دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 20 صف

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000
عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 20 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ همانطور که در فهرست آمده تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
نظم نوین جهانی 4
1- اهمیت خاورمیانه درسیاست خارجی آمریکا 5
2- اهداف آمریکا درخاور میانه پساز جنگ سرد 5
1-2. حفظ و تثبیت هژمونی منطقه ای 6
2-2. سیاست مهاردوجانبه و نظم نوین جهانی 7
3-2. مقابله باگسترش بنیادگرایی اسلامی 8
4-2. گسترش دموکراسی 10
5-2. پیشبرد روند صلح اعرابواسرائیل 11
6-2. تداوم حضور فزاینده وگسترش منطقه ای 11
7-2. تقلیل سیاست، ترجیح نظم سیاسى- امنیتى در جهان 12
3- نظم نوین و تاثیرات آن 12
2-3. بحران خلیج‏فارس 13
الف. اهمیت خلیج فارس برای آمریکا 13
ب. استراتژی بوش پدر در منطقه خلیج فارس 13
3-3. کنفرانس صلح خاورمیانه 14
4-3. مداخله آمریکا در سومالى 14
5-3 . افغانستان 15
نتیجه گیری 16
منابع: 18چکیده :
تغییراتی که در سال‏هاى پایانى دهه هشتاد روى داد، تأثیرى عمده بر جغرافیاى سیاسى جهان و سیستم بین‏الملل داشت. این تغییر موجب حذف اتحاد جماهیر شوروى و پدیدار شدن کشورهاى جدیدى در نقشه جغرافیایى دنیا شد. با خاتمه جنگ سرد، نظم جهانى متحول شده و به پیدایش تفکر نظم نوین جهانى منتهی شد. این پژوهش به چیستی این موضوع و تاثیر آن بر خاورمیانه در بازه زمانی بین 1991 تا 2000 می­پردازد. پیروزى ایالات متحده در جنگ خلیج‏فارس، بهترین فرصت را براى آمریکا فراهم آورد تا از آن به صورت یک‏جانبه در جهت حفظ نفوذ خود در خاورمیانه و تحقق ایده نظم نوین جهانى بهره‏بردارى کند. در برداشت آمریکایى‏ها، جهان مطیع قدرت آمریکاست و چنین جهانى با تفکر مذکور هماهنگ و داراى نظم نوین خواهد بود. مورد خاورمیانه، تأیید کننده این ادعاست. اینکه ایالات متحده با نفوذترین کشور در منطقه مى‏باشد، چیزى است که به آن اجازه مى دهد منازعات را مدیریت کند و نظم و هماهنگى را حکمفرما سازد. سوال اصلی مطرح شده در این پژوهش بدین شکل است که اتخاذ نظم نوین جهانی توسط آمریکا چه تاثیری در منطقه خاورمیانه در بین سال‌های 1991 تا 2000 داشته است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه ای بدین ترتیب مطرح گردیده است که اتخاذ سیاست نظم نوین جهانی پس از جنگ سرد موجب گسترش نفوذ آمریکا در خاورمیانه شده است.
مقدمه :
قرن بیستم اغلب شاهد تغییرات مهمى در جهان بود که ترتیبات استراتژیک و نظم سیاسى بین‏الملل را دچار دگرگونى ساخته است. اولین تغییر، ناشى از جنگ جهانى اول بود که به اضمحلال امپراتورى‏هاى عثمانى و اتریش منتهى شد و نظم نوینى را در عرصه بین‏الملل به پدید آورد. دومین تغییر مهم که توسط جنگ جهانى دوم ایجاد گردید، سیستمى دوقطبى را در عرصه بین‏الملل به وجود آورد و در نهایت تغییر سومى که در سال‏هاى پایانى دهه هشتاد روى داد، تأثیرى عمده بر جغرافیاى سیاسى جهان و سیستم بین‏الملل داشت. این تغییر موجب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروى و پدیدار شدن کشورهاى جدیدى در نقشه جغرافیایى دنیا شد. مسلم اینکه، با پایان پذیرفتن جنگ سرد، نظم جهانى متحول شده و دیگر دلیلى وجود ندارد که به پیدایش نظم نوین جهانى به دیده تردید بنگریم. اما این نظم نوین چیست؟ این پژوهش به چیستی این موضوع و تاثیر آن بر خاورمیانه در بازه زمانی بین 1991 تا 2000 می­پردازد. اصطلاح«نظم نوین جهانى»، براى اولین بار در روز یازده سپتامبر سال 1990، طى نطق جرج بوش در برابر اعضاى کنگره، وارد قاموس رسمى کاخ سفید شد. ژنرال اسکوکرافت، مشاور امنیت ملى بوش، ابداع کننده این اصطلاح بود. هنرى کیسینجر تأکید مى‏کند که ما در جهانى چندقطبى زندگى مى‏کنیم و براى اینکه این جهان، جهانى با ثبات باشد، بایستى در تعامل به سر برد. تنها ایالات متحده قادر به برقرارى این تعامل است.
منابع :

