دانلود رایگان


پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار کبوتر ایرانی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار کبوتر ایرانی

دانلود رایگان پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار کبوتر ایرانی چکیده
این تحقیق به منظور برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با نامهای:کبود-تیزپر-کوهی وپروازی انجام شد.برای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت نتاج از والدین برای صفت وزن زنده استفاده شد.برای برآورد ضریب همبستگی فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.ضریب همبستگی فنوتیپی برای صفت وزن زنده و وزن لاشه و نیز قطعات لاشه شامل:وزن سینه، پشت، ران، بال و احشاء خوراکی محاسبه شد. نتایج نشان داد که برآورد وراثت پذیری از میانگین والدین برای وزن زنده برای نژادهای کبود، کوهی، تیزپرو پروازی به تفکیک جنس به ترتیب درجنس نر 305/0، 47/0، 55/0و 64/0 در جنس ماده 43/0، 49/0، 63/0و 67/0 برآورد گردید. بالاترین وراثت پذیری درجنس نرمربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد . در جنس ماده نیز بالاترین وراثت پذیری مربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد.همچنین وراثت پذیری نتاج ( میانگین دو جنس نتاج ) از میانگین والدین مربوط به صفت وزن زنده در سن 30 روزگی در نژادهای فوق با استفاده از تابعیت نتاج از والدین به ترتیب: 42/0، 47/0، 58/0و62/0 برآورد گردید که بالاترین وراثت پذیری برای نژاد پروازی و پایین ترین برای نژاد کبود برآورد گردید.ضرایب همبستگی نیز نشان داد که بین نتاج و خویشاوندان و بین برادران و خواهران تنی در نژادهای فوق در تمامی صفات همبستگی پایینی وجود دارد . برآورد وراثت پذیری از طریق روابط خویشاوندی نشان داد که وراثت پذیری وزن زنده در 30 روزگی در سطح بالایی برآورد گردید. در مورد صفت وزن لاشه و قطعات لاشه در سطح تقریبا متوسط برآورد گردید.
کلید واژه ها:
جوجه کبوتر+روابط خویشاوندی+وراثت پذیری+ همبستگی+تابعیت


تعداد صفحات 84 word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه

فصل دوم: بررسی منابع
۱-۲- منشا و اهلی
۲-۲- نژادها
۳-۲-اهداف پرورش کبوتر
۱-۳-۲- مصرف گوشت جوجه کبوتر
۲-۳-۲- تامین کود مزارع
۳-۳-۲- نامه رسانی
۴-۳-۲- مسابقه و سرگرمی
۴-۲- پرورش و نگهداری
۵-۲- محاسن پرورش کبوتر
۶-۲- تغذیه کبوتر
۱-۶-۲- تغذیه کبوتر بالغ
۲-۶-۲- تغذیه جوجه کبوتر
۷-۲- شیر کبوتر
۸-۲- گوشت کبوتر
۹-۲- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی
۱۰-۲- همبستگی
۱-۱۰-۲- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت
۱۱-۲- رگرسیون (وایازی)
۱۲-۲- وراثت پذیری
۱۳-۲- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری
۱-۱۳-۲- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر
۲-۱۳-۲- همبستگی ژنوتیپی و محیطی
۱۴-۲- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات
۱۵-۲- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص
۱-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب
۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی
۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی
۱-۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد
۲-۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین
۲-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس
۱۶-۲- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون
۱۷-۲- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر
۱۸-۲- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها
۱۹-۲- انتخاب
۱-۱۹-۲- انتخاب داخل نژادی
۲۰-۲- سیستم های آمیزشی
۱-۲۰-۲- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات
۱-۱-۲۰-۲- آمیزش خویشاوندی
۲-۱-۲۰-۲- آمیزش غیرخویشاوندی
۲۱-۲- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر
۲۲-۲- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر
۲۳-۲- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند
۱-۲۳-۲- وزن جوجه کبوتر
۲-۲۳-۲- میزان و الگوی رشد

فصل سوم: مواد و روشها
۱-۳- محل اجرای طرح
۲-۳- کبوتران مورد استفاده در طرح
۳-۳- نحوه اجرای طرح
۴-۳- جمع آوری اطلاعات
۵-۳- روش آماری

فصل چهارم: نتایج
۱-۴- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین
۱-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری
۲-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری
۳-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد ماده و برآورد وراثت پذیری
۲-۴- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان
۱-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری
۲-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت پذیری
۳-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآورد وراثت پذیری
۴-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآورد وراثت پذیری
۵-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری
۶-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری
۷-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
۱-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از میانگین والدین به تفکیک جنس
۲-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد نر به تفکیک جنس
۳-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد ماده به تفکیک جنس
۲-۵- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری صفات
۱-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری
۲-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت
۳-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن قطعات لاشه و برآورد وراثت
پیشنهادات
پیوست ها
فهرست منابع
چکیده انگلیسی


جوجه کبوتر


روابط خویشاوندی


وراثت پذیری


همبستگی


تابعیت


همبستگی ژنوتیپی


برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون


همبستگی های فنوتیپی


کبود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از
والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی || روی دکمه ادامه
مطلب ...

