دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 20 صف

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000
عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 20 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ همانطور که در فهرست آمده تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
نظم نوین جهانی 4
1- اهمیت خاورمیانه درسیاست خارجی آمریکا 5
2- اهداف آمریکا درخاور میانه پساز جنگ سرد 5
1-2. حفظ و تثبیت هژمونی منطقه ای 6
2-2. سیاست مهاردوجانبه و نظم نوین جهانی 7
3-2. مقابله باگسترش بنیادگرایی اسلامی 8
4-2. گسترش دموکراسی 10
5-2. پیشبرد روند صلح اعرابواسرائیل 11
6-2. تداوم حضور فزاینده وگسترش منطقه ای 11
7-2. تقلیل سیاست، ترجیح نظم سیاسى- امنیتى در جهان 12
3- نظم نوین و تاثیرات آن 12
2-3. بحران خلیج‏فارس 13
الف. اهمیت خلیج فارس برای آمریکا 13
ب. استراتژی بوش پدر در منطقه خلیج فارس 13
3-3. کنفرانس صلح خاورمیانه 14
4-3. مداخله آمریکا در سومالى 14
5-3 . افغانستان 15
نتیجه گیری 16
منابع: 18چکیده :
تغییراتی که در سال‏هاى پایانى دهه هشتاد روى داد، تأثیرى عمده بر جغرافیاى سیاسى جهان و سیستم بین‏الملل داشت. این تغییر موجب حذف اتحاد جماهیر شوروى و پدیدار شدن کشورهاى جدیدى در نقشه جغرافیایى دنیا شد. با خاتمه جنگ سرد، نظم جهانى متحول شده و به پیدایش تفکر نظم نوین جهانى منتهی شد. این پژوهش به چیستی این موضوع و تاثیر آن بر خاورمیانه در بازه زمانی بین 1991 تا 2000 می­پردازد. پیروزى ایالات متحده در جنگ خلیج‏فارس، بهترین فرصت را براى آمریکا فراهم آورد تا از آن به صورت یک‏جانبه در جهت حفظ نفوذ خود در خاورمیانه و تحقق ایده نظم نوین جهانى بهره‏بردارى کند. در برداشت آمریکایى‏ها، جهان مطیع قدرت آمریکاست و چنین جهانى با تفکر مذکور هماهنگ و داراى نظم نوین خواهد بود. مورد خاورمیانه، تأیید کننده این ادعاست. اینکه ایالات متحده با نفوذترین کشور در منطقه مى‏باشد، چیزى است که به آن اجازه مى دهد منازعات را مدیریت کند و نظم و هماهنگى را حکمفرما سازد. سوال اصلی مطرح شده در این پژوهش بدین شکل است که اتخاذ نظم نوین جهانی توسط آمریکا چه تاثیری در منطقه خاورمیانه در بین سال‌های 1991 تا 2000 داشته است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه ای بدین ترتیب مطرح گردیده است که اتخاذ سیاست نظم نوین جهانی پس از جنگ سرد موجب گسترش نفوذ آمریکا در خاورمیانه شده است.
مقدمه :
قرن بیستم اغلب شاهد تغییرات مهمى در جهان بود که ترتیبات استراتژیک و نظم سیاسى بین‏الملل را دچار دگرگونى ساخته است. اولین تغییر، ناشى از جنگ جهانى اول بود که به اضمحلال امپراتورى‏هاى عثمانى و اتریش منتهى شد و نظم نوینى را در عرصه بین‏الملل به پدید آورد. دومین تغییر مهم که توسط جنگ جهانى دوم ایجاد گردید، سیستمى دوقطبى را در عرصه بین‏الملل به وجود آورد و در نهایت تغییر سومى که در سال‏هاى پایانى دهه هشتاد روى داد، تأثیرى عمده بر جغرافیاى سیاسى جهان و سیستم بین‏الملل داشت. این تغییر موجب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروى و پدیدار شدن کشورهاى جدیدى در نقشه جغرافیایى دنیا شد. مسلم اینکه، با پایان پذیرفتن جنگ سرد، نظم جهانى متحول شده و دیگر دلیلى وجود ندارد که به پیدایش نظم نوین جهانى به دیده تردید بنگریم. اما این نظم نوین چیست؟ این پژوهش به چیستی این موضوع و تاثیر آن بر خاورمیانه در بازه زمانی بین 1991 تا 2000 می­پردازد. اصطلاح«نظم نوین جهانى»، براى اولین بار در روز یازده سپتامبر سال 1990، طى نطق جرج بوش در برابر اعضاى کنگره، وارد قاموس رسمى کاخ سفید شد. ژنرال اسکوکرافت، مشاور امنیت ملى بوش، ابداع کننده این اصطلاح بود. هنرى کیسینجر تأکید مى‏کند که ما در جهانى چندقطبى زندگى مى‏کنیم و براى اینکه این جهان، جهانى با ثبات باشد، بایستى در تعامل به سر برد. تنها ایالات متحده قادر به برقرارى این تعامل است.
منابع :

