دانلود فایل


مقاله بررسي مسأله بزهكاري و عوامل موثر برآن - دانلود فایلدانلود فایل محصولات آماده و قابل ارائه

دانلود فایل مقاله بررسي مسأله بزهكاري و عوامل موثر برآن این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 210 صفحه می باشد.
بيان مساله
مساله اساسي اين تحقيق در اين است كه تاثير برخي علل و عوامل را بر بزهكاري افراد در كانون اصلاح و تربيت تهران مورد بررسي و سنجش قرار دهيم . و همچنين با توجه به اهميتي كه بزهكاري در جوامع مختلف دارد پيگري و بررسي علل وعوامل اين موضوع در اكثر كشور ها حائز اهميت است لذا در اين تحقيق سعي بر اين است تا پاره اي از علل و عواملي را كه در بزهكاري افراد نقش دارند مورد مطالعه و پژوهش قرار دهيم .

اهميت و ضرورت تحقيق
همانطوريكه مي دانيد جامعه ي مادر حال توسعه مي باشد و براي توسعه و پيشرفت نيازمند به يك نيروي كار و متخصص كه همان جوانان مي باشند نيازمنديم كه آينده باگامهاي جوان ومتاثر از انديشه ها و طرز تلقي هاي ايشان رقم زده خواهد شد . ولي متاسفانه مشكلاتي چون بزهكاري و اعتياد و سرقت و غيره جوانان كشور را در ورطه هلاكت و نابودي مي كشاند و مانع پيشرفت جامعه مي گردد لذا مي بايست عوامل بزهكاري را شناخت و راههايي براي پيشگيري از آن ارائه نمود . و امكاناتي رابراي جلوگيري از اين بزهكاري مهيا و فراهم نمود .

اهداف تحقيق
هدف اوليه و اصلي تحقيق حاضر بررسي ميزان گرايش افراد به بزهكاري و عوامل موثر بر آن در بين نوجوانان است و در اين تحقيق با فراهم كردن زمينه آشنايي نظري با مفاهيم بزهكاري و عوامل خانوادگي و اجتماعي موثر بر بزهكاري و ارائه پيشنهاداتي در زمينه ي پيشگيري از بزهكاري مي باشد .
فهرست مطالب

عنوان
صفحه
چكيده تحقيق
3
بيان مساله
3
اهميت و ضرورت تحقيق
3
اهداف تحقيق
4
ادبيات تحقيق
4
روش تحقيق
5
نتايج تحقيق
6
نتيجه گيري كلي
6
پيشگفتار
8
فصل اول

مقدمه
12
بيان مساله
14
سوال آغازين تحقيق
16
سوالات فرعي تحقيق
17
اهميت و ضرورت موضوع مورد بررسي
18
شناخت علل و عوامل موثر در بزهكاري و اجتناب از آن
19
اهداف كلي تحقيق
20
ادبيات تحقيق
21
بزهكار كيست
23
بي هنجاري
25
انواع جرايم ارتكابي اطفال و نوجوانان
27
جرائمي كه در اثر عدم رعايت شئونات اسلامي حادث مي گردد
32
ويژگي هاي نوجوانان بزهكار
34
رفتارهاي عادي كودك
37
بزهكاري جوانان و نموجوانان در جامعه
39
عوامل موثر در ارتكاب جرم از سوي جوانان و نوجوانان
41


ضرورت تشكيل دادگاه هاي اطفال
53
منابع فصل اول
64
فصل دوم

مباني نظري تحقيق
67
چهارچوب تئوريtheretical frome work
68
تئوريهاي مربوط به سنجش متغير وابسته
70
نظريه هاي جامعه شناسي كجروي
72
نظريه ساترلند
74
زيگمون فرويد ، ديويد ريزمن عامل مذهب
76
نظريه افسردگي تاپير
79
تئوري كولي
83
تئوري هرم نيازهاي آبراهام مازلو
86
مكوبي و مارتين
88
دوركيم ( بيگانگي اجتماعي )
90
دوركيم ( آنومي اجتماعي )
92
فرضيات تحقيق
95
دياگرام مدل علي براي عوامل موثر بر ميزان گرايش به بزهكاري (y )
99
تعاريف نظري و عملياتي تحقيق
100
منابع فصل دوم
104
فصل سوم

مقدمه
107
روش تحقيق
108
روش آمايش نمونه ( جامعه آماري / شيوه نمونه گيري )
109
روش پژوهش يافته ( نوع روش تحقيق )
110
روش گزينش داده ها ( ابزار جمع آوري داده ها )
110
روش پردازش آمارها
111
منابع فصل سوم
112
فصل چهارمجداول فراواني توصيف و تفسير و ترسيم نمودار
114
آزمون همبستگي و جداول دو بعدي آزمون فرضيه با استفاده از روش هاي متناسب آماري
165
ضريب همبستگي پيرسون (r) : مبتني بر عوامل اجتماعي
166
منابع فصل چهارم
173
فصل پنجم