- آقایی، سیدداود(1382)، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، پیک فرهنگ.
- امام زاده فرد، پرویز(1384)، دکترین امنیت ملی آمریکا: گذشته حال و چشم انداز آینده، تهران: موسسه ابرار معاصر.
- اسدیان، امیر(1381)، سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
- تد، امانوئل(1383)، پسازامپراطوری، ترجمه محمد سعید طاهری موسوی، تهران، مؤسسه اندیشه سازان نور.
- چامسکی، نوآم(1387)، نظم‏های کهنه و نوین جهانی، ترجمه مهبد ایرانی‏طلب، تهران، اطلاعات.
- دهشیار، حسین(1381)، سیاست خارجی آمریکا و هژمونی، تهران، انتشارات خط سوم.
- دهشیار، حسین(1382)، سیاست خارجی آمریکا در آسیا، تهران، انتشارات ابرار معاصر تهران.
- سلیمانی، محمد باقر(1379)، بازیگرانروندصلحدرخاورمیانه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
- سلیمی نمین، صادق(1383)، ارمغاندموکراسی، تهران، نشر دفتر معارف .
- شولزینگر، رابرت(1379)،دیپلماسیآمریکادرقرنبیستم(1997-1898)، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
- کیسینجر، هنری(1381)، دیپلماسی آمریکا در قرن بیست و یک، ترجمه ابو القاسم راه چمنی، تهران، مؤسسه‏ ابرار معاصر.
- متّقی، ابراهیم(1376)، تحولات سیاسی خارجی امریکا، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- ابراهیمی، شهروز(1384)، «امنیت خلیج فارس: نقش و تعامل قدرت های بزرگ و آمریکا پس از یازده سپتامبر»، فصلنامهمطالعاتدفاعیوامنیتی، شماره 42
- افضلی، رسول(27/4/78)، «جهان سوم در نظم نوین جهانی»، روزنامه نشاط، ش 24.
- امیراحمدی، هوشنگ(1371)، «نظم نوین جهانی، جنگ خلیج فارس و تلاش ایالات متحده برای رهبری جهان»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 55ـ56 (فروردین و اردیبهشت).
- سیف‏زاده، حسین(1383)، «سیاستهای خاورمیانه‏ای آمریکا در برابر چالشهای ضد هژمونیک‏»، فصلنامه‏ خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 1.
- طولانی،قاسم(6/6/80)، «اتحادیه اروپا، الگویی برای نظم نوین جهانی» (مصاحبه با دیتریش گنشر)، نشریه ملّت.
- کاظمی، سید علی‏اصغر(1372)، «نظم نوین جهانی و ساختار قدرت در دوران بعد از جنگ سرد»، مصباح، ش 10و11 (پاییز و زمستان).
- مجتهدزاده، پیروز و روزی‏طلب، زهرا(23/12/76)، «پایه‏های سست تئوری نظم نوین جهانی»، ابرار.
- مهدی زاده، اکبر(1380)، «اولویت­های سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر»، ماهنامه نگاه، شماره19.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000


فایل ورد


فایل wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجله تخصصی مطالعات | یاسمین

در پاسخ به این سوال، فرضیه این مقاله این است که: هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده
از مشارکت و ... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال های 1991 تا
2000 .... ت ترامپ در مورد ایران و فعالیت های اقتصادی ادامه خواهد یافت؟ ..... را شروع
کرده اندقم آماده میزبانی اردوهای کشوری نشاط و امید سازمان جوانان هلال احمراز اهدای خون تا
اجرای ...

نظم نوین جهانی | فانوس

6 ژوئن 2016 ... Posts about نظم نوین جهانی written by پرتو. ... میپردازد تا خود را برای امر پیش رو,
باز-مذاکره نقش بین المللی آمریکا, آماده کند. .... روسیه, چین و پنتاگون هر سه میدانند
که راه حل برای صلح پایدار در خاور میانه, رفاه اقتصادی آن منطقه است. ..... و بلوک شرق-
اتحاد جماهیر شوروی, متحدانش و پیمان ورشو- ایجاد شد و تا سال 1991 ...

دانلود رایگان تحقیق در مورد ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اداری اﯾﺮان ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: Word (ﻗﺎﺑﻞ ... در
اوراﺳﻴﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﻳﺎدی ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻳﻨﺪه ﻧﻈﺎم ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺟﻬﺎن را روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ. ﻛﺮد. ... نقش قدرت های بزرگ
غربی در تحوالت اخیر خاورمیانه در سال . .... نظم منطقه ای؛سیاست داخل کشور های منطقه
ای و تعامل میان منطقه و نظام جهانی . ..... [PDF]ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﻼن در ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ی
روﻳﻜﺮد ﻛﺸﻮر.

