دانلود رایگان


دانلود پروژه با عنوان فراوري ، تصفيه و جذب گاز - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه اطلاعات نسبتا کاملی در خصوص روشهای فرآوری گاز طبیعی، حلالهای آمین مورد استفاده در شیرین سازی گاز ترش، مشکلات و معضلات استفاده ا

دانلود رایگان دانلود پروژه با عنوان فراوري ، تصفيه و جذب گاز تعداد صفحات: 137
زبان : فارسی
فرمت : (word)
مقدمه:
گازي كه از منابع گازي حاصل مي شود، حاوي مقاديري ناخالصي مانند سولفيد هيدروژن، دي اكسيد كربن، سولفيد كربنيل، دي سولفيد كربن و . . . همراه دارد كه اصطلاحاَ گاز ترش ناميده مي شود. وجود اين گازهاي اسيدي باعث ايجاد مشكلات خوردگي در صنايع نفت و گاز پتروشيمي مي گردد. حذف اين گازهاي اسيدي صرف نظر از ايجاد مشكلات خوردگي كه سالانه باعث از بين رفتن ميليونها دلار سرمايه مي گردد، از نقطه نظر سمي بودن و يا ايجاد گازهاي سمي بسيار مهم است. گاز سولفيد هيدروژن كه مهمترين ناخالصي به شمار مي آيد، از لحاظ سمي بودن قابل مقايسه با سيانيد هيدروژن است و طبق استاندارد بين المللي مقدار آن در جریان گاز نبايد از ppm 4 بيشتر باشد. بنابراين گاز پس از طي يك سري فرآيندها، گازهاي اسيدي اش را از دست داده و به گاز شيرين تبديل مي گردد. فرآيندهايي كه جهت تصفيه گاز به كار مي روند با توجه به شرايط متفاوت بسيار متنوع مي باشند. در حال حاضر آلكانل آمينها به طور گسترده در صنايع تصفيه گاز به عنوان حلال براي جذب هيدروژن سولفايد و دي اكسيد كربن به كار مي روند . بنا براين حفظ كيفيت آمين يكي از اساسي ترين موضوعاتي است كه براي بهبود عملكرد سيستم شيرين سازي گاز مورد برسي قرار مي گيرد. خوردگي بيش از اندازه و اتلاف حلال آمين، دو موضوعي است كه بيشترين هزينه عملياتي را در سيستم آمين به وجود مي آورد.

در این پروژه اطلاعات نسبتا کاملی در خصوص روشهای فرآوری گاز طبیعی، حلالهای آمین مورد استفاده در شیرین سازی گاز ترش، مشکلات و معضلات استفاده از این حلالها، خوردگی در واحدهای فرآوری گاز و روشهای جداسازی آلاینده ها از حلالهای آمین ارائه شده است. این پروژه به فرمت WORD و قابل ویرایش بوده و جهت استفاده دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بسیار مناسب میباشد.

