دانلود فایل


بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق, مقاله, پرسش نامه,, پاورپوینت, کتاب, مبانی نظری و ادبیات پژوهش , اقدام پژوهی, گزارش کارآموزی و کارورزی, پروژه های کارآفرینی و فایل های آموزشی

دانلود فایل بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق
124 صفحه
چکیده:
از آن‍ج‍اي‍ي ک‍ه ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن اس‍ت ، در ج‍ري‍ان زن‍دگ‍ي اج‍ت‍م‍اع‍ي خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق و م‍ن‍اف‍ع‍ي ک‍ه دارن‍د، گ‍اه‍ي اوق‍ات ب‍ه ع‍ل‍ل م‍خ‍ت‍ل‍ف در اس‍ت‍ف‍اده از ح‍ق‍وق م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ي‍ک‍دي‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف و م‍ش‍ک‍ل ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍راي‍ن لازم اس‍ت ک‍ه در ص‍دد اح‍ق‍اق ح‍ق و اث‍ب‍ات دع‍وي م‍ورد ادع‍اي خ‍ود ب‍رآي‍ن‍د ي‍ک‍ي از م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن ع‍وام‍ل اح‍ق‍اق ح‍ق و اج‍راي ع‍دال‍ت از دي‍رب‍از ص‍لاح‍ي‍ت و ع‍ل‍م ق‍اض‍ي ب‍ه م‍ع‍ن‍اي ع‍ام ک‍ل‍م‍ه ب‍وده اس‍ت ، ل‍ي‍ک‍ن ص‍رف ن‍ظر از اي‍ن ع‍ام‍ل م‍ه‍م ، ع‍وام‍ل م‍ه‍م و م‍وث‍ر دي‍گ‍ري وج‍ود دارن‍د ک‍ه از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ي‍ل ي‍ا ادل‍ه اي اث‍ب‍ات دع‍وي ن‍ام ب‍رده م‍ي ش‍ود ک‍ه ب‍ه م‍وج‍ب م‍اده ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون م‍دن‍ي اي‍ران ب‍دي‍ن ق‍رار اس‍ت : ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ي ۳- ش‍ه‍ادت ۴- ام‍ارات ۵- ق‍س‍م
ش‍ه‍ادت ب‍ع‍ن‍وان ي‍ک‍ي از ق‍دي‍م‍ي ت‍ري‍ن و در ع‍ي‍ن ح‍ال از م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن وس‍اي‍ل و ادل‍ه اث‍ب‍ات دع‍وي م‍ي ب‍اش‍د ک‍ه از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت از ه‍م‍ان اع‍لام و اخ‍ب‍ار اس‍ت ک‍ه در آن ق‍طع و ي‍ق‍ي‍ن ش‍رط ش‍ده اس‍ت و ش‍ه‍ادت گ‍اه‍ي ب‍ه م‍ع‍ن‍اي ت‍ح‍م‍ل ش‍ه‍ادت ، ي‍ع‍ن‍ي گ‍واه ش‍دن و گ‍اه‍ي ب‍ه م‍ع‍ن‍اي اداي ش‍ه‍ادت ، ي‍ع‍ن‍ي گ‍واه‍ي دادن اس‍ت .
