دانلود فایل


مقاله سند و اقسام آن - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل مقاله سند و اقسام آن این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 85 صفحه می باشد.
فهرست مطالبفصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی
بند اول: سند عادی و تعریف آن
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
بند اول: دفتر اسناد رسمی
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائیه
بند اول: تعریف اجرائیه
بند دوم: انواع اجرائیه
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
بند دوم: ابلاغ اجرائیه
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
فصل چهارم: ترتیب اجراء:
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضای متعهدله
مرحله دوم: ارزیابی
مرحلة سوم: تعیین حافظ
ب: بازداشت اموال غیر منقول
بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
بند یازدهم – مستثنیات دین
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
بند ششم: تخلیه
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
مبحث سوم: هزینه های اجرائی
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
فصل پنجم: شکایت اجرائی
مبحث اول: شکایت از اجراء سند
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی
مبحث اول: معانی توقیف
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
منابع
فهرست منابع و مأخذ:۱- مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی – حمیدآذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی –
۲- مجموعه بخشنامه های ثبتی – احسان الله پیرداده بیرانوند-
۳- ترمینولوژی حقوق – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جلد پنجم)
۴- حقوق مدنی و شرح قانون ثبت اسناد – دکتر سید حسن امامی (جلد ششم)
۵- مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها و مقررات ثبتی – سعید نفیسی – چاپ اول – دیماه ۱۳۸۰
۶- حقوق ثبت املاک و ثبت اسناد اجرای اسناد رسمی – دکتر احمدعلی حمیتی واقف – چاپ اول – ۱۳۸۲
۷- اجرای مفاد اسناد رسمی – دکتر بهرام بهرامی – چاپ دوم – ۱۳۸۲
۸- فرهنگ ثبتی – نادر اسکانی – ۱۳۷۷
۹- منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت به اهتمام – یدالله بازگیر – ۱۳۸۰
۱۰- حقوق ثبت مدخل – بهمن رازانی – چاپ اول – ۱۳۷۹
۱۱- حل مشکلات ثبتی به استناد بندهائی از مجموعه بخشنامه ها – علی رستمی بوکانی – ۱۳۷۹
۱۲- حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری – ۱۳۸۱
۱۳- آراء شوری عالی ثبت و شرح آن – دکتر محمدجعفر لنگرودی – ۱۳۴۸
۱۴- حقوق ثبتع کاربردی – علیرضا میرزائی – ۱۳۸۲
۱۵- حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران – حمید صالحی –
۱۶- حقوق ثبت – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی – چاپ دوم – ۱۳۵۶
۱۷- قانون مدنی در نظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – ۱۳۷۹
۱۸- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک – تهیه و تنظیم ادارة کل قوانین و مقررات کشور – تدوین و اتقیح – ربابه شاهین طبع – مصطفی سلیمانی – و مهدی روحانی –
۱۹- مجموعه قوانین و مققرات ثبتی – غلامرضا حجتی اشرفی – ۱۳۷۸
۲۰- قانون اجرای احکام مدنی
۲۱- و کتب دیگر که در پاورقها به آنها اشاره شده است.

تعریف سند و اقسام آنمبحث اول: تعریف سند:مستنداً به مادة ۱۲۸۴ قانون مدنی: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .
به دیگر سخت سند از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة سند در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند… آمده است.[۱]
و به استناد مادة ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:۱-مادة ۱۲۸۹ قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و مادة ۱۲۹۳ تصریح می کند به اینکه هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
۲-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[۲]
ب: سند رسمی:بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی: سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد .
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
۱-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
۲-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة ۱۲۹۴ قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبتگرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[۳]
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[۴]
چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر سند ثبتی که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).
بنابراین شکست سند یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.
در این باده مادة ۱۶ آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می گوید: هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد .
پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.
بند چهارم: انواع سند رسمیالف: سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:
۱-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.
۲-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.
۳-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
۴-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
۵-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:
۱-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).
2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوة اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.
با توجه به مادة ۱۲۹۲
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمییکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.[۵]
مستفاد از مواد ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ و ۹۹ قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[۶]
آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارندة آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.


