دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 20 صف

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000
عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 20 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ همانطور که در فهرست آمده تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
نظم نوین جهانی 4
1- اهمیت خاورمیانه درسیاست خارجی آمریکا 5
2- اهداف آمریکا درخاور میانه پساز جنگ سرد 5
1-2. حفظ و تثبیت هژمونی منطقه ای 6
2-2. سیاست مهاردوجانبه و نظم نوین جهانی 7
3-2. مقابله باگسترش بنیادگرایی اسلامی 8
4-2. گسترش دموکراسی 10
5-2. پیشبرد روند صلح اعرابواسرائیل 11
6-2. تداوم حضور فزاینده وگسترش منطقه ای 11
7-2. تقلیل سیاست، ترجیح نظم سیاسى- امنیتى در جهان 12
3- نظم نوین و تاثیرات آن 12
2-3. بحران خلیج‏فارس 13
الف. اهمیت خلیج فارس برای آمریکا 13
ب. استراتژی بوش پدر در منطقه خلیج فارس 13
3-3. کنفرانس صلح خاورمیانه 14
4-3. مداخله آمریکا در سومالى 14
5-3 . افغانستان 15
نتیجه گیری 16
منابع: 18چکیده :
تغییراتی که در سال‏هاى پایانى دهه هشتاد روى داد، تأثیرى عمده بر جغرافیاى سیاسى جهان و سیستم بین‏الملل داشت. این تغییر موجب حذف اتحاد جماهیر شوروى و پدیدار شدن کشورهاى جدیدى در نقشه جغرافیایى دنیا شد. با خاتمه جنگ سرد، نظم جهانى متحول شده و به پیدایش تفکر نظم نوین جهانى منتهی شد. این پژوهش به چیستی این موضوع و تاثیر آن بر خاورمیانه در بازه زمانی بین 1991 تا 2000 می­پردازد. پیروزى ایالات متحده در جنگ خلیج‏فارس، بهترین فرصت را براى آمریکا فراهم آورد تا از آن به صورت یک‏جانبه در جهت حفظ نفوذ خود در خاورمیانه و تحقق ایده نظم نوین جهانى بهره‏بردارى کند. در برداشت آمریکایى‏ها، جهان مطیع قدرت آمریکاست و چنین جهانى با تفکر مذکور هماهنگ و داراى نظم نوین خواهد بود. مورد خاورمیانه، تأیید کننده این ادعاست. اینکه ایالات متحده با نفوذترین کشور در منطقه مى‏باشد، چیزى است که به آن اجازه مى دهد منازعات را مدیریت کند و نظم و هماهنگى را حکمفرما سازد. سوال اصلی مطرح شده در این پژوهش بدین شکل است که اتخاذ نظم نوین جهانی توسط آمریکا چه تاثیری در منطقه خاورمیانه در بین سال‌های 1991 تا 2000 داشته است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه ای بدین ترتیب مطرح گردیده است که اتخاذ سیاست نظم نوین جهانی پس از جنگ سرد موجب گسترش نفوذ آمریکا در خاورمیانه شده است.
مقدمه :
قرن بیستم اغلب شاهد تغییرات مهمى در جهان بود که ترتیبات استراتژیک و نظم سیاسى بین‏الملل را دچار دگرگونى ساخته است. اولین تغییر، ناشى از جنگ جهانى اول بود که به اضمحلال امپراتورى‏هاى عثمانى و اتریش منتهى شد و نظم نوینى را در عرصه بین‏الملل به پدید آورد. دومین تغییر مهم که توسط جنگ جهانى دوم ایجاد گردید، سیستمى دوقطبى را در عرصه بین‏الملل به وجود آورد و در نهایت تغییر سومى که در سال‏هاى پایانى دهه هشتاد روى داد، تأثیرى عمده بر جغرافیاى سیاسى جهان و سیستم بین‏الملل داشت. این تغییر موجب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروى و پدیدار شدن کشورهاى جدیدى در نقشه جغرافیایى دنیا شد. مسلم اینکه، با پایان پذیرفتن جنگ سرد، نظم جهانى متحول شده و دیگر دلیلى وجود ندارد که به پیدایش نظم نوین جهانى به دیده تردید بنگریم. اما این نظم نوین چیست؟ این پژوهش به چیستی این موضوع و تاثیر آن بر خاورمیانه در بازه زمانی بین 1991 تا 2000 می­پردازد. اصطلاح«نظم نوین جهانى»، براى اولین بار در روز یازده سپتامبر سال 1990، طى نطق جرج بوش در برابر اعضاى کنگره، وارد قاموس رسمى کاخ سفید شد. ژنرال اسکوکرافت، مشاور امنیت ملى بوش، ابداع کننده این اصطلاح بود. هنرى کیسینجر تأکید مى‏کند که ما در جهانى چندقطبى زندگى مى‏کنیم و براى اینکه این جهان، جهانى با ثبات باشد، بایستى در تعامل به سر برد. تنها ایالات متحده قادر به برقرارى این تعامل است.
منابع :