بررسی تأثیر سفرهای زیارتی بر سیاست منطقه‌ای و روابط خارجی ...

با تحلیلی سازه‌انگارانه سیاست و روابط ایران در قبال عراق نوین مبتنی برتقدّم
هنجار ... و ورود در هستة رهبری خاورمیانه، به قدرت فرهنگی و نفوذ معنوی خود در منطقه
اتکا دارد. در صنعت نوین گردشگری، که سومین صنعت دنیا در تجارت جهانی است، علاوه
بر ... از منظر جامعه‌شناسی دینی، به‌ویژه شاخة خاص آن، یعنی «جامعه‌شناسی زیارت»، مورد
توجه ...

ایرنا - ترامپ، خاورمیانه و نظریه نظم نوین جهانی

27 فوریه 2017 ... در این میان، تاثیر تحولات آمریکا (پس از 8 نوامبر 2016) در دوران جدید بر
ژئوپلتیک منطقه ... این نظریه برداشتی معهود و مرسوم از گزاره نظم نوین جهانی است که
مورد توجه ... منطقه خاورمیانه، پرداختن به آن، واجد نکات درس آموز و جالب توجه ای است. ...
در این میان، رویکرد ترامپ در موضوعات گوناگون داخلی و بین المللی به روشنی ...

ائتلاف های غیرعادی - راه کارگر

با وجود این، از ده سال پیش دو کشور روابط استواری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، ...
از واردات عربستان را به خود اختصاص داده در حالیکه این رقم در سال 2000، معادل چهار
درصد بود. .... چین و این منطقه بین سال های 2004 و 2009 جهشی از 37 تا 110 میلیارد
دلار داشت. ... پکن و ریاض، درباره شماری از مسائل مختلف جهانی، نظیر دارفور، نظرات
مشابه ...

8 - علوم نظامی

چین ملی شدن صنعت نفت توسط محمد مصدق بین سال های 1951 تا 1953 را به رسمیت
شناخت ، و از دهه .... به پکن این اجازه را می دهد تا وارد منطقه خاور میانه، یکی از مهمترین
کانون های استراتژی جهانی شود. .... مخارج نظامی در جهان و جهت گیری‌های تحقیق و توسعه
...... بنابراین، چگونگی نظم نوین جهانی مساله ای است که مورد توجه همه کشورها قرار دارد.

مهندسی ژئوپلیتیک در جنوب غرب آسیا | خبربان

15 آوريل 2017 ... روند تحولات جهانی در دوران پس از جنگ سرد و تلاش‌های دامنه‌دار آمریکا در نقاط مختلف
دنیا نشان‌دهنده پیگیری راهبردی مشخص از سوی آمریکا برای جهان است ...

Idea Centric Order: the United States of America's Pattern of ... - Sid

تک قطب، پویش های جهانی، منطقه ای و حتی محلی را ترسیم و مدیریت می كند. نظم ...
ایاالت متحده آمریکا، نظم بین المللی، نظام بین الملل پساجنگ سرد، نظم واژه های کلیدی:
... به گونه ای كه مطالبه جاری برای نظم در حوزه های اصلی مورد 1ترتیبات میان دولت هاست
..... ساموئل هانتینگتون را برآن داشت تا در مقاله ای در فارین افیرز )1993(، با طرح
ایده.

نفت عامل اصلی جنگ است - دیپلماسی ایرانی

صنعت جهانی نفت، در شکل گیری سیاست و توسعه اقتصادی کشورهای تولید ... کشور
، احتمال ورود آن کشور به کشمکش های بین المللی و میزان نظم و صلح در درون ... است
بعضی ویژگی های کشورهای نفتی را – البته تا حدود کمتری – داشته باشند. .... جنگ
ایالات متحده با عراق بر سر اشغال کویت در سال 1991، نمونه ای از این نوع مکانیسم
است.

امپریالیسم عریان

عملیات جهانی ایالات متحده امریکا پس از 11 سپتامبر 2001 را عموماً به مثابه یک ... های
اعتراضی، امپریالیسم دقیقاً همان چیزی است که برای استقرار نظم در خاورمیانه به آن ...
علت غایی حضور امریکائیان در افغانستان یا بالکان حفظ نظم نوین امپریالیستی در
.... جان خود را از دست دادند (گروه تحقیق اقتصاد سیاسی، در مورد یورش عراق 2003 ).

پاورپوینت بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکی

این تحقیق بصورت PowerPoint و با بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تجارت ... این
پاورپوینت را میتوانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه ... تحقیق آماده
در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000

فایل word | صفحه 48 از 96 | آساک فایل

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000 عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا ...

