دانلود فایل


پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار کبوتر ایرانی - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار کبوتر ایرانی

دانلود فایل پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار کبوتر ایرانی چکیده
این تحقیق به منظور برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با نامهای:کبود-تیزپر-کوهی وپروازی انجام شد.برای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت نتاج از والدین برای صفت وزن زنده استفاده شد.برای برآورد ضریب همبستگی فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.ضریب همبستگی فنوتیپی برای صفت وزن زنده و وزن لاشه و نیز قطعات لاشه شامل:وزن سینه، پشت، ران، بال و احشاء خوراکی محاسبه شد. نتایج نشان داد که برآورد وراثت پذیری از میانگین والدین برای وزن زنده برای نژادهای کبود، کوهی، تیزپرو پروازی به تفکیک جنس به ترتیب درجنس نر 305/0، 47/0، 55/0و 64/0 در جنس ماده 43/0، 49/0، 63/0و 67/0 برآورد گردید. بالاترین وراثت پذیری درجنس نرمربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد . در جنس ماده نیز بالاترین وراثت پذیری مربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد.همچنین وراثت پذیری نتاج ( میانگین دو جنس نتاج ) از میانگین والدین مربوط به صفت وزن زنده در سن 30 روزگی در نژادهای فوق با استفاده از تابعیت نتاج از والدین به ترتیب: 42/0، 47/0، 58/0و62/0 برآورد گردید که بالاترین وراثت پذیری برای نژاد پروازی و پایین ترین برای نژاد کبود برآورد گردید.ضرایب همبستگی نیز نشان داد که بین نتاج و خویشاوندان و بین برادران و خواهران تنی در نژادهای فوق در تمامی صفات همبستگی پایینی وجود دارد . برآورد وراثت پذیری از طریق روابط خویشاوندی نشان داد که وراثت پذیری وزن زنده در 30 روزگی در سطح بالایی برآورد گردید. در مورد صفت وزن لاشه و قطعات لاشه در سطح تقریبا متوسط برآورد گردید.
کلید واژه ها:
جوجه کبوتر+روابط خویشاوندی+وراثت پذیری+ همبستگی+تابعیت


تعداد صفحات 84 word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه

فصل دوم: بررسی منابع
۱-۲- منشا و اهلی
۲-۲- نژادها
۳-۲-اهداف پرورش کبوتر
۱-۳-۲- مصرف گوشت جوجه کبوتر
۲-۳-۲- تامین کود مزارع
۳-۳-۲- نامه رسانی
۴-۳-۲- مسابقه و سرگرمی
۴-۲- پرورش و نگهداری
۵-۲- محاسن پرورش کبوتر
۶-۲- تغذیه کبوتر
۱-۶-۲- تغذیه کبوتر بالغ
۲-۶-۲- تغذیه جوجه کبوتر
۷-۲- شیر کبوتر
۸-۲- گوشت کبوتر
۹-۲- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی
۱۰-۲- همبستگی
۱-۱۰-۲- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت
۱۱-۲- رگرسیون (وایازی)
۱۲-۲- وراثت پذیری
۱۳-۲- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری
۱-۱۳-۲- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر
۲-۱۳-۲- همبستگی ژنوتیپی و محیطی
۱۴-۲- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات
۱۵-۲- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص
۱-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب
۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی
۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی
۱-۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد
۲-۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین
۲-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس
۱۶-۲- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون
۱۷-۲- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر
۱۸-۲- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها
۱۹-۲- انتخاب
۱-۱۹-۲- انتخاب داخل نژادی
۲۰-۲- سیستم های آمیزشی
۱-۲۰-۲- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات
۱-۱-۲۰-۲- آمیزش خویشاوندی
۲-۱-۲۰-۲- آمیزش غیرخویشاوندی
۲۱-۲- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر
۲۲-۲- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر
۲۳-۲- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند
۱-۲۳-۲- وزن جوجه کبوتر
۲-۲۳-۲- میزان و الگوی رشد

فصل سوم: مواد و روشها
۱-۳- محل اجرای طرح
۲-۳- کبوتران مورد استفاده در طرح
۳-۳- نحوه اجرای طرح
۴-۳- جمع آوری اطلاعات
۵-۳- روش آماری