ش‍ه‍ادت ب‍راي اي‍ن‍ک‍ه داراي ارزش اث‍ب‍ات‍ي در دع‍اوي ب‍اش‍د ب‍اي‍س‍ت‍ي داراي ش‍راي‍ط لازم ب‍اش‍د ک‍ه اي‍ن ش‍راي‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات ش‍اه‍د از ق‍ب‍ي‍ل ب‍ل‍وغ ، ع‍ق‍ل ، ع‍دال‍ت ، اي‍م‍ان ، طه‍ارت م‍ول‍د و م‍ب‍ري ب‍ودن از ت‍ه‍م‍ت و ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن ش‍ه‍ادت ب‍اي‍د از روي ق‍طع و ي‍ق‍ي‍ن ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت ب‍ا دع‍وي داش‍ت‍ه ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت ش‍ه‍ود ب‍اي‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م م‍واف‍ق ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ک‍ه در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف ه‍م ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف ح‍ق‍وق اس‍لام (ف‍ق‍ه ام‍ام‍ي‍ه ) در ح‍ق‍وق م‍دن‍ي اي‍ران در م‍اده ۴۲۴ ق‍ان‍ون آي‍ي‍ن دادرس‍ي م‍دن‍ي ت‍ش‍خ‍ي‍ص درج‍ه ارزش اث‍ب‍ات‍ي ش‍ه‍ادت و ت‍اث‍ي‍ر آن در اث‍ب‍ات دع‍اوي ب‍ه ن‍ظر ش‍خ‍ص ق‍اض‍ي واگ‍ذار ش‍ده اس‍ت ، در ح‍ال‍ي ک‍ه در ح‍ق‍وق اس‍لام (ف‍ق‍ه ام‍ام‍ي‍ه ) ق‍اض‍ي ب‍اي‍س‍ت‍ي ب‍راس‍اس ش‍ه‍ادت ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت ب‍ه اص‍دار راي ن‍م‍اي‍د.
ارزش اث‍ب‍ات‍ي ش‍ه‍ادت شه‍ود در ح‍ق‍وق اس‍لام (ف‍ق‍ه ام‍ام‍ي‍ه ) ب‍ر خ‍لاف ح‍ق‍وق م‍دن‍ي اي‍ران ب‍ا ت‍ع‍داد ش‍ه‍ود م‍ع‍ي‍ن در ت‍م‍ام‍ي دع‍اوي ح‍ق‍وق‍ي داراي ارزش ن‍ام‍ح‍دودي اس‍ت در ف‍ق‍ه ام‍ام‍ي‍ه چ‍ن‍ان‍چ‍ه ش‍ه‍ود از ش‍ه‍ادت خ‍ود پ‍ي‍ش از ص‍دور ح‍ک‍م و ي‍ا ب‍ع‍د از ص‍دور ح‍ک‍م رج‍وع ن‍م‍اي‍ن‍د، ب‍ر ه‍ر ک‍دام از م‍وارد م‍ذک‍ور، آث‍اري خ‍اص م‍ت‍رت‍ب اس‍ت و م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت ش‍ه‍ود در ه‍ر م‍ورد م‍ت‍ف‍اوت اس‍ت ، در ح‍ال‍ي ک‍ه در ح‍ق‍وق م‍دن‍ي اي‍ران ب‍ه اي‍ن ک‍ي‍ف‍ي‍ت و ب‍ه طور ت‍ف‍ص‍ي‍ل‍ي اش‍اره اي ن‍ش‍ده اس‍ت . ه‍دف ن‍ه‍اي‍ي و اص‍ل‍ي اي‍ن پ‍اي‍ان ن‍ام‍ه اي‍ن اس‍ت ک‍ه ارزش اث‍ب‍ات‍ي ش‍ه‍ادت ش‍ه‍ود را در اث‍ب‍ات دع‍اوي از ن‍ظر ح‍ق‍وق اس‍لام و ح‍ق‍وق م‍دن‍ي اي‍ران مورد ب‍ح‍ث و ب‍ررس‍ي ق‍رار ده‍د.
کليد واژه ها: شهادت - شهود - شاهد - فقه - قانون مدنی