اجرای ثبت یا ادارة ثبت


انواع سند از حیث نوع و ماهیت


تحقیق سند


تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجرا


دنل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصل مقاله (274 K) - فصلنامه آموزش مهندسی ایران

ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎري دوره دﮐﺘﺮي 42 .۱. ﻣﻘﺪﻣﻪ ..... ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ، و ﻧﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ .... ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﻌﻤﺎري از ﺣﯿﺚ ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن. « زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ. » ﻣﯽ. ﮔﻮﯾﯿﻢ.

اقسام حدیث

شهید ثانی و شیخ بهایی قسم پنجمی بر این اقسام افزوده اند و آن حدیث قوی است. ...
خبری است که سلسله سند توسط رجالی موثق (4) و امامی مذهب به معصوم متصل گردد. (5).

تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه - Ghavanin.com ...

دراين مقاله انواع ادله واحكام درفقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو اعتبار سند وشهادت ....
ميان اقسام دلايل نقلي نيز تمايزاتي وجود داشته ومعيارهاي تمايز هم متعدد هستند.

مقاله سند و اقسام آن – jnmrazavi.ir

مقاله سند و اقسام آن. مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در
مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات ...

تحقیق سند و اقسام آن - پاورپوینت بایوس چیست

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻨﺪ و اﻗﺴﺎم آن. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ « ﺣﻘﻮق. ﺳﻨﺪ q. اﻧﻮاع ﺳﻨﺪ q. ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺪ q. ﺳﻨﺪ ﻋﺎدی q.
ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ q. ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ و ﻋﺎدی q. اﺻﻄﻼح ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺘﯽ q. ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ q. ﻓﻬﺮﺳﺖ.

سند و اقسام آن | مشاوره حقوقی رایگان |مشاوره حقوقی| حقوق |حقوق گستر ...

11 دسامبر 2014 ... صفحه اصلی مقالات حقوقی مقالات حقوق مدنی سند و اقسام آن ... با توجه به تعریف سند
رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، ...

تخصصی حقوق و فقه - تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه ...

29 مارس 2009 ... دراين مقاله انواع ادله واحكام درفقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو اعتبار سند .... ميان
اقسام دلايل نقلي نيز تمايزاتي وجود داشته ومعيارهاي تمايز هم متعدد ...

تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه - Ghavanin.com ...

دراين مقاله انواع ادله واحكام درفقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو اعتبار سند وشهادت ....
ميان اقسام دلايل نقلي نيز تمايزاتي وجود داشته ومعيارهاي تمايز هم متعدد هستند.

ثبت اسناد - گروه وکلای رسمی |

مقالات ثبت :: ثبت اسناد ... سند و اقسام آن: مطابق ماده 1284 قانون مدنی که در تعریف
سند آمده و مقرر نموده: «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل ...

تحقيق دوغ كره در تهيه نوشيدنيهاي تخميري – دی اپتیک

27 مه 2017 ... خرید فایل( تحقيق سند و اقسام آن) سخن روز: زندگی به من آموخت چگونه گریه کنم ولی
گریه نیاموخت چگونه زندگی کنم. با سلام حضور مشتریان گرامی.

پایان نامه رشته حقوق درباره سند - مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد

14 مه 2015 ... پایان نامه رشته حقوق درباره سند دانلود متن کامل با فرمت ورد word فهرست فصل اول:
سند و اقسام آن مبحث اول:

مقاله سند و اقسام آن – طوس جاب

23 ژانويه 2017 ... فصل اول: سند و اقسام آن. مبحث اول: تعریف سند. مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب:
رسمی. بند اول: سند عادی و تعریف آن. بند دوم: سند رسمی و تعریف آن.

پایان نامه رشته حقوق درباره سند - مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد

14 مه 2015 ... پایان نامه رشته حقوق درباره سند دانلود متن کامل با فرمت ورد word فهرست فصل اول:
سند و اقسام آن مبحث اول:

قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی (با توجه به قوانین داخلی و بین ...

در خصوص تعریف سند، ماهیت آن، ارکان تشکیل دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان
اثباتی و ... در این مقاله سعی در تبیین مفهوم سند الکترونیکی از منظر قوانین داخلی
و ...