- آقایی، سیدداود(1382)، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، پیک فرهنگ.
- امام زاده فرد، پرویز(1384)، دکترین امنیت ملی آمریکا: گذشته حال و چشم انداز آینده، تهران: موسسه ابرار معاصر.
- اسدیان، امیر(1381)، سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
- تد، امانوئل(1383)، پسازامپراطوری، ترجمه محمد سعید طاهری موسوی، تهران، مؤسسه اندیشه سازان نور.
- چامسکی، نوآم(1387)، نظم‏های کهنه و نوین جهانی، ترجمه مهبد ایرانی‏طلب، تهران، اطلاعات.
- دهشیار، حسین(1381)، سیاست خارجی آمریکا و هژمونی، تهران، انتشارات خط سوم.
- دهشیار، حسین(1382)، سیاست خارجی آمریکا در آسیا، تهران، انتشارات ابرار معاصر تهران.
- سلیمانی، محمد باقر(1379)، بازیگرانروندصلحدرخاورمیانه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
- سلیمی نمین، صادق(1383)، ارمغاندموکراسی، تهران، نشر دفتر معارف .
- شولزینگر، رابرت(1379)،دیپلماسیآمریکادرقرنبیستم(1997-1898)، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
- کیسینجر، هنری(1381)، دیپلماسی آمریکا در قرن بیست و یک، ترجمه ابو القاسم راه چمنی، تهران، مؤسسه‏ ابرار معاصر.
- متّقی، ابراهیم(1376)، تحولات سیاسی خارجی امریکا، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- ابراهیمی، شهروز(1384)، «امنیت خلیج فارس: نقش و تعامل قدرت های بزرگ و آمریکا پس از یازده سپتامبر»، فصلنامهمطالعاتدفاعیوامنیتی، شماره 42
- افضلی، رسول(27/4/78)، «جهان سوم در نظم نوین جهانی»، روزنامه نشاط، ش 24.
- امیراحمدی، هوشنگ(1371)، «نظم نوین جهانی، جنگ خلیج فارس و تلاش ایالات متحده برای رهبری جهان»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 55ـ56 (فروردین و اردیبهشت).
- سیف‏زاده، حسین(1383)، «سیاستهای خاورمیانه‏ای آمریکا در برابر چالشهای ضد هژمونیک‏»، فصلنامه‏ خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 1.
- طولانی،قاسم(6/6/80)، «اتحادیه اروپا، الگویی برای نظم نوین جهانی» (مصاحبه با دیتریش گنشر)، نشریه ملّت.
- کاظمی، سید علی‏اصغر(1372)، «نظم نوین جهانی و ساختار قدرت در دوران بعد از جنگ سرد»، مصباح، ش 10و11 (پاییز و زمستان).
- مجتهدزاده، پیروز و روزی‏طلب، زهرا(23/12/76)، «پایه‏های سست تئوری نظم نوین جهانی»، ابرار.
- مهدی زاده، اکبر(1380)، «اولویت­های سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر»، ماهنامه نگاه، شماره19.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000