- آقایی، سیدداود(1382)، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، پیک فرهنگ.
- امام زاده فرد، پرویز(1384)، دکترین امنیت ملی آمریکا: گذشته حال و چشم انداز آینده، تهران: موسسه ابرار معاصر.
- اسدیان، امیر(1381)، سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
- تد، امانوئل(1383)، پسازامپراطوری، ترجمه محمد سعید طاهری موسوی، تهران، مؤسسه اندیشه سازان نور.
- چامسکی، نوآم(1387)، نظم‏های کهنه و نوین جهانی، ترجمه مهبد ایرانی‏طلب، تهران، اطلاعات.
- دهشیار، حسین(1381)، سیاست خارجی آمریکا و هژمونی، تهران، انتشارات خط سوم.
- دهشیار، حسین(1382)، سیاست خارجی آمریکا در آسیا، تهران، انتشارات ابرار معاصر تهران.
- سلیمانی، محمد باقر(1379)، بازیگرانروندصلحدرخاورمیانه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
- سلیمی نمین، صادق(1383)، ارمغاندموکراسی، تهران، نشر دفتر معارف .
- شولزینگر، رابرت(1379)،دیپلماسیآمریکادرقرنبیستم(1997-1898)، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
- کیسینجر، هنری(1381)، دیپلماسی آمریکا در قرن بیست و یک، ترجمه ابو القاسم راه چمنی، تهران، مؤسسه‏ ابرار معاصر.
- متّقی، ابراهیم(1376)، تحولات سیاسی خارجی امریکا، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- ابراهیمی، شهروز(1384)، «امنیت خلیج فارس: نقش و تعامل قدرت های بزرگ و آمریکا پس از یازده سپتامبر»، فصلنامهمطالعاتدفاعیوامنیتی، شماره 42
- افضلی، رسول(27/4/78)، «جهان سوم در نظم نوین جهانی»، روزنامه نشاط، ش 24.
- امیراحمدی، هوشنگ(1371)، «نظم نوین جهانی، جنگ خلیج فارس و تلاش ایالات متحده برای رهبری جهان»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 55ـ56 (فروردین و اردیبهشت).
- سیف‏زاده، حسین(1383)، «سیاستهای خاورمیانه‏ای آمریکا در برابر چالشهای ضد هژمونیک‏»، فصلنامه‏ خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 1.
- طولانی،قاسم(6/6/80)، «اتحادیه اروپا، الگویی برای نظم نوین جهانی» (مصاحبه با دیتریش گنشر)، نشریه ملّت.
- کاظمی، سید علی‏اصغر(1372)، «نظم نوین جهانی و ساختار قدرت در دوران بعد از جنگ سرد»، مصباح، ش 10و11 (پاییز و زمستان).
- مجتهدزاده، پیروز و روزی‏طلب، زهرا(23/12/76)، «پایه‏های سست تئوری نظم نوین جهانی»، ابرار.
- مهدی زاده، اکبر(1380)، «اولویت­های سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر»، ماهنامه نگاه، شماره19.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000


فایل ورد


فایل wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جنگ جهانی ِ در پیش - akhbare-rooz (iranian political Bulletin)

با وجود اینکه منطقه میان نوار غزه و خلیج فارس در آتش قرار دارد اما نخست وزیر آلمان با
خوشحالی اعلام می کند ... اورشلیم از سال 2000 خود را برای جنگ لبنان آماده کرده بود.