يافته هاي تحقيق
175
تفسير جداول دو بعدي جدول شماره 32 تاثير عوامل محيطي در بزهكاري افراد
176
نتيجه گيري كلي
179
عوامل اجتماعي
182
عوامل اقتصادي
184
استنتاج تئوريكي
185
پيشنهادات و راهبردها
191
ديگر پيشنهادات
196
محدوديتهاي تحقيق
198
ضمايم و پيوست ها

منابع و ماخذ
200
پرسشنامه
204
زندگي نامه يك مجرم معتاد
210مقاله بررسی مسأله بزهکاری و عوامل موثر برآن


مقاله بزهکاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحليل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب - فصلنامه ...

تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش دانشجویان دختر نسبت به حجاب است
. ... مقوله روابط اجتماعی است که جامعه شناسان بر آن توافق کامل داشته و به عنوان ...
عوامل مؤثر... نمادینی در عرصه ارتباطات میان فردی دارد. لذا مسئله حجاب دارای ابعاد ....
انحرافات، باید افزایش هزینه جرم از طریق تقویت بازدارنده ها، مثل مجازات بزهکار،
پلیس و.

موضوعات روش تحقیق .پایان نامه. انتخاب موضوع. نگارش. مشاوره و ...

انجام مشاوره پایان نامه,پروپوزال،مقاله علمی پژوهشیisc،ISI،انتخاب موضوع رایگان. ...
27-بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی ( روش آموزشی دوجانبه) بر
درک مطلب و حل مسأله دانش آموزان ... 66-بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان
دانشگاه تهران و عوامل موثر بر آن .... 146- بررسی علل و عوامل بزهکاری جوانان و نوجوانان

دانلود تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان

17 آگوست 2016 ... Aug 10, 2016 – مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات کودکان ۹ تا ۱۱ سال pdf .....
بررسی مسئله بزهکاری و عوامل موثر بر آن – دانلود پایان نامه رشته …

مقاله بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاری نوجوانان | روان پدیا ...

3 آگوست 2015 ... بزهکاری مقدمه و طرح مسأله بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است ... این
کار به خصوص به لحاظ تحدید عوامل مورد بررسی در یک کار علمی اهمیت دارد ... از طرف
دیگر آنچه موجب نگرانی شده است صدمات و لطمات جبران ناپذیری است که ... مانع شدن
بزهکاری در نوجوانان دارد و چه عوامل خانوادگی در بزهکاری آنها مؤثر است.

بررسی خودکشی و عوامل موثر برآن - موج‌مقاله!

23 مارس 2016 ... بررسی خودکشی و عوامل موثر برآن-21282 ... پایان نامه بررسی مسأله بزهکاری و عوامل
موثر برآن چکیده تحقیق عنوان تحقیق پیمایشی در سنجش میزان ...

بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن - خانه - ایرنا

21 مه 2016 ... همچنین بی نظمی اجتماعی و ریسک و مخاطره تأثیر مؤثر و کاهنده ای بر احساس ... این
تحقیقات به تبیین مسئله نپرداخته اند، ولی یافته های آنها که به .... این مقاله به
بررسی و سنجش «احساس امنیت» در جامعه مورد مطالعه و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. ...
توجهی از پاسخگویان بی نظمی اجتماعی و میزان بروز جرایم و بزهکاری را در ...

تعیین میزان شیوع خشونت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی در ...

در این تحقیق نیز به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت دانش‌آموزان پرداخته‌ایم، ...
یک مسئله اجتماعی همانند سایر مسائل اجتماعی دیگر تحت تاثیر عوامل مختلفی است.
... اصل مقاله. تعیین میزان شیوع خشونت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. (مطالعه موردی در
بین ... واژگان کلیدی:خشونت، داشتن همالان بزهکار، بدرفتاری والدین، نظارت والدین، ...

بررسی عوامل موثر بر گرایش زندانیان به وندالیسم

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش زندانیان به وندالیسم در میان زندانیان شهر
... این تحقیق بر آن است تا به این سئوال اساسی پاسخ دهد که ميـزان اقدام به تخريب و
... قبل از بررسي اين مسئله، ابتدا لازم است به تعريف بزهكاري که ونداليسم يکي از
...

بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن - خانه - ایرنا

21 مه 2016 ... همچنین بی نظمی اجتماعی و ریسک و مخاطره تأثیر مؤثر و کاهنده ای بر احساس ... این
تحقیقات به تبیین مسئله نپرداخته اند، ولی یافته های آنها که به .... این مقاله به
بررسی و سنجش «احساس امنیت» در جامعه مورد مطالعه و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. ...
توجهی از پاسخگویان بی نظمی اجتماعی و میزان بروز جرایم و بزهکاری را در ...