جایگاه شهادت شهود


شهادت شهود در فقه امامیه


شهادت شهود در حقوق ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوعات پایان نامه و مقاله - تالار علمی فقاهت

30 مه 2016 ... در موارد مطالعه تطبيقي، ارکان تطبيق مي تواند حقوق ايران، فقه اماميه، حقوق
انگلستان، حقوق .... ارزش شهادت شهود در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران 164.

بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران | دیجی سایت!

27 آوريل 2016 ... دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 81 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ... شهادت
شهود بوده، در حقوق جزای ایران دو نوع شهادت پیش بینی شده: شهادت شرعی و ... شهادت در
حقوق جزای ایران و فقه یک تکلیف بوده نه حق و این تکلیف در پاره ... پایان نامه قلمرو
مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه 2016-06-25

تمامی رشته ها - دانشگاه شهید بهشتی

7, 1383, جعفر کوشا, بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان, آرامی، مجید
... 43, 1395, علی صفاری, جایگاه آموزه های جرم شناسی بالینی در قانون مجازات اسلامی
.... 113, 1374, رضا نوربها, بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه
امامیه .... حقوق شهود و مطلعان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بررسی
تطبیقی ...

پرتال جامع علوم انسانی - ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران

در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات
... (4) از آیات شریفه فوق به خوبی استنتاج می‌گردد که در اسلام شهادت از جایگاه والایی
... به شهادت را می‌توان در مواد (148) الی (172) از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد (229)
... در فقه امامیه نیز رأی قاضی محکمه تابع شهادت شهود می باشد و شهادت و بینه شرعی که
...

عنوان پایان نامه - Education of Law

... مطالعه تطبیقی کارشناسی و ارزش اثبات آن از دیدگاه فقهی و حقوق کیفری ایران" ...
در اين اثر سعي شده ابتدا از منظري فقهي به بررسي اهميت و جايگاه نظر اهل خبره در ...
اهل خبره با علم قاضي و شهادت شهود، موارد استفاده از نظر اهل خبره در فقه اماميه و اهميت و
...

پایان‌نامه‌ها - دانشگاه مذاهب اسلامی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ زم‍ان‍ی‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌. رض‍وان‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد، اح‍م‍د ...
اع‍ت‍ب‍ار ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ آن‌ ب‍ا م‍ذاه‍ب‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌. م‍وح‍د ن‍ژاد، ... ج‍ای‍گ‍اه‌
ش‍ورا در ق‍ان‍ون‌ گ‍ذاری‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ی‌ ... ت‍اث‍ی‍ر ق‍راب‍ت‌ در م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ در
ف‍ق‍ه‌ م‍ذاه‍ب‌ و ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌. م‍ح‍م‍درف‍ی‍ق‌ .... ارزش‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود در ف‍ق‍ه‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌.

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ...

پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق ۱۲۴ صفحه چکیده: از آن‍ج‍اي‍ي‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا
م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ري‍ان‌ زن‍دگ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ي‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ي‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ...

بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران | دیجی سایت!

27 آوريل 2016 ... دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 81 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ... شهادت
شهود بوده، در حقوق جزای ایران دو نوع شهادت پیش بینی شده: شهادت شرعی و ... شهادت در
حقوق جزای ایران و فقه یک تکلیف بوده نه حق و این تکلیف در پاره ... پایان نامه قلمرو
مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه 2016-06-25

پایان نامه بینّه (شهادت)

۳- ۲- ۱- ۲ : رجوع شهود از شهادت خود بعد از صدور حکم و اجرای آن …۱۰۰ ۳- ۲- ۱- ۳: رجوع
بعد ... در فقه و حقوق۱۰۴ فصل چهارم : بررسی شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در
حقوق انگلیس..۱۰۷ ... ۱۳۷۷،حقوق کیفری تطبیقی،ماجد ،ج اول. ۳۴- گلدوزیان ، ا. .... پس
بینه (شهادت) در حقوق ایران و فقه امامیه دارای جایگاه خاصی می باشد . آیا بینه در کشور
...

شرایط شاهد، انواع شهادت و آیین دادرسی شهادت - نشرحقوقی عدلیه - پایگاه ...

27 سپتامبر 2015 ... با توجه به این که در قانون مدنی اصلاحاتی در خصوص شهادت و شرایط شاهد به ... بینه
محسوب داشت[۴] و اصل بر عدم وجود شرایط شهادت در شهود می باشد. ... در فقه امامیه برای
بلوغ علائق بیان کرده اند[۷] که یکی از آنها رسیدن ..... گواه در دعاوی مدنی باید مطابق
قانون آیین دادرسی در امور کیفری بررسی ... ۱- در حقوق ایران، ماده ۲۴۱ ق.

دانلود پایان نامه ارشد حقوق روش تحقیق حقوق

25 آگوست 2016 ... پایان نامه ارشد حقوق بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران، مصر و ..... حقوق
جزا مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه.

پایان نامه های رشته حقوق - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده - blogfa.com

20 دسامبر 2016 ... آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه 13029 ..... بررسی
تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

فقه - usb.ac.ir

مطالعه تطبيقي مسئوليت کيفري ورزشکار در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران/ علي قائم
پناه.- به راهنمايي ... اختلاف حقوقي و کيفري زن و مرد در باب شهادت در نظام حقوقي اسلام
/ سرور احمدي. .... بررسي تطبيقي احتکار از نظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران/
عبدالمجيد واقفي. ... جايگاه در زندان در فقه شيعه و قوانين موضوعه ايران/ خديجه افشين.