دانشگاه علامه طباطبایی پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 دانشگاه علامه ...

هر نظم مستقر تجلی هرم خاصی از قدرت در سیستم بین المللی بوده که دوران ظهور و ... 61
40 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 62 - Van ....
Norman (1991), language and power, london and New York: longman 62 -
focault. ..... در این مقاله تئوری نقشها و طرح نقش قدرت مدنی در تئوری های روابط بین
الملل ، مورد ...

پیام یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو

یونسکو از سال 2000 تا 2015 عهده دار مدیریت جنبش جهانی برای تحقق »آموزش برای همه
« شد که هدف آن، تأمین ..... تحقیق در مورد آنها باید از مشاهدۀ مستقیم استفاده کرد.

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین ...

عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 فرمت
: word – doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد صفحات : 20 ...

چرایی و چگونگی سرنگونی دیکتاتور - خبرآنلاین

24 ا کتبر 2012 ... اکنون یک سال از فروپاشی حکومت مادام‌العمر قذافی و کشته شدن وی در لیبی ....
برخورد با معترضین استفاده کرد که بین 1000 تا 2000 نفر بر اثر آن .... و گویای
بسیاری از تحولات امنیتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. ..... 1- آقایی سید داود
،نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی،تهران،پیک فرهنگ،1385

بررسی مسائل امنیتی خلیج فارس 1990در1970 - فایل بیس

13 مه 2016 ... فصل دوم: مباحث تئوریک امنیت و چارچوب نظری تحقیق ... 2- اختلافات ارضی و مرزی
بین اعضاء 98 ... فصل پنجم: بررسی نقش عوامل منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای
امنیتی در منطقه ... تاثیر گذاری قدرتهای خارجی بر تحولات امنیتی خلیج فارس را مورد
.... خ‌- اسدی، بیژن؛«آمریکا، نظم نوین جهانی وامنیت خلیج فارس»، مجموعه ...

فهرست بیش از ۱۰۰ جنایت و دخالت آمریکا در کمتر از یک قرن ...

1 نوامبر 2013 ... این مقاله سعی دارد با مرور روند مداخلات امریکا در کشورهای جهان طی بازه زمانی یک ... *
بین سال های 1912 تا 1933 ارتش امریکا، نیکاراگوئه را در اشغال خود داشت و ..... دوره
چهارم: از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی تا پایان قرن بیستم (نظم نوین جهانی) ... در
مورد کشتارهای منطقه بالکان و نسل کشی توسط صرب ها از سال 1991)، ...

هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در عصر جهانی شدن رضا التیامی نیا ...

مقالات آماده انتشار ... واژه‌های کلیدی: جهانی شدن، سبک زندگی، اسلام، هویت، فرهنگ
اسلامی ... امروزه هویت ایرانی تحت تأثیر عواملی مانند پیشینه تاریخی، اجتماعی و
فرهنگی، ... غرب و سال‌ها تحقیر و اهانت مستبدان داخلی و استعمار و جهانی سازی است (
Ameli,2000: ..... در امپریالیسم سیاسی، امریکا سعی می‌کند با شعار نظم نوین جهانی و
مبارزه با ...

ققنوس فاتح - بازخوانی علل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

مقاله با تأکید بر دهه پایانی از جماهیر شوروی پیشین بر رویکردهای استراتژی و
روشی ... پايان دسامبر سال 1991 و با ايجاد كشورهاي هم‌سود بود كه عمر اتحاد جماهير
شوروي رسما ... فروپاشي شوروي هنوز يكي از پديده‌هاي اصلي مورد مطالعه در روابط بين
الملل است. ..... براي تثبيت نظم نوين جهاني نيازمند "خاورميانه نوين" هستيم و اين
خاورميانه با ...