لاشه حیوان مرده را می گویند # وبلاگ یاد - صفحه اصلی

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی ... بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد
کبوتر ایرانی با نامهایکبودتیزپرکوهی .... ى اقدامى کند و هدف اصلى اقدام او روشن
نباشد و در پایان آن را مشخص کند این‌کار را" تاویل" مى‌گويند، همانطور .... شیوه نامه ی
تهیه ی !!!

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است ... پایان نامه بررسی میزان تابعیت
وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی,کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدبا سلام ...

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات ... - انجام پایان نامه

5 روز پیش ... ۷۱ بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی ۹۵ ص. ۷۲ بررسی میزان ذرات معلق و تعیین ...

کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بدرفتاری والدین

پایان نامه بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی ....
های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر
ایرانی با .... پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی
درون ...

پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی ...

پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. شناسنامه محصول ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از
والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی || روی دکمه ادامه
مطلب ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

30 مه 2016 ... بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی 95 ص ... 3-3-2- نامه رسانی 8 ... 1-1-4- تابعیت وزن نتاج از
میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری 41 .... دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی
اصول و مبانی حاکم بر تابعیت چکیده تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

5 آوريل 2016 ... بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی 95 ص ... 3-3-2- نامه رسانی 8 ... 1-1-4- تابعیت وزن نتاج از
میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری 41 ..... ورد قابل ویرایش با فرمت doc
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه ...

خرید سی دی آموزش کامل پرورش گاو شیری کاملا اورجینال

24 دسامبر 2016 ... پاورپوینت زندگی نامه و تحلیل ده باب معماری ویترو ویوس · خرید آنلاین پرسشنامه
استعداد ... دانلود (بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی) · دریافت فایل پایان نامه ... (بازسازی) ورزشی ·
خرید فایل( پایان نامه بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر جرم) ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

23 دسامبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی
درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی)خوش آمدید برای دانلود به ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

شما به صفحه اختصاصی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد شده اید.برای مشاهده
توضیحات کامل ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

21 جولای 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی این تحقیق به منظور …,دانلود ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

31 جولای 2016 ... تحویل رایگان به سراسر ایران | پرداخت هزینه درب منزل پس از تحویل کالا ... ها از
والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

9 ژوئن 2015 ... بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی ... ۳-۳-۲- نامه رسانی ۸ ... ۲-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد نر و
برآورد وراثت پذیری ۴۱ .... مطلب بعدی → پایان نامه طراحی آرم و نشانه ها ...

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات ... - انجام پایان نامه

5 روز پیش ... ۷۱ بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی ۹۵ ص. ۷۲ بررسی میزان ذرات معلق و تعیین ...

هزینه عربستان تومان میلیارد هزار میلیون میلیارد تومان ید حدود میلیون ...

ویدیوهایی از جزئیات یک پرونده جاسوسی که عربستان علیه ایران راه انداخت ... صادرات
کالا در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی صادرات به دو دسته تقسیم شده است .1\- ....
ایران و عراق در پایان جنگ وضعیت اقتصادی ایران و عراق در جنگ 4\- وضعیت اق ....
بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار ...

معرفی و دانلود دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از ...

31 جولای 2010 ... معرفی و دانلود دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی با موضوع فنی ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

19 سپتامبر 2016 ... جوجه کبوتر+روابط خویشاوندی+وراثت پذیری+ همبستگی+تابعیت .... وزن جوجه ها از
والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ... پایان نامه
اکولوژی گیاهان زراعی دسته: پژوهش ها فرمت فایل: doc حجم فایل: 913 ...

دانلود تحقیق بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین ... - خانه (current)

دانلود تحقیق بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

... وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...
دانلود پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

19 سپتامبر 2016 ... جوجه کبوتر+روابط خویشاوندی+وراثت پذیری+ همبستگی+تابعیت .... وزن جوجه ها از
والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ... پایان نامه
اکولوژی گیاهان زراعی دسته: پژوهش ها فرمت فایل: doc حجم فایل: 913 ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

31 جولای 2016 ... تحویل رایگان به سراسر ایران | پرداخت هزینه درب منزل پس از تحویل کالا ... ها از
والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین ... - یونی سلس

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی میزان تابعیت وزن
جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد ...

