... از این رو مقاله حاضر در صدد بررسی گفتمان اسلام
سیاسی و مناسبات، تعاملات و منازعات آن با غرب ..... مطرح و در پی ساختن نظم نوین
جهانی برآمدند.

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ - Index of

ﺯﺭﻫﯽ ﺷﻮﺭﻭﯼ؛ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺎﻭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺑﺮ؛ ﻧﺒﺮﺩ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﺮﺥ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﺩﺭ
ﺑﺮﻟﯿﻦ؛ ﻣﻮﺭﺩ ... ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ، ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ، ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ... ﺟﻨﮕﯽ
ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۳۹ ﺗﺎ ﺍﻭﺕ ۱۹۴۵ ﺑﻮﺩﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ... ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۹ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﮊﺍﭘﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۷ ﺁﻏﺎﺯ ... ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ .

Displaying items by tag: قره باغ - موسسه ترجمه و تحقیق هور

بخش سوم سمینار علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز اختصاص به نقش کشورهای منطقه ای
در ... همچنین این منطقه مرزی حائل بین سه منطقه ژئواستراتژیک جهانی یعنی خاورمیانه،
اوراسیای .... ترکیه در سال های 1992-1991 به صورت محرمانه تکنولوژی نظامی به
آذربایجان ... گروهی قوی متشکل از2000-1500 نظامی وفادار به ایلچی بیگ را آماده
سازند تا در ...

بایگانی‌ها 1991 - آنلاین پروژه - آنلاین پروژه

تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۱ ۲۰ص
.... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000.

بایگانی‌ها 1991 - آنلاین پروژه - آنلاین پروژه

تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۱ ۲۰ص
.... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000.

دانلود مقاله کامل درباره انقلاب رنگی - arzon-file.arzon-file.ir

انقلاب رنگی به تغییر و تحولاتی اطلاق می شود که تا کنون در کشورهای ... نوامبر همان
سال منجر به کناره گیری شواردنادزه از قدرت و آغاز حکومت ساکاشویلی (بالقب دن ... این
مقاله به بخشی از ابعاد گوناگون \\\"انقلابهای \\\" رنگی و عوامل تاثیرگذار بر آن ... سرآ
لترنا تیوهای ا ولترا راست و ارتجاعی و دور نمای نظم نوین جهانی آمریکا بسیج نمود .

بررسی سیاست نه شرقی، نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش های ...

13 آگوست 2017 ... تحقیق تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر... 2017-07-05 ... مقاله ترجمه شده با
عنوان بررسی تئاتر شرقی و تئاتر غربی. ... از این رو می توان آن را به عنوان اولین
الگوی انقلابی و اسلامی در جهان سوم و خاورمیانه مورد توجه قرار داد. ... بین سالهای 1975
تا 1980، در حدود هشت رژیم انقلابی در کشورهای جهان سوم به قدرت رسید.

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین ...

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000 عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه | مرجع دانلود فایل های ...

مقاله مدیریت نوین در عرصه جهانی | نتیجه جستجو | برترین عناوین

دوره آموزش مقاله نویسی علمی و پژوهشی و isi (ویژه تمامی رشته ها) ... باشد و دارای
تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . ... در این
بخش به معرفی و ارائه یکی از معدود مقالاتی می پردازیم که رشته مديريت آموزشی را
مورد بررسی قرار دا .... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال های
1991 تا 2000.

دیپلماسی اقتصادی و قدرت‌یابی چین در عرصه جهانی

نتیجه وضعیت فوق این است که امکان نظم بخشیدن به اقتصاد کشورها در چارچوب ملی
... یکی از عمده‌ترین این تأثیرات افزایش اهمیت مؤلفه‌های اقتصادی در دیپلماسی و
تقویت ... در این مجموعه مقالات به بررسی تحولات نوین جهانی و آثار آن بر دیپلماسی
خارجی ..... اخیراً سهم چین از تجارت کالاهای صنعتی از سال 2000 تا 2012 از 9/7 درصد
به 17/7 ...

new final page 96.01.10.indd - شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

18 فوریه 2013 ... 1- مقاالت با تعداد کلمـاتی بین 5000 تا 7000 تهیه شده و نمودارها، جداول و ... 5-
فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی در ویرایش هر مقاله ...... وﺿعیت کﺸور در
ﺷاﺧﺺ ها ی حکمرانی ﺧوب در سال 2015 (بانﮏ جهانی، ...... 2000( . World Development
Report. New York: Oxford University. ...... دولت و جهانی شدن در خاورمیانه.

ققنوس فاتح - بازخوانی علل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

مقاله با تأکید بر دهه پایانی از جماهیر شوروی پیشین بر رویکردهای استراتژی و
روشی ... پايان دسامبر سال 1991 و با ايجاد كشورهاي هم‌سود بود كه عمر اتحاد جماهير
شوروي رسما ... فروپاشي شوروي هنوز يكي از پديده‌هاي اصلي مورد مطالعه در روابط بين
الملل است. ..... براي تثبيت نظم نوين جهاني نيازمند "خاورميانه نوين" هستيم و اين
خاورميانه با ...