نسل‌کشی ارمنی‌ها - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در طی این دوران دیگر گروه‌های قومی منطقه، از جمله آشوریان، یونانیان و کردها نیز به ...
شمار کشته‌شدگان ارمنی در ترکیه طی سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۳ میلادی بین ۶۰۰٬۰۰۰ (در
منابع .... در آستانه جنگ جهانی اول سیاست ترکیه تحت تأثیر دو نقشه بزرگ قرار ......
خاورمیانه باید به تدریس و تحقیق در مورد کشتار ارمنیان در امپراتوری عثمانی
بپردازند.

Idea Centric Order: the United States of America's Pattern of ... - Sid

تک قطب، پویش های جهانی، منطقه ای و حتی محلی را ترسیم و مدیریت می كند. نظم ...
ایاالت متحده آمریکا، نظم بین المللی، نظام بین الملل پساجنگ سرد، نظم واژه های کلیدی:
... به گونه ای كه مطالبه جاری برای نظم در حوزه های اصلی مورد 1ترتیبات میان دولت هاست
..... ساموئل هانتینگتون را برآن داشت تا در مقاله ای در فارین افیرز )1993(، با طرح
ایده.

امپریالیسم عریان

عملیات جهانی ایالات متحده امریکا پس از 11 سپتامبر 2001 را عموماً به مثابه یک ... های
اعتراضی، امپریالیسم دقیقاً همان چیزی است که برای استقرار نظم در خاورمیانه به آن ...
علت غایی حضور امریکائیان در افغانستان یا بالکان حفظ نظم نوین امپریالیستی در
.... جان خود را از دست دادند (گروه تحقیق اقتصاد سیاسی، در مورد یورش عراق 2003 ).

نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال های 1991 تا 2000 ...

اما چرا حال خاورمیانه در این سال ها، علی رغم همه تلاش های منطقه ای و بین المللی، رو به
بهبودی ..... مدیرعامل شرکت پرداخت نوین در مورد بازگشت مالیات بر ارزش افزوده
مسافرین ترکیه ... فرضیه مقاله مطرح می کند که «خروجی های ژئوپلیتیک خاورمیانه
عمدتاً تحت ...... جوان جهانی» هستند و آماده می شوند تا تأثیر شگرفی بر آینده جهان
داشته باشند.

گزارش نشست حضور روسیه در سوریه و تاثیر آن بر ... - انجمن علوم سیاسی

28 نوامبر 2015 ... دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نیز .... اما در مورد
تأثيرات حضور روسيه در معادلات سیاسی امنیتی منطقه و جهان هم می توان .... و نظام
دوقطبي، آمريكاييها براي ايجاد نظم نوين جهانی نياز به اين داشتند كه ..... اين اتفاق،
اولين بار در جنگ سال 1991 و بعد، در عراق در سال 2003 ..... فراخوان مقاله.

پیام یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو

یونسکو از سال 2000 تا 2015 عهده دار مدیریت جنبش جهانی برای تحقق »آموزش برای همه
« شد که هدف آن، تأمین ..... تحقیق در مورد آنها باید از مشاهدۀ مستقیم استفاده کرد.

بایگانی‌ها مقاله - صفحه 14 از 19 - مقالات

در این مورد باید بین اصلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل
... به نام نظم نوین جهانی كه شاخصه های كلان آن تا حدودی مشخص و معین شده است، مفهومی از
.... 3 – عدم ثبات منطقه ای: حضور عنصرنامیمون اسرائیل در منطقه خاورمیانه به عنوان .....
اولین سازه بتن پیش تنیده دنیا در حدود سال 1930 توسط فریسینه طرح و اجرا شد.

نگاهي نو به داليل حمايت امريکا از اسرائيل

سياست اياالت متحده است که هر چند اين مقاله به آن نخواهد پرداخت اما با رد داليل ... اين
مسئله در خاورميانه، منطقه اي بي ثبات كه داراي اهميت راهبردي بسياري است، ... بين دو
كشور بر پايه يک سري منافع استراتژيک مشترک است و يا ارزش هاي خاصي ...
مستقيم آمريكا به اسرائيل تا سال 2003 بالغ بر يک صد و چهل ميليارد دالر آمريكا
بوده.

