دانلود فایل


دانلود تحقیق توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است 10 - دانلود فایلدانلود فایل توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری استدکتر فربد فدایی روانپزشک استادیار دانشگاه اندیشمندان ایران و اسلام به تفصیل درباره تاثیر

دانلود فایل دانلود تحقیق توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است 10 لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12توجه


به


بهداشت


روانی


به


معنی


کاستن


از


بزهکاری


است10توجه


به


بهداشت


روانی


به


معنی


کاستن


از


بزهکاری


است


دانلود تحقیق توجه به بهداشت روانی به مع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


389 K

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ. ﺭﻭﺍﻧﻲ. ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﮔﺎﺗﺰ ﻭ ﮔﺎﺗﻤﻦ. 4F. 2. (. 1993. ) ﺩﺭ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ. ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ... ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﺵ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﺍﺣﺘﺮ. ﺍﻡ. ﺁﻥ. ﻫﺎ.

( MOSHAVEREH ( H.Halimi - تبیین نقش آموزش مهارت های زندگی در ...

بدین ترتیب نقش و اهمیت برنامه ی مهارت های زندگی با توجه به اهداف سازنده ی آن ها در
ابعاد ... ها، منجر به بروز تغییرات معنی دار در رفتار سلامت و رفتارهای اجتماعی خواهد
گردید. ... يافته مدت ها است در اين ارتباط اقدام موثر داشته اند و به دنبال تحقيقات
گسترده ی ... از اینرو ضروری است که در جهت ارتقاء بهداشت روانی دانش آموزان تامین
شرایط ...

نقش هنر در پرورش خالقیت و ارتقای سالمت روانی دانش آموزان

این مقاله به بررسی نقش هنر در پرورش خالقیت و ارتقای سالمت روانی. دانش آموزان می ...
و هنری نقش بسزایی دارند و نیز با ایجاد آرامش، باعث کاهش پریشانی های ... بیش
تر به نظر می رس د که به تالش آنان در آفرینش عبارات موزون توجه .... بهداشت روانی
مستلزم بهره گیری از شرایط، عوامل و روش های مناسب است ..... )لویی پورشه، 10 :1366(.

دانلود تحقیق توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است ۱۰

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۱۲ توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است دكتر فربد ...

دانلود تحقیق در مورد توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري ...

27 آگوست 2016 ... دانلود مقاله توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری است .... May 10, 2016 –
دانلود مقالات حقوق – دانلود مقالات حقوقی که شامل بهترین مقاله ها ...

دریافت فایل

17 دسامبر 2002 ... ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ... ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻥ. 9. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻰ. 10. ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻥ. 11.

پایان نامه بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین

سال ۲۰۰۱ به عنوان سال بهداشت روانی اختصاص یافته است و در این سال تمام ملل جهان ...
بدون تردید کاهش منابع ، امکانات و اعتبارات مالی ؛ کمبود نیروی انسانی آموزش دیده ...
آنان لازم است چگونگی طبقه بندی این اختلالات با توجه به انواع و دشواریهای رفتاری
..... درباره خانواده های بزهکاران و نیز خانواده های کودکان مبتلا به اختلال رفتار، جرمها و
...

و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آدﻟﺮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎ - +98-21-82482549

ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ. ياﻋﻀﺎ ﻲ. ﮔﺮوه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و در ﺧﺮده. آزﻣﻮن ﻧﺎرﺳﺎ. ﻳﻲ. در ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻫﺶ ... و از ﺟﻤﻠﻪ
آﻧﻬﺎ درﻣﺎن ﺑﻪ روش ﺗﻤﺜ. ﺑـﺎ ﻞﻴ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ. ﻲ. ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ا. ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺮاﻧﻳ. ﺑﻪ ﺧﻮﺑ. ﻲ ... ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻋﻠﻮم ... آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل. 2020. اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت. درﺻﺪ 15 ﺑﻪ. ﺧﻮاﻫـﺪ .رﺳـﻴﺪ. ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ
.... ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺷﻴﻮه آدﻟﺮي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺜﻴﻞ، ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.

دانلود تحقیق توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است ۱۰

16 فوریه 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۱۲ توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري ...

بیش فعالی(چهارده مقاله ی بررسی ، شناخت و درمان) - مشاور : نشریه ...