فایل ورد


فایل wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اسلام تايمز - همکاری سازمان ناتو و جمهوری آذربایجان

12 مارس 2014 ... بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر ساختار نظام بین الملل و بسط مفهوم .... در این
اجلاس به طور جدی حضور ناتو در خاورمیانه مورد توجه قرار گرفت. ... تا سال 2000 چهل
کشور در برنامه صلح مشارکت داشته اند که از این میان، سه کشور ... مانده از شوروی، می
توانست نقش خود را در زمینه نظم نوین جهانی به سهولت و آسانی ایفا کند.

مسئله كردها يكي از مسائل مهم سياسي خاورميانه است كه ابعاد منطقه اي و فر

بين مسائل استراتژيک منطقه، مسئله كردها طی نيم قرن اخير چالش اساسي. پيش روي ...
می نمايد. ظهور دولت كردی به علت تأثيرات جدی بر نظم و سيستم قدرت منطقه ای.

پاورپوینت درمورد تئوري و طراحي سازمان

فصل هفتم: طراحي نوين براي رقابت جهاني بخش اول:مقدمه اي بر سازمان فصل ... تحقیق
آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000

روز جهانى مبارزه با بیابان زایی | نتیجه جستجو | برترین عناوین

مقاله بررسی نقش ساختار زمین شناسی در بیابان زایی دشت سیستان تحت pdf ...
دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله
بررسی نقش ... بسم الله الرحمن الرحیم اونروز یکی از بچه ها در مورد مبارزه با نفسش
تعریف میکرد کلی ... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991
تا 2000.

فهرست بیش از ۱۰۰ جنایت و دخالت آمریکا در کمتر از یک قرن ...

1 نوامبر 2013 ... این مقاله سعی دارد با مرور روند مداخلات امریکا در کشورهای جهان طی بازه زمانی یک ... *
بین سال های 1912 تا 1933 ارتش امریکا، نیکاراگوئه را در اشغال خود داشت و ..... دوره
چهارم: از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی تا پایان قرن بیستم (نظم نوین جهانی) ... در
مورد کشتارهای منطقه بالکان و نسل کشی توسط صرب ها از سال 1991)، ...

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد: از واقع‌گرایی تا ...

پرسش اصلی مقاله است: پایان جنگ سرد و فروپاشی تهدید شوروی چه آثار و پیامدهایی
... با توجه به این که منطقه خاورمیانه از بعد از جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه سیاست ...
پس از جنگ سرد، سیاست اعمالی، سیاست اعلامی، خط مشی عمومی، نظم نوین جهانی، صلح
.... در سال 1989 و متعاقب آن فروپاشی شوروی در سال 1991، دشمن اصلی آمریکا از بین
...

Idea Centric Order: the United States of America's Pattern of ... - Sid

تک قطب، پویش های جهانی، منطقه ای و حتی محلی را ترسیم و مدیریت می كند. نظم ...
ایاالت متحده آمریکا، نظم بین المللی، نظام بین الملل پساجنگ سرد، نظم واژه های کلیدی:
... به گونه ای كه مطالبه جاری برای نظم در حوزه های اصلی مورد 1ترتیبات میان دولت هاست
..... ساموئل هانتینگتون را برآن داشت تا در مقاله ای در فارین افیرز )1993(، با طرح
ایده.

Displaying items by tag: قره باغ - موسسه ترجمه و تحقیق هور

بخش سوم سمینار علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز اختصاص به نقش کشورهای منطقه ای
در ... همچنین این منطقه مرزی حائل بین سه منطقه ژئواستراتژیک جهانی یعنی خاورمیانه،
اوراسیای .... ترکیه در سال های 1992-1991 به صورت محرمانه تکنولوژی نظامی به
آذربایجان ... گروهی قوی متشکل از2000-1500 نظامی وفادار به ایلچی بیگ را آماده
سازند تا در ...