پایان نامه بررسی مساله بزهکاری و عوامل موثر برآن | شبکه مقاله

26 سپتامبر 2016 ... دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 207 کیلوبایت تعداد
صفحات فایل: 223 پایان نامه بررسی مساله بزهکاری و عوامل موثر ...

بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن - خانه - ایرنا

21 مه 2016 ... همچنین بی نظمی اجتماعی و ریسک و مخاطره تأثیر مؤثر و کاهنده ای بر احساس ... این
تحقیقات به تبیین مسئله نپرداخته اند، ولی یافته های آنها که به .... این مقاله به
بررسی و سنجش «احساس امنیت» در جامعه مورد مطالعه و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. ...
توجهی از پاسخگویان بی نظمی اجتماعی و میزان بروز جرایم و بزهکاری را در ...

دانشگاه شهید چمران اهواز - سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد ...

تحصیلات; مقالات چاپ شده در نشریات; مقالات ارائه شده در همایش ها; كتاب‌; پایان نامه ها‌ ...
بررسی عوامل موثر بر مشاركت زنان در شهر اهواز , عبدالرضا نواح : نویسنده اول,كریم ....
بررسی مسئله شكاف نسلی در بین ایثارگران و فرزندان آنان , كریم رضادوست :
نویسنده ... جهت گیری های عام گرایانه و عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر آن (مورد مطالعه:
جامعه ی ...

شوراي عالي انقلاب فرهنگي - شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني - عناوین ...

در این میان زن، هم به عنوان عنصر کلیدی خانواده و هم به عنوان فردی موثر در پیشبرد ...
تحول و ارتقای علوم انسانی، موضوعات و محورهای زیر را جهت تدوین مقاله، پایان نامه و
طرح های ... بررسي کارکردهاي ازدواج از منظر سه نسل و عوامل موثر بر ان; بررسي مباني،
اصول، .... به مسائل جدید; حدود ارتباط و اختلاط زن و مرد در اسلام; بررسی حق استيلاد
زوجین ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پارس پروژه

SA2- پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی
روانشناختی والدین ... SA40-تحقیق علوم اجتماعی: رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری
فرزندان‎ ... OL914- بررسی رابطه بین سبک های حل مسئله و سلامت روان دانش آموزان دوم
دبیرستان .... OL92-بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد
فرمان.

علل تکرار جرم در مددجویان کانون اصلاح و تربیت - تحقیقات حقوقی آزاد

چکیده: این مقاله به بررسی عوامل موثر بر تکرار جرم مددجویان دختر و پسر کانون
اصلاح ... بلکه علل ثانویه‌ای نیز به آن‌ها اضافه شده‌‌اند که شناخت آن‌ها برای حل مساله بزه
کاری مکرر .... دارد که دچار پیش رسی بزه کاری و در نتیجه تبدیل شدن به بزهکار به
عادت شوند. .... در پژوهش حاضر بر آن بودیم که علاوه بر دست یابی به ماهیت جرایم
تکرار شده ...

مقالات :: راههای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان

چکیده: این مقاله به بررسی راههای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پرداخته می شود و با
... می دهند لذا در این مقاله سعی بر آن شده است تا با مشاهده و بررسی و ریشه یابی علل
وقوع جرم ... واژه های کلیدی: بزهکاری، جرم، خانواده، جامعه، گروه همسالان، مقدمه: یکی از
مسائل و ... متن تحقیق: ○ عوامل موثر در بروز بزهکاری نوجوانان و جوانان الف) خانواده:
خانواده ...

تحقیق مقاله بررسی میزان امنیت روانی و اجتماعی در شهروندان شهرستان ...

تحقیق مقاله بررسی میزان امنیت روانی و اجتماعی در شهروندان شهرستان اردبیل و عوامل
موثر بر آن کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی چکیده هدف این پژوهش، بررسی میزان ...
علیرغم اهمیت مسأله، تاکنون پژوهشی که رابطه عوامل مذکور را با احساس امنیت به ....
نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از ...

علل تکرار جرم در مددجویان کانون اصلاح و تربیت - تحقیقات حقوقی آزاد

چکیده: این مقاله به بررسی عوامل موثر بر تکرار جرم مددجویان دختر و پسر کانون
اصلاح ... بلکه علل ثانویه‌ای نیز به آن‌ها اضافه شده‌‌اند که شناخت آن‌ها برای حل مساله بزه
کاری مکرر .... دارد که دچار پیش رسی بزه کاری و در نتیجه تبدیل شدن به بزهکار به
عادت شوند. .... در پژوهش حاضر بر آن بودیم که علاوه بر دست یابی به ماهیت جرایم
تکرار شده ...

عوامل اجتماعی موثر بر طلاق طی دهه اخیر | دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ...