دانلود رایگان تحقیق در مورد ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اداری اﯾﺮان ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: Word (ﻗﺎﺑﻞ ... در
اوراﺳﻴﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﻳﺎدی ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻳﻨﺪه ﻧﻈﺎم ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺟﻬﺎن را روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ. ﻛﺮد. ... نقش قدرت های بزرگ
غربی در تحوالت اخیر خاورمیانه در سال . .... نظم منطقه ای؛سیاست داخل کشور های منطقه
ای و تعامل میان منطقه و نظام جهانی . ..... [PDF]ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﻼن در ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ی
روﻳﻜﺮد ﻛﺸﻮر.

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان حسابداری موجودی مواد و ...

26 سپتامبر 2017 ... ... ميليون تومان هزينه ورکشاپ و کلاس کنيد · مطالب قبلی تحقیق آماده در مورد نظم نوین
جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 ...

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین ...

17 آگوست 2017 ... تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000 عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورم.......

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین ...

عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ فرمت :
word – doc – ورد ۲۰۰۳ ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد صفحات : ۲۰ ...

پاورپوینت درمورد تئوري و طراحي سازمان

فصل هفتم: طراحي نوين براي رقابت جهاني بخش اول:مقدمه اي بر سازمان فصل ... تحقیق
آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000

تحقیق آماده در مورد اوراسیای مرکزی

مقاله حاضر در پی پاسخ‌گویی به این سوال می‌باشد که چرا منطقه اوراسیای مرکزی در
رقابت ... اگر چه پس از فروپاشی شوروی در سال 1991میلادی، در دوره‌ای کوتاه مدت(2سال)
، ... مناسب برای رقابت های روسیه و غرب در اوراسیای مرکزی (2000 تا کنون) ارائه دهد. ...
آقایی، داوود (1384)، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، تهران: نسل نیکان

ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ 2001 ﯾﺎزده ﺳﭙﺘ - دفتر مطالعات سیاسی ...

11 سپتامبر 2001 ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘ. ﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ... ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮرو .... ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ و ﻫﻢ
آﻣﺎده ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺪﺑﻨﺪي ﮐﻪ در ..... ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ... اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار آن ...
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻓﺎرﯾﻦ اﻓﯿﺮز. در ﺳﺎل. 2000. ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﻗﺪرت ﺷﻮروي ﺑﺮاي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ.

تحقیق آماده در مورد اوراسیای مرکزی

مقاله حاضر در پی پاسخ‌گویی به این سوال می‌باشد که چرا منطقه اوراسیای مرکزی در
رقابت ... اگر چه پس از فروپاشی شوروی در سال 1991میلادی، در دوره‌ای کوتاه مدت(2سال)
، ... مناسب برای رقابت های روسیه و غرب در اوراسیای مرکزی (2000 تا کنون) ارائه دهد. ...
آقایی، داوود (1384)، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، تهران: نسل نیکان

تاثیرگذارترین اقتصاددانان سال ۲۰۱۴ از نگاه هفته‌نامه اکونومیست

25 آوريل 2015 ... گروبر از سال 1992 مشغول تدریس اقتصاد در دانشگاه MIT بوده و از سال 1997 ....
رفتاری تا املاک و مستغلات و مدیریت ریسک کتاب نوشته است و از سال 1991 با ... من
تحقیقات گسترده‌ای در مورد تاثیر ترجیحات اجتماعی در رقابت، همکاری و ..... سال‌های
1997 تا 2000 به عنوان معاون و اقتصاددان ارشد بانک جهانی فعالیت کرد.

پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان ...

در فضای پس از جنگ سرد تا زمان 11 سپتامبر 2001 و از حوادث تروریستی 11
سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی
دستخوش ...