دانلود مقاله کامل در مورد سند و اقسام آن | فروشگاه فایل - صفحه اصلی

28 مارس 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 81 فهرست و توضیحات: مقدمه. بخش اول – تعریف سند ...

تعریف اسناد تجاری - ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم

14 مه 2015 ... مقاله بعدی:شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن ... قانون تجارت ایران برات را تعریف
نكرده است، ولی حقوقدانان معمولاً این سند تجاری را عبارت از نوشته ...

پایان نامه رشته حقوق درباره سند - مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد

14 مه 2015 ... پایان نامه رشته حقوق درباره سند دانلود متن کامل با فرمت ورد word فهرست فصل اول:
سند و اقسام آن مبحث اول:

سند – inpv.ir

پیشینه تحقیق ومبانی نظری سند چشم انداز 1404دارای 34صفحه وبا فرمت وقابل ...
فایل بررسی سند و اقسام ان در فرمت word قابل ویرایش و در 87 صفحه می باشد.

وکیل امور ثبتی | گروه وکلای مهر

مقالات حقوق داخلی · مقالات حقوق ... پس تعریف قانون ثبت از سند رسمی اخص از
تعریف آن، در قانون مدنی است. امتیازات سند ... دعاوی ثبتی. اقسام دعاوی ثبتی
عبارتنداز:.

تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه - Ghavanin.com ...

دراين مقاله انواع ادله واحكام درفقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو اعتبار سند وشهادت ....
ميان اقسام دلايل نقلي نيز تمايزاتي وجود داشته ومعيارهاي تمايز هم متعدد هستند.

کار تحقیقی در مورد سند و اقسام آن - چکیده و مشخصات | PNNQ

6 ژوئن 2017 ... کار تحقیقی در مورد سند و اقسام آن در این فایل سند و اقسام آن مورد بررسی ... تحقیق
حقو ق در مورد سند; تحقیق در مورد سند; تحقیق حقو ق سند; مقاله سند.

امتیاز اسناد تجاری و تفاوت آن با اسناد عادی - موسسه حقوقی عدالت ...

25 جولای 2016 ... در بین اسنادی که نشان دهنده طلب فردی از دیگری است ، مابین اسناد رسمی و عادی ، سند
دیگری به نام سند تجاری وجود دارد که بر طبق قانون ، در حکم سند ...

تحقیق سند و اقسام آن | برچسب پژوهش!

28 سپتامبر 2016 ... تحقیق سند و اقسام آن. دسته: علوم انسانی » حقوق دسته: علوم انسانی » حقوق فرمت
فایل: docx تعداد صفحات: 79 حجم فایل: 75 کیلوبایت. تعاریف سند ...

دانلود رایگان مقاله سند و اقسام آن - تیک - آبتین بلاگ

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف سند را با
فرمت ورد word دانلود نمائید: مقدمه مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت. در این
پست

تحقيق دوغ كره در تهيه نوشيدنيهاي تخميري – دی اپتیک

27 مه 2017 ... خرید فایل( تحقيق سند و اقسام آن) سخن روز: زندگی به من آموخت چگونه گریه کنم ولی
گریه نیاموخت چگونه زندگی کنم. با سلام حضور مشتریان گرامی.

دانلود رایگان مقاله سند و اقسام آن - تیک - آبتین بلاگ

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف سند را با
فرمت ورد word دانلود نمائید: مقدمه مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت. در این
پست

اقسام سنت به اعتبار ماهیت و سند - نوگرا

اقسام سنت به اعتبار ماهیت و سند نویسنده: دکتر سالم افسری سنت در لغت به معنای
روش معمول و متداول است خواه نیک باشد ... ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ مطالب جدید, مقالات نظر بگذارید :
...

دریافت فایل

تعارض ميان سند و شهادت در فقه و حقوق موضوعه ايران ... مقاله و...( استفاده نموده ام. ،
مطابق ضوابط و رویه. های موجود نام منبع م. ورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست.

دانلود مقاله کامل در مورد سند و اقسام آن | فروشگاه فایل - صفحه اصلی

28 مارس 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 81 فهرست و توضیحات: مقدمه. بخش اول – تعریف سند ...