19 سپتامبر 2016 ... مقاله حاضر عوامل مهم اجتماعی مؤثر بر طلاق در دهه 80، که سالهای 80 تا 86 را در برمی ...
باشد، بررسي و شناخت عوامل افزایش اين پديده و راه‌هاي کاهش آن، مسأله‌ مهمي است که ....
کاهش فرصت های ازدواج، ارتکاب به جرم و بزهکاری و کاهش رضایت از زندگی ؛ ... عنوان «
بررسی طلاق و عوامل اجتماعی و جمعیت شناسی مؤثر بر آن در سالهای 64 ...

بررسی خودکشی و عوامل موثر برآن - موج‌مقاله!

23 مارس 2016 ... بررسی خودکشی و عوامل موثر برآن-21282 ... پایان نامه بررسی مسأله بزهکاری و عوامل
موثر برآن چکیده تحقیق عنوان تحقیق پیمایشی در سنجش میزان ...

بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان | داک ...

دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می
... در بررسی های اولیه «مساله بودن» رضایت کارکنان به چشم می خورد و نشانه هایی از ...

بررسی خودکشی و عوامل موثر برآن - موج‌مقاله!

23 مارس 2016 ... بررسی خودکشی و عوامل موثر برآن-21282 ... پایان نامه بررسی مسأله بزهکاری و عوامل
موثر برآن چکیده تحقیق عنوان تحقیق پیمایشی در سنجش میزان ...

بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر بزهکاری در نوجوانان ...

ﺑﺮرﺳﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. ﺑﺰﻫﮑﺎري در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ... ﭘﺬﯾﺮش
ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 13/3/88. Ø. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : آﺳﯿﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ... اﻧﺮژي
ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ..... دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ وراﺛﺖ، ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻋﻘﻠﯽ و ﻫﻮﺷﯽ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي.

بررسی ادراک شهروندان از فساد اداری و متغیرهای جمعیت شناختی مؤثر بر ...

14 مه 2016 ... در این مقاله ادراک شهروندان 18 سال و باالتر بيرجندی از فساد اداری و متغيرهای ...
نگرش نسبت به فساد اداری و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن را با تأکيد بر سرمایه ... اداری
بررسی شود و خاصه عوامل اجتماعی تأثيرگذار بر این مسأله اجتماعی، مورد .... با عنوان "
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش دختران به رفتارهاي بزهکارانه.

بررسی خودکشی و عوامل موثر برآن - موج‌مقاله!

23 مارس 2016 ... بررسی خودکشی و عوامل موثر برآن-21282 ... پایان نامه بررسی مسأله بزهکاری و عوامل
موثر برآن چکیده تحقیق عنوان تحقیق پیمایشی در سنجش میزان ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پارس پروژه

SA2- پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی
روانشناختی والدین ... SA40-تحقیق علوم اجتماعی: رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری
فرزندان‎ ... OL914- بررسی رابطه بین سبک های حل مسئله و سلامت روان دانش آموزان دوم
دبیرستان .... OL92-بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد
فرمان.

مقاله بررسي مسأله بزهكاري و عوامل موثر برآن – فایل می

27 فوریه 2017 ... این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۱۰ صفحه می باشد. بيان مساله مساله اساسي
اين تحقيق در اين است كه تاثير برخي علل و عوامل را بر بزهكاري ...

موضوعات پژوهشی درس روش تحقیق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد

بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران و عوامل موثر بر آن. 67.
بررسی ... بررسی و مقایسه تاثیر روش تدریس حل مساله با روش تدریس سنتی در
دروس علوم تجربی و ریاضی بر پیشرفت ... بررسی علل و عوامل بزهکاری جوانان و
نوجوانان. 147.

ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺆ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣ ( ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎ :

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎﺭﻱ ﻭ ﮐﺠﺮﻭﻱ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺮ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ. ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ... ٣٩ ... ﻫﺪﻑ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤـﻲ ﺩﺭ. ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺍﺑﻌـﺎﺩ
ﻫﻤـﻪ ﮔﻴـﺮ ﺷﻨﺎﺳـﻲ. ١. ﻭ. ﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ... ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ. ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺒﺐ ...

مقاله بررسي مسأله بزهكاري و عوامل موثر برآن - فروشگاه جامع دانشجویی ...

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 210 صفحه می باشد. بيان مساله. مساله اساسي
اين تحقيق در اين است كه تاثير برخي علل و عوامل را بر بزهكاري افراد در كانون ...

تحقیق اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق

هدف کلّی این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثّر بر طلاق در شهرستان ...
طلاق است به همین منظور مسأله ی طلاق و شناخت عوامل موثر بر آن باعث خواهد شد که عوامل
اصلی ..... کودکانی که به خاطر ناآرامی در خانه و جدایی با والدین خود دچار بزهکاری می
شوند، ...

دانشگاه شهید چمران اهواز - سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد ...