شماره 658

ﺧـﻮاﻧـﯿـﻢ: «ﯾـﮏ ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ ﺟـﻨﮕﯽ ﺧـﺎﻧـﻤـﺎن ﺳـﻮز ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ ﺧـﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ را ﺑـﻪ آﺗـﺶ .... ﺑـﯿـﻦ ﺳـﺎل. ﻫـﺎی
1995 -2000ﭼﻨـﯽ ﻣـﺪﯾـﺮ ﻋـﺎﻣـﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧـﯽ ﻫـﺎﻟـﯿـﺒـﺮﺗـﻮن ﺑـﻮد. اﯾـﻦ. ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣـﺎه ﻫـﺎی اﺧـﯿـﺮ در راﺑـﻄـﻪ ﺑـﺎ
...

توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل (2011-1945)

چکیده هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با ... در مورد
اقدامات‌ شورای‌امنیت در محدودة سال‌های 1945 تا 2011 مورد مطالعه‌ قرار می‌گیرد. .... به ویژه‌
اعضای‌ دائم‌ شورا در اختیار شورا می‌گذارند و حتّی‌ نیروهای‌ هوایی‌ آماده‌ که‌ به موجب‌ ماده‌ 45
..... اجرای‌ سیاست‌های‌ خویش‌ و به ویژه‌ پیاده‌ کردن‌ به‌ اصطلاح «نظم‌ نوین‌ جهانی‌»، سازمان‌
ملل‌ ...

بررسی علل مهاجرت گسترده پناهجویان عرب در چند سال اخیر به کشورهای ...

22 سپتامبر 2015 ... حال این خطر جانی چه براثر مقابله با حکومت داخلی باشد و چه بر اثر جنگ با ... اوج
تشنگی در کشورها جهت تصاحب کشورهای کلیدی در خاورمیانه تا جایی ... برای ایجاد
نظم نوین جهانی باید دربین کشورهای جهان توازن قدرت برقرارگردد. ... این کشورها شروع
به تحقیق در مورد عوامل نابودی کشور خود و سایر کشورهای جهان نمودند تا ...

نسل‌کشی ارمنی‌ها - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در طی این دوران دیگر گروه‌های قومی منطقه، از جمله آشوریان، یونانیان و کردها نیز به ...
شمار کشته‌شدگان ارمنی در ترکیه طی سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۳ میلادی بین ۶۰۰٬۰۰۰ (در
منابع .... در آستانه جنگ جهانی اول سیاست ترکیه تحت تأثیر دو نقشه بزرگ قرار ......
خاورمیانه باید به تدریس و تحقیق در مورد کشتار ارمنیان در امپراتوری عثمانی
بپردازند.

امپریالیسم عریان

عملیات جهانی ایالات متحده امریکا پس از 11 سپتامبر 2001 را عموماً به مثابه یک ... های
اعتراضی، امپریالیسم دقیقاً همان چیزی است که برای استقرار نظم در خاورمیانه به آن ...
علت غایی حضور امریکائیان در افغانستان یا بالکان حفظ نظم نوین امپریالیستی در
.... جان خود را از دست دادند (گروه تحقیق اقتصاد سیاسی، در مورد یورش عراق 2003 ).

مرکز بین المللی مطالعات صلح نقش مداخله خارجی از طریق شورای امنیت ...

22 ا کتبر 2012 ... این مقاله رابطه بین صدور قطعنامه های شورای امنیت و فروپاشی رژیم قذافی را در ....
استفاده کرد که بین 1000 تا 2000 نفر بر اثر آن کشته شدند(منابع سازمان ملل). ... از
جمله نظم جهانی،صلح و امنیت بین المللی اشاره داشت (هالستی،1383:125) . ..... فرماندهی
آمریکا برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع از سال 1991 تا سال 2003 زمانی ...

تاثیرگذارترین اقتصاددانان سال ۲۰۱۴ از نگاه هفته‌نامه اکونومیست

25 آوريل 2015 ... گروبر از سال 1992 مشغول تدریس اقتصاد در دانشگاه MIT بوده و از سال 1997 ....
رفتاری تا املاک و مستغلات و مدیریت ریسک کتاب نوشته است و از سال 1991 با ... من
تحقیقات گسترده‌ای در مورد تاثیر ترجیحات اجتماعی در رقابت، همکاری و ..... سال‌های
1997 تا 2000 به عنوان معاون و اقتصاددان ارشد بانک جهانی فعالیت کرد.