فقه - usb.ac.ir

مطالعه تطبيقي مسئوليت کيفري ورزشکار در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران/ علي قائم
پناه.- به راهنمايي ... اختلاف حقوقي و کيفري زن و مرد در باب شهادت در نظام حقوقي اسلام
/ سرور احمدي. .... بررسي تطبيقي احتکار از نظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران/
عبدالمجيد واقفي. ... جايگاه در زندان در فقه شيعه و قوانين موضوعه ايران/ خديجه افشين.

شهادت کذب - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

همین اهمیت و جایگاه ویژه شهادت، تبعات منفی نیز برای نظام های حقوقی به همراه ...
بررسی تطبیقی آثار شهادت کذب در قتل از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ... از
آن جایی که شهادت کذب در بحث رجوع از شهادت و در حالتی که شهود اعتراف به تعمد در
شهاد .

موضوع پایان نامه فقه و حقوق - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله/استخراج ...

بررسي فقهي و حقوقي جايگاه عاقله (عصبه) در گذشته و عصر حاضر ... رجوع از اقرار و
شهادت در امور کيفري در فقه مقارن و حقوق موضوعه ... بررسي تطبيقي احکام مربوط به
فرزند خواندگي در فقه اسلامي و حقوق ايران ... ارزش شهادت شهود در فقه مذاهب اسلامي و
حقوق ايران .... اخلال به ترتب اعمال عمره و حج و اختلاف انظار فقها در منابع فقهي اماميه.

پرتال جامع علوم انسانی - ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران

در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات
... (4) از آیات شریفه فوق به خوبی استنتاج می‌گردد که در اسلام شهادت از جایگاه والایی
... به شهادت را می‌توان در مواد (148) الی (172) از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد (229)
... در فقه امامیه نیز رأی قاضی محکمه تابع شهادت شهود می باشد و شهادت و بینه شرعی که
...

بررسی فقهی حقوقی سوگند در دعاوی کیفری (41 صفحه به

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران. استاد راهنما . ...
نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران .

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هفتم (164 پایان نامه) | مرجع ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه ... پایان
نامه با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران.

پایان نامه های رشته حقوق - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده - blogfa.com

20 دسامبر 2016 ... آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه 13029 ..... بررسی
تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

اصل مقاله (996 K) - joce.ir

بررسی تطبیقی شرایط اقرار در فقه امامیه و حقوق ایران ( که به صورت توصیفی ....
شهادت، اخبار به حقی است به نفع یکی و بر ضرر دیگری. ... بررسی ادله اثبات
کیفری و چگونگی اثبات بزه در نظامهای گوناگون سودمند تواند بود در میان ادیان ......
دعوای کیفری نامی از اقرار به میان نیامده است و بر شهادت شهود به عنوان دلیل اثباتی
تاکید ...

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ...

8 مه 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق. 124 صفحه. چکیده: از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا
م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ ...

عناوين پايان نامه هاي جزا و جرم شناسي - سايت گروه حقوق دانشـگاه آزاد ...

17 ژانويه 2013 ... بررسي فقهي و حقوقي پيوند اعضاء با مطالعه تطبيقي. 8. 38300020 .... تكاليف و
جايگاه ضابطين دادگستري در فرآيند دادرسيهاي كيفري ايران (با نگاهي به حقوق
فرانسه). 19 ..... شهادت شهود و چالشهاي آن در قوانين كيفري ايران با تكيه بر شهر مشهد.
3 ..... بررسي ارزش شهادت زنان در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه و عامه. 10.

رشته حقوق - دانلود متن کامل پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد

22 سپتامبر 2016 ... ... ارشد : بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت ......
بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ...

تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه | مشاوره حقوقی ...

