دانلود رایگان


پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار کبوتر ایرانی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار کبوتر ایرانی

دانلود رایگان پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار کبوتر ایرانی چکیده
این تحقیق به منظور برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با نامهای:کبود-تیزپر-کوهی وپروازی انجام شد.برای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت نتاج از والدین برای صفت وزن زنده استفاده شد.برای برآورد ضریب همبستگی فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.ضریب همبستگی فنوتیپی برای صفت وزن زنده و وزن لاشه و نیز قطعات لاشه شامل:وزن سینه، پشت، ران، بال و احشاء خوراکی محاسبه شد. نتایج نشان داد که برآورد وراثت پذیری از میانگین والدین برای وزن زنده برای نژادهای کبود، کوهی، تیزپرو پروازی به تفکیک جنس به ترتیب درجنس نر 305/0، 47/0، 55/0و 64/0 در جنس ماده 43/0، 49/0، 63/0و 67/0 برآورد گردید. بالاترین وراثت پذیری درجنس نرمربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد . در جنس ماده نیز بالاترین وراثت پذیری مربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد.همچنین وراثت پذیری نتاج ( میانگین دو جنس نتاج ) از میانگین والدین مربوط به صفت وزن زنده در سن 30 روزگی در نژادهای فوق با استفاده از تابعیت نتاج از والدین به ترتیب: 42/0، 47/0، 58/0و62/0 برآورد گردید که بالاترین وراثت پذیری برای نژاد پروازی و پایین ترین برای نژاد کبود برآورد گردید.ضرایب همبستگی نیز نشان داد که بین نتاج و خویشاوندان و بین برادران و خواهران تنی در نژادهای فوق در تمامی صفات همبستگی پایینی وجود دارد . برآورد وراثت پذیری از طریق روابط خویشاوندی نشان داد که وراثت پذیری وزن زنده در 30 روزگی در سطح بالایی برآورد گردید. در مورد صفت وزن لاشه و قطعات لاشه در سطح تقریبا متوسط برآورد گردید.
کلید واژه ها:
جوجه کبوتر+روابط خویشاوندی+وراثت پذیری+ همبستگی+تابعیت


تعداد صفحات 84 word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه

فصل دوم: بررسی منابع
۱-۲- منشا و اهلی
۲-۲- نژادها
۳-۲-اهداف پرورش کبوتر
۱-۳-۲- مصرف گوشت جوجه کبوتر
۲-۳-۲- تامین کود مزارع
۳-۳-۲- نامه رسانی
۴-۳-۲- مسابقه و سرگرمی
۴-۲- پرورش و نگهداری
۵-۲- محاسن پرورش کبوتر
۶-۲- تغذیه کبوتر
۱-۶-۲- تغذیه کبوتر بالغ
۲-۶-۲- تغذیه جوجه کبوتر
۷-۲- شیر کبوتر
۸-۲- گوشت کبوتر
۹-۲- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی
۱۰-۲- همبستگی
۱-۱۰-۲- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت
۱۱-۲- رگرسیون (وایازی)
۱۲-۲- وراثت پذیری
۱۳-۲- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری
۱-۱۳-۲- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر
۲-۱۳-۲- همبستگی ژنوتیپی و محیطی
۱۴-۲- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات
۱۵-۲- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص
۱-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب
۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی
۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی
۱-۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد
۲-۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین
۲-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس
۱۶-۲- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون
۱۷-۲- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر
۱۸-۲- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها
۱۹-۲- انتخاب
۱-۱۹-۲- انتخاب داخل نژادی
۲۰-۲- سیستم های آمیزشی
۱-۲۰-۲- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات
۱-۱-۲۰-۲- آمیزش خویشاوندی
۲-۱-۲۰-۲- آمیزش غیرخویشاوندی
۲۱-۲- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر
۲۲-۲- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر
۲۳-۲- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند
۱-۲۳-۲- وزن جوجه کبوتر
۲-۲۳-۲- میزان و الگوی رشد

فصل سوم: مواد و روشها
۱-۳- محل اجرای طرح
۲-۳- کبوتران مورد استفاده در طرح
۳-۳- نحوه اجرای طرح
۴-۳- جمع آوری اطلاعات
۵-۳- روش آماری

فصل چهارم: نتایج
۱-۴- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین
۱-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری
۲-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری
۳-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد ماده و برآورد وراثت پذیری
۲-۴- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان
۱-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری
۲-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت پذیری
۳-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآورد وراثت پذیری
۴-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآورد وراثت پذیری
۵-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری
۶-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری
۷-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
۱-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از میانگین والدین به تفکیک جنس
۲-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد نر به تفکیک جنس
۳-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد ماده به تفکیک جنس
۲-۵- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری صفات
۱-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری
۲-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت
۳-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن قطعات لاشه و برآورد وراثت
پیشنهادات
پیوست ها
فهرست منابع
چکیده انگلیسی


جوجه کبوتر


روابط خویشاوندی


وراثت پذیری


همبستگی


تابعیت


همبستگی ژنوتیپی


برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون


همبستگی های فنوتیپی


کبود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی -کامل و جامع.

