دانلود رایگان


دانلود مقاله مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر


در بخش اول اين نگارنده نظريات حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو جريان اصلي مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار داده است. به ويژه در مباحث مربوط به حقوق طبيعي سيسرو به عنوان اولين کسي که حقوق طبيعي را به گونه اي منسجم و روشمند معرفي نموده مورد اشاره قرار گرفته است. هم چنين آکويناس به دليل قرائت ديني اش از حقوق طبيعي، گروسيوس بخاطر تفسير سکولار از اين نظريه، فينيز به عنوان احياگر معاصر حقوق طبيعي سنتي و فولر به عنوان نماينده ي بارز حقوق طبيعي مدرن مورد بررسي قرار گرفته است. هم چنين ضمن معرفي اجمالي نظريه اخلاقي کانتي، اين تئوري به عنوان نظريه قرارداد محورانه مورد اشاره قرار گرفته است. اصل غايت بودن انسان در اين نظريه مبناي اخلاقي مستحکمي براي حقوق بشر معاصر فراهم خواهد کرد. به ويژه تئوري عدالت جان رولز به عنوان نظريه اي جديد در سنت کانتي با ابتناي برد و اصل آزادي و تفاوت مي تواند توجيه گر هر دو نسل اول و دوم حقوق بشر معاصر باشد. در بخش دوم اين نوشته نظريه هاي سودانگاران، مارکسيست ها و محافظه کاران و رويکردهاي پست مدرن به عنوان رقباي ناهمدل حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار گرفته اند. با اين وجود اين نکته مورد توجه قرار گرفته که حتي اينان تحت تأثير عمق و اقتدار گفتمان حقوق بشر معاصر حداقل به لحاظ علمي، به ضرورت تأمين حقوق و آزادي هاي بنيادين در شکوفايي انسان معترف هستند.
در بخش سوم اين نوشتار نگارنده توجيهات اخلاقي اي را به نفع مداخله حمايتي بشردوستانه در جهت ارتقاي حقوق جهان شمول بشر ارائه داده است. در اين بخش افزون بر استدلال رولز در کتاب حقوق ملت ها خواهيم ديد که اين مداخله حمايتي برمبناي نظريات فضيلت مدارانه و حتي سودانگاري جديد قابل توجيه است، چه رسد به نظريه اخلاقي کانت.
پيش درآمد
1- آيا با وجود حجم عظيم اسناد حقوق بشري اعم از بين المللي، منطقه اي و حتي داخلي كه دربردارنده ي هنجارهاي مشخص در اين حوزه هستند، بحث از مباني نظري حقوق بشر بحثي بي حاصل و صرفاً آکادميک نيست؟ نگارنده بر اين باور است که هنوز هم بحث از مباني نظري حقوق بشر به ويژه مباني اخلاقي آن بحثي زنده و پرثمر خواهد بود. با اين توضيح که حقوق بشر معاصر _ به لحاظ تاريخي _ خاستگاهي غربي دارد. هنجارهاي مدرن حقوق بشري در گفتمان انسان مدارانه پس از عصر روشنگري متولد شده و رشد نموده است. سؤال اين است که آيا يک ايده و دستاورد انساني به فرهنگ و خاستگاه تاريخي خود اختصاص دارد؟ به ديگر سخن آيا مباني اخلاقي که هنجارهاي حقوق بشر از آن متولد شده است، صرفاً صبغه اي غربي داشته و مختص به همان فرهنگ هستند؟ ادعاي وجود هنجارهاي جهان شمول حقوق بشري جز با اثبات هنجارهاي اخلاقي جهان شمول ممکن نيست.
2- حقوق در تعاملي تنگاتنگ با ضرورت ها و مقتضيات اجتماعي است. ضرورت ها و مقتضيات اجتماعي ضرورتاً پديده هايي فراگير و جهان شمول نيستند. حتي مي توان ادعا کرد که اين ضرورت ها در اکثر موارد زماني و مکاني هستند. به همين دليل است که سيستم هاي حقوقي بايد خود را با شرايط و اوضاع و احوال در زمان ها و مکان هاي گوناگون هماهنگ سازند. آيا هنجارهاي بنيادين حقوق بشري نيز چنين ويژگي اي دارند؟ يعني محصول ضرورت ها و مقتضيات ويژه اي هستند؟ در سير تحول اين بحث، مشخص خواهد شد که هنجارهاي حقوق بشري ماهيتي متفاوت از ساير هنجارهاي حقوقي دارند. اين تفاوت ها همانا در اخلاق مداري هنجارهاي حقوق بشري است. در حالي که هنجارهاي ديگر محصول مقتضيات و نيازهاي خاص اجتماعي هستند، هنجارهاي حقوق بشري ريشه در وجدان اخلاقي انسان دارند. حقوق انسان پيش از آن که حق هاي قانوني باشند حق هايي اخلاقي هستند.
3- همين ويژگي اخلاق مداري هنجارهاي حقوق بشري است که به نظريه پردازان جرأت ادعاي جهان شمولي آنها را داده است. در حقيقت نزاع در مورد جهان شمولي هنجارهاي حقوق بشري، نزاع بر سر وجود يا فقدان هنجارهاي جهان شمولي اخلاقي است. اگر حق هاي جهان شمولي اخلاقي وجود داشته باشند _ که وجود دارند _ پس ناگزير حق هاي جهان شمولي حقوقي نيز بايستي به رسميت شناخته شوند و مورد حمايت نظام هاي حقوقي قرار گيرند.
4- بنابراين بحث ما در مورد مباني اخلاقي حقوق بشر، در حقيقت مبناسازي نظري در اثبات جهان شمولي هنجارهاي بنيادين حقوق بشر است. از اين گذشته، رشد و تعميق گفتمان حقوق بشر عرصه را بر نظريات فلسفي نسبت گراي اخلاقي تنگ کرده است، چرا که انعکاس مستقيم نظريات اخلاقي در ساحت حقوق بشر، به درستي و قابل دفاع بودن نظريات نسبي گرايانه در عرصه ي اخلاق به شدت لطمه زده است. به عبارت ديگر، قلمرو حقوق بشر آزمايشگاه نظريات اخلاقي است. نظريه اي که از نسبيت اخلاقي دفاع مي کند منطقاً بايستي ملتزم به اين باشد که ملاک و معياري اخلاقي براي محکوم کردن نقض بنيادين ترين حقوق انسان وجود ندارد، چرا که ممکن است چنين نقضي براساس عرف، عادت و يا معيارهاي فرهنگي موجه جلوه کنند.
5- حقوق بشر حق هايي جهان شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب هستند که انسان ها به خاطر انسان بودنشان به صورت برابر بايستي از آنها بهره مند گردند. حقوق بشر نظامي است هنجاري، که وظايف متقابل افراد در انجام و يا خودداري از عملي و همچنين روابط آنها با اشياء و يا موقعيت ها را در چارچوبي هنجاري و بايد مدار تنظيم مي کند. جهان شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب بودن، ويژگي حق هايي هستند که انسان به دليل حيثيت و کرامت (Dignity) خود بايد به طور يکسان از آنها برخوردار گردد. جهان شمولي (Universality) به معناي فرافرهنگي، ذاتي (Intrinsic) به معناي پيوند يا حيثيت و کرامت انساني و غيرقابل سلب بودن (Inalienable) بدين معني است که اين حق ها ريشه در قانونگذاري و يا اراده ي حکومت ندارد. روشن است که غيرقابل سلب بودن به اين معني نيست که تحت هيچ شرايطي نتوان از برخي افراد به دلايل موجه، پاره اي از اين حقوق را سلب و يا اعمال آن را محدود کرد.