۳ تا ۵ درصد کودکان به این اختلال مبتلا هستند و در پسرها شایع تر است . ... اختلالات
ارتباطی ، مشکلات تحصیلی ، اضطراب افسردگی و بزهکاری شوند . ..... مقاله ای
کاستن از ناتوانی خانواده دربرخورد با این کودکان و افزایش توجه آنان به درمان های مکمل
است. .... به تامین شرایط بهداشت روانی و جسمانی کودک خود نیز توجه داشته اند به
مراتب از ...

389 K

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ. ﺭﻭﺍﻧﻲ. ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﮔﺎﺗﺰ ﻭ ﮔﺎﺗﻤﻦ. 4F. 2. (. 1993. ) ﺩﺭ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ. ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ... ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﺵ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﺍﺣﺘﺮ. ﺍﻡ. ﺁﻥ. ﻫﺎ.

نوشته های خواندنی - کیانا وحدتی

4 ا کتبر 2008 ... بعد از کلی تحقیق میفهمن موقع کوک کردن ساز ها رو میگه. .... آیا میدانستید که: ماهیچه
های قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع 10 متر به هوا پرتاب کنند؟ ...... قیمت بالشها با
توجه به تولید کننده آن متفاوت است اما معمولا بسته به مواد داخل آن معین می شود. ... این
بدین معنی است که خانواده هایی که دارای کودک زیر 5 سال هستند، ...

دریافت فایل

17 دسامبر 2002 ... ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ... ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻥ. 9. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻰ. 10. ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻥ. 11.

204 K

ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل در ﺳـﻼﻣﺖ روان ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻛـ. ﻪ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ. ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ...
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﻓﺮاﻃﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺑﺰﻫﻜـﺎر .... ﻣـﺪاﻧﻠﻮ و ﻫﻤﻜـﺎران. :
1380(. ) 41. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. ﺑﺰﻫﻜﺎر .... ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ... ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ. راﺑﻄﻪ و رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﻲ. 198. 08/7. 58/2 . 10. ﻧﻈﺎرت واﻟﺪﻳﻨﻲ. 198. 03/15. 61
/4 . 11.

دانلود تحقیق در مورد توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري ...

27 آگوست 2016 ... دانلود مقاله توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری است .... May 10, 2016 –
دانلود مقالات حقوق – دانلود مقالات حقوقی که شامل بهترین مقاله ها ...

بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های اجتماعی ارجاع شده به دادگستری ...

خانواده های آسیب پذیر : در خانواده، والدین با هماهنگی و تفاهم و توجه به اصول و مبانی ...
شهر تهران در سال تحصیلی 81-80 به سفارش شورای تحقیقات آموزش و پرورش انجام
شده است. .... برای کاهش میزان فقر و امکان دسترسی افراد جامعه به رفاه نسبی باید
دولتها .... بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می
تواند ...

دریافت فایل

17 دسامبر 2002 ... ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ... ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻥ. 9. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻰ. 10. ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻥ. 11.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﻋﺘﮑﺎف در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان - فرهنگ در دانشگاه اسلامی

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : اﻋﺘﮑﺎف، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘ. ﯽ. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان .. درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 19. /. 06 ... ده اﺳﺖ .
ﻟﻐﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮب ﺑﻮدن، زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ،. ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي دﻧﯿﺎ، ... ي
ﺳﻼﻣﺖ روان در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ،. 12. -. 10. درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺻﺮف. ﻧﻈﺮ. از ﺷﺪت آن،. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان .... اﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖ و ﺷﮕﺮف اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺳﻼﻣﺖ روان .... ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ و.

مقاله با موضوع نقش نماز در ایجاد امنیت روحی و روانی جوانان

مقاله با موضوع نقش نماز در ایجاد امنیت روحی و روانی جوانان ... «كلمه روح به طوري كه در
لغت معرفي شده، به معناي مبدأ حيات است كه جاندار به وسيله آن قادر بر احساس و حركت ...

و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آدﻟﺮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎ - +98-21-82482549

ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ. ياﻋﻀﺎ ﻲ. ﮔﺮوه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و در ﺧﺮده. آزﻣﻮن ﻧﺎرﺳﺎ. ﻳﻲ. در ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻫﺶ ... و از ﺟﻤﻠﻪ
آﻧﻬﺎ درﻣﺎن ﺑﻪ روش ﺗﻤﺜ. ﺑـﺎ ﻞﻴ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ. ﻲ. ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ا. ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺮاﻧﻳ. ﺑﻪ ﺧﻮﺑ. ﻲ ... ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻋﻠﻮم ... آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل. 2020. اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت. درﺻﺪ 15 ﺑﻪ. ﺧﻮاﻫـﺪ .رﺳـﻴﺪ. ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ
.... ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺷﻴﻮه آدﻟﺮي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺜﻴﻞ، ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.