خرید سی دی آموزش کامل پرورش گاو شیری کاملا اورجینال

24 دسامبر 2016 ... پاورپوینت زندگی نامه و تحلیل ده باب معماری ویترو ویوس · خرید آنلاین پرسشنامه
استعداد ... دانلود (بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی) · دریافت فایل پایان نامه ... (بازسازی) ورزشی ·
خرید فایل( پایان نامه بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر جرم) ...

دانلود بورد » خرید و دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و ...

خرید و دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد
آورده ...

خرید فایل( بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

28 ژانويه 2017 ... عنوان محصول دانلودی:بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی
درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی یکی از بهترین فایل ها ...

دانلود فایل ( بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

دانلود فایل ( بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی) -

فروش دانلودی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

فروش دانلودی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. Posted on اکتبر 16, 2016 by mina.
امیدواریم از ...

نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته کشاورزی ، دام و ... - پارس پروژه

DM41- بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی
در چهار توده کبوتر ایرانی · DM42- بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي وخصوصي ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

29 مه 2016 ... بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی; جوجه ... 2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری
41 .... پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان

خرید و دانلود مقالةگواهی برگة انحصار وراثت – نهر دانلود سنتر

3 فوریه 2017 ... برترین پکیج 6 قالب اماده پاورپوینت برای ارائه پایان نامه، پروژه و تحقیق - دانلود
فایل ... یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. ... دانلود بررسی میزان
تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ...
دانلود مقاله براورد وراثت پذیری و صفات ظاهری زنبور عسل ایرانی ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

30 مه 2016 ... بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی 95 ص ... 3-3-2- نامه رسانی 8 ... 1-1-4- تابعیت وزن نتاج از
میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری 41 .... دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی
اصول و مبانی حاکم بر تابعیت چکیده تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

19 سپتامبر 2016 ... جوجه کبوتر+روابط خویشاوندی+وراثت پذیری+ همبستگی+تابعیت .... وزن جوجه ها از
والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ... پایان نامه
اکولوژی گیاهان زراعی دسته: پژوهش ها فرمت فایل: doc حجم فایل: 913 ...

تلگرام - معرفی و تبلیغ کانال های تلگرامی - سرویس برتر

12 ا کتبر 2016 ... Home | تبادل پست | دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و
میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...

لاشه حیوان مرده را می گویند # وبلاگ یاد - صفحه اصلی

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی ... بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد
کبوتر ایرانی با نامهایکبودتیزپرکوهی .... ى اقدامى کند و هدف اصلى اقدام او روشن
نباشد و در پایان آن را مشخص کند این‌کار را" تاویل" مى‌گويند، همانطور .... شیوه نامه ی
تهیه ی !!!

فایل بخش فنی و مهندسی - دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن ...

30 آوريل 2016 ... فایل بخش فنی و مهندسی – دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین
و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

پایان نامه برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های ...

8 آگوست 2016 ... 2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری ... های فنوتیپی بین نتاج
و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با ...

نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته کشاورزی ، دام و ... - پارس پروژه

DM41- بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی
در چهار توده کبوتر ایرانی · DM42- بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي وخصوصي ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

برترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

دانلود (بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

10 ژانويه 2017 ... ... جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی) ...
دانلود پایان نامه بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش ...

خرید سی دی آموزش کامل پرورش گاو شیری کاملا اورجینال

24 دسامبر 2016 ... پاورپوینت زندگی نامه و تحلیل ده باب معماری ویترو ویوس · خرید آنلاین پرسشنامه
استعداد ... دانلود (بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی) · دریافت فایل پایان نامه ... (بازسازی) ورزشی ·
خرید فایل( پایان نامه بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر جرم) ...

دانلود تحقیق بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین ... - خانه (current)

دانلود تحقیق بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

31 جولای 2016 ... تحویل رایگان به سراسر ایران | پرداخت هزینه درب منزل پس از تحویل کالا ... ها از
والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

3903 - فایل فلش,تحقیق,پروژه,مقاله

5 دسامبر 2016 ... پایان نامه میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ... بین نتاج و
خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با ...

هزینه عربستان تومان میلیارد هزار میلیون میلیارد تومان ید حدود میلیون ...

ویدیوهایی از جزئیات یک پرونده جاسوسی که عربستان علیه ایران راه انداخت ... صادرات
کالا در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی صادرات به دو دسته تقسیم شده است .1\- ....
ایران و عراق در پایان جنگ وضعیت اقتصادی ایران و عراق در جنگ 4\- وضعیت اق ....
بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار ...

خرید سی دی آموزش کامل پرورش گاو شیری کاملا اورجینال

24 دسامبر 2016 ... پاورپوینت زندگی نامه و تحلیل ده باب معماری ویترو ویوس · خرید آنلاین پرسشنامه
استعداد ... دانلود (بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی) · دریافت فایل پایان نامه ... (بازسازی) ورزشی ·
خرید فایل( پایان نامه بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر جرم) ...