تحصیلات; مقالات چاپ شده در نشریات; مقالات ارائه شده در همایش ها; كتاب‌; پایان نامه ها‌ ...
بررسی عوامل موثر بر مشاركت زنان در شهر اهواز , عبدالرضا نواح : نویسنده اول,كریم ....
بررسی مسئله شكاف نسلی در بین ایثارگران و فرزندان آنان , كریم رضادوست :
نویسنده ... جهت گیری های عام گرایانه و عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر آن (مورد مطالعه:
جامعه ی ...

PDF: مساله بزهکاری و عوامل موثر بر آن | ناین پروجکت!

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺰﻫﮑﺎری ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ...
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮآن ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ در ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی زندانهای استان گلستان

طرح مسئله جرمها و انحراف از هنجارهاي رسمي تاريخچه اي به قدمت زندگي انسان دارد و از
زمانهاي ... هدف كلي اين پژوهش عوامل اجتماعي موثر بر جرم زنان را مورد شناسايي و سنجش
قرار دهيم. و هدف فرعي اين تحقيق بررسي ميزان جرائم بر حسب گروههاي سني،
تحصيلي، ... طبقه بندي هاي مختلفي از انواع انحرافات، جرائم و بزهكاران توسط صاحب
نظران، ...

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی زندانهای استان گلستان

طرح مسئله جرمها و انحراف از هنجارهاي رسمي تاريخچه اي به قدمت زندگي انسان دارد و از
زمانهاي ... هدف كلي اين پژوهش عوامل اجتماعي موثر بر جرم زنان را مورد شناسايي و سنجش
قرار دهيم. و هدف فرعي اين تحقيق بررسي ميزان جرائم بر حسب گروههاي سني،
تحصيلي، ... طبقه بندي هاي مختلفي از انواع انحرافات، جرائم و بزهكاران توسط صاحب
نظران، ...

بررسی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان (تهران 1387) - نمونه!

29 سپتامبر 2016 ... بررسی حاضر پژوهشی است که در زمینه‌ی یکی از عوامل موثر در بزهکاری .... بررسی
مسأله بزهکاری و عوامل موثر برآن چکیده کوتاه: فهرست مطالب عنوان ...

ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري و راﻫﻜﺎرﻫﺎي

ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد و ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ آﻧـﺎن، در ﻛـﺎﻧﻮن. ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ... ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن
ﺑﺰﻫﻜـﺎر، ﻓﺮﺻـﺖ. ﻫـﺎي ﺟﺒـﺮان. ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي را از ﺣﻴـﺚ. ﺗﺤﺼﻴﻞ و. اﺷﺘﻐﺎل از دﺳﺖ ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ...
اﻫﺘﻤﺎم اﻫﻞ ﻗﻠﻢ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺴـﻞ ﺟـﻮان ﺑـﻪ ﺑﺰﻫﻜـﺎري ﺷـﺪه و ﺿـﺮورت. ﺑﺮرﺳﻲ ... ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﺨـﺶ
ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫـﺎي. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل. 1376
.

پایان نامه بررسی مساله بزهکاری و عوامل موثر برآن | شبکه مقاله

26 سپتامبر 2016 ... دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 207 کیلوبایت تعداد
صفحات فایل: 223 پایان نامه بررسی مساله بزهکاری و عوامل موثر ...

تحقیق اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق

هدف کلّی این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثّر بر طلاق در شهرستان ...
طلاق است به همین منظور مسأله ی طلاق و شناخت عوامل موثر بر آن باعث خواهد شد که عوامل
اصلی ..... کودکانی که به خاطر ناآرامی در خانه و جدایی با والدین خود دچار بزهکاری می
شوند، ...

مقاله بررسي مسأله بزهكاري و عوامل موثر برآن | یاهو فایل

27 فوریه 2017 ... مقاله بررسي مسأله بزهكاري و عوامل موثر برآن این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در
210 صفحه می باشد. بيان مساله مساله اساسي اين تحقيق در اين ...

بررسی عوامل موثر در فرار دختران از خانه - تنظیم خانواده

در این مقاله درپی آنیم که با بررسی عوامل موثر بر خانه گریزی دختران و بیان پیامدهای
.... دختران نیز موید این مساله می باشد که مشکلات خانوادگی از جمله عوامل اصلی فرار
دختران می .... علاوه بر آن ضررهای اقتصادی که پدیده فرار دختران بر جامعه می گذارد ،
نباید نادیده گرفته شود. ... که با در نظر گرفتن پیامدهای فرار مثل اعتیاد ، بزهکاری
و.

پایان نامه بررسی مساله بزهکاری و عوامل موثر برآن | سیگنیفیکنت!

30 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی مساله بزهکاری و عوامل موثر برآن چکیده تحقیق عنوان تحقیق
پیمایشی در سنجش میزان گرایش افراد به بزه کاری و عوامل موثر بر آن ...