اصل مقاله (268 K) - دانشگاه الزهرا

ﻫﻤﺴﺎﻻن و ازﺧﻮدﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ رواﻧﻲ در ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎر ﺧﺮاﺑﻜﺎراﻧﺔ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن. اﺳﺖ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف،
از ﺑﻴﻦ داﻧﺶ .... آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ. داري وﺟـﻮد.

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون - معاونت درمان دانشگاه ...

مواد، دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد، معاونت درمان وزارت بهداشت. با همکاری ...
مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان. بخشی.

طرح لایه باز کارت ویزیت به همراه تقویم سال 1396 – دانلود رایگان

16 فوریه 2017 ... این فایل حاوی طرح لایه باز جدید و شیک از کارت ویزیت به همراه تقویم سال 1396
میباشد. ... دانلود تحقیق پیرامون فنون مذاکره و ارتباط موثر – تعداد صفحات 13 ص-
فرمت فایل ... توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است 10.

[DOC] 9

در مورد نگرش، آن چه مهم است این که این آسیب ها چرا به وجود آمده اند؟ ... پاسخ به این
پرسش ها مستلزم شناخت نظریه های مختلف جامعه شناسی و روان شناسی است که هرکدام ....
چنين پژوهشهايي پيرامون انحرافات اجتماعي به صورت تحقيق علمي به حدود ۸۰ – ۹۰ ....
اعتیاد به معنی تمایل به مصرف مستمر یا متناوب یک ماده برای کسب لذت یا رفع
احساس ...

اصل مقاله (549 K) - نشریات علمی دانشگاه

آگاهی مبتنی بر کاهش استرس قرار گرفتند، در حالی که در این مدت گروه کنترل مداخله.
ای ... های سالمت جسمانی و روانشناختی را به طور معنی. داری افزایش داد. ه. است . نتیجه ...
بزهکاری، بیکاری، افزایش اختالالت روانـی و افکـار .... های بهداشتی ... کار رفته است
. با توجه به اث. ربخشی. روش ذهن. آگاهی در اختالل. های جسمانی و. روان ..... Page 10 ...

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع خودکشی | مرجع ...

خانه » روانشناسی و علوم تربیتی » دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با ...
سال آینده بیماری‌های غیر واگیردار در کشورهای رو به توسعه عامل 7 مرگ از هر 10 مرگ
باشد. ... SUI‌ به معنی خود و Caedere‌ به معنی کشتن مشتق شده است و در حال حاضر به
صورت ... این موارد به همراه تاثیر اجتماعی و اقتصادی خودکشی، اهمیت توجه به آن و
ضرورت ...

سقط جنین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سقط جنین، به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله‌ای است که زندگی نوزاد در جریان
.... هم‌چنین ممکن است روش‌های ویژه‌ای با توجه به قانون، دسترس پذیری در منطقه، و
ترجیح .... به این نتیجه رسیده‌است که یک مرتبه سقط جنین تهدیدی برای بهداشت
روانی زنان .... بودن امکانِ سقط‌جنین، فاکتور مهمی در کاهشِ متعاقب در میزانِ بزهکاری
بوده است.

فروشگاه انواع فایل دانشجویی و دانش اموزی دانلود تحقیق توجه به ...

توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری استدکتر فربد فدایی روانپزشک
استادیار ... دانلود تحقیق توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است 10.

سخنان بزرگان و تکنیک های زندگی

علت اینکه می توانم با اطمینان این را به شما بگویم این است که خودم به مقدار .... این
مقاله راه هایی برای جلوگیری از گفتگوی منفی با خود و ارتقاء کارایی و اعتماد به ....
اعتمادبه‌نفس در 10 روز ... حسادت و بیماری‌های روحی و ذهنی باعث می‌شد کاهش
اعتمادبه‌نفس شما به مراتب ... موهبت‌های بزرگ را نداریم، به معنی نفی ارزش‌های الهی و
ناسپاسی است.

"امام(ره)" به احمدی‌نژاد در خواب چه گفت؟/ خواستگاری از این دخترها حرام است

خواستگاری از این دخترها حرام است/ خیابان‌‌ها بعد از انقلاب چه نامی گرفتند؟ ....
تحقيقات نشان داده كه شطرنجي شدن بسيار براي بدن انسان مضر است و به همين دليل
اكثر ... دیلن در نامه‌ای که در نیویورک تامیز چاپ شده است از رنج و فشار روحی و روانی
که در طول ... هنگامی که در تاریخ 10 دسامبر 2013، اوباما در مراسم یادبود نلسون ماندلا در
کنار "هله ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ادار

ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎﻋـﺚ ..... دﻫﻨﺪه ﺿﻌﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﻓﺮد اﺳﺖ
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده. ﻫﺎي آﻣﺎري، ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ. رواﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ. دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد.