فصل چهارم: نتایج
۱-۴- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین
۱-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری
۲-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری
۳-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد ماده و برآورد وراثت پذیری
۲-۴- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان
۱-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری
۲-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت پذیری
۳-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآورد وراثت پذیری
۴-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآورد وراثت پذیری
۵-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری
۶-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری
۷-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
۱-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از میانگین والدین به تفکیک جنس
۲-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد نر به تفکیک جنس
۳-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد ماده به تفکیک جنس
۲-۵- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری صفات
۱-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری
۲-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت
۳-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن قطعات لاشه و برآورد وراثت
پیشنهادات
پیوست ها
فهرست منابع
چکیده انگلیسی


جوجه کبوتر


روابط خویشاوندی


وراثت پذیری


همبستگی


تابعیت


همبستگی ژنوتیپی


برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون


همبستگی های فنوتیپی


کبود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است ... پایان نامه بررسی میزان تابعیت
وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

10 ژانويه 2017 ... دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ... بین نتاج
و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

19 سپتامبر 2016 ... جوجه کبوتر+روابط خویشاوندی+وراثت پذیری+ همبستگی+تابعیت .... وزن جوجه ها از
والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ... پایان نامه
اکولوژی گیاهان زراعی دسته: پژوهش ها فرمت فایل: doc حجم فایل: 913 ...

خرید فایل( بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

28 ژانويه 2017 ... عنوان محصول دانلودی:بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی
درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی یکی از بهترین فایل ها ...

همه محصولات فروشگاه - پایگاه علمی پژوهشی دانشجویانistudents.ir

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران · پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم .....
وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...

پایان نامه ارشد:بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

26 سپتامبر 2016 ... موضوع: بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی
در چهار توده کبوتر ایرانی. استادان راهنما: دکتر محمدعلی کمالی ...

دانلود پایان نامه

برای خرید هر یک از این پایان نامه ها به ایمیل[email protected] ایمیل دهید و عنوان
پایان نامه مورد نظر خود را در ایمیل بنویسید. سپس حداکثر تا ... 234 طرح خاورمیانه
بزرگ و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران 75 ص ..... 71 بررسی میزان تابعیت
وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی 95
ص.

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و ... - rahniha

1 ا کتبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. توسط : adminدر: اکتبر 01, ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

دانلود (بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

12 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد شده اید.

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی میزان تابعیت وزن
جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد ...

پایان نامه | کتاب فروشی پیرانه پند - خانه

کلیه پایان نامه ها امکان ارسال سریع توسط ایمیل را دارند ، تنها کافیست عنوان پایان
نامه مورد نظر و ایمیل خودتان را به شماره 09169131201 پیامک .... پايان نامه كارشناسي
انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران ..... بررسي ميزان تابعيت
وزن جوجه ها از والدين و ميزان همبستگي درون خويشاوندي در چهار توده کبوتر ايراني

کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

4 ژانويه 2017 ... کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. ما بهترین محصولات را برای ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی ... میزان آمادگی شركت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم
ERP · خرید آنلاین پایان نامه شبیه سازی عددی الگوی جریان و توزیع فشار آب در
پرتاب ...

دانلود تحقیق بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین ... - خانه (current)

دانلود تحقیق بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات ... - انجام پایان نامه

5 روز پیش ... ۷۱ بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی ۹۵ ص. ۷۲ بررسی میزان ذرات معلق و تعیین ...

دانلود پایان نامه

برای خرید هر یک از این پایان نامه ها به ایمیل[email protected] ایمیل دهید و عنوان
پایان نامه مورد نظر خود را در ایمیل بنویسید. سپس حداکثر تا ... 234 طرح خاورمیانه
بزرگ و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران 75 ص ..... 71 بررسی میزان تابعیت
وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی 95
ص.

پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

5 سپتامبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. مرداد ۱۱, ۱۳۹۵ نظری بدهید .

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بدرفتاری والدین

پایان نامه بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی ....
های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر
ایرانی با .... پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی
درون ...

هزینه عربستان تومان میلیارد هزار میلیون میلیارد تومان ید حدود میلیون ...

ویدیوهایی از جزئیات یک پرونده جاسوسی که عربستان علیه ایران راه انداخت ... صادرات
کالا در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی صادرات به دو دسته تقسیم شده است .1\- ....
ایران و عراق در پایان جنگ وضعیت اقتصادی ایران و عراق در جنگ 4\- وضعیت اق ....
بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

9 ژوئن 2015 ... بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی ... ۳-۳-۲- نامه رسانی ۸ ... ۲-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد نر و
برآورد وراثت پذیری ۴۱ .... مطلب بعدی → پایان نامه طراحی آرم و نشانه ها ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

10 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...