31 دسامبر 2014 ... تعارض میان سند وشهادت درحقوق مدنی ایران وفقه امامیه ... این تحقیق درپی بررسی
نقاط مبهم دیدگاه ها وارزیابی واستنتاج از آنهاست. ۲٫ جایگاه ادله دردادرسی ... دادرس
حقوقی،برخلاف دادرس کیفری یا اداری،نمی تواند ادله لازم را درمورد صحت یا عدم ....
همچنین درباره ((شهادت )) ،درکتب فقهی امامیه تعریف خاصی بیان نگردیده است ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی تطبیقی آثار شهادت کذب در قتل از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ...
تشریفات استماع شهادت شهود در فقه امامیه، اهل سنت و قانون موضوعه ایران ... جایگاه
شهادت بعد از اقرار است ، یعنی اگر متهمی اقرار نکرد از مدعی دعوی بینه درخواست
می‌شود.

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ...

9 نوامبر 2016 ... بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ... پایان نامه
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق 124 صفحه چکیده: از آن‍ج‍اي‍ي‌ ک‍ه‌ ...

بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران | تیموس!

22 مارس 2016 ... دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 81 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ... شهادت
شهود بوده، در حقوق جزای ایران دو نوع شهادت پیش بینی شده: شهادت شرعی و ... شهادت در
حقوق جزای ایران و فقه یک تکلیف بوده نه حق و این تکلیف در پاره ... پایان نامه قلمرو
مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه 2016-04-26

عناوین تعدادی از پایان نامه های ثبت و دفاع شده - تبلیغات - با

بررسی تطبیقی ادله ی اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران و انگلستان. بررسی ....
جایگاه شهادت و تضمینات قانونی شهود درنظام عدالت کیفری ایران. جایگاه کارشناس در
فرایند دادرسی در حقوق کیفری و فقه امامیه با رویکردی به حقوق انگلیس. جایگاه ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هفتم (164 پایان نامه) | مرجع ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه ... پایان
نامه با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران.

پایان نامه بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

پایان نامه بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران بررسی جایگاه شاهد و شهادت
در ... در دادگاه جهت اثبات آن و از جمله ادله اثباط جرایم شهادت شهود بوده،در حقوق جزای
ایران دو نوع شهادت. ... شرایط فقهی شهادت سخت و دشوار بوده و تحقیق آن مطابق با جامعه
امروزی مستلزم .... پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه
امامیه.

زیرپورتال آشخانه/لیست عناوین انجام شده کار تحقیقی 1و2 استاد حمیدی

9 مارس 2014 ... بررسی جایگاه هیئت منصفه از دیدگاه فقهی و حقوقی. بررسی جرائم غیرقصدی از منظر
فقه و حقوق کیفری ایران. بررسی جرم توهین به مقدّسات. بررسی ...

فقه، اصول و حقوق - معاونت پژوهش حوزه

11. حقوق تطبیقی. 12. دین و قانون. 13. فقه. 714. فقه اهل بیت. 15. فقه پزشکی ...
تحلیل فعالیت شركت های هرمی از منظر حقوق كیفری اختصاصی و مقایسه آن با ...
بررسی جرم شناسانه ماده 38 قانون مجازات اسالمی 1392 ... انتساب تأدیه به یکی از چند
دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه ... حجیت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه
امامیه.

زیرپورتال آشخانه/لیست عناوین انجام شده کار تحقیقی 1و2 استاد حمیدی

9 مارس 2014 ... بررسی جایگاه هیئت منصفه از دیدگاه فقهی و حقوقی. بررسی جرائم غیرقصدی از منظر
فقه و حقوق کیفری ایران. بررسی جرم توهین به مقدّسات. بررسی ...

هستی ناب - کلیه عناوین پایان نامه های دفاع شده و مصوب حقوق جزا و جرم ...

67- بررسی تاسیس معامله اتهام با رویکرد به جرم شناسی و حقوق کیفری ایران. اثبات
جرم. جایگاه ادله ... 34- اجرای حدود در عصر حاضر از منظر فقه امامیه و اهل سنت. اجرای احکام
... 89- تعلیق اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران با رویکردی تطبیقی. اختلاس
.... 65- جایگاه شهادت و تضمینات قانونی شهود درنظام عدالت کیفری ایران. تظاهر به ...

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ...

29 سپتامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق. 124 صفحه. چکیده: از آن‍ج‍اي‍ي‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا
م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ري‍ان‌ زن‍دگ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ي‌ ک‍ه‌ ...