مقاله سند و اقسام آن | دانشجو.دانلود

17 آوريل 2017 ... مقاله سند و اقسام آن. فهرست مطالب : فصل اول: سند و اقسام آن. مبحث اول: تعريف سند;
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي ب: رسمي; بند اول: سند عادي و تعريف ...

ثبت اسناد - گروه وکلای رسمی |

مقالات ثبت :: ثبت اسناد ... سند و اقسام آن: مطابق ماده 1284 قانون مدنی که در تعریف
سند آمده و مقرر نموده: «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل ...

تحقیق در مورد سند و اقسام آن - آبتین فایل

2 روز پیش ... سند و اقسام آن. … دعوی و در زمرة آن دسته از … طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار …
www.prozheha.ir/10720/دانلود-رایگان-مقاله-سند… نمایش بررسی ...

تحقيق سند و اقسام آن – گویا مقاله

14 مه 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی تحقيق سند و اقسام آن وارد این صفحه شده اید محصول
دانلودی(تحقيق سند و اقسام آن)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می ...

دانلود تحقيق سند و اقسام آن - شيپ فايل آبراهه هاي استان فارس

2 مه 2017 ... دانلود رایگان مقاله سند و انواع آن – بانک دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی-
دانلود رایگان مقاله رشته حقوق. فهرست: فصل اول: سند و اقسام آن مبحث ...

تحقیق در مورد سند و اقسام آن - آبتین فایل

2 روز پیش ... سند و اقسام آن. … دعوی و در زمرة آن دسته از … طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار …
www.prozheha.ir/10720/دانلود-رایگان-مقاله-سند… نمایش بررسی ...

اهلیت و اقسام آن در قانون مدنی - علی عبدی وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی . » حقوقی (مدنی) . » اهلیت و اقسام آن در قانون مدنی . اهلیت و اقسام آن
در قانون مدنی قانون مدنی در ماده 210 اعلام می کند که :« متعاملین باید برای معامله اهلیّت
...

مقاله سند و اقسام آن | دانشجو.دانلود

17 آوريل 2017 ... مقاله سند و اقسام آن. فهرست مطالب : فصل اول: سند و اقسام آن. مبحث اول: تعريف سند;
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي ب: رسمي; بند اول: سند عادي و تعريف ...

تحقیق بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

ب) تعریف سند عادی و اقسام آن :۲۸ ۱- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند.۲۹ ۲-
دفاتر تجاری :۲۹ الف. دفتر تجاری رسمی۲۹ ب. دفتر تجاری عادی۳۰ ۳- اسناد
بازرگانی۳۱

تخصصی حقوق و فقه - تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه ...

29 مارس 2009 ... دراين مقاله انواع ادله واحكام درفقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو اعتبار سند .... ميان
اقسام دلايل نقلي نيز تمايزاتي وجود داشته ومعيارهاي تمايز هم متعدد ...

مقاله سند راهبردی

مقاله سند راهبردی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ... سند و
اقسام آن مبحث اول: تعریف سند: مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر ...

سند و اقسام آن - دانلود پروژه، مقاله

سند و انواع آن مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام
دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در ...

دانلود رایگان مقاله سند و اقسام آن - حقوق | پروژه ها

دانلود رایگان مقاله سند و اقسام آن – حقوق. توضیحات : مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر ...

تحقیق سند و اقسام آن - پاورپوینت بایوس چیست

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻨﺪ و اﻗﺴﺎم آن. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ « ﺣﻘﻮق. ﺳﻨﺪ q. اﻧﻮاع ﺳﻨﺪ q. ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺪ q. ﺳﻨﺪ ﻋﺎدی q.
ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ q. ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ و ﻋﺎدی q. اﺻﻄﻼح ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺘﯽ q. ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ q. ﻓﻬﺮﺳﺖ.

تخصصی حقوق و فقه - تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه ...

29 مارس 2009 ... دراين مقاله انواع ادله واحكام درفقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو اعتبار سند .... ميان
اقسام دلايل نقلي نيز تمايزاتي وجود داشته ومعيارهاي تمايز هم متعدد ...

پایان نامه بررسی سند و اقسام آن

برچسب : دانلود رایگان مقاله سند و انواع آن,دانلود رایگان مقاله سند و انواع آن - رشته
حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سند و انواع سند با فرمت WORD,پروژه و ...