هزینه عربستان تومان میلیارد هزار میلیون میلیارد تومان ید حدود میلیون ...

ویدیوهایی از جزئیات یک پرونده جاسوسی که عربستان علیه ایران راه انداخت ... صادرات
کالا در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی صادرات به دو دسته تقسیم شده است .1\- ....
ایران و عراق در پایان جنگ وضعیت اقتصادی ایران و عراق در جنگ 4\- وضعیت اق ....
بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار ...

فروش فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

29 نوامبر 2016 ... ... ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ... محقق
گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر سبک های فرزند.

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

27 ژانويه 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی}}+آماده ارائه به ...

پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی ...

پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. شناسنامه محصول ...

کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

4 ژانويه 2017 ... کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. ما بهترین محصولات را برای ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

شما به صفحه اختصاصی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد شده اید.برای مشاهده
توضیحات کامل ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

17 ا کتبر 2016 ... بررسی-میزان-تابعیت-وزن-جوجه-ها-از-والدین- دانلود پروژه بررسی میزان تابعیت وزن
جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...
پروپوزال(آشنایی با تحقیق ) و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد ...

www.sarshmari95.com | بیسترینها

قشقایی 1 - پرسپولیس 1 / ضیافت پنالتی ها پرنده را مشخص می کند .... میزان
تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر
ایرانی ...

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی میزان تابعیت وزن
جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و ... - rahniha

1 ا کتبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. توسط : adminدر: اکتبر 01, ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی,کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدبا سلام ...

دانلود بورد » خرید و دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و ...

خرید و دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد
آورده ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

شما به صفحه اختصاصی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد شده اید.برای مشاهده
توضیحات کامل ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی. این تحقیق به منظور برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین ...

لوح فشرده آموزش تعمیرات و مکانیک پراید(اورجینال).

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است ... هوش و علل کم هوشی - خرید آنلاین و
دریافت - برترین پکیج پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه
ای ... میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده
کبوتر ایرانی - کاملترین فایل مقاله شكافهای فرهنگی و ... آخرین بلاگ ها; موضوعات.

همه محصولات فروشگاه - پایگاه علمی پژوهشی دانشجویانistudents.ir

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران · پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم .....
وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) صفحه ... - ایران دانش

70 - بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد 110 ص 71 - بررسی میزان تابعیت وزن جوجه
ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی 95 ص

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

27 ژانويه 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی}}+آماده ارائه به ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی,کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدبا سلام ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

8 ژانويه 2017 ... ... وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...
انجام شدبرای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت نتاج از والدی ... شما دارد و پس از
تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پایان نامه کاردانی ...

تلگرام - معرفی و تبلیغ کانال های تلگرامی - سرویس برتر

12 ا کتبر 2016 ... Home | تبادل پست | دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و
میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است ... پایان نامه بررسی میزان تابعیت
وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی -کامل و جامع.

دانلود تجزیه تحلیل همبستگی و بررسی شاخص های مورفولوژیک موثر ...

24 ا کتبر 2016 ... شما به صفحه اختصاصی تجزیه تحلیل همبستگی و بررسی شاخص های ... فروش
دانلودی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی
در چهار توده ... والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی) از
... برترین پکیج پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

5 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. این تحقیق به منظور برآورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بدرفتاری والدین

پایان نامه بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی ....
های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر
ایرانی با .... پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی
درون ...

نحوه اجرای آرماتور سقف چاه آسانسور (اجرای دال بتنی)

داشبورد مدیریت فروش همراه با نمودار و راهنمای کاربردی

مقاله درمورد آزمايشگاه سنگ و فسيل شناسي

تحقیق درموردمتن انگلیسی فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي

تحقیق در مورد تاريخ كشتي د ركشور 141 ص

چغندر قند 60 ص

نمونه سوالات استاندارد Four Corners1 بهمراه جواب و فایل Listening و Script

دانلود پاورپوینت هر کدام جای خود 1 علوم سوم دبستان

تحقیق درباره ازدواج در قرآن

اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت دانش آموز بیش فعال خود را بهبود ببخشم؟