دانلود رایگان


پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار کبوتر ایرانی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار کبوتر ایرانی

دانلود رایگان پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار کبوتر ایرانی چکیده
این تحقیق به منظور برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با نامهای:کبود-تیزپر-کوهی وپروازی انجام شد.برای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت نتاج از والدین برای صفت وزن زنده استفاده شد.برای برآورد ضریب همبستگی فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.ضریب همبستگی فنوتیپی برای صفت وزن زنده و وزن لاشه و نیز قطعات لاشه شامل:وزن سینه، پشت، ران، بال و احشاء خوراکی محاسبه شد. نتایج نشان داد که برآورد وراثت پذیری از میانگین والدین برای وزن زنده برای نژادهای کبود، کوهی، تیزپرو پروازی به تفکیک جنس به ترتیب درجنس نر 305/0، 47/0، 55/0و 64/0 در جنس ماده 43/0، 49/0، 63/0و 67/0 برآورد گردید. بالاترین وراثت پذیری درجنس نرمربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد . در جنس ماده نیز بالاترین وراثت پذیری مربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد.همچنین وراثت پذیری نتاج ( میانگین دو جنس نتاج ) از میانگین والدین مربوط به صفت وزن زنده در سن 30 روزگی در نژادهای فوق با استفاده از تابعیت نتاج از والدین به ترتیب: 42/0، 47/0، 58/0و62/0 برآورد گردید که بالاترین وراثت پذیری برای نژاد پروازی و پایین ترین برای نژاد کبود برآورد گردید.ضرایب همبستگی نیز نشان داد که بین نتاج و خویشاوندان و بین برادران و خواهران تنی در نژادهای فوق در تمامی صفات همبستگی پایینی وجود دارد . برآورد وراثت پذیری از طریق روابط خویشاوندی نشان داد که وراثت پذیری وزن زنده در 30 روزگی در سطح بالایی برآورد گردید. در مورد صفت وزن لاشه و قطعات لاشه در سطح تقریبا متوسط برآورد گردید.
کلید واژه ها:
جوجه کبوتر+روابط خویشاوندی+وراثت پذیری+ همبستگی+تابعیت


تعداد صفحات 84 word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه

فصل دوم: بررسی منابع
۱-۲- منشا و اهلی
۲-۲- نژادها
۳-۲-اهداف پرورش کبوتر
۱-۳-۲- مصرف گوشت جوجه کبوتر
۲-۳-۲- تامین کود مزارع
۳-۳-۲- نامه رسانی
۴-۳-۲- مسابقه و سرگرمی
۴-۲- پرورش و نگهداری
۵-۲- محاسن پرورش کبوتر
۶-۲- تغذیه کبوتر
۱-۶-۲- تغذیه کبوتر بالغ
۲-۶-۲- تغذیه جوجه کبوتر
۷-۲- شیر کبوتر
۸-۲- گوشت کبوتر
۹-۲- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی
۱۰-۲- همبستگی
۱-۱۰-۲- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت
۱۱-۲- رگرسیون (وایازی)
۱۲-۲- وراثت پذیری
۱۳-۲- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری
۱-۱۳-۲- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر
۲-۱۳-۲- همبستگی ژنوتیپی و محیطی
۱۴-۲- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات
۱۵-۲- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص
۱-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب
۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی
۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی
۱-۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد
۲-۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین
۲-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس
۱۶-۲- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون
۱۷-۲- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر
۱۸-۲- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها
۱۹-۲- انتخاب
۱-۱۹-۲- انتخاب داخل نژادی
۲۰-۲- سیستم های آمیزشی
۱-۲۰-۲- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات
۱-۱-۲۰-۲- آمیزش خویشاوندی
۲-۱-۲۰-۲- آمیزش غیرخویشاوندی
۲۱-۲- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر
۲۲-۲- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر
۲۳-۲- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند
۱-۲۳-۲- وزن جوجه کبوتر
۲-۲۳-۲- میزان و الگوی رشد

فصل سوم: مواد و روشها
۱-۳- محل اجرای طرح
۲-۳- کبوتران مورد استفاده در طرح
۳-۳- نحوه اجرای طرح
۴-۳- جمع آوری اطلاعات
۵-۳- روش آماری

فصل چهارم: نتایج
۱-۴- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین
۱-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری
۲-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری
۳-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد ماده و برآورد وراثت پذیری
۲-۴- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان
۱-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری
۲-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت پذیری
۳-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآورد وراثت پذیری
۴-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآورد وراثت پذیری
۵-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری
۶-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری
۷-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
۱-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از میانگین والدین به تفکیک جنس
۲-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد نر به تفکیک جنس
۳-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد ماده به تفکیک جنس
۲-۵- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری صفات
۱-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری
۲-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت
۳-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن قطعات لاشه و برآورد وراثت
پیشنهادات
پیوست ها
فهرست منابع
چکیده انگلیسی


جوجه کبوتر


روابط خویشاوندی


وراثت پذیری


همبستگی


تابعیت


همبستگی ژنوتیپی


برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون


همبستگی های فنوتیپی


کبود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است ... پایان نامه بررسی میزان تابعیت
وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

خرید فایل( بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

28 ژانويه 2017 ... عنوان محصول دانلودی:بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی
درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی یکی از بهترین فایل ها ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

شما به صفحه اختصاصی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد شده اید.برای مشاهده
توضیحات کامل ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

21 جولای 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی این تحقیق به منظور …,دانلود ...