پروژه پایان جهان همچنان ادامه دارد/ پایان جهان در سال 2013 یا 2023+عکس ...

14 ژانويه 2013 ... «نظم کنونی جهان» که حاصل دسیسه‌هایی است که پیش از جنگ جهانی اول .... در این مستند
و مستندهای مشابه پیشگویی های سال 2012 به منطقه خاورمیانه .... در بین سالهای 2000
تا 2009 موسسات مطالعاتی تاریخی، آینده پژوهی، .... جهان آینده است که بر اساس نظم
نوین جهانی مورد نظر غرب شکل می گیرد. ..... ممنون از این مقاله خوبتون.

2-4- ادبيات تحقيق در زمينه صنعت اسباب بازي

اگر مسئله خوب روشن يا تبيين نشود، تمام مراحل بعدي فرايند تحقيق از جمله جمع‌آوري
... نيز طبقه اجتماعي، گروه سني بين 4 تا 6 سال و داراي خانواده از نظر اجتماعي و
اقتصادي متوسط .... فرصتهاي بازار شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. .....
سمت نگاه به وسيله‌اي براي آماده ساختن كودكان براي استفاده از فن‌آوريهاي نوين تغيير
كند.

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد: از واقع‌گرایی تا ...

پرسش اصلی مقاله است: پایان جنگ سرد و فروپاشی تهدید شوروی چه آثار و پیامدهایی
... با توجه به این که منطقه خاورمیانه از بعد از جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه سیاست ...
پس از جنگ سرد، سیاست اعمالی، سیاست اعلامی، خط مشی عمومی، نظم نوین جهانی، صلح
.... در سال 1989 و متعاقب آن فروپاشی شوروی در سال 1991، دشمن اصلی آمریکا از بین
...

new final page 96.01.10.indd - شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

18 فوریه 2013 ... 1- مقاالت با تعداد کلمـاتی بین 5000 تا 7000 تهیه شده و نمودارها، جداول و ... 5-
فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی در ویرایش هر مقاله ...... وﺿعیت کﺸور در
ﺷاﺧﺺ ها ی حکمرانی ﺧوب در سال 2015 (بانﮏ جهانی، ...... 2000( . World Development
Report. New York: Oxford University. ...... دولت و جهانی شدن در خاورمیانه.

استراتژی اياالت متحده امريكا در زمينه انرژی - مجله تحقیقات حقوق ...

انرژی امريکا، میزان مصرف نفت و گاز طبیعی در جهان تا سال 2020 افزايش خواهد .... و
فناوری های جديد بر »برآورد« منابع سوخت های فسیلی تأثیر می گذارد. ... به داليل
مختلف و با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، راهبرد امريکا در اين منطقه ... تقاضای جهانی
نفت در سال 1991 بالغ بر 66/9 میلیون بشکه در ... حال در مقاله حاضر سؤال اين است كه
:.

سیر تحول سیاست خارجی آمریکا نسبت به افغانستان بر اساس نظریات ...

با طرح دکترین انزواگرایی توسط مونروئه در سال 1823، آمریکا تا جنگ جهانی اول وارد
... این منطقه تنظیم نموده، بلکه با تکیه بر جنبه‌های نوین ژئوپلتیک اهمیت مضاعفی
به ... به افغانستان را بر اساس شاخصه های ژئوپلتیک در دوره‌های مختلف مورد بررسی
قرار ... تا 1979، مقطع دوم 1979 تا 1990، مقطع سوم 1991 تا 2000 و مقطع چهارم 2000
تا ...

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ - Index of

ﺯﺭﻫﯽ ﺷﻮﺭﻭﯼ؛ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺎﻭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺑﺮ؛ ﻧﺒﺮﺩ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﺮﺥ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﺩﺭ
ﺑﺮﻟﯿﻦ؛ ﻣﻮﺭﺩ ... ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ، ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ، ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ... ﺟﻨﮕﯽ
ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۳۹ ﺗﺎ ﺍﻭﺕ ۱۹۴۵ ﺑﻮﺩﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ... ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۹ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﮊﺍﭘﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۷ ﺁﻏﺎﺯ ... ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ .

اسلام تايمز - همکاری سازمان ناتو و جمهوری آذربایجان

12 مارس 2014 ... بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر ساختار نظام بین الملل و بسط مفهوم .... در این
اجلاس به طور جدی حضور ناتو در خاورمیانه مورد توجه قرار گرفت. ... تا سال 2000 چهل
کشور در برنامه صلح مشارکت داشته اند که از این میان، سه کشور ... مانده از شوروی، می
توانست نقش خود را در زمینه نظم نوین جهانی به سهولت و آسانی ایفا کند.