پایان نامه بررسی مسأله بزهکاری و عوامل موثر برآن | آرتیکل پدیا

2 نوامبر 2016 ... دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 207 کیلوبایت تعداد
صفحات فایل: 223 کلیک برای خرید: 10000 تومان پایان نامه ...

تحقیق مقاله بررسی میزان امنیت روانی و اجتماعی در شهروندان شهرستان ...

تحقیق مقاله بررسی میزان امنیت روانی و اجتماعی در شهروندان شهرستان اردبیل و عوامل
موثر بر آن کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی چکیده هدف این پژوهش، بررسی میزان ...
علیرغم اهمیت مسأله، تاکنون پژوهشی که رابطه عوامل مذکور را با احساس امنیت به ....
نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از ...

PDF: مساله بزهکاری و عوامل موثر بر آن | ناین پروجکت!

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺰﻫﮑﺎری ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ...
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮآن ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ در ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان.

PDF: مساله بزهکاری و عوامل موثر بر آن | ناین پروجکت!

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺰﻫﮑﺎری ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ...
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮآن ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ در ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان.

مقالات :: عوامل موثر و مستعد کننده بزهکاری اطفال و نوجوانان و راههای ...

خلاصه مقاله ... بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن
به یک جامعه ی .... خانواده و نظارت اساسی و کارشناسانه بر آن سبب کاهش جرائم خاص
صغار و نوجوانان ... از جمله عواملی هستند که در وقوع بزه توسط نوجوانان واطفال موثر
است .

تعیین میزان شیوع خشونت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی در ...

در این تحقیق نیز به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت دانش‌آموزان پرداخته‌ایم، ...
یک مسئله اجتماعی همانند سایر مسائل اجتماعی دیگر تحت تاثیر عوامل مختلفی است.
... اصل مقاله. تعیین میزان شیوع خشونت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. (مطالعه موردی در
بین ... واژگان کلیدی:خشونت، داشتن همالان بزهکار، بدرفتاری والدین، نظارت والدین، ...

عوامل مؤثر بر جرم در زنان زندانی | مقالات | پایگاه اطلاع رسانی سازمان مردم ...

2 ژوئن 2012 ... بررسي عوامل اجتماعي موثر بر جرم در زنان زنداني ... دوره هاي اخير همواره مورد بحث و
گفتگوهاي فراوان بوده و در اين بين يكي از مسائل مربوط به زنان جرائم ...

بررسی تاثیر ویژگی های سرشتی بر اراتکاب جرم - پژوهشگاه علوم و ...

مقدمه 1- شناخت مسأله و اهمیت آن پدیده بزهکاری همواره در جوامع بشری شایع بوده و می
توان قدمت ... با این وجود در مورد علل و عوامل موثر بر بزهکاری قطعیتی وجود نداشته و
همواره تقسیم ... در هر صورت در این زمینه کتب، مقالات و پایان نامه هایی به چشم می خورد
که در این ... پاسخ به این پرسش نگارنده را برآن داشت تا به بررسی ویژگی های
سرشتی و ...

بررسی تاثیر ویژگی های سرشتی بر اراتکاب جرم - پژوهشگاه علوم و ...

مقدمه 1- شناخت مسأله و اهمیت آن پدیده بزهکاری همواره در جوامع بشری شایع بوده و می
توان قدمت ... با این وجود در مورد علل و عوامل موثر بر بزهکاری قطعیتی وجود نداشته و
همواره تقسیم ... در هر صورت در این زمینه کتب، مقالات و پایان نامه هایی به چشم می خورد
که در این ... پاسخ به این پرسش نگارنده را برآن داشت تا به بررسی ویژگی های
سرشتی و ...

بررسی عوامل موثر در فرار دختران از خانه - تنظیم خانواده

در این مقاله درپی آنیم که با بررسی عوامل موثر بر خانه گریزی دختران و بیان پیامدهای
.... دختران نیز موید این مساله می باشد که مشکلات خانوادگی از جمله عوامل اصلی فرار
دختران می .... علاوه بر آن ضررهای اقتصادی که پدیده فرار دختران بر جامعه می گذارد ،
نباید نادیده گرفته شود. ... که با در نظر گرفتن پیامدهای فرار مثل اعتیاد ، بزهکاری
و.

ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري و راﻫﻜﺎرﻫﺎي

ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد و ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ آﻧـﺎن، در ﻛـﺎﻧﻮن. ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ... ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن
ﺑﺰﻫﻜـﺎر، ﻓﺮﺻـﺖ. ﻫـﺎي ﺟﺒـﺮان. ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي را از ﺣﻴـﺚ. ﺗﺤﺼﻴﻞ و. اﺷﺘﻐﺎل از دﺳﺖ ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ...
اﻫﺘﻤﺎم اﻫﻞ ﻗﻠﻢ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺴـﻞ ﺟـﻮان ﺑـﻪ ﺑﺰﻫﻜـﺎري ﺷـﺪه و ﺿـﺮورت. ﺑﺮرﺳﻲ ... ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﺨـﺶ
ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫـﺎي. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل. 1376
.