دانلود تحقیق توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است ۱۰

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۱۲ توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است دكتر فربد ...

ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ - ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺁﻣﻮﺯ

ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ... ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ... ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮﻱ ﺍﺯ
ﺩﻻﻳــﻞ ﻣﻬــﻢ ﺍﺭﺟــﺎﻉ ﻛﻮﺩﻛــﺎﻥ ﺑــﻪ ﻣﺮﺍﻛــﺰ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭﻣــﺎﻧﻲ ﺍﺳــﺖ ... 10. ،. ). 1993. ﺩﻭﻡ ﺍ. ﻳﻨﻜﻪ
ﻧﺸـﺎﻧﻪ. ﻫـﺎﻱ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﺭﻓﺘـﺎﺭﻱ ﺑـﺮﻭﻥ ﻧﻤـﻮﺩ، ﺑـﻪ. ﻃـﻮﺭ. ﻛﻠﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻃﻲ .... ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺑـﺮﻭﺯ ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺍﺧـﺘﻼﻝ .... ﻧﻜﺘــﻪ ﺩﻳﮕــﺮ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺍﻳــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺗــﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻣﻬــﺎﺭﺕ.

دانلود تحقیق توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است 10

توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری استدکتر فربد فدایی روانپزشک
استادیار دانشگاه اندیشمندان ایران و اسلام به تفصیل درباره تاثیر.

راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑ - توسعه اجتماعی

10. ، ﺷﻤﺎره. ،1. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 94. ، ﺻﻔﺤﺎت. 66. -. 35. ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ...
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .... ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎدﻫﻨﺪه. ي .... ﻣﻌﻨﯽ. داري وﺟﻮد دارد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ وي ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان، از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ.
ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ا .... ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ.

رنگ، روانشناسی زندگی

رنگ اصلی در واقع رنگی است که آن را از ترکیب رنگ‌های دیگر نتوان به دست آورد و بر
اساس ... كنتراست در لغت، به معني مقابل و حداكثر رقابت مي‌باشد و در اصطلاح به،
روشي ..... را کاهش مي‌دهد حرارت بدن را متعادل مي‌كند به همين جهت براي درمان تب مفید است
و به .... رنگ بنفش غذاي روح است به ويژه براي كساني كه به آرامش رواني توجه
بيش‌تري ...

بزهکاری | دانشجو.دانلود

دسته بندی شده در:علوم انسانی برچسب شده با:195, آن, انگیزه, بزهکاری, تحقیق درمورد
... ادامه ی مطلب about توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است 10.

مقاله با موضوع نقش نماز در ایجاد امنیت روحی و روانی جوانان

مقاله با موضوع نقش نماز در ایجاد امنیت روحی و روانی جوانان ... «كلمه روح به طوري كه در
لغت معرفي شده، به معناي مبدأ حيات است كه جاندار به وسيله آن قادر بر احساس و حركت ...

دانلود این فایل پی دی اف

مقاله: 11. /3/. 1131. 38. / فصلنامه اخالق زيستي. سال چهارم، شماره. چهار. دهم، ... اصالح
نژاد انسان است، از اواخر سده نوزدهم مورد توجه بسیاری ... مفاهیم آن، امروزه، به صورت علوم
نوین بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی است و به ... اجرای آن کاهش یافت . در .....
بزهکاران، فاحشه ... Page 10 .... تردیدهای علمی متخصصان بهداشت روان گرفته تا
نگرانی.

از تولد تا هجده سالگی - توانا

ویژگی های حقوق کودکان در ایران و در اسناد بین المللی، به ویژه از نظر پیمان نامه.
جهانی حقوق .... است که کودک بزهکار کمتر از 18 سال را باید در دادگاه های اطفال محاکمه.

Tabtiz university of medical sciences - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10. بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری با گرایش به اعتیاد در نوجوانان. 11. ...
بررسی رابطه سلامت روان با افسردگی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی ناحیه 1 شهر
زاهدان ... اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی– رفتاری در کاهش علائم اختلال
نافرمانی .... مقایسه تعادل در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی با و بدون
اختلال ...