Displaying items by tag: قره باغ - موسسه ترجمه و تحقیق هور

بخش سوم سمینار علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز اختصاص به نقش کشورهای منطقه ای
در ... همچنین این منطقه مرزی حائل بین سه منطقه ژئواستراتژیک جهانی یعنی خاورمیانه،
اوراسیای .... ترکیه در سال های 1992-1991 به صورت محرمانه تکنولوژی نظامی به
آذربایجان ... گروهی قوی متشکل از2000-1500 نظامی وفادار به ایلچی بیگ را آماده
سازند تا در ...

8 - علوم نظامی

چین ملی شدن صنعت نفت توسط محمد مصدق بین سال های 1951 تا 1953 را به رسمیت
شناخت ، و از دهه .... به پکن این اجازه را می دهد تا وارد منطقه خاور میانه، یکی از مهمترین
کانون های استراتژی جهانی شود. .... مخارج نظامی در جهان و جهت گیری‌های تحقیق و توسعه
...... بنابراین، چگونگی نظم نوین جهانی مساله ای است که مورد توجه همه کشورها قرار دارد.

نسخه چاپی - asrma.ir

این مقاله سعی دارد با مرور روند مداخلات امریکا در کشورهای جهان طی بازه زمانی یک قرن ...
*بین سال های 1912 تا 1933 ارتش امریکا، نیکاراگوئه را در اشغال خود داشت و در .....
دوره چهارم: از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی تا پایان قرن بیستم (نظم نوین جهانی)
... امریکا در مورد کشتارهای منطقه بالکان و نسل کشی توسط صرب ها از سال 1991)، ...

تاثیر جایگاه ژئوپلیتیکی افغانستان در حمله و ادامۀ حضور آمریکا در ...

24 دسامبر 2011 ... به همین دلیل در این مقاله به مسئله جایگاه ژئوپلتیکی افغانستان به عنوان ... طوري كه
اين نظريه پس از سالها هنوز مورد توجه سلطه گري قدرت هاي بزرگ قراردارد . ... كه منطقه
خاورميانه در آن جاي مي گيرد براساس اين نظريه ، خاورميانه ميان دو قدرت ... آورد كه از
طريق آن بتواند نظم نوين جهانی را تعريف كند ونظام بين المللي وروابط آن ...

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین ...

عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000 فرمت
: word – doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد صفحات : 20 ...

ایرنا - ترامپ، خاورمیانه و نظریه نظم نوین جهانی

27 فوریه 2017 ... در این میان، تاثیر تحولات آمریکا (پس از 8 نوامبر 2016) در دوران جدید بر
ژئوپلتیک منطقه ... این نظریه برداشتی معهود و مرسوم از گزاره نظم نوین جهانی است که
مورد توجه ... منطقه خاورمیانه، پرداختن به آن، واجد نکات درس آموز و جالب توجه ای است. ...
در این میان، رویکرد ترامپ در موضوعات گوناگون داخلی و بین المللی به روشنی ...

امام علی(ع) - شفقنا

همه منطقه تحت تاثیر اتفاقاتی قرار خواهدگرفت که قرار است در سوریه بیفتد. ...
شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- مداخله نظامی غرب علیه اسد چه .... *
تاسیس 2000 فرقه نوظهور .... از این رو مقاله حاضر در صدد بررسی گفتمان اسلام
سیاسی و مناسبات، تعاملات و منازعات آن با غرب ..... مطرح و در پی ساختن نظم نوین
جهانی برآمدند.

بایگانی‌ها 1991 - آنلاین پروژه - آنلاین پروژه

تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۱ ۲۰ص
.... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000.

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد: از واقع‌گرایی تا ...

پرسش اصلی مقاله است: پایان جنگ سرد و فروپاشی تهدید شوروی چه آثار و پیامدهایی
... با توجه به این که منطقه خاورمیانه از بعد از جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه سیاست ...
پس از جنگ سرد، سیاست اعمالی، سیاست اعلامی، خط مشی عمومی، نظم نوین جهانی، صلح
.... در سال 1989 و متعاقب آن فروپاشی شوروی در سال 1991، دشمن اصلی آمریکا از بین
...

پروژه پایان جهان همچنان ادامه دارد/ پایان جهان در سال 2013 یا 2023+عکس ...

14 ژانويه 2013 ... «نظم کنونی جهان» که حاصل دسیسه‌هایی است که پیش از جنگ جهانی اول .... در این مستند
و مستندهای مشابه پیشگویی های سال 2012 به منطقه خاورمیانه .... در بین سالهای 2000
تا 2009 موسسات مطالعاتی تاریخی، آینده پژوهی، .... جهان آینده است که بر اساس نظم
نوین جهانی مورد نظر غرب شکل می گیرد. ..... ممنون از این مقاله خوبتون.