مقاله درمورد. وحی و نبوت - دانلود فایل از گوگل

مقاله درمورد. ... ترجمه مقاله مدیریت دانش تطبیقی در یادگیری بر پایه ی پروژه ...
تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 ...

8 - علوم نظامی

چین ملی شدن صنعت نفت توسط محمد مصدق بین سال های 1951 تا 1953 را به رسمیت
شناخت ، و از دهه .... به پکن این اجازه را می دهد تا وارد منطقه خاور میانه، یکی از مهمترین
کانون های استراتژی جهانی شود. .... مخارج نظامی در جهان و جهت گیری‌های تحقیق و توسعه
...... بنابراین، چگونگی نظم نوین جهانی مساله ای است که مورد توجه همه کشورها قرار دارد.

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ - Index of

ﺯﺭﻫﯽ ﺷﻮﺭﻭﯼ؛ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺎﻭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺑﺮ؛ ﻧﺒﺮﺩ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﺮﺥ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﺩﺭ
ﺑﺮﻟﯿﻦ؛ ﻣﻮﺭﺩ ... ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ، ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ، ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ... ﺟﻨﮕﯽ
ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۳۹ ﺗﺎ ﺍﻭﺕ ۱۹۴۵ ﺑﻮﺩﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ... ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۹ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﮊﺍﭘﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۷ ﺁﻏﺎﺯ ... ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ .

بایگانی‌ها مقاله - صفحه 14 از 19 - مقالات

در این مورد باید بین اصلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل
... به نام نظم نوین جهانی كه شاخصه های كلان آن تا حدودی مشخص و معین شده است، مفهومی از
.... 3 – عدم ثبات منطقه ای: حضور عنصرنامیمون اسرائیل در منطقه خاورمیانه به عنوان .....
اولین سازه بتن پیش تنیده دنیا در حدود سال 1930 توسط فریسینه طرح و اجرا شد.

مجله تخصصی مطالعات | یاسمین

در پاسخ به این سوال، فرضیه این مقاله این است که: هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده
از مشارکت و ... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال های 1991 تا
2000 .... ت ترامپ در مورد ایران و فعالیت های اقتصادی ادامه خواهد یافت؟ ..... را شروع
کرده اندقم آماده میزبانی اردوهای کشوری نشاط و امید سازمان جوانان هلال احمراز اهدای خون تا
اجرای ...

ائتلاف های غیرعادی - راه کارگر

با وجود این، از ده سال پیش دو کشور روابط استواری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، ...
از واردات عربستان را به خود اختصاص داده در حالیکه این رقم در سال 2000، معادل چهار
درصد بود. .... چین و این منطقه بین سال های 2004 و 2009 جهشی از 37 تا 110 میلیارد
دلار داشت. ... پکن و ریاض، درباره شماری از مسائل مختلف جهانی، نظیر دارفور، نظرات
مشابه ...

پیام یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو

یونسکو از سال 2000 تا 2015 عهده دار مدیریت جنبش جهانی برای تحقق »آموزش برای همه
« شد که هدف آن، تأمین ..... تحقیق در مورد آنها باید از مشاهدۀ مستقیم استفاده کرد.

بازتاب نظم سیاسی جدید عراق بر روابط دوجانبه ایران و ... - سیاست جهانی

سقوط صدام در سال 2003 م دشمن همسایه دو کشور ایران و عربستان را از بین برد و ... با
توجه به این وضعیت مقاله حاضر در قالب نظریه سازه انگاری در تلاش است تا چگونگی
تأثیر ... Significant challenges about in the mutual relationship between the two
... امنیتی منطقه خلیج فارس، در مجموعه مقالات عراق نوین و تحولات خاورمیانه، تهران، ...

تحقیق در مورد رهایی ن و روندهای در خاورمیانه # ردیف

تحقيق کیفی یک نگرش و شیوه ای ذهنی و سیستماتیک ، برای توصیف عمیق ... *
پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه4 خاورمیانه
جدیدی که . .... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال های 1991 تا
2000.

فایل word | صفحه 48 از 96 | آساک فایل

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000 عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا ...

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای منطقه - پایگاه ...

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای منطقه فرهاد دلیری منافع ملی در ....
بر هم زننده نظم جهانی بنگرند و تاثیر در سطح منطقه نیز بسیاری از کشورها ایران را
..... وابسته به آمریکا در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه احساس می کردند اگر در موقعیتی
.... الف- سالهای 1991 تا 1993 مرحله حرکت های کور ضدایرانی آمریکا علیه ایران است.

مهندسی ژئوپلیتیک در جنوب غرب آسیا | خبربان

15 آوريل 2017 ... روند تحولات جهانی در دوران پس از جنگ سرد و تلاش‌های دامنه‌دار آمریکا در نقاط مختلف
دنیا نشان‌دهنده پیگیری راهبردی مشخص از سوی آمریکا برای جهان است ...