امپریالیسم عریان

عملیات جهانی ایالات متحده امریکا پس از 11 سپتامبر 2001 را عموماً به مثابه یک ... های
اعتراضی، امپریالیسم دقیقاً همان چیزی است که برای استقرار نظم در خاورمیانه به آن ...
علت غایی حضور امریکائیان در افغانستان یا بالکان حفظ نظم نوین امپریالیستی در
.... جان خود را از دست دادند (گروه تحقیق اقتصاد سیاسی، در مورد یورش عراق 2003 ).

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد: از واقع‌گرایی تا ...

پرسش اصلی مقاله است: پایان جنگ سرد و فروپاشی تهدید شوروی چه آثار و پیامدهایی
... با توجه به این که منطقه خاورمیانه از بعد از جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه سیاست ...
پس از جنگ سرد، سیاست اعمالی، سیاست اعلامی، خط مشی عمومی، نظم نوین جهانی، صلح
.... در سال 1989 و متعاقب آن فروپاشی شوروی در سال 1991، دشمن اصلی آمریکا از بین
...

بررسی تأثیر سفرهای زیارتی بر سیاست منطقه‌ای و روابط خارجی ...

با تحلیلی سازه‌انگارانه سیاست و روابط ایران در قبال عراق نوین مبتنی برتقدّم
هنجار ... و ورود در هستة رهبری خاورمیانه، به قدرت فرهنگی و نفوذ معنوی خود در منطقه
اتکا دارد. در صنعت نوین گردشگری، که سومین صنعت دنیا در تجارت جهانی است، علاوه
بر ... از منظر جامعه‌شناسی دینی، به‌ویژه شاخة خاص آن، یعنی «جامعه‌شناسی زیارت»، مورد
توجه ...

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ - Index of

ﺯﺭﻫﯽ ﺷﻮﺭﻭﯼ؛ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺎﻭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺑﺮ؛ ﻧﺒﺮﺩ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﺮﺥ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﺩﺭ
ﺑﺮﻟﯿﻦ؛ ﻣﻮﺭﺩ ... ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ، ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ، ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ... ﺟﻨﮕﯽ
ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۳۹ ﺗﺎ ﺍﻭﺕ ۱۹۴۵ ﺑﻮﺩﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ... ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۹ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﮊﺍﭘﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۷ ﺁﻏﺎﺯ ... ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ .

نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000

مورد خاورمیانه، تأیید کننده این ادعاست. ... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه
خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000. مقاله ... اصل مقاله (554 K). نوع مقاله: پژوهشی .....
بوش پدر عبارت بود از نظم نوین جهانی و آماده شدن برای دست زدن به دو جنگ عمده منطقه ای
همزمان.

پاورپوینت بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکی

این تحقیق بصورت PowerPoint و با بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تجارت ... این
پاورپوینت را میتوانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه ... تحقیق آماده
در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000

پایان نامه و مقالات دانشجویی - مطالب ارسال شده توسط thesisfile

فایل های دانشجویی،مقاله،پایان نامه،تحقیق و ...,پایان نامه و مقالات دانشجویی ... ذخیره
شده پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان .... ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ، آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي، ﻗﻔﻘﺎز و ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺰاﻳﺎي آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ . .....
ناتو از پایان جنگ سرد تا آغاز نظم نوین جهانی اختصاص دارد، که خطوط اصلی
استراتژی .

دانشجو دانلود - تبیان

در بخش نخست این مقاله که با اقتباس از کتاب «راهنمای زمان جشن‌های ملی ایران»( .... با
فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 میلادی و پایان یافتن جنگ سرد .... است تا برخی
از تأثیرات این فن‌آوری نوین ارتباطی بر زندگی کاربران آن مورد بررسی قرار گیرد
.... 2- آقایی سید داوود، نقش و جایگاه شورای امنیت و نظم نوین جهانی، تهران: انتشارات ...