تاثیرگذارترین اقتصاددانان سال ۲۰۱۴ از نگاه هفته‌نامه اکونومیست

25 آوريل 2015 ... گروبر از سال 1992 مشغول تدریس اقتصاد در دانشگاه MIT بوده و از سال 1997 ....
رفتاری تا املاک و مستغلات و مدیریت ریسک کتاب نوشته است و از سال 1991 با ... من
تحقیقات گسترده‌ای در مورد تاثیر ترجیحات اجتماعی در رقابت، همکاری و ..... سال‌های
1997 تا 2000 به عنوان معاون و اقتصاددان ارشد بانک جهانی فعالیت کرد.

ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ 2001 ﯾﺎزده ﺳﭙﺘ - دفتر مطالعات سیاسی ...

11 سپتامبر 2001 ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘ. ﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ... ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮرو .... ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ و ﻫﻢ
آﻣﺎده ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺪﺑﻨﺪي ﮐﻪ در ..... ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ... اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار آن ...
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻓﺎرﯾﻦ اﻓﯿﺮز. در ﺳﺎل. 2000. ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﻗﺪرت ﺷﻮروي ﺑﺮاي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ.

چرایی و چگونگی سرنگونی دیکتاتور - خبرآنلاین

24 ا کتبر 2012 ... اکنون یک سال از فروپاشی حکومت مادام‌العمر قذافی و کشته شدن وی در لیبی ....
برخورد با معترضین استفاده کرد که بین 1000 تا 2000 نفر بر اثر آن .... و گویای
بسیاری از تحولات امنیتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. ..... 1- آقایی سید داود
،نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی،تهران،پیک فرهنگ،1385

روز جهانى مبارزه با بیابان زایی | نتیجه جستجو | برترین عناوین

مقاله بررسی نقش ساختار زمین شناسی در بیابان زایی دشت سیستان تحت pdf ...
دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله
بررسی نقش ... بسم الله الرحمن الرحیم اونروز یکی از بچه ها در مورد مبارزه با نفسش
تعریف میکرد کلی ... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991
تا 2000.

بررسی تأثیر سفرهای زیارتی بر سیاست منطقه‌ای و روابط خارجی ...

با تحلیلی سازه‌انگارانه سیاست و روابط ایران در قبال عراق نوین مبتنی برتقدّم
هنجار ... و ورود در هستة رهبری خاورمیانه، به قدرت فرهنگی و نفوذ معنوی خود در منطقه
اتکا دارد. در صنعت نوین گردشگری، که سومین صنعت دنیا در تجارت جهانی است، علاوه
بر ... از منظر جامعه‌شناسی دینی، به‌ویژه شاخة خاص آن، یعنی «جامعه‌شناسی زیارت»، مورد
توجه ...

دکتر نوذر شفیعی - نفت و سياست تهاجمي آمريکا در منطقه خاورميانه بعد ...

از عوامل عمده كه منطقه خاورميانه و منابع نفتي آن را مورد توجه قدرتهاي جهاني بويژه ايالات
... بنابر اين در حالي كه در سال 2000 نفت 38 درصد كل مصرف انرژي ايالات متحده را
تامين ... در دوره جنگ سرد درگيري اصلي رقابت بين دو قدرت نظامي آمريکا و شوروي
بود و ..... زماني كه جورج بوش دكترين نظم نوين را مطرح كرد منطقه خاورميانه را به عنوان
اولين ...

ائتلاف های غیرعادی - راه کارگر

با وجود این، از ده سال پیش دو کشور روابط استواری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، ...
از واردات عربستان را به خود اختصاص داده در حالیکه این رقم در سال 2000، معادل چهار
درصد بود. .... چین و این منطقه بین سال های 2004 و 2009 جهشی از 37 تا 110 میلیارد
دلار داشت. ... پکن و ریاض، درباره شماری از مسائل مختلف جهانی، نظیر دارفور، نظرات
مشابه ...

شماره 658

ﺧـﻮاﻧـﯿـﻢ: «ﯾـﮏ ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ ﺟـﻨﮕﯽ ﺧـﺎﻧـﻤـﺎن ﺳـﻮز ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ ﺧـﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ را ﺑـﻪ آﺗـﺶ .... ﺑـﯿـﻦ ﺳـﺎل. ﻫـﺎی
1995 -2000ﭼﻨـﯽ ﻣـﺪﯾـﺮ ﻋـﺎﻣـﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧـﯽ ﻫـﺎﻟـﯿـﺒـﺮﺗـﻮن ﺑـﻮد. اﯾـﻦ. ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣـﺎه ﻫـﺎی اﺧـﯿـﺮ در راﺑـﻄـﻪ ﺑـﺎ
...