عناوين پايان نامه هاي جزا و جرم شناسي - سايت گروه حقوق دانشـگاه آزاد ...

17 ژانويه 2013 ... بررسي فقهي و حقوقي پيوند اعضاء با مطالعه تطبيقي. 8. 38300020 .... تكاليف و
جايگاه ضابطين دادگستري در فرآيند دادرسيهاي كيفري ايران (با نگاهي به حقوق
فرانسه). 19 ..... شهادت شهود و چالشهاي آن در قوانين كيفري ايران با تكيه بر شهر مشهد.
3 ..... بررسي ارزش شهادت زنان در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه و عامه. 10.

عناوین پیشنهادی پایان نامه - حقوق خصوصی -حقوق - دکتر علیرضا حسنی

59ـ بررسی جایگاه هیئت منصفه از دیدگاه فقهی و حقوقی 60ـ بررسی جرائم غیرقصدی
از منظر فقه و حقوق کیفری ایران 61ـ بررسی جرم توهین .... 222ـ شهادت و شرایط آن
223ـ شیوه دادرسی در ... 292ـ مقایسه تطبیقی سازمان و تشکیلات قوه قضائیه با فقه
امامیه 293ـ مقایسه .... ارزش شهادت شهود در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران. ماهیت عصب و
آثار ...

مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه - دانشجویی

4 مارس 2017 ... مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه. ... که اگر نتوان به
درستی در خصوص جایگاه شهادت و ارزش آن در اثبات دعاوی بررسی نمود ...

جایگاه نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در ادله اثبات دعوی - چه بگویم ...

26 نوامبر 2013 ... (حقوقی، ادبی و اجتماعی) - جایگاه نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در ادله ... در این
نظام، دلایل طرق اثبات امر کیفری عبارت‌اند از اقرار و شهادت شهود. ... البته در حقوق
ایران میتوان گفت که ادله علمی زیرمجموعه علم قاضی قرار ... تعزیری و بازدارنده مقنن
دلایل خاصی را عنوان ننموده(مانند فقه امامیه)ولی .... مثل تطبیق خط و امضاء.

پایان نامه فوت متهم یا محکوم علیه و آثار آن در نظام کیفری ایران و فقه ...

... حقوق کیفری ایران و انگلستان · پایان نامه بررسی تطبیقی بزه سرقت در حقوق ...
پایان نامه فوت متهم یا محکوم علیه و آثار آن در نظام کیفری ایران و فقه امامیه ... متهم بر
اساس نظرات فقها و حقوق‌دانان و قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گیرد. ... بند پنجم:
جایگاه اصل تساوی در مجازاتها در حقوق کیفری ایران ... گفتار پنجم : رجوع شهود از
شهادت

مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه - Maxon

6 مارس 2017 ... مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه مقدمه : الف- ضرورت
تحقیق ارزش و اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی محاکم ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق - دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ...

22 سپتامبر 2016 ... ... پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و ......
بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ...

زیرپورتال آشخانه/لیست عناوین انجام شده کار تحقیقی 1و2 استاد حمیدی

9 مارس 2014 ... بررسی جایگاه هیئت منصفه از دیدگاه فقهی و حقوقی. بررسی جرائم غیرقصدی از منظر
فقه و حقوق کیفری ایران. بررسی جرم توهین به مقدّسات. بررسی ...

موسسه حقوقی موسم حق - موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع ...

در موارد مطالعه تطبيقي، ارکان تطبيق مي تواند حقوق ايران، فقه اماميه، حقوق
انگلستان، حقوق فرانسه، حقوق آمريکا، حقوق اتحاديه اروپا، کنوانسيون و ... بررسي
فقهي و حقوقي جايگاه عاقله (عصبه) در گذشته و عصر حاضر 9. ... رجوع از اقرار و شهادت
در امور کيفري در فقه مقارن و حقوق موضوعه ... ارزش شهادت شهود در فقه مذاهب اسلامي و
حقوق ايران

پورتال حقوقی محمد عزیزپور - لیست پایان نامه های حقوق جزا

لیست پایان نامه های حقوق جزا ج جایگزین زندان 6- تحلیل پیامدهای کار عام المنفعه به
... 75- بررسی جرم کلاه برداری اینترنتی درحقوق کیفری ایران با تطبیق با حقوق ...
در عصر حاضر از منظر فقه امامیه و اهل سنت بررسی تاثیر مجازات حدی در جلوگیری از ....
هرمی شهادت 65- جایگاه شهادت و تضمینات قانونی شهود درنظام عدالت کیفری ایران ...