اصل مقاله (549 K) - نشریات علمی دانشگاه

آگاهی مبتنی بر کاهش استرس قرار گرفتند، در حالی که در این مدت گروه کنترل مداخله.
ای ... های سالمت جسمانی و روانشناختی را به طور معنی. داری افزایش داد. ه. است . نتیجه ...
بزهکاری، بیکاری، افزایش اختالالت روانـی و افکـار .... های بهداشتی ... کار رفته است
. با توجه به اث. ربخشی. روش ذهن. آگاهی در اختالل. های جسمانی و. روان ..... Page 10 ...

بهداشت روانی اقتصادی در اجتماع از منظر قرآن و حدیث - مجله دانشگاه علوم ...

Downloaded from amuj.arakmu.ac.ir at 7:10 +0330 on Sunday March 12th 2017
... ﺳﺰاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﯽ و ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﯾـﺎ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ... ﻓﻘﺮ، ﺟﻨﮓ، اﻋﺘﯿﺎد، ﺧﻮدﮐﺸﯽ، و
ﺑﺰﻫﮑﺎري و ... وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ اﻗﺘـﺼﺎدي در اﯾـﻦ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ. رو ﺑـﻪ. وﺧﺎﻣ. ﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . دﯾﻦ
ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم، ... اﺳﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن. و. ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻄﺮح. ﻣﯽ. ﺷﻮد. وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ. ﻫـﺎ و.
ﭘـﮋوﻫﺶ.

"امام(ره)" به احمدی‌نژاد در خواب چه گفت؟/ خواستگاری از این دخترها حرام است

خواستگاری از این دخترها حرام است/ خیابان‌‌ها بعد از انقلاب چه نامی گرفتند؟ ....
تحقيقات نشان داده كه شطرنجي شدن بسيار براي بدن انسان مضر است و به همين دليل
اكثر ... دیلن در نامه‌ای که در نیویورک تامیز چاپ شده است از رنج و فشار روحی و روانی
که در طول ... هنگامی که در تاریخ 10 دسامبر 2013، اوباما در مراسم یادبود نلسون ماندلا در
کنار "هله ...

طرح لایه باز کارت ویزیت به همراه تقویم سال 1396 – دانلود رایگان

16 فوریه 2017 ... این فایل حاوی طرح لایه باز جدید و شیک از کارت ویزیت به همراه تقویم سال 1396
میباشد. ... دانلود تحقیق پیرامون فنون مذاکره و ارتباط موثر – تعداد صفحات 13 ص-
فرمت فایل ... توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است 10.

دانلود تحقیق توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است ۱۰

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۱۲ توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است دكتر فربد ...

توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است 10 - بانک علمی ...

توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است 10 – بانک علمی | BANK ...
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
... کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید.

بررسی مسؤولیت کیفری در اختلالات روانی موثر بر عقل - حق گستر

اما با توجه به اینکه همه بیماری های روانی اراده را بطور کامل سلب نمی کنند تعیین
اینکه یک ... آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است بررسی مسوولیت کیفری در آن
دسته از .... جنون به معنی مطلق با شروطی که بیان شد رفع مسؤولیت کیفری از بزهکار
است . .... توهمی و هذیانی کاهش می یابد ممکن است وقوف نسبی یا کامل به واقعیت پیدا
کند.

Tabtiz university of medical sciences - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10. بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری با گرایش به اعتیاد در نوجوانان. 11. ...
بررسی رابطه سلامت روان با افسردگی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی ناحیه 1 شهر
زاهدان ... اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی– رفتاری در کاهش علائم اختلال
نافرمانی .... مقایسه تعادل در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی با و بدون
اختلال ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان - بهداشت روان

بهداشت روان به عنوان نهمين جزء PHC با هدف كاهش بروز و شيوع بيماريهاي رواني و درمان
مناسب و بموقع بيماران در ... خودکشی به معنای خاتمه زندگی به دست خودفرد است.

دانلود توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است فايل ورد ...

22 دسامبر 2016 ... توجه به بهداشت رواني معني كاستن از بزهكاري است فايل ورد انگلیسی النفس ...
پروژه مقاله تحقیق دانشجویی توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از ...