گزارش نشست حضور روسیه در سوریه و تاثیر آن بر ... - انجمن علوم سیاسی

28 نوامبر 2015 ... دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نیز .... اما در مورد
تأثيرات حضور روسيه در معادلات سیاسی امنیتی منطقه و جهان هم می توان .... و نظام
دوقطبي، آمريكاييها براي ايجاد نظم نوين جهانی نياز به اين داشتند كه ..... اين اتفاق،
اولين بار در جنگ سال 1991 و بعد، در عراق در سال 2003 ..... فراخوان مقاله.

دانلود مقاله کامل درباره انقلاب رنگی - arzon-file.arzon-file.ir

انقلاب رنگی به تغییر و تحولاتی اطلاق می شود که تا کنون در کشورهای ... نوامبر همان
سال منجر به کناره گیری شواردنادزه از قدرت و آغاز حکومت ساکاشویلی (بالقب دن ... این
مقاله به بخشی از ابعاد گوناگون \\\"انقلابهای \\\" رنگی و عوامل تاثیرگذار بر آن ... سرآ
لترنا تیوهای ا ولترا راست و ارتجاعی و دور نمای نظم نوین جهانی آمریکا بسیج نمود .

آذرگون: تقابل پانکردیسم و سیر روشنفکری در خاورمیانه - تریبون

با مطالعه تاریخ جهان و منطقه میتوان نمونه های فراوانی از تاسیس گروههای ترور .... در
سالهای بعدی برای استخدام در دولت عثمانی شخص موظف بود تا از یکی از مدارس بالا
فارغ .... در نتیجه قتلهای ناموسی که میان عشیرتها در جنوب شرق ترکیه بین سالهای
2000 تا ... زنان از سال 1991 تا سال 2007 بیش از 12000 مورد قتل ناموسی در اقلیم
کردستان ...

تاثیر جایگاه ژئوپلیتیکی افغانستان در حمله و ادامۀ حضور آمریکا در ...

24 دسامبر 2011 ... به همین دلیل در این مقاله به مسئله جایگاه ژئوپلتیکی افغانستان به عنوان ... طوري كه
اين نظريه پس از سالها هنوز مورد توجه سلطه گري قدرت هاي بزرگ قراردارد . ... كه منطقه
خاورميانه در آن جاي مي گيرد براساس اين نظريه ، خاورميانه ميان دو قدرت ... آورد كه از
طريق آن بتواند نظم نوين جهانی را تعريف كند ونظام بين المللي وروابط آن ...

2-4- ادبيات تحقيق در زمينه صنعت اسباب بازي

اگر مسئله خوب روشن يا تبيين نشود، تمام مراحل بعدي فرايند تحقيق از جمله جمع‌آوري
... نيز طبقه اجتماعي، گروه سني بين 4 تا 6 سال و داراي خانواده از نظر اجتماعي و
اقتصادي متوسط .... فرصتهاي بازار شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. .....
سمت نگاه به وسيله‌اي براي آماده ساختن كودكان براي استفاده از فن‌آوريهاي نوين تغيير
كند.

استراتژی اياالت متحده امريكا در زمينه انرژی - مجله تحقیقات حقوق ...

انرژی امريکا، میزان مصرف نفت و گاز طبیعی در جهان تا سال 2020 افزايش خواهد .... و
فناوری های جديد بر »برآورد« منابع سوخت های فسیلی تأثیر می گذارد. ... به داليل
مختلف و با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، راهبرد امريکا در اين منطقه ... تقاضای جهانی
نفت در سال 1991 بالغ بر 66/9 میلیون بشکه در ... حال در مقاله حاضر سؤال اين است كه
:.

شناسنامه علــمی- پــژوهـشی سال اول، شماره 1 ... - مجمع تشخیص مصلحت نظام

چکیده فارسی و انگلیسی مقاله بین 150 تا 200 کلمه باشد و در آن هدف، بیان ... در
صورت ترجمه بودن اثر، نام مترجم پس از عنوان ذکر شود و تاریخ انتشار و نام ناشر ... در
مورد مجالت نیز نام خانوادگی و نام نویسنده مقاله)سال انتشار مقاله( عنوان مقاله، نام ....
Denhardt, 2000 :549 را در اولویت قرار دهد) .... در مدیریت منطقه اي و جهاني داشته، و
منافع ملي.