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

1 فوریه 2017 ... دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی -کامل و جامع. هموطنان گرامی سلام. ... دانلود فایل کامل پایان نامه
ارائه مدل عرضه- تقاضای هوشمند بر... ما اولین نیستیم ولی بی ...

پایان نامه برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های ...

8 آگوست 2016 ... 2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری ... های فنوتیپی بین نتاج
و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با ...

دانلود فایل ( تحقیق اقتصاد زعفران) – سما آرتیکل

2 فوریه 2017 ... دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی -کامل و جامع · برترین فایل دانلود ...

مقاله تاثیر متقابل نکاح و تابعیت در اختلاف زوجین | کانال مقاله!

18 آگوست 2016 ... روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت ... در
این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت .... بررسی میزان
تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده ... اطلاعات
مربوط به پایان نامه: الف- عنوان تحقیق 1- عنوان به زبان فارسی: ...

3903 - فایل فلش,تحقیق,پروژه,مقاله

5 دسامبر 2016 ... پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ... بین نتاج و
خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با ...

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی میزان تابعیت وزن
جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی. این تحقیق به منظور برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین ...

فایل پاورپوینت میزان بارندگی – پویان تیک مقاله

12 فوریه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پاورپوینت میزان بارندگی وارد شده اید. ... محصول دانلودی(
پایان نامه بهداشت ، بررسی میزان مقاومت پاتوژن های شایع ادراری نسبت به آنتی
بیوتیک های رایج مصرفی در زنان … ... دانلود فایل ( بررسی میزان تابعیت وزن جوجه
ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی) با ...

مقاله تاثیر متقابل نکاح و تابعیت در اختلاف زوجین | کانال مقاله!

18 آگوست 2016 ... روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت ... در
این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت .... بررسی میزان
تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده ... اطلاعات
مربوط به پایان نامه: الف- عنوان تحقیق 1- عنوان به زبان فارسی: ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و ... - Selz.ir

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی محدوده قیمت از 5000 تومان از فروشگاه دانلود ...

خرید سی دی آموزش کامل پرورش گاو شیری کاملا اورجینال

24 دسامبر 2016 ... پاورپوینت زندگی نامه و تحلیل ده باب معماری ویترو ویوس · خرید آنلاین پرسشنامه
استعداد ... دانلود (بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی) · دریافت فایل پایان نامه ... (بازسازی) ورزشی ·
خرید فایل( پایان نامه بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر جرم) ...

سفارش سی دی آموزش بافت لباس کودک دومیل و قلاب - راحت بلاگ

... میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده
کبوتر ایرانی) · دریافت فایل پایان نامه بررسی مجتمع مسكونی – پرداخت و دانلود آنی
...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ وزن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی در ﭼﻬﺎر ﺗﻮده

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ وزن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ... ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ: ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ+رواﺑﻂ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی+وراﺛﺖ ﭘﺬﯾﺮی+. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ+ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ. ﻓﺼﻞ اول ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ... ﺻﻔﺤﻪ 2 2017-02-15 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ وزن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی در ﭼﻬﺎر ﺗﻮده ﮐﺒﻮﺗﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ..... دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 263 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 135 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ.

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

31 جولای 2016 ... تحویل رایگان به سراسر ایران | پرداخت هزینه درب منزل پس از تحویل کالا ... ها از
والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

فایل بخش فنی و مهندسی - دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن ...

30 آوريل 2016 ... فایل بخش فنی و مهندسی – دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین
و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از
والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی || روی دکمه ادامه
مطلب ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

9 ژوئن 2015 ... بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی ... ۳-۳-۲- نامه رسانی ۸ ... ۲-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد نر و
برآورد وراثت پذیری ۴۱ .... مطلب بعدی → پایان نامه طراحی آرم و نشانه ها ...

سفارش سی دی آموزش بافت لباس کودک دومیل و قلاب - راحت بلاگ

... میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده
کبوتر ایرانی) · دریافت فایل پایان نامه بررسی مجتمع مسكونی – پرداخت و دانلود آنی
...

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

1 فوریه 2017 ... دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی -کامل و جامع. هموطنان گرامی سلام. ... دانلود فایل کامل پایان نامه
ارائه مدل عرضه- تقاضای هوشمند بر... ما اولین نیستیم ولی بی ...

ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ - 2017-02-13

22 نوامبر 2016 ... داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوری ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﯾﺮان داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ... ﻣﯿﺰان
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ وزن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی در ﭼﻬﺎر ﺗﻮده ﮐﺒﻮﺗﺮ ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

29 مه 2016 ... بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی; جوجه ... 2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری
41 .... پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

10 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...

فروش فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

29 نوامبر 2016 ... ... ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ... محقق
گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر سبک های فرزند.

لاشه حیوان مرده را می گویند # وبلاگ یاد - صفحه اصلی

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی ... بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد
کبوتر ایرانی با نامهایکبودتیزپرکوهی .... ى اقدامى کند و هدف اصلى اقدام او روشن
نباشد و در پایان آن را مشخص کند این‌کار را" تاویل" مى‌گويند، همانطور .... شیوه نامه ی
تهیه ی !!!

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

5 آوريل 2016 ... بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی 95 ص ... 3-3-2- نامه رسانی 8 ... 1-1-4- تابعیت وزن نتاج از
میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری 41 ..... ورد قابل ویرایش با فرمت doc
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه ...

پایان نامه ارشد:بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

26 سپتامبر 2016 ... موضوع: بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی
در چهار توده کبوتر ایرانی. استادان راهنما: دکتر محمدعلی کمالی ...

پایان نامه ارشد:بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

26 سپتامبر 2016 ... موضوع: بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی
در چهار توده کبوتر ایرانی. استادان راهنما: دکتر محمدعلی کمالی ...

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات ... - انجام پایان نامه

5 روز پیش ... ۷۱ بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی ۹۵ ص. ۷۲ بررسی میزان ذرات معلق و تعیین ...

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

10 ژانويه 2017 ... دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ... بین نتاج
و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با ...

پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی ...

پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. شناسنامه محصول ...

تلگرام - معرفی و تبلیغ کانال های تلگرامی - سرویس برتر

12 ا کتبر 2016 ... Home | تبادل پست | دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و
میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...

دانلود (بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

12 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد شده اید.

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

1 فوریه 2017 ... دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی -کامل و جامع. هموطنان گرامی سلام. ... دانلود فایل کامل پایان نامه
ارائه مدل عرضه- تقاضای هوشمند بر... ما اولین نیستیم ولی بی ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) صفحه ... - ایران دانش

70 - بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد 110 ص 71 - بررسی میزان تابعیت وزن جوجه
ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی 95 ص

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

5 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. این تحقیق به منظور برآورد ...

www.sarshmari95.com | بیسترینها

قشقایی 1 - پرسپولیس 1 / ضیافت پنالتی ها پرنده را مشخص می کند .... میزان
تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر
ایرانی ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

30 مه 2016 ... بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی 95 ص ... 3-3-2- نامه رسانی 8 ... 1-1-4- تابعیت وزن نتاج از
میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری 41 .... دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی
اصول و مبانی حاکم بر تابعیت چکیده تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که ...

کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

30 ا کتبر 2016 ... شما به صفحه اختصاصی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد شده اید.

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

5 آوريل 2016 ... بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی 95 ص ... 3-3-2- نامه رسانی 8 ... 1-1-4- تابعیت وزن نتاج از
میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری 41 ..... ورد قابل ویرایش با فرمت doc
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه ...

دانلود تجزیه تحلیل همبستگی و بررسی شاخص های مورفولوژیک موثر ...

24 ا کتبر 2016 ... شما به صفحه اختصاصی تجزیه تحلیل همبستگی و بررسی شاخص های ... فروش
دانلودی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی
در چهار توده ... والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی) از
... برترین پکیج پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ وزن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی در ﭼﻬﺎر ﺗﻮده

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ وزن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ... ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ: ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ+رواﺑﻂ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی+وراﺛﺖ ﭘﺬﯾﺮی+. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ+ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ. ﻓﺼﻞ اول ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ... ﺻﻔﺤﻪ 2 2017-02-15 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ وزن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی در ﭼﻬﺎر ﺗﻮده ﮐﺒﻮﺗﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ..... دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 263 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 135 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ.

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

5 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. این تحقیق به منظور برآورد ...

مدل اسکچاپ استادیوم زیبا 1010

جدول طرح درس سالانه هدیه های آسمانی پایه پنجم

نرم افزار برای بازیابی فایل‌های CAB

پاورپوینت تعاون 2

دانلود مقاله باکتری های پروبیوتیک و اهمیت تغذیه ای آن ها

دانلود کتاب دیوان نابغه الذبیانی با تحقیق و شرح کرم البستانی چاپ 1963 بیروت

دانلود تحقیق اشعار خیام 193ص

نمونه سوالات آزمون بهیاری ( کمک پرستاری یکساله )

گزارش کاراموزی فتوشاپ

نمونه سوال 9ترم حسابداری میانه+پاسخنامه