روز جهانى مبارزه با بیابان زایی | نتیجه جستجو | برترین عناوین

مقاله بررسی نقش ساختار زمین شناسی در بیابان زایی دشت سیستان تحت pdf ...
دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله
بررسی نقش ... بسم الله الرحمن الرحیم اونروز یکی از بچه ها در مورد مبارزه با نفسش
تعریف میکرد کلی ... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991
تا 2000.

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد: از واقع‌گرایی تا ...

پرسش اصلی مقاله است: پایان جنگ سرد و فروپاشی تهدید شوروی چه آثار و پیامدهایی
... با توجه به این که منطقه خاورمیانه از بعد از جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه سیاست ...
پس از جنگ سرد، سیاست اعمالی، سیاست اعلامی، خط مشی عمومی، نظم نوین جهانی، صلح
.... در سال 1989 و متعاقب آن فروپاشی شوروی در سال 1991، دشمن اصلی آمریکا از بین
...

اصل مقاله (288 K)

مالحظـه ي تأثیر جهانی شـدن به عنوان یک واقعیت غیـر قابل انکار بر حقوق. زنـان و
تغییـر نقش ... نگرانـی جهانی و دغدغه ی انسـانی تا نیل به عدالت جنسـیتی به عنوان
یکی از. آرمان های مطلوب جهان ... به معنای جهانی، قدمتی بیش از چهار صد سـال دارد، Global
اگـر چه واژه ی .... شـرکت های چند ملیّتی، که نظم نویـن جهانی را منعکس می کنند، و
برعکس،.

موعود

کیسینجر در مصاحبه‌ای با مجلات بازی، بازی دیپلماسی را به عنوان بازی مورد علاقه ...
قرارگاه مرکز اطلاعات رزمی منطقه برگستراگ[112] در شهر هس[113] تعیین شد تا منطقه
را از ... وی بین سال‌های 1958 تا 1971، مدیر برنامه مطالعات دفاعی هاروارد[124] بود و از
سال .... کیسینجر از سال 2000 تا 2006، عضو هیأت امنای صندوق بورسیه آیزنهاور بود.

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین ...

17 آگوست 2017 ... تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000 عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورم.......

Idea Centric Order: the United States of America's Pattern of ... - Sid

تک قطب، پویش های جهانی، منطقه ای و حتی محلی را ترسیم و مدیریت می كند. نظم ...
ایاالت متحده آمریکا، نظم بین المللی، نظام بین الملل پساجنگ سرد، نظم واژه های کلیدی:
... به گونه ای كه مطالبه جاری برای نظم در حوزه های اصلی مورد 1ترتیبات میان دولت هاست
..... ساموئل هانتینگتون را برآن داشت تا در مقاله ای در فارین افیرز )1993(، با طرح
ایده.

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین ...

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000 عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه | مرجع دانلود فایل های ...

دیپلماسی اقتصادی و قدرت‌یابی چین در عرصه جهانی

نتیجه وضعیت فوق این است که امکان نظم بخشیدن به اقتصاد کشورها در چارچوب ملی
... یکی از عمده‌ترین این تأثیرات افزایش اهمیت مؤلفه‌های اقتصادی در دیپلماسی و
تقویت ... در این مجموعه مقالات به بررسی تحولات نوین جهانی و آثار آن بر دیپلماسی
خارجی ..... اخیراً سهم چین از تجارت کالاهای صنعتی از سال 2000 تا 2012 از 9/7 درصد
به 17/7 ...

نظم نوین جهانی | فانوس

6 ژوئن 2016 ... Posts about نظم نوین جهانی written by پرتو. ... میپردازد تا خود را برای امر پیش رو,
باز-مذاکره نقش بین المللی آمریکا, آماده کند. .... روسیه, چین و پنتاگون هر سه میدانند
که راه حل برای صلح پایدار در خاور میانه, رفاه اقتصادی آن منطقه است. ..... و بلوک شرق-
اتحاد جماهیر شوروی, متحدانش و پیمان ورشو- ایجاد شد و تا سال 1991 ...

ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ 2001 ﯾﺎزده ﺳﭙﺘ - دفتر مطالعات سیاسی ...

11 سپتامبر 2001 ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘ. ﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ... ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮرو .... ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ و ﻫﻢ
آﻣﺎده ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺪﺑﻨﺪي ﮐﻪ در ..... ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ... اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار آن ...
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻓﺎرﯾﻦ اﻓﯿﺮز. در ﺳﺎل. 2000. ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﻗﺪرت ﺷﻮروي ﺑﺮاي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ.

بایگانی‌ها 1991 - آنلاین پروژه - آنلاین پروژه

تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۱ ۲۰ص
.... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000.

روغن و روانکارهای صنعتی

بک دراپ تولد تم صورتی -کد 2735