International Relations & Affairs | Ali Behnoodniya, M.A. | Pulse ...

20 مارس 2016 ... در این مقاله بناست سیاست خارجی دولت بوش ( 2000-2008) و دولت اوباما ... در اين مقاله
سياست خارجي امريكا در مبارزه با تروريسم در خاورميانه مورد ... سیاست خارجی جرج
بوش در طی سال های 2001 تا 2009 را می توان بیش از هر چیز دیگر تحت تاثیر ... 5 -
تشكيل ائتلاف هاي جهاني بر مهار نيروهاي ضد آمريكا در نظام بين الملل.

شناسنامه علــمی- پــژوهـشی سال اول، شماره 1 ... - مجمع تشخیص مصلحت نظام

چکیده فارسی و انگلیسی مقاله بین 150 تا 200 کلمه باشد و در آن هدف، بیان ... در
صورت ترجمه بودن اثر، نام مترجم پس از عنوان ذکر شود و تاریخ انتشار و نام ناشر ... در
مورد مجالت نیز نام خانوادگی و نام نویسنده مقاله)سال انتشار مقاله( عنوان مقاله، نام ....
Denhardt, 2000 :549 را در اولویت قرار دهد) .... در مدیریت منطقه اي و جهاني داشته، و
منافع ملي.

361 K - فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ راﻫﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ در آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي ... ﻗﺪرت ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. رود ... ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در رواﺑﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺳـﯿﺎي. ﻣﺮﮐﺰي. اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮﺳ ... ﻣﻨﻄﻘﻪ
آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ. ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎ. ﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد در ﺳﺎل. 1991. ،. اﯾﻦ ﻓﻀﺎي ﺗﻬﺪﯾﺪ. ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮاي ﭼﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ
آورد ... رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز، .... ﺑﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ.

استراتژی اياالت متحده امريكا در زمينه انرژی - مجله تحقیقات حقوق ...

انرژی امريکا، میزان مصرف نفت و گاز طبیعی در جهان تا سال 2020 افزايش خواهد .... و
فناوری های جديد بر »برآورد« منابع سوخت های فسیلی تأثیر می گذارد. ... به داليل
مختلف و با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، راهبرد امريکا در اين منطقه ... تقاضای جهانی
نفت در سال 1991 بالغ بر 66/9 میلیون بشکه در ... حال در مقاله حاضر سؤال اين است كه
:.

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین ...

17 آگوست 2017 ... تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000 عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورم.......

پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان ...

در فضای پس از جنگ سرد تا زمان 11 سپتامبر 2001 و از حوادث تروریستی 11
سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی
دستخوش ...

مقاله درباره انتفاضه فلسطین دست آوردهای داخلی ، منطقه ای جهانی ...

لینک *پايین مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ویرايش و آماده پرینت) تعداد صفحه:
41فهرست و .... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000.

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین ...

17 آگوست 2017 ... تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000 عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورم.......

ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ 2001 ﯾﺎزده ﺳﭙﺘ - دفتر مطالعات سیاسی ...

11 سپتامبر 2001 ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘ. ﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ... ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮرو .... ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ و ﻫﻢ
آﻣﺎده ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺪﺑﻨﺪي ﮐﻪ در ..... ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ... اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار آن ...
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻓﺎرﯾﻦ اﻓﯿﺮز. در ﺳﺎل. 2000. ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﻗﺪرت ﺷﻮروي ﺑﺮاي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ.

امپریالیسم عریان

عملیات جهانی ایالات متحده امریکا پس از 11 سپتامبر 2001 را عموماً به مثابه یک ... های
اعتراضی، امپریالیسم دقیقاً همان چیزی است که برای استقرار نظم در خاورمیانه به آن ...
علت غایی حضور امریکائیان در افغانستان یا بالکان حفظ نظم نوین امپریالیستی در
.... جان خود را از دست دادند (گروه تحقیق اقتصاد سیاسی، در مورد یورش عراق 2003 ).