گزارش نشست حضور روسیه در سوریه و تاثیر آن بر ... - انجمن علوم سیاسی

28 نوامبر 2015 ... دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نیز .... اما در مورد
تأثيرات حضور روسيه در معادلات سیاسی امنیتی منطقه و جهان هم می توان .... و نظام
دوقطبي، آمريكاييها براي ايجاد نظم نوين جهانی نياز به اين داشتند كه ..... اين اتفاق،
اولين بار در جنگ سال 1991 و بعد، در عراق در سال 2003 ..... فراخوان مقاله.

مجله تخصصی مطالعات | یاسمین

در پاسخ به این سوال، فرضیه این مقاله این است که: هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده
از مشارکت و ... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال های 1991 تا
2000 .... ت ترامپ در مورد ایران و فعالیت های اقتصادی ادامه خواهد یافت؟ ..... را شروع
کرده اندقم آماده میزبانی اردوهای کشوری نشاط و امید سازمان جوانان هلال احمراز اهدای خون تا
اجرای ...

نسخه چاپی - asrma.ir

این مقاله سعی دارد با مرور روند مداخلات امریکا در کشورهای جهان طی بازه زمانی یک قرن ...
*بین سال های 1912 تا 1933 ارتش امریکا، نیکاراگوئه را در اشغال خود داشت و در .....
دوره چهارم: از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی تا پایان قرن بیستم (نظم نوین جهانی)
... امریکا در مورد کشتارهای منطقه بالکان و نسل کشی توسط صرب ها از سال 1991)، ...

شناسنامه علــمی- پــژوهـشی سال اول، شماره 1 ... - مجمع تشخیص مصلحت نظام

چکیده فارسی و انگلیسی مقاله بین 150 تا 200 کلمه باشد و در آن هدف، بیان ... در
صورت ترجمه بودن اثر، نام مترجم پس از عنوان ذکر شود و تاریخ انتشار و نام ناشر ... در
مورد مجالت نیز نام خانوادگی و نام نویسنده مقاله)سال انتشار مقاله( عنوان مقاله، نام ....
Denhardt, 2000 :549 را در اولویت قرار دهد) .... در مدیریت منطقه اي و جهاني داشته، و
منافع ملي.

پاورپوینت درمورد تئوري و طراحي سازمان

فصل هفتم: طراحي نوين براي رقابت جهاني بخش اول:مقدمه اي بر سازمان فصل ... تحقیق
آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000

بررسی علل مهاجرت گسترده پناهجویان عرب در چند سال اخیر به کشورهای ...

22 سپتامبر 2015 ... حال این خطر جانی چه براثر مقابله با حکومت داخلی باشد و چه بر اثر جنگ با ... اوج
تشنگی در کشورها جهت تصاحب کشورهای کلیدی در خاورمیانه تا جایی ... برای ایجاد
نظم نوین جهانی باید دربین کشورهای جهان توازن قدرت برقرارگردد. ... این کشورها شروع
به تحقیق در مورد عوامل نابودی کشور خود و سایر کشورهای جهان نمودند تا ...

new final page 96.01.10.indd - شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

18 فوریه 2013 ... 1- مقاالت با تعداد کلمـاتی بین 5000 تا 7000 تهیه شده و نمودارها، جداول و ... 5-
فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی در ویرایش هر مقاله ...... وﺿعیت کﺸور در
ﺷاﺧﺺ ها ی حکمرانی ﺧوب در سال 2015 (بانﮏ جهانی، ...... 2000( . World Development
Report. New York: Oxford University. ...... دولت و جهانی شدن در خاورمیانه.

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین ...

عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ فرمت :
word – doc – ورد ۲۰۰۳ ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد صفحات : ۲۰ ...اموزش تخصصی ترمیم بوت s3 gt-i9300به روش emmc direct

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ c3330 ورژن jpmj1 با لینک مستقیم

لیسپ اتوکد- ترسیم شبکه بندی (GRID) نقشه با فواصل دلخواه