International Relations & Affairs | Ali Behnoodniya, M.A. | Pulse ...

20 مارس 2016 ... در این مقاله بناست سیاست خارجی دولت بوش ( 2000-2008) و دولت اوباما ... در اين مقاله
سياست خارجي امريكا در مبارزه با تروريسم در خاورميانه مورد ... سیاست خارجی جرج
بوش در طی سال های 2001 تا 2009 را می توان بیش از هر چیز دیگر تحت تاثیر ... 5 -
تشكيل ائتلاف هاي جهاني بر مهار نيروهاي ضد آمريكا در نظام بين الملل.

فایل word | صفحه 48 از 96 | آساک فایل

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000 عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا ...

مقاله درباره انتفاضه فلسطین دست آوردهای داخلی ، منطقه ای جهانی ...

لینک *پايین مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ویرايش و آماده پرینت) تعداد صفحه:
41فهرست و .... نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000.

نفت عامل اصلی جنگ است - دیپلماسی ایرانی

صنعت جهانی نفت، در شکل گیری سیاست و توسعه اقتصادی کشورهای تولید ... کشور
، احتمال ورود آن کشور به کشمکش های بین المللی و میزان نظم و صلح در درون ... است
بعضی ویژگی های کشورهای نفتی را – البته تا حدود کمتری – داشته باشند. .... جنگ
ایالات متحده با عراق بر سر اشغال کویت در سال 1991، نمونه ای از این نوع مکانیسم
است.

ائتلاف های غیرعادی - راه کارگر

با وجود این، از ده سال پیش دو کشور روابط استواری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، ...
از واردات عربستان را به خود اختصاص داده در حالیکه این رقم در سال 2000، معادل چهار
درصد بود. .... چین و این منطقه بین سال های 2004 و 2009 جهشی از 37 تا 110 میلیارد
دلار داشت. ... پکن و ریاض، درباره شماری از مسائل مختلف جهانی، نظیر دارفور، نظرات
مشابه ...

بررسی تأثیر سفرهای زیارتی بر سیاست منطقه‌ای و روابط خارجی ...

با تحلیلی سازه‌انگارانه سیاست و روابط ایران در قبال عراق نوین مبتنی برتقدّم
هنجار ... و ورود در هستة رهبری خاورمیانه، به قدرت فرهنگی و نفوذ معنوی خود در منطقه
اتکا دارد. در صنعت نوین گردشگری، که سومین صنعت دنیا در تجارت جهانی است، علاوه
بر ... از منظر جامعه‌شناسی دینی، به‌ویژه شاخة خاص آن، یعنی «جامعه‌شناسی زیارت»، مورد
توجه ...

هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در عصر جهانی شدن رضا التیامی نیا ...

مقالات آماده انتشار ... واژه‌های کلیدی: جهانی شدن، سبک زندگی، اسلام، هویت، فرهنگ
اسلامی ... امروزه هویت ایرانی تحت تأثیر عواملی مانند پیشینه تاریخی، اجتماعی و
فرهنگی، ... غرب و سال‌ها تحقیر و اهانت مستبدان داخلی و استعمار و جهانی سازی است (
Ameli,2000: ..... در امپریالیسم سیاسی، امریکا سعی می‌کند با شعار نظم نوین جهانی و
مبارزه با ...

مدلسازیِ ژنومهای ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق

ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه عوامل ثابت و متغیّر جغرافیایی تأثیرگذار بر سیاست و ...
و ژنوم‌های ژئوپلیتیک موجود در جغرافیای سیاسی ایران و عراق کوشش کرده اند تا در
... از تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین کشورهای منطقه‌ خاورمیانه به‌شمارمی آید. ....
با بین النهرین از قرن نوزدهم مدنظر بریتانیا بود و در سال های 1303،1325،1329 و
1338 ه.

امپریالیسم عریان

عملیات جهانی ایالات متحده امریکا پس از 11 سپتامبر 2001 را عموماً به مثابه یک ... های
اعتراضی، امپریالیسم دقیقاً همان چیزی است که برای استقرار نظم در خاورمیانه به آن ...
علت غایی حضور امریکائیان در افغانستان یا بالکان حفظ نظم نوین امپریالیستی در
.... جان خود را از دست دادند (گروه تحقیق اقتصاد سیاسی، در مورد یورش عراق 2003 ).

دانلود مقاله کامل درباره انقلاب رنگی - arzon-file.arzon-file.ir

انقلاب رنگی به تغییر و تحولاتی اطلاق می شود که تا کنون در کشورهای ... نوامبر همان
سال منجر به کناره گیری شواردنادزه از قدرت و آغاز حکومت ساکاشویلی (بالقب دن ... این
مقاله به بخشی از ابعاد گوناگون \\\"انقلابهای \\\" رنگی و عوامل تاثیرگذار بر آن ... سرآ
لترنا تیوهای ا ولترا راست و ارتجاعی و دور نمای نظم نوین جهانی آمریکا بسیج نمود .