مقاله سند راهبردی

مقاله سند راهبردی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ... سند و
اقسام آن مبحث اول: تعریف سند: مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر ...

مقاله سند و اقسام آن – jnmrazavi.ir

مقاله سند و اقسام آن. مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در
مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات ...

تحقيق دوغ كره در تهيه نوشيدنيهاي تخميري – دی اپتیک

27 مه 2017 ... خرید فایل( تحقيق سند و اقسام آن) سخن روز: زندگی به من آموخت چگونه گریه کنم ولی
گریه نیاموخت چگونه زندگی کنم. با سلام حضور مشتریان گرامی.

دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ...

مقاله،تحقیق. تربیت بدنی · علوم .... گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران
20 گفتار دوم : انواع سند ... ب) تعريف سند عادي و اقسام آن : 28 1- اسناد عادي كه افراد ...
ب) انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه مي تواند جرم جعل در سند رسمي را تحقق سازد.

رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی » 20015 دات آی آر

رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی دانلود پایان نامه پروپوزال مقاله کار
تحقیقی کارشناسی ارشد ... ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن 15

تحقیق سند و اقسام آن – ایران فایل

30 دسامبر 2016 ... فصل اول: سند و اقسام آن. مبحث اول: تعریف سند. مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب:
رسمی. بند اول: سند عادی و تعریف آن. بند دوم: سند رسمی و تعریف آن.

امتیاز اسناد تجاری و تفاوت آن با اسناد عادی - موسسه حقوقی عدالت ...

25 جولای 2016 ... در بین اسنادی که نشان دهنده طلب فردی از دیگری است ، مابین اسناد رسمی و عادی ، سند
دیگری به نام سند تجاری وجود دارد که بر طبق قانون ، در حکم سند ...

تحقیق سند و اقسام آن - مطالب مشابه | CDLC

تحقیق سند و اقسام آن; سند و اقسام آن; بررسی سند و اقسام آن. پایان نامه عالم و اقسام آن
2017-05-01 دسته: معارف اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 114 کیلوبایت تعداد ...

اقسام وصیت نامه - کارشناس رسمی دادگستری

اقسام وصیت نامه. ... مقالات حقوقی کارشناس رسمی دادگستری اقسام ... وارثان موصی و
سایر کسانی که در مقابل آن قرار می‌گیرند می‌توانند در اصالت سند تردید کنند .

تحقیق سند و اقسام آن | برچسب پژوهش!

28 سپتامبر 2016 ... تحقیق سند و اقسام آن. دسته: علوم انسانی » حقوق دسته: علوم انسانی » حقوق فرمت
فایل: docx تعداد صفحات: 79 حجم فایل: 75 کیلوبایت. تعاریف سند ...

PDF: مفهوم سند انتقال اجرایی | ناین پروجکت!

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﺟﺮاﯾﯽ. ﭼﮑﯿﺪه: ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺪ .... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻨﺪ و اﻗﺴﺎم آن.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺼﻞ اول: ﺳﻨﺪ و اﻗﺴﺎم آن ﻣﺒﺤﺚ اول: ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ دوم: اﻗﺴﺎم ﺳﻨﺪ: اﻟﻒ: ﻋﺎدی ب: رﺳﻤﯽ ﺑﻨﺪ…

ماجراهای سند باد ( قسمت 23و24 ) اورجینال

نام :ماجراهای سند باد نوع :کارتون تصویری اورجینال تعداد : 2VCD ناشر : شرکت
فانوس ... مقاله و تحقیق تخصصی حقوق و فقه سند و اقسام آن تعداد صفحه 67 صفحه
فرمت ...

اصل مقاله (274 K) - فصلنامه آموزش مهندسی ایران

ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎري دوره دﮐﺘﺮي 42 .۱. ﻣﻘﺪﻣﻪ ..... ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ، و ﻧﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ .... ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﻌﻤﺎري از ﺣﯿﺚ ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن. « زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ. » ﻣﯽ. ﮔﻮﯾﯿﻢ.