هستی ناب - کلیه عناوین پایان نامه های دفاع شده و مصوب حقوق جزا و جرم ...

67- بررسی تاسیس معامله اتهام با رویکرد به جرم شناسی و حقوق کیفری ایران. اثبات
جرم. جایگاه ادله ... 34- اجرای حدود در عصر حاضر از منظر فقه امامیه و اهل سنت. اجرای احکام
... 89- تعلیق اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران با رویکردی تطبیقی. اختلاس
.... 65- جایگاه شهادت و تضمینات قانونی شهود درنظام عدالت کیفری ایران. تظاهر به ...

بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران | دیجی سایت!

27 آوريل 2016 ... دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 81 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ... شهادت
شهود بوده، در حقوق جزای ایران دو نوع شهادت پیش بینی شده: شهادت شرعی و ... شهادت در
حقوق جزای ایران و فقه یک تکلیف بوده نه حق و این تکلیف در پاره ... پایان نامه قلمرو
مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه 2016-06-25

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران ...

در مجموع، پاره ای از حقوقِ مرتبط با شاهد، که نقش اساسی در فرایند دادرسی کیفری
ایفا می ... در این قسمت، درصدد بررسی حقوق شهود از حیث اینکه، آیا ادای شهادت در دادگاه
برای شهود، ... دلایل وجوب شهادت از دیدگاه فقهای امامیه عبارت است از: ..... 1)انصاری، ولی
الله، حقوق تحقیقات جنایی(مطالعه ی تطبیقی)، چاپ اول، (انتشارات سمت، تهران،1380)

عناوین پیشنهادی پایان نامه - حقوق خصوصی -حقوق - دکتر علیرضا حسنی

59ـ بررسی جایگاه هیئت منصفه از دیدگاه فقهی و حقوقی 60ـ بررسی جرائم غیرقصدی
از منظر فقه و حقوق کیفری ایران 61ـ بررسی جرم توهین .... 222ـ شهادت و شرایط آن
223ـ شیوه دادرسی در ... 292ـ مقایسه تطبیقی سازمان و تشکیلات قوه قضائیه با فقه
امامیه 293ـ مقایسه .... ارزش شهادت شهود در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران. ماهیت عصب و
آثار ...

پایان‌نامه‌ها - دانشگاه مذاهب اسلامی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ زم‍ان‍ی‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌. رض‍وان‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد، اح‍م‍د ...
اع‍ت‍ب‍ار ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ آن‌ ب‍ا م‍ذاه‍ب‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌. م‍وح‍د ن‍ژاد، ... ج‍ای‍گ‍اه‌
ش‍ورا در ق‍ان‍ون‌ گ‍ذاری‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ی‌ ... ت‍اث‍ی‍ر ق‍راب‍ت‌ در م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ در
ف‍ق‍ه‌ م‍ذاه‍ب‌ و ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌. م‍ح‍م‍درف‍ی‍ق‌ .... ارزش‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود در ف‍ق‍ه‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌.

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ...

10 سپتامبر 2016 ... در بند (ب) ماده ۲۳۰ ق.ج. ادعاهایی که با گواهی دو مرد و یا ترکیبی از گواهان زن و مرد و
همچنین ترکیبی از گواه و سوگند اثبات می‌شود ، پیش بینی شده است ...

پاورپوینت درباره بسیج اطلاع رسانی کاهش مصرف نمک

فرمول شوینده مخصوص کارواش با کف فراوان

دانلود رام کوک شده فارسی سامسونگ G5700 اندروید 6 بدون مشکل کدهای USSD ، قابل فلش با ادین

فن نویسندگی

دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام - 43 اسلاید

مدل سه بعدی نیمکت چوبی

دانلود پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

ورزش تکواندوپاورپوینت درباره جريان‏شناسى فرهنگى