Displaying items by tag: قره باغ - موسسه ترجمه و تحقیق هور

بخش سوم سمینار علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز اختصاص به نقش کشورهای منطقه ای
در ... همچنین این منطقه مرزی حائل بین سه منطقه ژئواستراتژیک جهانی یعنی خاورمیانه،
اوراسیای .... ترکیه در سال های 1992-1991 به صورت محرمانه تکنولوژی نظامی به
آذربایجان ... گروهی قوی متشکل از2000-1500 نظامی وفادار به ایلچی بیگ را آماده
سازند تا در ...

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد: از واقع‌گرایی تا ...

پرسش اصلی مقاله است: پایان جنگ سرد و فروپاشی تهدید شوروی چه آثار و پیامدهایی
... با توجه به این که منطقه خاورمیانه از بعد از جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه سیاست ...
پس از جنگ سرد، سیاست اعمالی، سیاست اعلامی، خط مشی عمومی، نظم نوین جهانی، صلح
.... در سال 1989 و متعاقب آن فروپاشی شوروی در سال 1991، دشمن اصلی آمریکا از بین
...

2-4- ادبيات تحقيق در زمينه صنعت اسباب بازي

اگر مسئله خوب روشن يا تبيين نشود، تمام مراحل بعدي فرايند تحقيق از جمله جمع‌آوري
... نيز طبقه اجتماعي، گروه سني بين 4 تا 6 سال و داراي خانواده از نظر اجتماعي و
اقتصادي متوسط .... فرصتهاي بازار شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. .....
سمت نگاه به وسيله‌اي براي آماده ساختن كودكان براي استفاده از فن‌آوريهاي نوين تغيير
كند.

مجله تخصصی مطالعات | یاسمین

در پاسخ به این سوال، فرضیه این مقاله این است که: هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده
از مشارکت و ... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال های 1991 تا
2000 .... ت ترامپ در مورد ایران و فعالیت های اقتصادی ادامه خواهد یافت؟ ..... را شروع
کرده اندقم آماده میزبانی اردوهای کشوری نشاط و امید سازمان جوانان هلال احمراز اهدای خون تا
اجرای ...

361 K - فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ راﻫﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ در آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي ... ﻗﺪرت ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. رود ... ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در رواﺑﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺳـﯿﺎي. ﻣﺮﮐﺰي. اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮﺳ ... ﻣﻨﻄﻘﻪ
آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ. ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎ. ﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد در ﺳﺎل. 1991. ،. اﯾﻦ ﻓﻀﺎي ﺗﻬﺪﯾﺪ. ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮاي ﭼﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ
آورد ... رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز، .... ﺑﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ.

جهانى شدن و ظهور هویت بنیادگرا در خاورمیانه

چکیده rn جهانى شدن در منطقه خاورمیانه با به چالش کشیدن هویت های ایدئولوژیک (
حاکم) ... نوین تحلیل شود، لیکن این مقاله صرفاً به چگونگى رابطه جهانى شدن و بحران
معنا و ... است که قید و بندهاى جغرافیایى حاکم بر روابط اجتماعى و فرهنگى، از بین
مى رود و ..... تا تأثیرات جهانى شدن، در ظهور و گسترش هویت های بنیادگرا در دنیاى
نوین مورد ...

بازتاب نظم سیاسی جدید عراق بر روابط دوجانبه ایران و ... - سیاست جهانی

سقوط صدام در سال 2003 م دشمن همسایه دو کشور ایران و عربستان را از بین برد و ... با
توجه به این وضعیت مقاله حاضر در قالب نظریه سازه انگاری در تلاش است تا چگونگی
تأثیر ... Significant challenges about in the mutual relationship between the two
... امنیتی منطقه خلیج فارس، در مجموعه مقالات عراق نوین و تحولات خاورمیانه، تهران، ...