انعطاف پذیری از دیدگاه روان شناسی تحولی مهديه سادات خشوعي چكيده ها كلي

به نظر می. رسد این سازگاری نشانه. ی وجود انعطاف پذیری د. ر. ما باشد. انعطاف پذیری
... ای در آسیب شناسی تحولی و بهداشت ... مورد توجه قرار گرفتند. ... صورتی که
انعطاف پذیری یک فرایند تحولی و پویا است ... معنی در معرض خطر قرار گرفتن و
پیامدهایی بهتر از حد مورد انتظار نشان .... همچنین تحقیقات حاکی از تأثیرات عوامل
فرهنگی در.

مركز مشاوره رازي - مقاله(بهداشت رواني در مدارس)

اما بديهي است كه به منظور پيشگيري در وهلة نخست بايد تعريف دقيقي از اختلال ... در
زمينة بهداشت رواني ، به بررسي دانش موجود در زمينة پيشگيري پرداختند . ... در سال
1923 به منظور پيشگيري و درمان اوليه و به موقع بيماران رواني و كاهش موارد .... و توجه
دقيق به اين عامل پيش از بررسي تحقيقات مرتبط با بهداشت رواني الزامي مي نمايد .

اثر بخشي روان درماني گروهي تحليل رفتار متقابل در ... - مجله طب نظامی

... است. این مطالعه با هدف بررسي اثر بخشي روان درماني گروهي تحلیل رفتار متقابل
در افزایش عزت نفس ... نمره كلی عزت نفس در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد بعد از
مداخله به طور معنی داری باالتر بود ... یک رخداد مهم در زندگي مردان است و با توجه به این
كه در محیط های .... بروز رفتار نابهنجار و بزهکارانه كاهش می یابد و در نتیجه موجب
افزایش.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﻋﺘﮑﺎف در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان - فرهنگ در دانشگاه اسلامی

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : اﻋﺘﮑﺎف، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘ. ﯽ. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان .. درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 19. /. 06 ... ده اﺳﺖ .
ﻟﻐﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮب ﺑﻮدن، زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ،. ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي دﻧﯿﺎ، ... ي
ﺳﻼﻣﺖ روان در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ،. 12. -. 10. درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺻﺮف. ﻧﻈﺮ. از ﺷﺪت آن،. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان .... اﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖ و ﺷﮕﺮف اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺳﻼﻣﺖ روان .... ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ و.

دانلود این فایل پی دی اف

مقاله: 11. /3/. 1131. 38. / فصلنامه اخالق زيستي. سال چهارم، شماره. چهار. دهم، ... اصالح
نژاد انسان است، از اواخر سده نوزدهم مورد توجه بسیاری ... مفاهیم آن، امروزه، به صورت علوم
نوین بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی است و به ... اجرای آن کاهش یافت . در .....
بزهکاران، فاحشه ... Page 10 .... تردیدهای علمی متخصصان بهداشت روان گرفته تا
نگرانی.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ روان در اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎ

ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﻌﺘﺎدان و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟـﻮد دارد ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ. ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ... در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻮش اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳـﻄﺢ ... ﻣﻌﻨــﻮي
ﺑــﺎ ﻛــﺎﻫﺶ اﺳــﺘﺮس ... ﺗﻔﻜﺮ وﺟﻮدي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﻨـﺎي ﺷﺨﺼـﻲ، ﺑﺴـﻂ ﻫﺸـﻴﺎري و آﮔـﺎﻫﻲ. ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ).10(.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻫﻢ ﻫﻮش و ﻫﻢ ﻣﺬﻫﺐ و. ﻣﻌ. ﻨﻮﻳـﺖ. در ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﻛـﻪ.

توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است 10 - بانک علمی ...

توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است 10 – بانک علمی | BANK ...
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
... کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید.

نقـش مادر در تربیت فرزند چکیده

مقاله پاسخ به این سؤاالت مهم و اساسی است که بیشترین نقش تربیتی خانواده بر عهده
... با توجه به این معنا، تربیت یعنی، پرورش توانایی های انسان است؛ یعنی فراهم شدن
... آورده شده است که به آن الفاظ »مادر«، 6»مادر« در لغت به معنای مام، والده و زن فرزنددار
..... Page 10 ... طفل در رشد تکلم، در تأمین بهداشت روانی و سالمتي او تأثیر مهمي دارد.

کاراقرینی قانون کار 43 صپاورپوینت فصل هشتم حسابداری مدیریت پیشرفته (تألیف: دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی)تحقیق درباره وحی

دانلود مرور جامع بر ریاضی و آمار

سمينار بررسي سيستم آتشباري نانل

تحقیق درباره خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم

دانلود حل المسائل کتاب مکانیک فولز ویرایش هفتم

تحقیق درباره امامت