خرید آنلاین بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

7 ژانويه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی
درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی)خوش آمدید برای دانلود به ...

فروش دانلودی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

فروش دانلودی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. Posted on اکتبر 16, 2016 by mina.
امیدواریم از ...

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

... وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...
دانلود پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

14 آوريل 2010 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی با موضوع دانلود پایان نامه ...

همه محصولات فروشگاه - پایگاه علمی پژوهشی دانشجویانistudents.ir

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران · پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم .....
وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

شما به صفحه اختصاصی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد شده اید.برای مشاهده
توضیحات کامل ...

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی -کامل و جامع.

خرید سی دی آموزش کامل پرورش گاو شیری کاملا اورجینال

24 دسامبر 2016 ... پاورپوینت زندگی نامه و تحلیل ده باب معماری ویترو ویوس · خرید آنلاین پرسشنامه
استعداد ... دانلود (بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی) · دریافت فایل پایان نامه ... (بازسازی) ورزشی ·
خرید فایل( پایان نامه بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر جرم) ...

دانلود (بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

10 ژانويه 2017 ... ... جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی) ...
دانلود پایان نامه بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش ...

معرفی و دانلود دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از ...

31 جولای 2010 ... معرفی و دانلود دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی با موضوع فنی ...

لوح فشرده آموزش تعمیرات و مکانیک پراید(اورجینال).

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است ... هوش و علل کم هوشی - خرید آنلاین و
دریافت - برترین پکیج پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه
ای ... میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده
کبوتر ایرانی - کاملترین فایل مقاله شكافهای فرهنگی و ... آخرین بلاگ ها; موضوعات.

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از
والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی || روی دکمه ادامه
مطلب ...

پایان نامه ارشد:بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

26 سپتامبر 2016 ... موضوع: بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی
در چهار توده کبوتر ایرانی. استادان راهنما: دکتر محمدعلی کمالی ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است ... پایان نامه بررسی میزان تابعیت
وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

مقاله تاثیر متقابل نکاح و تابعیت در اختلاف زوجین | کانال مقاله!

18 آگوست 2016 ... روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت ... در
این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت .... بررسی میزان
تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده ... اطلاعات
مربوط به پایان نامه: الف- عنوان تحقیق 1- عنوان به زبان فارسی: ...

پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی ...

پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. شناسنامه محصول ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از
والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی || روی دکمه ادامه
مطلب ...

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

1 فوریه 2017 ... دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی -کامل و جامع. هموطنان گرامی سلام. ... دانلود فایل کامل پایان نامه
ارائه مدل عرضه- تقاضای هوشمند بر... ما اولین نیستیم ولی بی ...

بررسي برآورد وراثت پذيري از طريق همبستگي فنوتيپي بين نتايج ...

پايان نامه, پروژه, پايان‌نامه, پروپزال, , دانلود, كشاورزي, دامداري, دام داري, دام پروري,
دام‌پروري, ... بین نتایج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر
ایرانی .... بررسي ميزان تابعيت وزن جوجه ها از والدين و ميزان همبستگي درون
خويشاوندي در ...

آموزش تعمیرات موبایل ( کامل ترین مجموعه تعمیرات موبایل در ایران )

... دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی
در چهار توده کبوتر ایرانی · فایل پایان نامه میزان اثربخشی و انگیزش معلمین راهنما ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

14 آوريل 2010 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی با موضوع دانلود پایان نامه ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

8 ژانويه 2017 ... ... وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...
انجام شدبرای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت نتاج از والدی ... شما دارد و پس از
تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پایان نامه کاردانی ...

پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی. ... تعداد صفحات: 95 صفحه _ فرمت WORD _ بررسی موردی چهار توده
کبوتر ایرانی _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد
نظر را از ..... 2-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت
پذیری.

فایل بخش فنی و مهندسی - دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن ...

30 آوريل 2016 ... فایل بخش فنی و مهندسی – دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین
و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

بهبود فرآيند فسفر زدايي از مذاب آهن اسفنجي با فسفر بالا

بهره برداري از نفت

پاورپوینت درباره موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

بررسی تطبیقی حقوقی بیماری های جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

پاورپوینت معماری بازار

دانلود تحقیق مهدويّت و مسائل كلامى جديد

مقایسه عملکرد هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک با مدل ترکیبی عصبی فازی در برآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی

دانلود پاورپوینت گیتار و چوب استفاده شده در آن

پایان نامه کار شناسی با عنوان رنگ آمیزی گراف با الگوریتم ژنتیک

رادیوداروها