مقالات و پایان نامه ها – پژوهش ها

بررسي نگرش دانشجويان نسبت به عوامل موثر در ازدواج 40 صفحه · بررسی ... پايان
نامه مقايسه عزت نفس جوانان عادي و بزهكار 18 تا 25 سال 68 برگ · پايان نامه ... SA5-
پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...
OL914- بررسی رابطه بین سبک های حل مسئله و سلامت روان دانش آموزان دوم دبیرستان.

بررسی خشونت خانوادگی .docx - موسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره

اسفندآباد (1385) مقاله اي با عنوان« همسر آزاري و عوامل موثر برآن در زنان شهر تهران». ...
كتك زدن همسر يك مساله اي اجتماعي است و عواملي كه وي به بررسي آنها پرداخت مشاجره
بر ..... خشونت پس از بررسي عوامل عبارتند از : مديريت خشم، سابقه بزهكاري،تعارض،
...

( MOSHAVEREH ( H.Halimi - مقاله بررسی مسئله طلاق علل وعوامل ...

MOSHAVEREH ( H.Halimi - مقاله بررسی مسئله طلاق علل وعوامل اصلی آن ... شود تا
تجارب تلخی را که طفل بزهکار کسب کرده جبران کند و اینجاست که عظمت کار و .....
به همین منظور مسأله ی طلاق و شناخت عوامل موثر بر آن باعث خواهد شد که عوامل اصلی را ...

جيره‌كتاب - منتخب کتاب‌های علوم انسانی، زمستان 1393، بخش سوم

30 مه 2015 ... بخش اعظم این فهرست به مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران
اختصاص یافته. ... و عوامل موثر بر آن"، "بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان به
طالع‌بینی" و . ... "جرائم یقه‌سپیدان؛ سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی و مسئله فساد
اداری"، .... کجروی، بزه‌کاری و انحراف‌های اجتماعی (جمعی از نویسندگان)¡ بحران هویت ...

علل تکرار جرم در مددجویان کانون اصلاح و تربیت - تحقیقات حقوقی آزاد

چکیده: این مقاله به بررسی عوامل موثر بر تکرار جرم مددجویان دختر و پسر کانون
اصلاح ... بلکه علل ثانویه‌ای نیز به آن‌ها اضافه شده‌‌اند که شناخت آن‌ها برای حل مساله بزه
کاری مکرر .... دارد که دچار پیش رسی بزه کاری و در نتیجه تبدیل شدن به بزهکار به
عادت شوند. .... در پژوهش حاضر بر آن بودیم که علاوه بر دست یابی به ماهیت جرایم
تکرار شده ...

مدیریت پیشگیری از جرم در ایران - سیاست‌های راهبردی و کلان

بر این اساس، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور،
... پیشگیری راه حلی به مراتب کارآمدتر و موثرتر از راهبردهای پسینی مقابله است. ...
اطلاق می‌شود که جامعه برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و
... برای این منظور، ابتدا ملاک‌های تشخیص و اولویتبندی مسائل اجتماعی از دیدگاه‌های ...

علل تکرار جرم در مددجویان کانون اصلاح و تربیت - تحقیقات حقوقی آزاد

چکیده: این مقاله به بررسی عوامل موثر بر تکرار جرم مددجویان دختر و پسر کانون
اصلاح ... بلکه علل ثانویه‌ای نیز به آن‌ها اضافه شده‌‌اند که شناخت آن‌ها برای حل مساله بزه
کاری مکرر .... دارد که دچار پیش رسی بزه کاری و در نتیجه تبدیل شدن به بزهکار به
عادت شوند. .... در پژوهش حاضر بر آن بودیم که علاوه بر دست یابی به ماهیت جرایم
تکرار شده ...

بررسی عوامل اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی موثر بر بزهکاری نوجوانان و ...

بنابر مراتب فوق بررسی مسئله بزهکاری کودکان و نوجوانان برای یافتن علل و ...
تحقیق مسئله مورد بررسی جرم و عوامل مؤثر بر آن در بین جوانان استان خوزستان می
باشد. .... مریم، (1386)، بررسی میزان جرم در بین جوانان شهرستان اسلام آباد غرب،
پایان نامه ...

بررسی عوامل موثر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده(مطالعه موردی زنان ...