استراتژی اياالت متحده امريكا در زمينه انرژی - مجله تحقیقات حقوق ...

انرژی امريکا، میزان مصرف نفت و گاز طبیعی در جهان تا سال 2020 افزايش خواهد .... و
فناوری های جديد بر »برآورد« منابع سوخت های فسیلی تأثیر می گذارد. ... به داليل
مختلف و با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، راهبرد امريکا در اين منطقه ... تقاضای جهانی
نفت در سال 1991 بالغ بر 66/9 میلیون بشکه در ... حال در مقاله حاضر سؤال اين است كه
:.

استراتژی اياالت متحده امريكا در زمينه انرژی - مجله تحقیقات حقوق ...

انرژی امريکا، میزان مصرف نفت و گاز طبیعی در جهان تا سال 2020 افزايش خواهد .... و
فناوری های جديد بر »برآورد« منابع سوخت های فسیلی تأثیر می گذارد. ... به داليل
مختلف و با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، راهبرد امريکا در اين منطقه ... تقاضای جهانی
نفت در سال 1991 بالغ بر 66/9 میلیون بشکه در ... حال در مقاله حاضر سؤال اين است كه
:.

پاورپوینت بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکی

این تحقیق بصورت PowerPoint و با بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تجارت ... این
پاورپوینت را میتوانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه ... تحقیق آماده
در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا 2000

دانشگاه علامه طباطبایی پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 دانشگاه علامه ...

هر نظم مستقر تجلی هرم خاصی از قدرت در سیستم بین المللی بوده که دوران ظهور و ... 61
40 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 62 - Van ....
Norman (1991), language and power, london and New York: longman 62 -
focault. ..... در این مقاله تئوری نقشها و طرح نقش قدرت مدنی در تئوری های روابط بین
الملل ، مورد ...

ققنوس فاتح - بازخوانی علل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

مقاله با تأکید بر دهه پایانی از جماهیر شوروی پیشین بر رویکردهای استراتژی و
روشی ... پايان دسامبر سال 1991 و با ايجاد كشورهاي هم‌سود بود كه عمر اتحاد جماهير
شوروي رسما ... فروپاشي شوروي هنوز يكي از پديده‌هاي اصلي مورد مطالعه در روابط بين
الملل است. ..... براي تثبيت نظم نوين جهاني نيازمند "خاورميانه نوين" هستيم و اين
خاورميانه با ...

فایل word | صفحه 48 از 96 | آساک فایل

تحقیق آماده در مورد نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا
2000 عنوان : نظم نوین جهانی و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه بین سال‌های 1991 تا ...

نفت عامل اصلی جنگ است - دیپلماسی ایرانی

صنعت جهانی نفت، در شکل گیری سیاست و توسعه اقتصادی کشورهای تولید ... کشور
، احتمال ورود آن کشور به کشمکش های بین المللی و میزان نظم و صلح در درون ... است
بعضی ویژگی های کشورهای نفتی را – البته تا حدود کمتری – داشته باشند. .... جنگ
ایالات متحده با عراق بر سر اشغال کویت در سال 1991، نمونه ای از این نوع مکانیسم
است.

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ - Index of

ﺯﺭﻫﯽ ﺷﻮﺭﻭﯼ؛ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺎﻭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺑﺮ؛ ﻧﺒﺮﺩ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﺮﺥ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﺩﺭ
ﺑﺮﻟﯿﻦ؛ ﻣﻮﺭﺩ ... ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ، ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ، ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ... ﺟﻨﮕﯽ
ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۳۹ ﺗﺎ ﺍﻭﺕ ۱۹۴۵ ﺑﻮﺩﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ... ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۹ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﮊﺍﭘﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۷ ﺁﻏﺎﺯ ... ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ .

توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل (2011-1945)

چکیده هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با ... در مورد
اقدامات‌ شورای‌امنیت در محدودة سال‌های 1945 تا 2011 مورد مطالعه‌ قرار می‌گیرد. .... به ویژه‌
اعضای‌ دائم‌ شورا در اختیار شورا می‌گذارند و حتّی‌ نیروهای‌ هوایی‌ آماده‌ که‌ به موجب‌ ماده‌ 45
..... اجرای‌ سیاست‌های‌ خویش‌ و به ویژه‌ پیاده‌ کردن‌ به‌ اصطلاح «نظم‌ نوین‌ جهانی‌»، سازمان‌
ملل‌ ...پاورپوینت-طرحواره درمانی و اصول آن- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت جامع و کامل با موضوع مدل های اقتصادی تصمیم گیری decision-making models