پایان نامه رشته حقوق درباره سند - مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد

14 مه 2015 ... پایان نامه رشته حقوق درباره سند دانلود متن کامل با فرمت ورد word فهرست فصل اول:
سند و اقسام آن مبحث اول:

ماجراهای سند باد ( قسمت 23و24 ) اورجینال

نام :ماجراهای سند باد نوع :کارتون تصویری اورجینال تعداد : 2VCD ناشر : شرکت
فانوس ... مقاله و تحقیق تخصصی حقوق و فقه سند و اقسام آن تعداد صفحه 67 صفحه
فرمت ...

جعل اسناد - اداره کل حقوقی

ب) اقسام سند و اعتبارآن ..... و از بین بردن زمینه ها و موجبات و مقدمات جرم امری اساسی و
غیرقابل اجتناب است که دراین مقاله بصورت خلاصه و در حوصله این مقاله ذکرمیگردد.

تحقیق سند و اقسام آن - فروشگاه دانشجویی

فروشگاه دانشجویی - مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ،
مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی.

مقاله سند و اقسام آن 83 ص | فایلهای دانشجو

6 ژوئن 2017 ... فرمت فایل : ورد. قسمتی از محتوی فایل. تعداد صفحات : ۸۶ صفحه. فهرست فصل اول:
سند و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ...

مقالات - صنعت ما

سند. فهرست فصل اول: سند و اقسام آن مبحث اول: تعريف سند مبحث دوم: اقسام سند: الف:
عادي ب: رسمي بند اول: سند عادي و تعريف آن بند دوم: سند رسمي و تعريف آن بند.

سند رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد؛ دعوای الزام به تنظیم سند ...

این فرآیندنگری یا کنترل پروسه خصوصاً در امور شکلی از قبیل سند رسمی و اعمال ...
87297. مقالات. سرقت مسلحانه، سرقت نظامیان و سرقت از موزه ها؛ وکیل دادگستری ....
مواد ۲ الی ۱۸ و نیز ۳۱ قانون دفاتر اسناد رسمی به اقسام صلاحیت سردفتران می پردازد.

PDF: مفهوم سند انتقال اجرایی | ناین پروجکت!

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﺟﺮاﯾﯽ. ﭼﮑﯿﺪه: ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺪ .... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻨﺪ و اﻗﺴﺎم آن.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺼﻞ اول: ﺳﻨﺪ و اﻗﺴﺎم آن ﻣﺒﺤﺚ اول: ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ دوم: اﻗﺴﺎم ﺳﻨﺪ: اﻟﻒ: ﻋﺎدی ب: رﺳﻤﯽ ﺑﻨﺪ…

دانلود رایگان مقاله سند و اقسام آن - حقوق | پروژه ها

دانلود رایگان مقاله سند و اقسام آن – حقوق. توضیحات : مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر ...

مطالعه افتراقی ماهیت و آثار حقوقی سند رسمی الکترونیکی با سند ...

این مقاله به شیوه تحلیلی ضمن بیان تعریف و اقسام اسناد الکترونیکی، تفاوت های
سند مطمئن الکترونیکی با سند رسمی الکترونیکی را بررسی نموده، به نیاز کشور ...

سند و اقسام آن | مشاوره حقوقی رایگان |مشاوره حقوقی| حقوق |حقوق گستر ...

11 دسامبر 2014 ... صفحه اصلی مقالات حقوقی مقالات حقوق مدنی سند و اقسام آن ... با توجه به تعریف سند
رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، ...

تحقیق سند و اقسام آن - دابل‌آر 2017 - DL

16 مارس 2017 ... مبحث اول: تعریف سند: مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته
که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از ...

سند و اقسام آن (بخش اول) - کلوب دانشجویان

فصل اول: تعريف سند و اقسام آن مبحث اول: تعريف سند: مستنداً به مادة 1284 قانون مدني
: «سند ... علوم انسانی · رشته حقوق · مقالات مرتبط با حقوق; سند و اقسام آن (بخش اول) ...
مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند بهپروژه خشونت از دید گاه روان شناسی. doc

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران مطالعه و بررسي پديده شكست سدهاي قوسي

تحقیق و بررسی در مورد بازدید از تاسیسات و تجهیزات برق

پاورپوینت دگرگونی جهان با داده های عظیم

4نمونه رزومه فارسیدرس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

دانلود فایل فلش مارشالME-352

پاورپوینت تغذيه و بيماريهای قلبی عروقی