2 فوریه 2016 ... هدف این مقاله بررسی عوامل موثر خشونت شوهران علیه زنان سرپرست خانوار در شهر الوند
می باشد. ... اين مسئله يكي از سوژه هاي داراي اولويت در چهارمين كنفرانس حقوق بشر
دروين ... بزهکاری، انحراف های اخلاقی، اعتیاد، فرار از خانه و … ..... جامعه و شرایط حاکم
بر آن می کند، طبق ساختار و فرهنگ مرد سالارانه خشونت زنان را در مرتبه ...

مدیریت پیشگیری از جرم در ایران - سیاست‌های راهبردی و کلان

بر این اساس، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور،
... پیشگیری راه حلی به مراتب کارآمدتر و موثرتر از راهبردهای پسینی مقابله است. ...
اطلاق می‌شود که جامعه برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و
... برای این منظور، ابتدا ملاک‌های تشخیص و اولویتبندی مسائل اجتماعی از دیدگاه‌های ...

عوامل مؤثر بر جرم در زنان زندانی | مقالات | پایگاه اطلاع رسانی سازمان مردم ...

2 ژوئن 2012 ... بررسي عوامل اجتماعي موثر بر جرم در زنان زنداني ... دوره هاي اخير همواره مورد بحث و
گفتگوهاي فراوان بوده و در اين بين يكي از مسائل مربوط به زنان جرائم ...

بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان | داک ...

دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می
... در بررسی های اولیه «مساله بودن» رضایت کارکنان به چشم می خورد و نشانه هایی از ...

دانلود بررسی خودکشی و عوامل موثر برآن – خرید آنلاین و ... - راسا مقاله

17 فوریه 2017 ... دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی مسأله بزهكاری و عوامل موثر برآن امیدواریم از خرید
خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید با سلام حضور ...

برترین فایل پایان نامه بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ...

1 فوریه 2017 ... دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده ... فایل پایان
نامه بررسی مسأله بزهكاری و عوامل موثر برآن هموطنان گرامی سلام.

دانشگاه شهید چمران اهواز - سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد ...

تحصیلات; مقالات چاپ شده در نشریات; مقالات ارائه شده در همایش ها; كتاب‌; پایان نامه ها‌ ...
بررسی عوامل موثر بر مشاركت زنان در شهر اهواز , عبدالرضا نواح : نویسنده اول,كریم ....
بررسی مسئله شكاف نسلی در بین ایثارگران و فرزندان آنان , كریم رضادوست :
نویسنده ... جهت گیری های عام گرایانه و عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر آن (مورد مطالعه:
جامعه ی ...

روش تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان - ویکی پروژه

دانلود روش تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان. ... مسئله بررسي علمي
بزهكاري سالهاست مورد توجه قرار گرفته ومتخصصان و دانشمندان رشته هاي ... ما بر آن
شديم كه پژوهش در زمينه تحول اخلاقي در بين نوجوانان بزهكار داشته ما باشيم و ...
بعضي از عوامل اجتماعي موثر در بزهكاري عبارتند از: خانواده هاي نابسامان، احتياط و
انحراف، ...

جيره‌كتاب - منتخب کتاب‌های علوم انسانی، زمستان 1393، بخش سوم

30 مه 2015 ... بخش اعظم این فهرست به مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران
اختصاص یافته. ... و عوامل موثر بر آن"، "بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان به
طالع‌بینی" و . ... "جرائم یقه‌سپیدان؛ سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی و مسئله فساد
اداری"، .... کجروی، بزه‌کاری و انحراف‌های اجتماعی (جمعی از نویسندگان)¡ بحران هویت ...

پایان نامه بررسی مساله بزهکاری و عوامل موثر برآن | سیگنیفیکنت!

30 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی مساله بزهکاری و عوامل موثر برآن چکیده تحقیق عنوان تحقیق
پیمایشی در سنجش میزان گرایش افراد به بزه کاری و عوامل موثر بر آن ...

بررسی مساله بزهکاری و عوامل موثر بر آن - فایلود

بررسی مساله بزهکاری و عوامل موثر بر آن. پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی، مقدمه:
بزه به سركشي فرد در برابر اراده اجتماع كه به وسيله مقررات تعيين گرديده است ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی – لادن ...

6 فوریه 2017 ... پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی ... خرید فایل( پایان نامه
بررسی مسأله بزهكاری و عوامل موثر برآن) ما اولین نیستیم ولی ...

پاورپوینت جامع و کامل درباره آشنایی با دوربین های عکاسی

پاورپوینت درس اندیشه اسلامی 1

API 617:2014-Axial and Centrifugal Compressors and Expander-compressorsتحقیق درباره تكنولوژي توسعه وب (Java Server Pages)

Optical phenomena- پدیده های نورانی اتمسفر

Optical phenomena- پدیده های نورانی اتمسفر

خدای قاهر بادی لنگویج

ترجمه نفیس کتاب دیوان شمس تبریزی به زبان ترکی استانبولی

مقاله جریان سیالات