6- از بررسي مباني حقوق بشر، به طور منطقي به سؤال اخلاقي توجيه حق ها (Justification of Eights) منتقل مي شويم. در حقيقت سؤال اين است که چرا و کدام مباني اخلاقي توجيه گر وجود حق هاي جهان شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب براي انسان است. در مباحث آتي نظرياتي که مي توانند توجيهي اخلاقي بر بهره مندي انسان از چنين حقوقي را ارائه دهند، مورد بررسي قرار خواهند گرفت. دو مکتب حقوق طبيعي و اخلاقي کانتي با تأکيد بيشتري در اين زمينه مورد اشاره قرار مي گيرد، چه اين که اين دو رويکرد به خوبي مي توانند چارچوبي تئوريک در توجيه اخلاقي حق هاي جهان شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب براي انسان به عنوان انسان ارائه دهند.
7- البته بايد توجه داشت که مکتب هاي حق مدار فوق، تنها چارچوب هاي نظري مطرح در زمينه ي حقوق بشر نيستند. در اين راستا دو رويکرد رقيب مورد توجه است؛ رويکردهايي اخلاقي که به لحاظ مبنايي قادر به توجيه وجود حق هاي جهان شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب نيستند. شامل مارکسيسم (Marxism)، اخلاق فضيلت مدار (Virtue Ethics)، مکتب سودانگار (Utilitarianism)، رويکردهاي محافظه کارانه (Conservatism) و نيز رويکردهاي موسوم به پست مدرنيسم (Post- Modernism). از سوي ديگر افرادي که به رغم تأکيد بر ضرورت بهره مندي انسان از حقوق بنيادين در جهان معاصر، توجيه اخلاقي آن را لازم نمي دانند. در اين مقاله، پس از بررسي نظريات حق _ مدار، اشاره اي هم به اين گونه رويکردها خواهيم داشت.
بخش اول
موافقان مبناساز
نظريه حقوق طبيعي
طرح موضوع
8- نظريه حقوق طبيعي نظريه اي است که به دوره ي يونان باستان باز مي گردد. در حقيقت رگه هاي اوليه اين نظريه در آثار فيلسوفان يوناني و به ويژه رواقيات قابل جستجو است. نظريه هاي حقوق طبيعي را مي توان به دو گروه نظريات سنتي و مدرن تفکيک کرد؛ دغدغه ي اصلي نظريات سنتي وجود قانون برتر و انطباق هنجارهاي حقوقي با قواعد برتر است حال آن که دغدغه ي اصلي گروه مدرن ارائه تفسيري از ماهيت حقوق است. از بين نظريه پردازان قديم سيسرو فيلسوف رومي به عنوان نماينده ي بارز سنت باستاني حقوق طبيعي و آکويناس متکلم معروف مسيحي در قرون وسطي، نظريه پردازاني همچون گروسيوس، جان لاک و روسو در دوره ي پس از رنساس و بالاخره جان فينيز از فيلسوفان معاصر _ که مي توان او را احياگر حقوق طبيعي سنتي در دوره ي معاصر ناميد _ مورد توجه قرار مي گيرند. نظريات حقوق طبيعي در حقيقت تئوري هايي درباره ي حقوق به ويژه رابطه ي اخلاق حقوق هستند. البته بحث از حق ها (Rights) مؤلفه اي الزامي در همه ي نظريات حقوق طبيعي نيست. به عبارت ديگر، گرچه حق هاي طبيعي (Natural Rights) ريشه در نظريات حقوق طبيعي (Natural law theories) دارند، ليکن الزاماً بخش عمده اي از اين نظريات را تشکيل نمي دهند.(2) به هر روي ايده ي حق هاي طبيعي که محصول نظريات حقوق طبيعي است، مهمترين تأثير نظري را در تعميق گفتمان حقوق بشر مدرن داشته است. در مباحث آتي به معرفي اجمالي ديدگاه هاي نظريه پردازان فوق و ارتباط آنها به حقوق بشر خواهيم پرداخت.
سيسرو (Cicero) و اولين گام هاي منسجم در زمينه ي حقوق طبيعي
9- سيسرو (3) نظريه پرداز و سخنران مشهور رومي قرن اول قبل از ميلاد همانند بسياري از ديگر نويسندگان حقوقي يونان و روم شديداً تحت تأثير فلاسفه رواقي قرار داشت. گرچه در آثار افلاطون، ارسطو و ساير فلاسفه يونان قديم نيز مي توان رگه هايي را يافت که دلالت بر گرايش آنان به گونه اي حقوق طبيعي دارد، ليکن سيسرو به کاملترين وجه، آنچه را که هسته ي محوري ديدگاه حقوق طبيعي سنتي است، اظهار داشته است. سيسرو حقوق طبيعي را چنين توصيف مي کند:
قانون طبيعي همانا عقل سليمي است که در مطابقت با طبيعت باشد؛ قانوني که جهان شمول، تغييرناپذير و جاويد است؛ قانوني که از طريق فرامينش تعهدآفرين است و از طريق نواهيش از انجام عمل نادرست باز مي دارد. فرامين و نواهي اين قانون، بر انسان هاي خوب فرامين بيهوده اي نيستند، گرچه اين فرامين تأثيري بر افراد فاسد نداشته باشند. تغيير اين قانون گناه است و تلاش بر بي اعتبار نمودن آن مجاز نيست و حذف تمام آن غيرممکن است. اراده و تصويب مجلس سنا و يا اراده ي مردم نمي تواند ما را از تعهد نسبت به اين قانون رها سازد. نيازي به مراجعه به خارج از خود، براي تفسير و تبيين آن نداريم. قوانين متفاوتي براي روم، آتن و يا براي حال و آينده وجود ندارد، بلکه تنها يک قانون جاويد و غيرقابل تغيير براي تمام ملت ها و تمام زمان ها معتبر است. ارباب و حکمراني بر تمام ما جز خداوند وجود ندارد، چرا که او نويسنده، قانونگذار و قاضي نسبت به اين قانون است. هر آن کس از اين قانون اطاعت نکند از خود مي گريزد و طبيعت خود را انکار مي کند و به دليل همين واقعيت چنين کسي از بدترين مجازات ها رنج خواهد کشيد، حتي اگرچه چنين شخصي بتواند از مجازات هاي متداول بگريزد. (4)
10- اين بيان سيسرو که درواقع مي توان آن را وجه مشترک ديدگاه هاي سنتي نسبت به حقوق طبيعي دانست، ويژگي هاي ذيل را براي حقوق طبيعي معرفي مي کند:
الف. عقلاني بودن اين حقوق و توان دستگاه اداراکي انسان در تفسير و تبيين آن، اين حقوق گرچه ريشه اي الهي دارد ليکن در عمل، عقل آدمي است که آنها را مشخص، تفسير و تبيين مي کند.
ب. جهان شمولي اين حقوق نسبت به تمام زمان ها و مکان ها.
ج. تغييرناپذيري اين حقوق و نادرستي تصويب هر گونه مقرراتي که کلاً و يا جزئاً در تعارض با اين حقوق باشند.
د. انطباق اين حقوق با طبيعت به طور عام و طبيعت انساني به طور خاص.
ه. اخلاقي بودن اين حقوق، به گونه اي است که به دليل ريشه وجداني و عقلاني، ضمانت اجراي آن در مرحله ي اول وجدان اخلاقي _ عقلاني انسان است.
و. به دليل اخلاقي _ عقلاني بودن اين حقوق و ريشه ي آن در طبيعت انساني، وضع و رفع آن نمي تواند به دست قانونگذار بشري باشد، به عبارت ديگر ريشه اي فراقراردادي و فراوضعي دارند.
رويکرد سيسرو را مي توان گامي در جهت پيوند دادن اخلاق و حقوق به شمار آورد. در چنين نگاهي حقوق بايستي انعکاس اخلاق باشد. نظام حقوقي غيراخلاقي، نظامي است غيرموجه.
12- گرچه سيسرو واضع اصلي حقوق طبيعي را خداوند مي داند، اما نمي توان وي را در کنار آکويناس (5) متکلم مسيحي قرن سيزدهم ميلادي نشاند. آکويناس بي ترديد از فلسفه ي يونان (عموماً) و رويکرد سنتي حقوق طبيعي (خصوصاً) عميقاً تأثير پذيرفته است، ليکن دغدغه او دغدغه اي متفاوت از سيسرو و فلاسفه رواقي و يا افلاطون و ارسطو است. آکويناس درواقع دغدغه کتاب مقدس را داشته و مي خواهد تئوري خاصي، مبتني بر جمع بين وحي و عقل ارائه دهد. براي متکلم هوشمندي همچون آکويناس بسي روشن است که نگاه و تحليل رايج کليسا به دليل بستن راه عقل و بزودي در تقابل با وجدان عقلاني _ اخلاقي جامعه قرار خواهد گرفت. تحولات آتي جامعه انساني براي فرهيخته اي همچون او چندان غيرقابل پيش بيني نبود، بنابراين رسالت خود مي ديد که با ارائه تئوري تفسير وحي، جايگاه ويژه اي براي عقل تعريف کند.
آکويناس و قرائت ديني از حقوق طبيعي
13- آکويناس متکلم و فيلسوف شهير مسيحي، بي ترديد مهمترين احياگر حقوق طبيعي در قرون وسطي است. حقوق طبيعي آکويناس در فضايي کلامي و الهياتي مطرح مي شود، درواقع چنانکه بيان شد دغدغه اصلي او نه حقوق طبيعي که ارائه تفسير و چارچوبي نظري براي جايگاه وحي و قوانين الهي در نظام هنجاري جوامع انساني است. آکويناس قانون را به چهار گروه طبقه بندي مي کند: (6)
الف_ قانون جاويد (Lex aeterna) را که تجلي حکمت الهي است تنها خداوند مي داند و آنان که به حريم قدسي او راهي دارند. اين گونه قوانين درواقع طرح خداوند براي جهان هستي است که نه تنها انسان که تمام هستي محکوم و مشمول آن هستند.
ب_ قانون الهي (Lex divina)، قانوني است که توسط وحي ارسال و در کتب مقدس منعکس شده است.
ج_ قانون طبيعي (Lex naturalis) که قانون جاويد، ابدي و جهان شمول است و شامل همه ي انسان ها خواهد بود. قانوني که نتيجه شهود عقلاني انسان ها به عنوان موجوداتي عاقل بوده و قابل درک و فهم براي عقل بشري است، البته اين قانون براي همه ي انسان ها به گونه اي يکسان قابل فهم و قابل اعمال است.
د_ قانون بشري (Lex humana) و يا قانون وضعي (positive law) که اعتبار آن در قانون طبيعي ريشه دارد، کپي صرف از اين قانون نيست، بلکه بيان جزئيات و موارد، به اقتضاي شرايط و اوضاع و احوال در پرتو قواعد کلي قانون طبيعي است. قانون انساني در صورتي عادلانه و قابل قبول است که مفيد، ضروري، روشن و خيرخواهانه باشد.
14_ آکويناس بحث قابل توجهي، راجع به قوانين عادلانه و غيرعادلانه و رابطه ي آنها با قانون الهي و قانون طبيعي دارد. نگاه او به طبقه بندي قوانين و ايده ي قانون طبيعي وي، پيامدهاي قابل توجهي به ويژه در عرصه ي احترام به مالکيت خصوصي داشته است. همچنان که در ابتداي اين بحث اشاره شد، دغدغه اصلي آکويناس ارائه نظريه اي تمام عيار درباره ي نقش وحي و رابطه ي وحي و عقل بوده است. پيامد اين طرح، ارائه جايگاه قابل توجهي براي عقل بشري، در دو حوزه ي بسيار مهم هنجارسازي در روابط اجتماعي است. پذيرش شهود عقلاني در درک و فهم حقوق طبيعي و به رسميت شناختن نقش انسان در تبيين جزئيات ضروري در پرتو حقوق طبيعي، راه در جهان مسيحيت بر عقلاني شدن رويکردهاي حقوقي و يا به عبارت دقيق تر عرفي شدن (Secularization) نظام حقوقي باز کرد. در مباحث آتي خواهيم ديد که چگونه نظريه پردازان بعدي به رغم وفاداري به مسيحيت، قرائتي عرفي (Secular) و غيرديني از حقوق مسيحيت ارائه دادند. آكويناس خود در پي عرفي كردن حقوق در جهان مسيحيت نبود، ليکن راهي که او آغاز کرد، سرانجامي جز اين نمي توانست داشته باشد. همچنين ايده ي حقوق يکسان و جهان شمول که مشخصه ي حقوق طبيعي آکويناس است به وضوح متأثر از ايده هاي يونانيان قديم و به ويژه رواقيان است. ايده اي که سيسرو نظريه پرداز رم قديم به روشني از آن دفاع کرده بود.
گروسيوس (Grotius) و عرفي کردن حقوق طبيعي
جان لاک و ليبراليسم حقوق طبيعي مدار
17- جان لاک (11) بي ترديد يکي از مؤثرترين فيلسوفان در دوره ي پس از عصر روشنگري است که تأثير غيرقابل انکاري در تعميق و گسترش گفتمان حقوق بشر مدرن داشته است. در تأثيرگذاري او همين بس که بنيانگذاران قانون اساسي ايالات متحده امريکا و تدوين کنندگان اعلاميه استقلال امريکا (the 1776 Declaration of Independence)، ايده هاي حقوق بشري خود را که رنگ و بويي فردگرايانه و حقوق طبيعي محورانه داشته است تا حدود زيادي از انديشه هاي جان لاک الگو گرفته اند. (12) حتي برخي نويسندگان، تمام ويژگي هاي فرهنگ امريکايي و قانون اساسي آن را به ليبراليسم لاکي نسبت مي دهند، (13) گرچه به دشواري بتوان از چنين ادعايي دفاع کرد و نقش ديگر نظريه پردازان انديشه سياسي همچون روسو و مونتسکيو را ناديده گرفت. جان لاک همانند توماس هابز (Thomas Habes) از وضعيتي طبيعي (State of nature) سخن مي گويد که انسان ها قبل از تشکيل جامعه شناسي مدني (Civil society) در آن زيست مي کرده اند. در وضعيت طبيعي لاکي، حکومت و مراجع سياسي که حقوق و آزادي هاي مردم را محدود کنند وجود نداشته و تکاليف مردمان مستقيماً از خداوند نشأت مي گرفته است. اين تکاليف عبارت از تکليف به احترام و عدم اضرار به جان، مال و آزادي ديگران بوده است.(14)
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 34 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه در مورد مبانی توجیهیاخلاقی حقوق بشر معاصر

27 آگوست 2016 ... دانلود مقاله مبانی توجیهیاخلاقی حقوق بشر معاصر ,دانلود پایان نامه مبانی توجیهی
اخلاقی حقوق بشر معاصر ,دانلود جزوه مبانی توجیهیاخلاقی ...

مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر - اِی‌اِم‌پی!

6 آگوست 2016 ... حقوق بشر; تحقیق مبانی توجیهی واخلاقی; کار تحقیقی مبانی توجیهی ... پروژه
مبانی توجیهی اخلاقی; تحقیق در مورد مبانی توجیهی اخلاقی; دانلود ...

مقاله فارسی . دانلود مقاله مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر

چکيده در بخش اول اين نگارنده نظريات حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو
جريان اصلي مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار داده است. به‌ويژه در مباحث مربوط
به ...

پایان نامه فلسفه و اخلاق - سورن داک

پایان نامه فلسفه و اخلاق | دانلود پروپوزال و انجام موضوع و جستجوی پایان نامه فلسفه
و ... و تربیت، فسلفه هنر، فلسفه حقوق،اخلاق حرفه ای،کاری در مقطع کارشناسی و
ارشد. ... و با جاودانه ساختن نام و یاد آنان خدمتی به فرهنگ و دانش بشری و احترامی به
قله‌های . ... اشاره در این مقاله، پیشینه و اصول مفروضه چهار رویکرد معاصر تربیت
اخلاقی مورد ...

ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایش علوم ...

آموزه‌های اخلاقی‌ قرآن و عهدین (اهداف، اصول و مبانی، عوامل انگیزشی، ضمانت‌ اجرایی، ...)
شریعت و احکام ... انسان‌شناسی اسلامی و حل بحران انسان‌شناسی معاصر آفرینش ...
روش‌های توجیهی ... نهاد خانواده نهاد حکومت نهاد اقتصاد نهاد آموزش و پرورش نهاد حقوق
تغییرات اجتماعی ... حقوق بشر حقوق خانواده حقوق بین‌الملل و اصول حاکم بر آن جرائم و
مجازات‌ها

همه محصولات فروشگاه - خانه

کارآفرینی تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس (6,000 تومان); مقاله ای در مورد سهام .....
در حقوق (3,500 تومان); دانلود مقاله مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر (4,000 ...

دانلود تحقیق در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر | دانلود ...

27 آگوست 2016 ... دانلود مقاله مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر article.university › پروژه/تحقیق/
مقالهحقوقی و قضائی – Translate this page دانلود مقاله مبانی ...

دكتر مهدي رهبري - مقاله ی خرد باوري انتقادي کارل پوپر و كثرت گرايي ...

23 ا کتبر 2013 ... دكتر مهدي رهبري - مقاله ی خرد باوري انتقادي کارل پوپر و كثرت گرايي سیاسی ...
پژوهشنامه ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بهار 1387، شماره ی هشتم ... نقد
مباني فکري ليبراليسم چون خردباوري مدرن و پوزيتويسم پرداخته و از سوي ..... و
سیاسی آن پیش می‌برد و یا توجیهی اخلاقی به نفع چنین دیدگاهی فراهم می‌کند.

دانلود مقاله مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر

مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر چکیده در بخش اول این نگارنده نظریات حقوق
طبیعی و اخلاق کانتی را به عنوان دو جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد ...

دانلود مقاله مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر

مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر چکیده در بخش اول این نگارنده نظریات حقوق
طبیعی و اخلاق کانتی را به عنوان دو جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد ...

پایان نامه فلسفه و اخلاق - سورن داک

پایان نامه فلسفه و اخلاق | دانلود پروپوزال و انجام موضوع و جستجوی پایان نامه فلسفه
و ... و تربیت، فسلفه هنر، فلسفه حقوق،اخلاق حرفه ای،کاری در مقطع کارشناسی و
ارشد. ... و با جاودانه ساختن نام و یاد آنان خدمتی به فرهنگ و دانش بشری و احترامی به
قله‌های . ... اشاره در این مقاله، پیشینه و اصول مفروضه چهار رویکرد معاصر تربیت
اخلاقی مورد ...

دانلود نایاب | رشته حقوق

رشته حقوق. ... مطالب ویژه. اطلاعیه های سایت. تست خبرتست متن خبر. ads. مطالب.
موضوع : رشته حقوق. ZIP. پایان نامه محدودیت های اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ...

از سوي خبرگزاري فارس متن منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال ايران ...

8 آگوست 2008 ... ماده 5: حوزه كاربرد افراد حقيقي و حقوقي مشمول: 1- هيئتهاي فوتبال و زير ... لذا
مسئوليت آموزش و توجيه گروه فوتبال آن باشگاه، ايجاد كميته ... تذكر 1: رعايت عملي
اصول اخلاقي و رفتاري در منشور شامل رفتارهاي ... و در جلسات و مراسمات آموزشي و
توجيهي اخلاقي و رفتاري (باشگاه) حضور جدي و مؤثر و مستمر داشته باشند.

مقاله فارسی . دانلود مقاله مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر

چکيده در بخش اول اين نگارنده نظريات حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو
جريان اصلي مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار داده است. به‌ويژه در مباحث مربوط
به ...

تبيين حق از نگاه هوفلد(1) - دیجی مقاله

خانه · تماس با ما · تبلیغات · دانلود طرح توجیهی ... بحث از ابعاد مختلف موضوع حق، از
مباحث مهم و ریشه‌ای فلسفی در حوزۀ حقوق و سیاست است. ... اکنون این پرسش مطرح
می‌شود که آیا این تقسیم بر اساس مبانی فلسفۀ اسلامی نیز .... یک از حقوق اخلاقی و
حقوق بشر و همچنین حق ادعا، حق آزادی، حق مصونیت و حق قدرت با ... فلسفه های جدید و
معاصر.

حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشر اسلامی؛ همخوانی یا تعارض؟ - بصیرت

29 ژوئن 2014 ... هرچند برخی کسان با اصل طرح اصطلاح حقوق بشر اسلامی مخالفند و ... برخی نیز با
انتقاد شدید از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسۀ آن با اصول و احکام مذهب سعی در اثبات
... یک ایده و نفی دیگر اندیشه‌ها نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات جهان معاصر باشد. ... یا
کثرت در حقوق جهانی بشر، بحثی است محوری که بخش نخست مقاله را ...

دانلود دانلود مقاله در مورد مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر ...

13 ژوئن 2016 ... دانلود مقاله در مورد مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر اهنگ جدید فیلم از
یوتیوب سریال شهرزاد بزرگسالان آهنگ ایرانی بازار isi به زبان ...

آبان ۱۳۹۰ - فلسفه اخلاق - blogfa.com

فلسفه اخلاق - اخلاق کاربردی، روان شناسی اخلاق، اخلاق و دین، عصب پژوهی اخلاق و. ...
اين مجلدات ششگانه آراء خود را در مورد اخلاق، حقوق، سياست، دين و ساير بخش هاي
فرهنگي بيان نموده است. ... دانلود مقالات مربوط به اخلاق (3) ... اصول اخلاق حرفه اي
خبرنگاران و رسانه هاي ارتباط جمعي در مديريت بحران (زلزله) ..... 4/ اسلام و چالش هاي
اخلاقي معاصر.

دانلود مقاله مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر

دانلود مقاله مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر ... در بخش اول این نگارنده نظریات
حقوق طبیعی و اخلاق کانتی را به عنوان دو جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد ...

مبانی | دانشجو.دانلود

دسته بندی شده در:علوم انسانی برچسب شده با:دانلود مقاله کامل درباره مبانی مدیریت
مالی, مالیمقدمه, ... ادامه ی مطلب about مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر 29ص.

دانلود مقاله در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر - دانلود رایگان

11 فوریه 2017 ... این محصول ارزشمند “دانلود مقاله در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر
توسط پورتال علی فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

دانلود مقاله در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر – دیجی برتر

خانه / کتاب ، جزوه / دانلود مقاله در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر. دانلود
مقاله در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر. digibartar 16 ساعت ago ...

آبان ۱۳۹۰ - فلسفه اخلاق - blogfa.com

فلسفه اخلاق - اخلاق کاربردی، روان شناسی اخلاق، اخلاق و دین، عصب پژوهی اخلاق و. ...
اين مجلدات ششگانه آراء خود را در مورد اخلاق، حقوق، سياست، دين و ساير بخش هاي
فرهنگي بيان نموده است. ... دانلود مقالات مربوط به اخلاق (3) ... اصول اخلاق حرفه اي
خبرنگاران و رسانه هاي ارتباط جمعي در مديريت بحران (زلزله) ..... 4/ اسلام و چالش هاي
اخلاقي معاصر.

ﮔﺮا، روﻳﻜﺮدي ﻧﻮ در ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ ﻧﻘﺪ ﺑﻮم

اﺧﻼق. زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ. 2. و. ﻧﻘﺪ ﺑﻮم. ﮔﺮا. 3. در ﺣﻮزة ادﺑﻴﺎت. ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ . ﻧﻘﺪ ﺑﻮم. ﮔﺮا. ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﺔ. دوم ﻗﺮن ...
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺻﻄﻼح را در ﻧﻘﺪ ﺑﻮم. ﮔﺮا ﺗﻮﺿﻴﺢ داده . اﻳﻢ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ و. زﻣﻴﻨﻪ. ﺳﺎز ﻧﻘﺪ
ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮم ... اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و. ﻋﻤﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﻘﺪ راه .... اﺛﺮ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن وﻇﺎﻳﻒ
.... ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ. وﻳﮋه دﻧﻴﺎي ﺷﻌﺮ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴ. ﻔﻜﻨﻴﻢ، ﻓﻀﺎي ﻛﻠﻲ آن را دور از ﻣﺴﺎﺋﻞ. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﻛﻤﺘﺮ. ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻣﻲ.

پژوهشنامه حقوق كيفري، - Magiran

مباني و اصول مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي ايران ... ارزيابي
پروژه مسكن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظريه پيشگيري از جرم با طراحي محيطي

مبانی توجيهی- اخلاقی حقوق بشر معاصر | قاری سید فاطمی | تحقیقات ...

در بخش اول اين مقاله نگارنده نظريات حقوق طبیعی و اخلاقی کانتی را به عنوان دو
جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده است. بويژه در مباحث مربوط
به ...

وجوه ناسازگاری اسلام با لیبرالیسم - آفتاب

30 ا کتبر 2008 ... از منظر لیبرالیسم کلاسیک، ساختار اجتماعی و نظام حقوق و وظایف در یک جامعه ...
پیوند لیبرالیسم و دموکراسی در قالب لیبرال دموکراسی معاصر محصول یک ...
لیبرالیسم همانند دیگر مکاتب سیاسی با مسأله توجیه(Justification) مواجه ...
لیبرالیسم که عمدتاً مبانی انسان شناختی و فلسفه اخلاق لیبرالی را به .... دانلود
مقاله

مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر | مرجع دانلود برنامه و بازی ...

22 آگوست 2016 ... مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر – قسمت اول. چکيده ... در اين بخش افزون بر
استدلال رولز در کتاب حقوق ملت‌ها خواهيم ديد که اين مداخله حمايتي ...

دكتر مهدي رهبري - مقاله ی خرد باوري انتقادي کارل پوپر و كثرت گرايي ...

23 ا کتبر 2013 ... دكتر مهدي رهبري - مقاله ی خرد باوري انتقادي کارل پوپر و كثرت گرايي سیاسی ...
پژوهشنامه ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بهار 1387، شماره ی هشتم ... نقد
مباني فکري ليبراليسم چون خردباوري مدرن و پوزيتويسم پرداخته و از سوي ..... و
سیاسی آن پیش می‌برد و یا توجیهی اخلاقی به نفع چنین دیدگاهی فراهم می‌کند.

دانلود پایان نامه مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر - قسمت اول ...

پست با عنوان دانلود پایان نامه مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر - قسمت اول از
وبلاگ وبلاگ19 | مقاله,پروژه,گزارش کار,تحقیق,فایل فلش. با توجه به اینکه ...

دانلود مقاله مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر

دانلود مقاله مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر. در بخش اول اين نگارنده نظريات
حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو جريان اصلي مدافع حقوق بشر معاصر مورد ...

نقشه سایت | بانك مقالات ايران

رشته حقوق ..... دانلود مقاله مفهوم و جايگاه خلاقيت و نوآوري جدید · دانلود مقاله برسی
جنبه هاي اخلاقي نام و نشان تجاري در افزايش اعتبار شركت · دانلود مقاله برسی تحولات
...

PDF: مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر | ناین پروجکت!

اﺻﻞ ﻏﺎﯾﺖ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﻪ وﯾﮋه
... در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻓﺰون ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل روﻟﺰ در ﮐﺘﺎب ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ. ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ... داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻼم و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 17 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ. وﯾﺮاﯾﺶ.

اخلاقی حقوق بشر معاصر: دانلود مقاله در مورد مبانی توجیهی

27 آگوست 2016 ... دانلود مقاله مبانی توجیهیاخلاقی حقوق بشر معاصر ,دانلود پایان نامه مبانی توجیهی
اخلاقی حقوق بشر معاصر ,دانلود جزوه مبانی توجیهیاخلاقی ...

فروشگاه تخصصی تحقیق دانشجویی حقوق

فروشگاه تخصصی پروژه , مقاله , تحقیق , سوالات , طرح توجیهی و کار آموزی. ... دانلود
تحقیق بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي ... آشنایی با اھمیت معاصر
حقوق بشرحقوق بشر´تضمین ھایی اخلاقی پایھ ای انگاشتھ می شوند کھ مردم در ھمھ ی
کشور ھا و فرھنگ ھا، بھ صرف انسان بودن شان باید از .... دانلود تحقیق مبانی دیجیتال

مبانی نظری حقوق بشر - IHRN.ir

20 جولای 2012 ... ایشان، دو کتاب «دین در دموکراسی و حقوق بشر »اثر مارسل گشه و «انسان شناسی
حقوقی »اثر نوریر رولان .... مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر.

اصل مقاله (478 K) - پژوهش حقوق عمومی

ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا، ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دو م ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارد، ﻟﯿﮑﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧ. ﺴـﻞ ﻫـﺎي ﺣﻘـﻮق ... ي ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻫﻢ و ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ ﻫـﻢ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ». .... ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺣﻖِ ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ... ﻫﺎﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ. 2. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ . از اﯾـﻦ رو. ﻣﺎ از ارزش
ﺣﯿﺎت و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣـﯽ. ﮐﻨـﯿﻢ ...... ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺗﻔﺎوت ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ . از
اﯾﻦ.

tags - دانلود مقاله و تحقیق

ابر برچسب های دانلود تحقیق و پروژه و مقاله .... اذن,آثار حقوقی اذن,اذن و آثار حقوقی آن,
پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود ... و مفاهیم مدیریت
پروژه,مقاله مدیریت پروژه,تحقیق اصول و مفاهیم ,دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم ...
رفتاری و اخلاقـــی, دانش آموزان و راهکارهای, برطـــرف نمودن, آنها در قالب یک ,پژوهش
عملــی اقدام ...

مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر - اِی‌اِم‌پی!

6 آگوست 2016 ... حقوق بشر; تحقیق مبانی توجیهی واخلاقی; کار تحقیقی مبانی توجیهی ... پروژه
مبانی توجیهی اخلاقی; تحقیق در مورد مبانی توجیهی اخلاقی; دانلود ...

طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

1 روز پیش ... طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی. ... جدیدترین و بروزترین فایلها و
پروژه های دانشجویی و دانش آموزی ..... بشر برای دریافت این پیام ها از کانال های مختلف
که همان حواس اوست ..... جزوه آشنایی با معماری معاصر علی عسگری دانلود فایل .... دانلود
خلاصه کتاب اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)، همراه با تست های طبقه ...

بیانات در هشتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد - khamenei.ir

5 سپتامبر 1986 ... جستار · مقالات جستار .... بحرانهای اخلاقی که در واقع زیربنای سایر بحرانهای جهانی
است، بیش از هر زمان ..... اعلامیّه‌ی جهانی حقوق بشر و مبانی قضاوت سازمانهای
بین‌المللی در ... و بر این نکته تأکید کنیم که کوچکترین توجیهی برای ادامه‌ی آن
وجود ندارد. ... کمتر حکومتی در تاریخ معاصر به اندازه‌ی رژیم نژادپرست، جامعِ جمیع ...

حقوق بشر در اسلام - حقوق بشر و مقررات حقوق بین الملل

10 سپتامبر 2011 ... این مقاله متن درس یک واحدی اختیاری رشته حقوق است. ... اند، به پرستش خداوند نیز
دعوت کرده اند، و مسؤولیت های اخلاقی او را یادآور شده اند. .... درآمد منشور بر ایمان به «
حقوق اساسی بشر» تاکید می‌کند و ماده یکم آن این اصول را در میان مقاصد ..... آن، هم در
نظام حقوقی اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است.

حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشر اسلامی؛ همخوانی یا تعارض؟ - بصیرت

29 ژوئن 2014 ... هرچند برخی کسان با اصل طرح اصطلاح حقوق بشر اسلامی مخالفند و ... برخی نیز با
انتقاد شدید از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسۀ آن با اصول و احکام مذهب سعی در اثبات
... یک ایده و نفی دیگر اندیشه‌ها نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات جهان معاصر باشد. ... یا
کثرت در حقوق جهانی بشر، بحثی است محوری که بخش نخست مقاله را ...

طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

1 روز پیش ... طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی. ... جدیدترین و بروزترین فایلها و
پروژه های دانشجویی و دانش آموزی ..... بشر برای دریافت این پیام ها از کانال های مختلف
که همان حواس اوست ..... جزوه آشنایی با معماری معاصر علی عسگری دانلود فایل .... دانلود
خلاصه کتاب اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)، همراه با تست های طبقه ...

نقد و بررسي كتاب «تاريخچه و اسناد حقوق بشر در ايران» | معرفت

6 سپتامبر 2010 ... نويسنده در اين كتاب با معيار قرار دادن اسناد حقوق بشري، بسياري از قوانين ... البته
اين نكته قابل انكار نيست كه حقوقدانان نيز حقوق را در قالب اخلاق دنبال مي ... تعهدات
دولت در صحنه بين المللي نمي تواند منجر به تغيير اصول قانون اساسي ..... نوع تساوي
، تبعيض است و روشن است كه تبعيض حقوقي هيچ توجيهي ندارد.

رشته حقوق | دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجویی

22 آگوست 2016 ... وکلا و پیشبرد حقوق بشر. قیمت : ... مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد
شرکت کودکان در جنگ ... مبانی توجیهیاخلاقی حقوق بشر معاصر.

دانلود مقاله مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر بایگانی - UU3.IR

مقدمه: عناصر گروه خاک های نادر (Rear Earth) که لاتین آن (Terra Rarae) است و به طور
اختصاری R.E یا Tr نامیده می شوند، به دلیل عنصر لانتانتیم (La ) به عنوان سر گروه ...

دانلود مقاله در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر – دیجی برتر

خانه / کتاب ، جزوه / دانلود مقاله در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر. دانلود
مقاله در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر. digibartar 16 ساعت ago ...

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ- ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ- ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ (ﻫﺎ) ... ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ : ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﺍﮐﺒﺮﯾﺎﻥ. ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ
... ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ،.

حقوق-بشر-در-جهان-معاصر-دفتر-اول-چاپ-4-شهردانش - فروشگاه کتاب شهر ...

حقوق بشر در جهان معاصر - دفتر اول - فاطمی - چاپ 4 - شهردانش. ارسال به یک دوست ...
بخش دوم: مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر. فصل يكم نظريه .... نظریه قلمرو
زدایی سرزمینی از حقوق جزا - ماهیت، مبانی و ساختار - جوانمردی صاحب · نظریه قلمرو.

حقوق-بشر-در-جهان-معاصر-دفتر-اول-چاپ-4-شهردانش - فروشگاه کتاب شهر ...

حقوق بشر در جهان معاصر - دفتر اول - فاطمی - چاپ 4 - شهردانش. ارسال به یک دوست ...
بخش دوم: مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر. فصل يكم نظريه .... نظریه قلمرو
زدایی سرزمینی از حقوق جزا - ماهیت، مبانی و ساختار - جوانمردی صاحب · نظریه قلمرو.

مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر » دانلود تحقیق ، پروژه ...

در بخش اول اين نگارندهنظريات حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو جريان اصلي
مدافع حقوق بشر معاصرمورد بررسي قرار داده است. به‌ويژه در مباحث مربوط به حقوق ...

اصل مقاله (478 K) - پژوهش حقوق عمومی

ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا، ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دو م ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارد، ﻟﯿﮑﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧ. ﺴـﻞ ﻫـﺎي ﺣﻘـﻮق ... ي ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻫﻢ و ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ ﻫـﻢ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ». .... ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺣﻖِ ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ... ﻫﺎﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ. 2. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ . از اﯾـﻦ رو. ﻣﺎ از ارزش
ﺣﯿﺎت و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣـﯽ. ﮐﻨـﯿﻢ ...... ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺗﻔﺎوت ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ . از
اﯾﻦ.

مبانی توجیهی- اخلاقی حقوق بشر معاصر - پایگاه مجلات تخصصی نور

سید محمد قاری سیدفاطمی ; مجله: تحقیقات حقوقی ; بهار تا زمستان 1381 - شماره 35 و
36 ; ... فهرست مقالات. مبانی توجیهی- اخلاقی حقوق بشر معاصر. نویسنده: قاری ...

قصه هایی از شفایافتگان حرم دوست

19 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله پلورالیزم دینی در نگاه شهید مطهری ... طرح توجیهی چسب عایق بندی خودرو ·
مقاله مسائل ... مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم پایان نامه) ... پرسشنامه
سنجش صلاحیت اخلاقی (مارتین و آشتین، 2010) ...... مفهوم حقوق بشر، فرآیند نوسازی
و سیاست‌های استیلای غرب .... تحقیق و پژوهش نقاشی معاصر ایران

دانلود تحقیق در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر | دانلود ...

27 آگوست 2016 ... دانلود مقاله مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر article.university › پروژه/تحقیق/
مقالهحقوقی و قضائی – Translate this page دانلود مقاله مبانی ...

دانلود مقاله در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر – دیجی برتر

خانه / کتاب ، جزوه / دانلود مقاله در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر. دانلود
مقاله در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر. digibartar 16 ساعت ago ...

پایان نامه حریم خصوصی - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه حریم خصوصی نمایش داده می
شود، ... ۱-۳-۲-۱ احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر… .... ۳۰- عبادی،شیرین
تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول ۱۳۷۳ ...... در
بررسی حمایت کیفری از این منظر، مبانی توجیهی و ضرورت ورود حقوق کیفری به حوزة
مورد ...

اﻋﻼﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻲ ﺷﻤﻮﻟ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻘﺪ

ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ. ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم .... ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق. ﺑﺸﺮ. ،. ﻛﻪ از. ﺳﻮي ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﻏﺮﺑﻲ
ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﺗﺪوﻳﻦ. ﺷـﺪه اﺳـﺖ، وﻗﺘـﻲ. اﺑﻬﺎﻣـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي را درﺑـﺮ. ﻣﻲ .... اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺒـﺎﻧﻲ
اوﻣﺎﻧﻴﺴـﺘﻲ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ. ،. ﻛـﻪ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ .... ﮔﺮاﻳﻲ اﻳﻦ دوره روﻧﺪ. ي. ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ. ﻫـﺎي اﺧـﻼق،.
ﺳﻴﺎﺳﺖ،. ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ، اﻗﺘﺼﺎد. ، ﺣﻘﻮق. ،. و دﻳﻦ ..... زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻧـﺪارد و آن. ﭼـﻪ. اﺻﻞ
اﺳﺖ،.

مقاله فارسی . دانلود مقاله مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر

چکيده در بخش اول اين نگارنده نظريات حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو
جريان اصلي مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار داده است. به‌ويژه در مباحث مربوط
به ...

همه محصولات فروشگاه - خانه

کارآفرینی تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس (6,000 تومان); مقاله ای در مورد سهام .....
در حقوق (3,500 تومان); دانلود مقاله مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر (4,000 ...

نقشه سایت | بانك مقالات ايران

رشته حقوق ..... دانلود مقاله مفهوم و جايگاه خلاقيت و نوآوري جدید · دانلود مقاله برسی
جنبه هاي اخلاقي نام و نشان تجاري در افزايش اعتبار شركت · دانلود مقاله برسی تحولات
...

حقوق-بشر-در-جهان-معاصر-دفتر-اول-چاپ-4-شهردانش - فروشگاه کتاب شهر ...

حقوق بشر در جهان معاصر - دفتر اول - فاطمی - چاپ 4 - شهردانش. ارسال به یک دوست ...
بخش دوم: مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر. فصل يكم نظريه .... نظریه قلمرو
زدایی سرزمینی از حقوق جزا - ماهیت، مبانی و ساختار - جوانمردی صاحب · نظریه قلمرو.

اصل مقاله (478 K) - پژوهش حقوق عمومی

ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا، ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دو م ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارد، ﻟﯿﮑﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧ. ﺴـﻞ ﻫـﺎي ﺣﻘـﻮق ... ي ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻫﻢ و ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ ﻫـﻢ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ». .... ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺣﻖِ ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ... ﻫﺎﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ. 2. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ . از اﯾـﻦ رو. ﻣﺎ از ارزش
ﺣﯿﺎت و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣـﯽ. ﮐﻨـﯿﻢ ...... ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺗﻔﺎوت ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ . از
اﯾﻦ.

PDF: مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر | ناین پروجکت!

اﺻﻞ ﻏﺎﯾﺖ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﻪ وﯾﮋه
... در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻓﺰون ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل روﻟﺰ در ﮐﺘﺎب ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ. ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ... داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻼم و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 17 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ. وﯾﺮاﯾﺶ.

tags - دانلود مقاله و تحقیق

ابر برچسب های دانلود تحقیق و پروژه و مقاله .... اذن,آثار حقوقی اذن,اذن و آثار حقوقی آن,
پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود ... و مفاهیم مدیریت
پروژه,مقاله مدیریت پروژه,تحقیق اصول و مفاهیم ,دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم ...
رفتاری و اخلاقـــی, دانش آموزان و راهکارهای, برطـــرف نمودن, آنها در قالب یک ,پژوهش
عملــی اقدام ...

مقالات حقوق بشر و حقوق بين الملل [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

مقاله اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام; مقاله اسناد بين‌المللي حقوق بشر از
... حقوق بشر دوستانه در اسلام و مسيحيت; مقاله مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر
معاصر ... دانلود اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و واکنش دولتها در قبال تروریسم
...

دانلود پایان نامه مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر - قسمت اول ...

پست با عنوان دانلود پایان نامه مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر - قسمت اول از
وبلاگ وبلاگ19 | مقاله,پروژه,گزارش کار,تحقیق,فایل فلش. با توجه به اینکه ...

ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایش علوم ...

آموزه‌های اخلاقی‌ قرآن و عهدین (اهداف، اصول و مبانی، عوامل انگیزشی، ضمانت‌ اجرایی، ...)
شریعت و احکام ... انسان‌شناسی اسلامی و حل بحران انسان‌شناسی معاصر آفرینش ...
روش‌های توجیهی ... نهاد خانواده نهاد حکومت نهاد اقتصاد نهاد آموزش و پرورش نهاد حقوق
تغییرات اجتماعی ... حقوق بشر حقوق خانواده حقوق بین‌الملل و اصول حاکم بر آن جرائم و
مجازات‌ها

پایان نامه سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار

کارت ویزیت پوشاک زنانه ایلیا

User personality and resistance to mandatory information systems in organizations: a theoretical model and empirical test of dispositional resistance to change

دانلود پاورپوینت پرورش قارچ خوراکی صدفی - 76 اسلاید

دانلود پاورپوینت احکام وضو - 28 اسلاید

طرح توجیهی کسب و کار تولید پاستیل1500 تن در سال

دانلود تحقیق درباره جلوه‌هاي رازپردازي

31 دانلود تحقیق: اینترنت و تاثیرآن در تبلیغات و بازاریابی حرفه ای 33 صفحه فایل ورد

دانلود مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول

طرح توجیهی تولید عرقيات گياهي