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی میزان تابعیت وزن
جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد ...

معرفی و دانلود دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از ...

31 جولای 2010 ... معرفی و دانلود دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی با موضوع فنی ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) صفحه ... - ایران دانش

70 - بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد 110 ص 71 - بررسی میزان تابعیت وزن جوجه
ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی 95 ص

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار
توده کبوتر ایرانی. این تحقیق به منظور برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین ...

دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

... وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی ...
دانلود پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) صفحه ... - ایران دانش

70 - بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد 110 ص 71 - بررسی میزان تابعیت وزن جوجه
ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی 95 ص

پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی. ... تعداد صفحات: 95 صفحه _ فرمت WORD _ بررسی موردی چهار توده
کبوتر ایرانی _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد
نظر را از ..... 2-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت
پذیری.

پایان نامه برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های ...

8 آگوست 2016 ... 2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری ... های فنوتیپی بین نتاج
و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با ...

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات ... - انجام پایان نامه

5 روز پیش ... ۷۱ بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی ۹۵ ص. ۷۲ بررسی میزان ذرات معلق و تعیین ...

کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

دانلود فایل ( تحقیق اقتصاد زعفران) – سما آرتیکل

2 فوریه 2017 ... دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در
چهار توده کبوتر ایرانی -کامل و جامع · برترین فایل دانلود ...

مقاله تاثیر متقابل نکاح و تابعیت در اختلاف زوجین | کانال مقاله!

18 آگوست 2016 ... روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت ... در
این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت .... بررسی میزان
تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده ... اطلاعات
مربوط به پایان نامه: الف- عنوان تحقیق 1- عنوان به زبان فارسی: ...

کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

دانلود رایگان تحقیق تابعیت ایرانی

17 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه در مورد ازدواج و تابعیت زن ایرانی - دامنه رایگان ..... دانلود پایان نامه
بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون . ... تنی در چهار نژاد
کبوتر ایرانی با نامهای:کبود-تیزپر-کوهی وپروازی انجام شد. .... وزن جوجه ها از والدین و
میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهارده توده کبوتر ایرانی .

پایان نامه | کتاب فروشی پیرانه پند - خانه

کلیه پایان نامه ها امکان ارسال سریع توسط ایمیل را دارند ، تنها کافیست عنوان پایان
نامه مورد نظر و ایمیل خودتان را به شماره 09169131201 پیامک .... پايان نامه كارشناسي
انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران ..... بررسي ميزان تابعيت
وزن جوجه ها از والدين و ميزان همبستگي درون خويشاوندي در چهار توده کبوتر ايراني

پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی ...

پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی. شناسنامه محصول ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

شما به صفحه اختصاصی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد شده اید.برای مشاهده
توضیحات کامل ...

کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

کاملترین فایل بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی.

آموزش تعمیرات موبایل ( کامل ترین مجموعه تعمیرات موبایل در ایران )

... دانلود بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی
در چهار توده کبوتر ایرانی · فایل پایان نامه میزان اثربخشی و انگیزش معلمین راهنما ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

شما به صفحه اختصاصی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان
همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی وارد شده اید.برای مشاهده
توضیحات کامل ...

بررسي برآورد وراثت پذيري از طريق همبستگي فنوتيپي بين نتايج ...

پايان نامه, پروژه, پايان‌نامه, پروپزال, , دانلود, كشاورزي, دامداري, دام داري, دام پروري,
دام‌پروري, ... بین نتایج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر
ایرانی .... بررسي ميزان تابعيت وزن جوجه ها از والدين و ميزان همبستگي درون
خويشاوندي در ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان ...

21 جولای 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون
خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی این تحقیق به منظور …,دانلود ...

پایان نامه برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های ...

8 آگوست 2016 ... 2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری ... های فنوتیپی بین نتاج
و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون ...

23 دسامبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی
درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی)خوش آمدید برای دانلود به ...

پایان نامه برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های ...

8 آگوست 2016 ... 2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری ... های فنوتیپی بین نتاج
و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با ...

پاورپوینت درباره آشنایی کامل با پردازنده های چند هسته ای

يادگيري چيست

فایل فلش تبلت چینی AllenTab MR9782H1CW1-MH با برد ELINK_MR978_D3_V9

دانلود مطالعات خانه آواز به همراه رساله و نقشه های اتوکدی و رندرهای سه بعدی

دانلود مقاله تاریخچه استفاده از خاک

درس اگروفارستری ( بیشه زراعی ) دکتر آفاق تابنده

مسئوليت محدود و گروه هاي صنفي

مقاله درباره معماری معاصر ایران بعد از انقلاب

پاورپوینت سیستم رتبه بندی ساختمان های سبز(LEED ) در ایران

کارت ویزیت ایرانی و لایه باز برای نمایشگاه ماشین و کارواش و لاستیک فروشی و تعمیر گاه و مکانیکی و...