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین ...

عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 فرمت
: word – doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد صفحات : 20 ...

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین ...

17 آگوست 2017 ... تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000 عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورم.......

361 K - فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ راﻫﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ در آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي ... ﻗﺪرت ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. رود ... ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در رواﺑﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺳـﯿﺎي. ﻣﺮﮐﺰي. اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮﺳ ... ﻣﻨﻄﻘﻪ
آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ. ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎ. ﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد در ﺳﺎل. 1991. ،. اﯾﻦ ﻓﻀﺎي ﺗﻬﺪﯾﺪ. ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮاي ﭼﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ
آورد ... رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز، .... ﺑﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ.

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان حسابداری موجودی مواد و ...

26 سپتامبر 2017 ... ... ميليون تومان هزينه ورکشاپ و کلاس کنيد · مطالب قبلی تحقیق آماده در مورد نظم نوین
جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 ...

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین ...

عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ فرمت :
word – doc – ورد ۲۰۰۳ ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد صفحات : ۲۰ ...

دکتر نوذر شفیعی - نفت و سياست تهاجمي آمريکا در منطقه خاورميانه بعد ...

از عوامل عمده كه منطقه خاورميانه و منابع نفتي آن را مورد توجه قدرتهاي جهاني بويژه ايالات
... بنابر اين در حالي كه در سال 2000 نفت 38 درصد كل مصرف انرژي ايالات متحده را
تامين ... در دوره جنگ سرد درگيري اصلي رقابت بين دو قدرت نظامي آمريکا و شوروي
بود و ..... زماني كه جورج بوش دكترين نظم نوين را مطرح كرد منطقه خاورميانه را به عنوان
اولين ...

دانشجو دانلود - تبیان

در بخش نخست این مقاله که با اقتباس از کتاب «راهنمای زمان جشن‌های ملی ایران»( .... با
فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 میلادی و پایان یافتن جنگ سرد .... است تا برخی
از تأثیرات این فن‌آوری نوین ارتباطی بر زندگی کاربران آن مورد بررسی قرار گیرد
.... 2- آقایی سید داوود، نقش و جایگاه شورای امنیت و نظم نوین جهانی، تهران: انتشارات ...

روز جهانى مبارزه با بیابان زایی | نتیجه جستجو | برترین عناوین

مقاله بررسی نقش ساختار زمین شناسی در بیابان زایی دشت سیستان تحت pdf ...
دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله
بررسی نقش ... بسم الله الرحمن الرحیم اونروز یکی از بچه ها در مورد مبارزه با نفسش
تعریف میکرد کلی ... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991
تا 2000.

مجله تخصصی مطالعات | یاسمین

در پاسخ به این سوال، فرضیه این مقاله این است که: هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده
از مشارکت و ... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال های 1991 تا
2000 .... ت ترامپ در مورد ایران و فعالیت های اقتصادی ادامه خواهد یافت؟ ..... را شروع
کرده اندقم آماده میزبانی اردوهای کشوری نشاط و امید سازمان جوانان هلال احمراز اهدای خون تا
اجرای ...

فایل word | صفحه 48 از 96 | آساک فایل

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000 عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا ...

سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

در واقع بحران سوریه و نظم برآمده از آن تکلیف بحران روابط ایران و عربستان را روشن
... مناقشه طی جنگی که از 1991 تا 1994 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین دو ...
'جرارد رایل٬' رئیس کنسرسیوم روزنامه نگاران تحقیقی در این خصوص گفته است این
... کشورهای عربی حوزه خلیجفارس برای گشودن صفحهای جدید با ایران آماده هستند.تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000دانلود پاورپوینت درون آشیانه ها علوم پایه دوم ابتدایی - 10 اسلایدپاورپوینت آشنایی با عراق- 20 اسلاید

سوالات درس آشنایی با قوانین و مقررات جهانگردی آزمون های جامع مدیر فنی بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی