دانلود رایگان


دانلود مقاله مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر


در بخش اول اين نگارنده نظريات حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو جريان اصلي مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار داده است. به ويژه در مباحث مربوط به حقوق طبيعي سيسرو به عنوان اولين کسي که حقوق طبيعي را به گونه اي منسجم و روشمند معرفي نموده مورد اشاره قرار گرفته است. هم چنين آکويناس به دليل قرائت ديني اش از حقوق طبيعي، گروسيوس بخاطر تفسير سکولار از اين نظريه، فينيز به عنوان احياگر معاصر حقوق طبيعي سنتي و فولر به عنوان نماينده ي بارز حقوق طبيعي مدرن مورد بررسي قرار گرفته است. هم چنين ضمن معرفي اجمالي نظريه اخلاقي کانتي، اين تئوري به عنوان نظريه قرارداد محورانه مورد اشاره قرار گرفته است. اصل غايت بودن انسان در اين نظريه مبناي اخلاقي مستحکمي براي حقوق بشر معاصر فراهم خواهد کرد. به ويژه تئوري عدالت جان رولز به عنوان نظريه اي جديد در سنت کانتي با ابتناي برد و اصل آزادي و تفاوت مي تواند توجيه گر هر دو نسل اول و دوم حقوق بشر معاصر باشد. در بخش دوم اين نوشته نظريه هاي سودانگاران، مارکسيست ها و محافظه کاران و رويکردهاي پست مدرن به عنوان رقباي ناهمدل حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار گرفته اند. با اين وجود اين نکته مورد توجه قرار گرفته که حتي اينان تحت تأثير عمق و اقتدار گفتمان حقوق بشر معاصر حداقل به لحاظ علمي، به ضرورت تأمين حقوق و آزادي هاي بنيادين در شکوفايي انسان معترف هستند.
در بخش سوم اين نوشتار نگارنده توجيهات اخلاقي اي را به نفع مداخله حمايتي بشردوستانه در جهت ارتقاي حقوق جهان شمول بشر ارائه داده است. در اين بخش افزون بر استدلال رولز در کتاب حقوق ملت ها خواهيم ديد که اين مداخله حمايتي برمبناي نظريات فضيلت مدارانه و حتي سودانگاري جديد قابل توجيه است، چه رسد به نظريه اخلاقي کانت.
پيش درآمد
1- آيا با وجود حجم عظيم اسناد حقوق بشري اعم از بين المللي، منطقه اي و حتي داخلي كه دربردارنده ي هنجارهاي مشخص در اين حوزه هستند، بحث از مباني نظري حقوق بشر بحثي بي حاصل و صرفاً آکادميک نيست؟ نگارنده بر اين باور است که هنوز هم بحث از مباني نظري حقوق بشر به ويژه مباني اخلاقي آن بحثي زنده و پرثمر خواهد بود. با اين توضيح که حقوق بشر معاصر _ به لحاظ تاريخي _ خاستگاهي غربي دارد. هنجارهاي مدرن حقوق بشري در گفتمان انسان مدارانه پس از عصر روشنگري متولد شده و رشد نموده است. سؤال اين است که آيا يک ايده و دستاورد انساني به فرهنگ و خاستگاه تاريخي خود اختصاص دارد؟ به ديگر سخن آيا مباني اخلاقي که هنجارهاي حقوق بشر از آن متولد شده است، صرفاً صبغه اي غربي داشته و مختص به همان فرهنگ هستند؟ ادعاي وجود هنجارهاي جهان شمول حقوق بشري جز با اثبات هنجارهاي اخلاقي جهان شمول ممکن نيست.
2- حقوق در تعاملي تنگاتنگ با ضرورت ها و مقتضيات اجتماعي است. ضرورت ها و مقتضيات اجتماعي ضرورتاً پديده هايي فراگير و جهان شمول نيستند. حتي مي توان ادعا کرد که اين ضرورت ها در اکثر موارد زماني و مکاني هستند. به همين دليل است که سيستم هاي حقوقي بايد خود را با شرايط و اوضاع و احوال در زمان ها و مکان هاي گوناگون هماهنگ سازند. آيا هنجارهاي بنيادين حقوق بشري نيز چنين ويژگي اي دارند؟ يعني محصول ضرورت ها و مقتضيات ويژه اي هستند؟ در سير تحول اين بحث، مشخص خواهد شد که هنجارهاي حقوق بشري ماهيتي متفاوت از ساير هنجارهاي حقوقي دارند. اين تفاوت ها همانا در اخلاق مداري هنجارهاي حقوق بشري است. در حالي که هنجارهاي ديگر محصول مقتضيات و نيازهاي خاص اجتماعي هستند، هنجارهاي حقوق بشري ريشه در وجدان اخلاقي انسان دارند. حقوق انسان پيش از آن که حق هاي قانوني باشند حق هايي اخلاقي هستند.
3- همين ويژگي اخلاق مداري هنجارهاي حقوق بشري است که به نظريه پردازان جرأت ادعاي جهان شمولي آنها را داده است. در حقيقت نزاع در مورد جهان شمولي هنجارهاي حقوق بشري، نزاع بر سر وجود يا فقدان هنجارهاي جهان شمولي اخلاقي است. اگر حق هاي جهان شمولي اخلاقي وجود داشته باشند _ که وجود دارند _ پس ناگزير حق هاي جهان شمولي حقوقي نيز بايستي به رسميت شناخته شوند و مورد حمايت نظام هاي حقوقي قرار گيرند.
4- بنابراين بحث ما در مورد مباني اخلاقي حقوق بشر، در حقيقت مبناسازي نظري در اثبات جهان شمولي هنجارهاي بنيادين حقوق بشر است. از اين گذشته، رشد و تعميق گفتمان حقوق بشر عرصه را بر نظريات فلسفي نسبت گراي اخلاقي تنگ کرده است، چرا که انعکاس مستقيم نظريات اخلاقي در ساحت حقوق بشر، به درستي و قابل دفاع بودن نظريات نسبي گرايانه در عرصه ي اخلاق به شدت لطمه زده است. به عبارت ديگر، قلمرو حقوق بشر آزمايشگاه نظريات اخلاقي است. نظريه اي که از نسبيت اخلاقي دفاع مي کند منطقاً بايستي ملتزم به اين باشد که ملاک و معياري اخلاقي براي محکوم کردن نقض بنيادين ترين حقوق انسان وجود ندارد، چرا که ممکن است چنين نقضي براساس عرف، عادت و يا معيارهاي فرهنگي موجه جلوه کنند.
5- حقوق بشر حق هايي جهان شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب هستند که انسان ها به خاطر انسان بودنشان به صورت برابر بايستي از آنها بهره مند گردند. حقوق بشر نظامي است هنجاري، که وظايف متقابل افراد در انجام و يا خودداري از عملي و همچنين روابط آنها با اشياء و يا موقعيت ها را در چارچوبي هنجاري و بايد مدار تنظيم مي کند. جهان شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب بودن، ويژگي حق هايي هستند که انسان به دليل حيثيت و کرامت (Dignity) خود بايد به طور يکسان از آنها برخوردار گردد. جهان شمولي (Universality) به معناي فرافرهنگي، ذاتي (Intrinsic) به معناي پيوند يا حيثيت و کرامت انساني و غيرقابل سلب بودن (Inalienable) بدين معني است که اين حق ها ريشه در قانونگذاري و يا اراده ي حکومت ندارد. روشن است که غيرقابل سلب بودن به اين معني نيست که تحت هيچ شرايطي نتوان از برخي افراد به دلايل موجه، پاره اي از اين حقوق را سلب و يا اعمال آن را محدود کرد.
6- از بررسي مباني حقوق بشر، به طور منطقي به سؤال اخلاقي توجيه حق ها (Justification of Eights) منتقل مي شويم. در حقيقت سؤال اين است که چرا و کدام مباني اخلاقي توجيه گر وجود حق هاي جهان شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب براي انسان است. در مباحث آتي نظرياتي که مي توانند توجيهي اخلاقي بر بهره مندي انسان از چنين حقوقي را ارائه دهند، مورد بررسي قرار خواهند گرفت. دو مکتب حقوق طبيعي و اخلاقي کانتي با تأکيد بيشتري در اين زمينه مورد اشاره قرار مي گيرد، چه اين که اين دو رويکرد به خوبي مي توانند چارچوبي تئوريک در توجيه اخلاقي حق هاي جهان شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب براي انسان به عنوان انسان ارائه دهند.
7- البته بايد توجه داشت که مکتب هاي حق مدار فوق، تنها چارچوب هاي نظري مطرح در زمينه ي حقوق بشر نيستند. در اين راستا دو رويکرد رقيب مورد توجه است؛ رويکردهايي اخلاقي که به لحاظ مبنايي قادر به توجيه وجود حق هاي جهان شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب نيستند. شامل مارکسيسم (Marxism)، اخلاق فضيلت مدار (Virtue Ethics)، مکتب سودانگار (Utilitarianism)، رويکردهاي محافظه کارانه (Conservatism) و نيز رويکردهاي موسوم به پست مدرنيسم (Post- Modernism). از سوي ديگر افرادي که به رغم تأکيد بر ضرورت بهره مندي انسان از حقوق بنيادين در جهان معاصر، توجيه اخلاقي آن را لازم نمي دانند. در اين مقاله، پس از بررسي نظريات حق _ مدار، اشاره اي هم به اين گونه رويکردها خواهيم داشت.
بخش اول
موافقان مبناساز
نظريه حقوق طبيعي
طرح موضوع
8- نظريه حقوق طبيعي نظريه اي است که به دوره ي يونان باستان باز مي گردد. در حقيقت رگه هاي اوليه اين نظريه در آثار فيلسوفان يوناني و به ويژه رواقيات قابل جستجو است. نظريه هاي حقوق طبيعي را مي توان به دو گروه نظريات سنتي و مدرن تفکيک کرد؛ دغدغه ي اصلي نظريات سنتي وجود قانون برتر و انطباق هنجارهاي حقوقي با قواعد برتر است حال آن که دغدغه ي اصلي گروه مدرن ارائه تفسيري از ماهيت حقوق است. از بين نظريه پردازان قديم سيسرو فيلسوف رومي به عنوان نماينده ي بارز سنت باستاني حقوق طبيعي و آکويناس متکلم معروف مسيحي در قرون وسطي، نظريه پردازاني همچون گروسيوس، جان لاک و روسو در دوره ي پس از رنساس و بالاخره جان فينيز از فيلسوفان معاصر _ که مي توان او را احياگر حقوق طبيعي سنتي در دوره ي معاصر ناميد _ مورد توجه قرار مي گيرند. نظريات حقوق طبيعي در حقيقت تئوري هايي درباره ي حقوق به ويژه رابطه ي اخلاق حقوق هستند. البته بحث از حق ها (Rights) مؤلفه اي الزامي در همه ي نظريات حقوق طبيعي نيست. به عبارت ديگر، گرچه حق هاي طبيعي (Natural Rights) ريشه در نظريات حقوق طبيعي (Natural law theories) دارند، ليکن الزاماً بخش عمده اي از اين نظريات را تشکيل نمي دهند.(2) به هر روي ايده ي حق هاي طبيعي که محصول نظريات حقوق طبيعي است، مهمترين تأثير نظري را در تعميق گفتمان حقوق بشر مدرن داشته است. در مباحث آتي به معرفي اجمالي ديدگاه هاي نظريه پردازان فوق و ارتباط آنها به حقوق بشر خواهيم پرداخت.
سيسرو (Cicero) و اولين گام هاي منسجم در زمينه ي حقوق طبيعي
9- سيسرو (3) نظريه پرداز و سخنران مشهور رومي قرن اول قبل از ميلاد همانند بسياري از ديگر نويسندگان حقوقي يونان و روم شديداً تحت تأثير فلاسفه رواقي قرار داشت. گرچه در آثار افلاطون، ارسطو و ساير فلاسفه يونان قديم نيز مي توان رگه هايي را يافت که دلالت بر گرايش آنان به گونه اي حقوق طبيعي دارد، ليکن سيسرو به کاملترين وجه، آنچه را که هسته ي محوري ديدگاه حقوق طبيعي سنتي است، اظهار داشته است. سيسرو حقوق طبيعي را چنين توصيف مي کند:
قانون طبيعي همانا عقل سليمي است که در مطابقت با طبيعت باشد؛ قانوني که جهان شمول، تغييرناپذير و جاويد است؛ قانوني که از طريق فرامينش تعهدآفرين است و از طريق نواهيش از انجام عمل نادرست باز مي دارد. فرامين و نواهي اين قانون، بر انسان هاي خوب فرامين بيهوده اي نيستند، گرچه اين فرامين تأثيري بر افراد فاسد نداشته باشند. تغيير اين قانون گناه است و تلاش بر بي اعتبار نمودن آن مجاز نيست و حذف تمام آن غيرممکن است. اراده و تصويب مجلس سنا و يا اراده ي مردم نمي تواند ما را از تعهد نسبت به اين قانون رها سازد. نيازي به مراجعه به خارج از خود، براي تفسير و تبيين آن نداريم. قوانين متفاوتي براي روم، آتن و يا براي حال و آينده وجود ندارد، بلکه تنها يک قانون جاويد و غيرقابل تغيير براي تمام ملت ها و تمام زمان ها معتبر است. ارباب و حکمراني بر تمام ما جز خداوند وجود ندارد، چرا که او نويسنده، قانونگذار و قاضي نسبت به اين قانون است. هر آن کس از اين قانون اطاعت نکند از خود مي گريزد و طبيعت خود را انکار مي کند و به دليل همين واقعيت چنين کسي از بدترين مجازات ها رنج خواهد کشيد، حتي اگرچه چنين شخصي بتواند از مجازات هاي متداول بگريزد. (4)
10- اين بيان سيسرو که درواقع مي توان آن را وجه مشترک ديدگاه هاي سنتي نسبت به حقوق طبيعي دانست، ويژگي هاي ذيل را براي حقوق طبيعي معرفي مي کند:
الف. عقلاني بودن اين حقوق و توان دستگاه اداراکي انسان در تفسير و تبيين آن، اين حقوق گرچه ريشه اي الهي دارد ليکن در عمل، عقل آدمي است که آنها را مشخص، تفسير و تبيين مي کند.
ب. جهان شمولي اين حقوق نسبت به تمام زمان ها و مکان ها.
ج. تغييرناپذيري اين حقوق و نادرستي تصويب هر گونه مقرراتي که کلاً و يا جزئاً در تعارض با اين حقوق باشند.
د. انطباق اين حقوق با طبيعت به طور عام و طبيعت انساني به طور خاص.
ه. اخلاقي بودن اين حقوق، به گونه اي است که به دليل ريشه وجداني و عقلاني، ضمانت اجراي آن در مرحله ي اول وجدان اخلاقي _ عقلاني انسان است.
و. به دليل اخلاقي _ عقلاني بودن اين حقوق و ريشه ي آن در طبيعت انساني، وضع و رفع آن نمي تواند به دست قانونگذار بشري باشد، به عبارت ديگر ريشه اي فراقراردادي و فراوضعي دارند.
رويکرد سيسرو را مي توان گامي در جهت پيوند دادن اخلاق و حقوق به شمار آورد. در چنين نگاهي حقوق بايستي انعکاس اخلاق باشد. نظام حقوقي غيراخلاقي، نظامي است غيرموجه.
12- گرچه سيسرو واضع اصلي حقوق طبيعي را خداوند مي داند، اما نمي توان وي را در کنار آکويناس (5) متکلم مسيحي قرن سيزدهم ميلادي نشاند. آکويناس بي ترديد از فلسفه ي يونان (عموماً) و رويکرد سنتي حقوق طبيعي (خصوصاً) عميقاً تأثير پذيرفته است، ليکن دغدغه او دغدغه اي متفاوت از سيسرو و فلاسفه رواقي و يا افلاطون و ارسطو است. آکويناس درواقع دغدغه کتاب مقدس را داشته و مي خواهد تئوري خاصي، مبتني بر جمع بين وحي و عقل ارائه دهد. براي متکلم هوشمندي همچون آکويناس بسي روشن است که نگاه و تحليل رايج کليسا به دليل بستن راه عقل و بزودي در تقابل با وجدان عقلاني _ اخلاقي جامعه قرار خواهد گرفت. تحولات آتي جامعه انساني براي فرهيخته اي همچون او چندان غيرقابل پيش بيني نبود، بنابراين رسالت خود مي ديد که با ارائه تئوري تفسير وحي، جايگاه ويژه اي براي عقل تعريف کند.
آکويناس و قرائت ديني از حقوق طبيعي
13- آکويناس متکلم و فيلسوف شهير مسيحي، بي ترديد مهمترين احياگر حقوق طبيعي در قرون وسطي است. حقوق طبيعي آکويناس در فضايي کلامي و الهياتي مطرح مي شود، درواقع چنانکه بيان شد دغدغه اصلي او نه حقوق طبيعي که ارائه تفسير و چارچوبي نظري براي جايگاه وحي و قوانين الهي در نظام هنجاري جوامع انساني است. آکويناس قانون را به چهار گروه طبقه بندي مي کند: (6)
الف_ قانون جاويد (Lex aeterna) را که تجلي حکمت الهي است تنها خداوند مي داند و آنان که به حريم قدسي او راهي دارند. اين گونه قوانين درواقع طرح خداوند براي جهان هستي است که نه تنها انسان که تمام هستي محکوم و مشمول آن هستند.
ب_ قانون الهي (Lex divina)، قانوني است که توسط وحي ارسال و در کتب مقدس منعکس شده است.
ج_ قانون طبيعي (Lex naturalis) که قانون جاويد، ابدي و جهان شمول است و شامل همه ي انسان ها خواهد بود. قانوني که نتيجه شهود عقلاني انسان ها به عنوان موجوداتي عاقل بوده و قابل درک و فهم براي عقل بشري است، البته اين قانون براي همه ي انسان ها به گونه اي يکسان قابل فهم و قابل اعمال است.
د_ قانون بشري (Lex humana) و يا قانون وضعي (positive law) که اعتبار آن در قانون طبيعي ريشه دارد، کپي صرف از اين قانون نيست، بلکه بيان جزئيات و موارد، به اقتضاي شرايط و اوضاع و احوال در پرتو قواعد کلي قانون طبيعي است. قانون انساني در صورتي عادلانه و قابل قبول است که مفيد، ضروري، روشن و خيرخواهانه باشد.
14_ آکويناس بحث قابل توجهي، راجع به قوانين عادلانه و غيرعادلانه و رابطه ي آنها با قانون الهي و قانون طبيعي دارد. نگاه او به طبقه بندي قوانين و ايده ي قانون طبيعي وي، پيامدهاي قابل توجهي به ويژه در عرصه ي احترام به مالکيت خصوصي داشته است. همچنان که در ابتداي اين بحث اشاره شد، دغدغه اصلي آکويناس ارائه نظريه اي تمام عيار درباره ي نقش وحي و رابطه ي وحي و عقل بوده است. پيامد اين طرح، ارائه جايگاه قابل توجهي براي عقل بشري، در دو حوزه ي بسيار مهم هنجارسازي در روابط اجتماعي است. پذيرش شهود عقلاني در درک و فهم حقوق طبيعي و به رسميت شناختن نقش انسان در تبيين جزئيات ضروري در پرتو حقوق طبيعي، راه در جهان مسيحيت بر عقلاني شدن رويکردهاي حقوقي و يا به عبارت دقيق تر عرفي شدن (Secularization) نظام حقوقي باز کرد. در مباحث آتي خواهيم ديد که چگونه نظريه پردازان بعدي به رغم وفاداري به مسيحيت، قرائتي عرفي (Secular) و غيرديني از حقوق مسيحيت ارائه دادند. آكويناس خود در پي عرفي كردن حقوق در جهان مسيحيت نبود، ليکن راهي که او آغاز کرد، سرانجامي جز اين نمي توانست داشته باشد. همچنين ايده ي حقوق يکسان و جهان شمول که مشخصه ي حقوق طبيعي آکويناس است به وضوح متأثر از ايده هاي يونانيان قديم و به ويژه رواقيان است. ايده اي که سيسرو نظريه پرداز رم قديم به روشني از آن دفاع کرده بود.
گروسيوس (Grotius) و عرفي کردن حقوق طبيعي
جان لاک و ليبراليسم حقوق طبيعي مدار
17- جان لاک (11) بي ترديد يکي از مؤثرترين فيلسوفان در دوره ي پس از عصر روشنگري است که تأثير غيرقابل انکاري در تعميق و گسترش گفتمان حقوق بشر مدرن داشته است. در تأثيرگذاري او همين بس که بنيانگذاران قانون اساسي ايالات متحده امريکا و تدوين کنندگان اعلاميه استقلال امريکا (the 1776 Declaration of Independence)، ايده هاي حقوق بشري خود را که رنگ و بويي فردگرايانه و حقوق طبيعي محورانه داشته است تا حدود زيادي از انديشه هاي جان لاک الگو گرفته اند. (12) حتي برخي نويسندگان، تمام ويژگي هاي فرهنگ امريکايي و قانون اساسي آن را به ليبراليسم لاکي نسبت مي دهند، (13) گرچه به دشواري بتوان از چنين ادعايي دفاع کرد و نقش ديگر نظريه پردازان انديشه سياسي همچون روسو و مونتسکيو را ناديده گرفت. جان لاک همانند توماس هابز (Thomas Habes) از وضعيتي طبيعي (State of nature) سخن مي گويد که انسان ها قبل از تشکيل جامعه شناسي مدني (Civil society) در آن زيست مي کرده اند. در وضعيت طبيعي لاکي، حکومت و مراجع سياسي که حقوق و آزادي هاي مردم را محدود کنند وجود نداشته و تکاليف مردمان مستقيماً از خداوند نشأت مي گرفته است. اين تکاليف عبارت از تکليف به احترام و عدم اضرار به جان، مال و آزادي ديگران بوده است.(14)
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 34 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دین، اخلاق و محیط زیست - انسان و محیط زیست

بررسی تطبیقی مبانی اسلام و جهان غرب در اخلاق محیط زیست نشانگر آن است که
اسلام به دلیل ... اصل مقاله. فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 29، تابستان 93. دین،
اخلاق و محیط زیست ... بدون شک بحران هـای محیط زیستی معاصر، زاییدۀ اندیشه های
مادی نگر، .... ب: نظریه ای که تعریفش از اخلاق، مبنای حقوق و وظایفی است که موجود
اجتماعی ...

ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایش علوم ...

آموزه‌های اخلاقی‌ قرآن و عهدین (اهداف، اصول و مبانی، عوامل انگیزشی، ضمانت‌ اجرایی، ...)
شریعت و احکام ... انسان‌شناسی اسلامی و حل بحران انسان‌شناسی معاصر آفرینش ...
روش‌های توجیهی ... نهاد خانواده نهاد حکومت نهاد اقتصاد نهاد آموزش و پرورش نهاد حقوق
تغییرات اجتماعی ... حقوق بشر حقوق خانواده حقوق بین‌الملل و اصول حاکم بر آن جرائم و
مجازات‌ها

ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایش علوم ...

آموزه‌های اخلاقی‌ قرآن و عهدین (اهداف، اصول و مبانی، عوامل انگیزشی، ضمانت‌ اجرایی، ...)
شریعت و احکام ... انسان‌شناسی اسلامی و حل بحران انسان‌شناسی معاصر آفرینش ...
روش‌های توجیهی ... نهاد خانواده نهاد حکومت نهاد اقتصاد نهاد آموزش و پرورش نهاد حقوق
تغییرات اجتماعی ... حقوق بشر حقوق خانواده حقوق بین‌الملل و اصول حاکم بر آن جرائم و
مجازات‌ها

اخلاقی حقوق بشر معاصر: دانلود مقاله در مورد مبانی توجیهی

27 آگوست 2016 ... دانلود مقاله مبانی توجیهیاخلاقی حقوق بشر معاصر ,دانلود پایان نامه مبانی توجیهی
اخلاقی حقوق بشر معاصر ,دانلود جزوه مبانی توجیهیاخلاقی ...

Beigshop | دانلود آرشیو کامل مقالات رشته حقوق بافرمت word ...

26 دسامبر 2016 ... دانلود آرشیو کامل مقالات رشته حقوق بافرمت word - بزرگترین مرجع دانلود ... مبانى
فلسفى حقوق بشر; مبانی توجیهیاخلاقی حقوق بشر معاصر ...

دانلود مقاله در مورد مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر - سازندگی

آقا تا دید و بازدیدهای نوروزی شروع نشده تکلیف ماچ ها رو روشن کنید ، بالاخره باید سه
بار ببوسیم یا دوبار ؟ * * * * مبارکتر شب و خرمترین روز / به استقبالم آمد بخت ...

بیانات در هشتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد - khamenei.ir

5 سپتامبر 1986 ... جستار · مقالات جستار .... بحرانهای اخلاقی که در واقع زیربنای سایر بحرانهای جهانی
است، بیش از هر زمان ..... اعلامیّه‌ی جهانی حقوق بشر و مبانی قضاوت سازمانهای
بین‌المللی در ... و بر این نکته تأکید کنیم که کوچکترین توجیهی برای ادامه‌ی آن
وجود ندارد. ... کمتر حکومتی در تاریخ معاصر به اندازه‌ی رژیم نژادپرست، جامعِ جمیع ...

Beigshop | دانلود آرشیو کامل مقالات رشته حقوق بافرمت word ...

26 دسامبر 2016 ... دانلود آرشیو کامل مقالات رشته حقوق بافرمت word - بزرگترین مرجع دانلود ... مبانى
فلسفى حقوق بشر; مبانی توجیهیاخلاقی حقوق بشر معاصر ...

209 K - دانشگاه مازندران

ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻲ ﻳﺮﻛﻪ ﮔﻮﺭ ﻣﺘﺎﻟـﻪ ﺩﺍﻧﻤـﺎﺭﻛﻲ ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩ ﺩﻳـﻦ ﻭ. ﻛﺎﺭﺑﺴﺖ ﻫﺎﻱ ... ﺑﻌﻀﻲ
ﻫﺪﻑ ﻫﺎ، ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ... ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮﻱ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺷـﻜﻞ ﺑﺨﺸـﻲ ﺑـﻪ ﺣﻴـﺎﺕ
.... ﺗﺎﺭﻳﺦ، ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﻠـﻲ ﺣﻘـﻮﻕ ﺟﻤﻌـﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﺭﻭﺡ ﻣﻠـﻲ ﺍﺳـﺖ. » .... ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﭙﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳـﻲ
ﻳـﺎ ﺍﺳﺘﺤﺴـﺎﻧﻲ، ﺍﺧﻼﻗـﻲ ﻭ ﺩﻳﻨـﻲ. ﻣﻲ ...... )،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮﺣﻠﺐ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺯﻭﺍﺭ. 10.

دانلود پایان نامه مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر - قسمت اول ...

پست با عنوان دانلود پایان نامه مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر - قسمت اول از
وبلاگ وبلاگ19 | مقاله,پروژه,گزارش کار,تحقیق,فایل فلش. با توجه به اینکه ...

اﻋﻼﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻲ ﺷﻤﻮﻟ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻘﺪ

ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ. ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم .... ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق. ﺑﺸﺮ. ،. ﻛﻪ از. ﺳﻮي ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﻏﺮﺑﻲ
ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﺗﺪوﻳﻦ. ﺷـﺪه اﺳـﺖ، وﻗﺘـﻲ. اﺑﻬﺎﻣـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي را درﺑـﺮ. ﻣﻲ .... اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺒـﺎﻧﻲ
اوﻣﺎﻧﻴﺴـﺘﻲ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ. ،. ﻛـﻪ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ .... ﮔﺮاﻳﻲ اﻳﻦ دوره روﻧﺪ. ي. ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ. ﻫـﺎي اﺧـﻼق،.
ﺳﻴﺎﺳﺖ،. ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ، اﻗﺘﺼﺎد. ، ﺣﻘﻮق. ،. و دﻳﻦ ..... زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻧـﺪارد و آن. ﭼـﻪ. اﺻﻞ
اﺳﺖ،.

بیانات در هشتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد - khamenei.ir

5 سپتامبر 1986 ... جستار · مقالات جستار .... بحرانهای اخلاقی که در واقع زیربنای سایر بحرانهای جهانی
است، بیش از هر زمان ..... اعلامیّه‌ی جهانی حقوق بشر و مبانی قضاوت سازمانهای
بین‌المللی در ... و بر این نکته تأکید کنیم که کوچکترین توجیهی برای ادامه‌ی آن
وجود ندارد. ... کمتر حکومتی در تاریخ معاصر به اندازه‌ی رژیم نژادپرست، جامعِ جمیع ...

tags - دانلود مقاله و تحقیق

ابر برچسب های دانلود تحقیق و پروژه و مقاله .... اذن,آثار حقوقی اذن,اذن و آثار حقوقی آن,
پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود ... و مفاهیم مدیریت
پروژه,مقاله مدیریت پروژه,تحقیق اصول و مفاهیم ,دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم ...
رفتاری و اخلاقـــی, دانش آموزان و راهکارهای, برطـــرف نمودن, آنها در قالب یک ,پژوهش
عملــی اقدام ...

فروشگاه تخصصی تحقیق دانشجویی حقوق

فروشگاه تخصصی پروژه , مقاله , تحقیق , سوالات , طرح توجیهی و کار آموزی. ... دانلود
تحقیق بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي ... آشنایی با اھمیت معاصر
حقوق بشرحقوق بشر´تضمین ھایی اخلاقی پایھ ای انگاشتھ می شوند کھ مردم در ھمھ ی
کشور ھا و فرھنگ ھا، بھ صرف انسان بودن شان باید از .... دانلود تحقیق مبانی دیجیتال

دانلود مقاله مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر

دانلود مقاله مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر ... در بخش اول این نگارنده نظریات
حقوق طبیعی و اخلاق کانتی را به عنوان دو جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد ...

حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشر اسلامی؛ همخوانی یا تعارض؟ - بصیرت

29 ژوئن 2014 ... هرچند برخی کسان با اصل طرح اصطلاح حقوق بشر اسلامی مخالفند و ... برخی نیز با
انتقاد شدید از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسۀ آن با اصول و احکام مذهب سعی در اثبات
... یک ایده و نفی دیگر اندیشه‌ها نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات جهان معاصر باشد. ... یا
کثرت در حقوق جهانی بشر، بحثی است محوری که بخش نخست مقاله را ...

مبانی توجيهی- اخلاقی حقوق بشر معاصر | قاری سید فاطمی | تحقیقات ...

در بخش اول اين مقاله نگارنده نظريات حقوق طبیعی و اخلاقی کانتی را به عنوان دو
جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده است. بويژه در مباحث مربوط
به ...

دانلود پایان نامه در مورد مبانی توجیهیاخلاقی حقوق بشر معاصر

27 آگوست 2016 ... دانلود مقاله مبانی توجیهیاخلاقی حقوق بشر معاصر ,دانلود پایان نامه مبانی توجیهی
اخلاقی حقوق بشر معاصر ,دانلود جزوه مبانی توجیهیاخلاقی ...

آبان ۱۳۹۰ - فلسفه اخلاق - blogfa.com

فلسفه اخلاق - اخلاق کاربردی، روان شناسی اخلاق، اخلاق و دین، عصب پژوهی اخلاق و. ...
اين مجلدات ششگانه آراء خود را در مورد اخلاق، حقوق، سياست، دين و ساير بخش هاي
فرهنگي بيان نموده است. ... دانلود مقالات مربوط به اخلاق (3) ... اصول اخلاق حرفه اي
خبرنگاران و رسانه هاي ارتباط جمعي در مديريت بحران (زلزله) ..... 4/ اسلام و چالش هاي
اخلاقي معاصر.

اصل مقاله - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی - دانشگاه تهران

ﮔﺮﺍﻳﺎﻥِ ﺍﺩﻋﺎﻳﻲِ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻪ ﺳﺰﺍﮔﺮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ . 3B. ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ ... ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﺎﺿﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺳﺰﺍﮔﺮﺍﻳﺎﻧﺔ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻗﺮﺍﺋﺘـﻲ ﺍﺻـﻴﻞ ﻣـﻲ .... ﻫﺎ، ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺑﺪﺍﻫﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻜﺸﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ
ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻤـﻮﻝِ ..... ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﺘﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺭﻭﺵ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺮﻳ. ﺔ. ﺍﺧﻼﻗـﻲ ﻛﺎﻧـﺖ. ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ. ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ... ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺸﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭگ. ﻫـﺎ ﺩﺍﺭﺩ ... ﻳﻚ ﺁﻣﻮﺯﺓ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺧﻼﻗﻲﺗـﻮﺟﻴﻬﻲ
ﺍﺧﻼﻗـﻲ.

پرتال جامع علوم انسانی-سید محمد قاری سیدفاطمی

عنوان مقاله: قطار جهان شمولی حقوق بشر بر ریل ویتگنشتاین: از زبان آرمانی تا زبان
پرابهام. حوزه (های) ... عنوان مقاله: مبانی توجیهی- اخلاقی حقوق بشر معاصر. حوزه (های) ...

ﺣﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺸﺮﻭﻉ؛ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣ

ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺮﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﻋﺮﺍﻕ ... ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ: ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ.
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ. ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺣﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺭﺍ. ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺳــﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﻓﺎﻉ.

دانلود آرشیو مقالات رشته حقوق - آموزش های جامع شروع کسب و کار و ...

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس مبانى
فلسفى حقوق بشر مبانی توجیهیاخلاقی حقوق بشر معاصر مجازات اعدام براساس ...

اصل مقاله (478 K) - پژوهش حقوق عمومی

ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا، ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دو م ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارد، ﻟﯿﮑﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧ. ﺴـﻞ ﻫـﺎي ﺣﻘـﻮق ... ي ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻫﻢ و ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ ﻫـﻢ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ». .... ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺣﻖِ ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ... ﻫﺎﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ. 2. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ . از اﯾـﻦ رو. ﻣﺎ از ارزش
ﺣﯿﺎت و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣـﯽ. ﮐﻨـﯿﻢ ...... ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺗﻔﺎوت ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ . از
اﯾﻦ.

دانلود مقاله در مورد مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر - سازندگی

آقا تا دید و بازدیدهای نوروزی شروع نشده تکلیف ماچ ها رو روشن کنید ، بالاخره باید سه
بار ببوسیم یا دوبار ؟ * * * * مبارکتر شب و خرمترین روز / به استقبالم آمد بخت ...

دانلود تحقیق در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر | دانلود ...

27 آگوست 2016 ... دانلود مقاله مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر article.university › پروژه/تحقیق/
مقالهحقوقی و قضائی – Translate this page دانلود مقاله مبانی ...

مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر » دانلود تحقیق ، پروژه ...

در بخش اول اين نگارندهنظريات حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو جريان اصلي
مدافع حقوق بشر معاصرمورد بررسي قرار داده است. به‌ويژه در مباحث مربوط به حقوق ...

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی همیار دانشجو | دنیای فایل های دانلودی

دانلود خلاصه کتاب اخلاق اسلامی محمد داودی | فروشگاه همیار دانشجو .... خلاصه کتاب
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر” نوشته دکتر حمید عنایت. ... خلاصه کتاب مبانی حقوق
بشر از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب مربوط به درس حقوق … .... مقاله مدیریت سرمایه
فکری doc · طرح توجیهی احداث نیروگاه فتوولتائیک word · طراحي سيستم بودجه
بندي ...

دین، اخلاق و محیط زیست - انسان و محیط زیست

بررسی تطبیقی مبانی اسلام و جهان غرب در اخلاق محیط زیست نشانگر آن است که
اسلام به دلیل ... اصل مقاله. فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 29، تابستان 93. دین،
اخلاق و محیط زیست ... بدون شک بحران هـای محیط زیستی معاصر، زاییدۀ اندیشه های
مادی نگر، .... ب: نظریه ای که تعریفش از اخلاق، مبنای حقوق و وظایفی است که موجود
اجتماعی ...

فلسفه حقوق - مقاله فارسی فلسفه حقوق

فلسفه حقوق - مقاله فارسی فلسفه حقوق - حقوقدانی که فلسفه حقوق نداند؛ حقوق خوانی
... مهدي طباطبايي، مدرس حوزه علميه آغازي براي بازکاوي مباني و فلسفه فقه و حقوق ...
كه درخت سعادت انساني بر آن مي رويد و شاخه هاي آن، اخلاق كريمه است كه در جامعه از همين ...
در نظریه های حقوقی معاصر می توان درباره ماهیت حقوق به دو رویکرد اصلی اشاره کرد.

ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایش علوم ...

آموزه‌های اخلاقی‌ قرآن و عهدین (اهداف، اصول و مبانی، عوامل انگیزشی، ضمانت‌ اجرایی، ...)
شریعت و احکام ... انسان‌شناسی اسلامی و حل بحران انسان‌شناسی معاصر آفرینش ...
روش‌های توجیهی ... نهاد خانواده نهاد حکومت نهاد اقتصاد نهاد آموزش و پرورش نهاد حقوق
تغییرات اجتماعی ... حقوق بشر حقوق خانواده حقوق بین‌الملل و اصول حاکم بر آن جرائم و
مجازات‌ها

ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایش علوم ...

آموزه‌های اخلاقی‌ قرآن و عهدین (اهداف، اصول و مبانی، عوامل انگیزشی، ضمانت‌ اجرایی، ...)
شریعت و احکام ... انسان‌شناسی اسلامی و حل بحران انسان‌شناسی معاصر آفرینش ...
روش‌های توجیهی ... نهاد خانواده نهاد حکومت نهاد اقتصاد نهاد آموزش و پرورش نهاد حقوق
تغییرات اجتماعی ... حقوق بشر حقوق خانواده حقوق بین‌الملل و اصول حاکم بر آن جرائم و
مجازات‌ها

<-BlogAndPostTitle-> - loxblog.Com

گیگا فایل - دانلود جزوات آموزشی و دانشگاهی. ... تحقیق و بررسی در مورد نگاهی به
مبحث «درزها» در كفسازی 18 ص · مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر 29ص.

شناخت حقوق بین الملل - دانلود

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة ... برای
اینكه كار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوك كشورها و اخلاق بین ...
بودند، با اعتقاد به اینكه بشر موجودی است كه به زندگی اجتماعی تمایل دارد، حقوق را
برای .... اند تا با التقاط بینشهای متفكران دوران گذشته با سیاست شناسان و مورخان
معاصر، ...

مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر 29ص – ورد | فروشگاه فایل

7 ژانويه 2017 ... مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر 29ص – ورد ... هاي اطلاعاتي تجاري · دانلود
مقاله كدام گروه از بيماران به انتقال خون (تزريق خون) نياز دارند ...

از سوي خبرگزاري فارس متن منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال ايران ...

8 آگوست 2008 ... ماده 5: حوزه كاربرد افراد حقيقي و حقوقي مشمول: 1- هيئتهاي فوتبال و زير ... لذا
مسئوليت آموزش و توجيه گروه فوتبال آن باشگاه، ايجاد كميته ... تذكر 1: رعايت عملي
اصول اخلاقي و رفتاري در منشور شامل رفتارهاي ... و در جلسات و مراسمات آموزشي و
توجيهي اخلاقي و رفتاري (باشگاه) حضور جدي و مؤثر و مستمر داشته باشند.

دانلود مقاله در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر - دانلود رایگان

11 فوریه 2017 ... این محصول ارزشمند “دانلود مقاله در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر
توسط پورتال علی فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

اصل مقاله (282 K) - تحقیقات حقوقی آزاد

ﻫﺮه آن در ﻣﺒﺎﻧﯽ، ارﮐﺎن، و ﻋﻮاﻣﻞ راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ،. اﯾ. ﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ... ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق، ﭼﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش دوﮔـﺎﻧﮕﯽ ﺑـﯿﻦ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ادراﮐﺎت ﺣﻘﻮﻗ
..... و ﻧﻈﺎم ﺑﺰرگ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،. ﻧﺸﺮ دادﮔﺴﺘﺮ، ..... ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﭼﻨﺎن ﭼﻪ. ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از .... ﻋﺮف ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺷﺎﯾﻊ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي، ﺗﺼﺮف ﻣﺤﺾ و از روي ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ را دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧ. ﻤﯽ. داﻧﺪ و ﭼﻨ
.

مبانی توجيهی- اخلاقی حقوق بشر معاصر | قاری سید فاطمی | تحقیقات ...

در بخش اول اين مقاله نگارنده نظريات حقوق طبیعی و اخلاقی کانتی را به عنوان دو
جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده است. بويژه در مباحث مربوط
به ...

حقوق بشر در اسلام - حقوق بشر و مقررات حقوق بین الملل

10 سپتامبر 2011 ... این مقاله متن درس یک واحدی اختیاری رشته حقوق است. ... اند، به پرستش خداوند نیز
دعوت کرده اند، و مسؤولیت های اخلاقی او را یادآور شده اند. .... درآمد منشور بر ایمان به «
حقوق اساسی بشر» تاکید می‌کند و ماده یکم آن این اصول را در میان مقاصد ..... آن، هم در
نظام حقوقی اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است.

مبانی توجيهی- اخلاقی حقوق بشر معاصر | قاری سید فاطمی | تحقیقات ...

در بخش اول اين مقاله نگارنده نظريات حقوق طبیعی و اخلاقی کانتی را به عنوان دو
جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده است. بويژه در مباحث مربوط
به ...

الهیات – فقه – فلسفه و معارف اسلامی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد ...

دانلود پایان نامه کارشناسی – سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد (ع) (سیره هدایتی) ...
مقاله رشته فقه با موضوع توصیف و ویژگی های علم فقه ... دانلود پایان نامه رشته حقوق
با موضوع مبانی و تفاوت ها در فقه زنان .... بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای
معاصر · دانلود پایان نامه ارشد : احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر
معاصر ...

دانلود نایاب | رشته حقوق

رشته حقوق. ... مطالب ویژه. اطلاعیه های سایت. تست خبرتست متن خبر. ads. مطالب.
موضوع : رشته حقوق. ZIP. پایان نامه محدودیت های اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ...

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ- ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ- ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ (ﻫﺎ) ... ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ : ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﺍﮐﺒﺮﯾﺎﻥ. ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ
... ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ،.

دانلود تحقیق در مورد مباني توجيهياخلاقي حقوق بشر معاصر | دانلود ...

27 آگوست 2016 ... دانلود مقاله مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر article.university › پروژه/تحقیق/
مقالهحقوقی و قضائی – Translate this page دانلود مقاله مبانی ...

تبيين حق از نگاه هوفلد(1) - دیجی مقاله

خانه · تماس با ما · تبلیغات · دانلود طرح توجیهی ... بحث از ابعاد مختلف موضوع حق، از
مباحث مهم و ریشه‌ای فلسفی در حوزۀ حقوق و سیاست است. ... اکنون این پرسش مطرح
می‌شود که آیا این تقسیم بر اساس مبانی فلسفۀ اسلامی نیز .... یک از حقوق اخلاقی و
حقوق بشر و همچنین حق ادعا، حق آزادی، حق مصونیت و حق قدرت با ... فلسفه های جدید و
معاصر.

اﻋﻼﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻲ ﺷﻤﻮﻟ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻘﺪ

ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ. ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم .... ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق. ﺑﺸﺮ. ،. ﻛﻪ از. ﺳﻮي ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﻏﺮﺑﻲ
ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﺗﺪوﻳﻦ. ﺷـﺪه اﺳـﺖ، وﻗﺘـﻲ. اﺑﻬﺎﻣـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي را درﺑـﺮ. ﻣﻲ .... اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺒـﺎﻧﻲ
اوﻣﺎﻧﻴﺴـﺘﻲ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ. ،. ﻛـﻪ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ .... ﮔﺮاﻳﻲ اﻳﻦ دوره روﻧﺪ. ي. ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ. ﻫـﺎي اﺧـﻼق،.
ﺳﻴﺎﺳﺖ،. ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ، اﻗﺘﺼﺎد. ، ﺣﻘﻮق. ،. و دﻳﻦ ..... زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻧـﺪارد و آن. ﭼـﻪ. اﺻﻞ
اﺳﺖ،.

ﻣﺪاري ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎر؛ ﮔﺬار ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ از ﻓﻀﻴﻠﺖ

ﻃﻠﻮع اﻳﺪه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺳﭙﻬﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ،آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻓﻜﺮي. اﻧﺴﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ... اﺧﻼق
زﻳﺴﺘﻲ. ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره ﺳﻮم، ﺑﻬﺎر. 1391. ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎر؛ ﮔﺬار ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ از ﻓﻀﻴﻠﺖ. ﺣﻖ. ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ. ﻣ. ﺪاري.
ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎر؛ ﮔﺬار ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ از ﻓﻀﻴﻠﺖ. ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻖ. ﻣﺪاري. « ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ. » در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮق ... ﮔﺮاﻳﻲ و
در ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎر و ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ آن آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ..... ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎره آزادي،
ﺗﺮﺟﻤﻪ.

دانلود مقاله مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر

دانلود مقاله مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر. در بخش اول اين نگارنده نظريات
حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو جريان اصلي مدافع حقوق بشر معاصر مورد ...

مبانی توجیهیاخلاقی حقوق بشر معاصر | فروشگاه فایل

31 ژانويه 2017 ... مقاله با عنوان مبانی توجیهیاخلاقی حقوق بشر معاصر در فرمت ورد در 29 صفحه و
شامل مطالب زیر می باشد: چکيده پيش‌درآمد بخش اول موافقان مبناساز

شرايط و موجبات حد در شرب خمر

دانلود پاورپوینت نقد معماری سبک مینیمالیسم(ppt)

شرايط و موجبات حد در شرب خمر

فایل فلش فارسی نوکیا 105 NOKIA 105 RM-1134

طرح احداث نهالستان

دانلود پروژه نقش سيگار بر سرطان

پاورپوینت با موضوع فرآيند توليد نرم‌افزار در متدولوژي USDP

محاسبات سریع در تاسیسات مکانیکی-ویرایش ششم(تابستان97)/تالیف: دکتر مهرزاد خراسانی

دانلود شیوه های پیشگیری از بارداری

فرم کامل و قابل چاپ نمونه فرم لیست تنخواه خرید و هزینه به صورت جدول با فرمت پی دی اف به صورت (PDF)1 صفحه با قابليت چاپ