فهرست مطالب
فصل اول: روش های مختلف فر آوری گاز طبیعی.. 8
1-1- تاريخچه روش هاي تصفيه گاز. 9
1-2- فرآیند های جذب در مایع.. 10
1-2-1- فرآیند جذب شیمیایی با واکنش برگشت پذیر. 10
1-2-1-1- محلول نمك قليايي جهت جدا سازي گازهاي اسيدي.. 11
1-2-1-1-1- فرآيندهاي كربنات ها 13
1-2-1-1-1-1- فرآيند كربنات پتاسيم داغ 13
1-2-1-1-1-2- فرآيند كاتا كارب.. 15
1-2-1-1-1-3- فرآيند كربنات گرم آمين.. 17
1-2-1-1-1-4- فرآيند فلكسرب 18
1-2-1-1-1-5- فرآيند گياماركو وتروكك 19
1-2-1-1-1-6- فرآيند سيبورد 22
1-2-1-1-1-7- فرآيند كربنات تحت خلاء 24
1-2-1-1-2 فرآيند الكازايد 25
1-2-1-1-3- فرآيند تري پتاسيم فسفات 26
1-2-1-2- فرآيند الكانل آمين ها 27
1-2-1-3- فرآيند اكسيداسيون در فاز مايع.. 27
1-2-1-3-1- فرآيند جی- وي.. 28
1-2-2- فرآيندهاي جذب فيزيكي گازهاي اسيدي توسط حلال هاي فيزيكي.. 30
1-2-2-1- فرآيند حلال فلور 31
1-2-2-2- فرآيند سلكسول 33
1-2-2-3- جذب به وسيله ي آب.. 35
1-2-2-4- فرآيند سپاسلو 36
1-2-2-5- فرآيند پوريسول 37
1-2-2-6- فرآيند ركتيسول. 38
1-2-2-7- فرآيند استاسولوان 42
1-2-3- فرآيندهاي مخلوط حلال هاي فيزيكي و شيميايي.. 42
1-2-3-1- فرآيند سولفينول 42
1-2-3-2- فرآيند سلفينيگ 44
1-3- فرآيندهاي بستر جامد. 44
1-3-1- فرآيند جذب سطحي خشك... 45
1-3-1-1- فرآیند اکسید آهن.. 45
1-3-1-2- فرآيند اسفنج آهني.. 47
1-3-1-3- فرآيند سافنولايم آر.جي.. 48
1-3-2- فرآيند هاي جذب سطحی در مايع.. 48
1-3-2-1- فرآيند شيرين سازي به وسيله محلول آبكي.. 48
1-3-2-2- فرآيند كميسوئيت.. 49
1-3-3- الك هاي مولكولي.. 50
1-3-3-1- فرآیند جذب سطحي.. 53
1-4- فرآيند نفوذ غشايي.. 55
فصل دوم: فرآیند حلال های آلکانل آمین و بررسی مشکلات این حلال ها در صنایع گاز. 59
2-1- آلكانل آمين ها 60
2-1-1- ساختار شيميايي آلكانل آمين ها 60
2-1-2خواص فيزيكي آلكانل آمين ها 62
2-1-3- واكنش هاي شيميايي الكانل آمين ها 63
2-2- مقايسه و معيار انتخاب الكانل آمين ها 64
2-2-1- تري اتانل آمين ( TEA ) 64
2-2-2- منو اتانل آمين( MEA ) 64
2-2-3- دي اتانول آمين ( DEA ) 65
2-2-4- متيل دي اتانل آمين ( MDEA ) 66
2-2-5- دي گلايكول آمين ( DGA ) 66
2-2-6- دي ايزو پروپانل آمين ( DIPA ) 67
2-3- غلظت محلول هاي آمين.. 68
2-4- شرح كلي فرآيند آمين.. 68
فصل سوم: معضلات حلال آمین در فرآیند فرآوری گاز. 71
3-1- اتلاف آمين.. 72
3-1-1- تبخير ( vaprazation ) 72
3-1-2- اتلاف مكانيكي.. 75
3-1-3- همراه بري ( (Entrainment 75
3-1-3-1- پراكنده شدن فاز مايع در فاز گاز. 75
3-1-3-2- پراكنده شدن گاز در مايع (foaming) 76
3-1-3-2-1- عوامل ايجاد كننده پديده کفزایی.. 77
3-1-4- تجزيه و فساد محلول آمين.. 78
3-2- آلودگي هاي محلول آمين.. 78
3-2-1- هيدروكربن هاي محلول در آمين.. 78
3-2-2- مواد شيميايي تزريقي به محلول آمين.. 78
3-2-3- ذرات ريز معلق در محلول آمين.. 79
3-2-4- محصولات فساد و تجزيه آمين.. 79
3-2-4-1- تجزيه حرارتي.. 79
3-2-4-2- تجزيه شيميايي.. 80
3-2-4-2-1- واكنش هاي آمين ها با CO2 80
3-2-4-2-1-1- واكنش برگشت نا پذير MEA با CO2 80
3-2-4-2-1-2- واكنش برگشت ناپذير DEA با CO2 82
3-2-4-2-1-2-1- تاثير پارامترهاي مختلف در سرعت واكنش هاي تجزيه و فساد DEA ( ) 86
3-2-4-2-1-2-1-1- تاثير دما 86
3-2-4-2- 1-2-1-2- تاثير غلظت اوليه DEA.. 88
3-2-4-2- 1-2-1-3- تأثير فشار و حلاليت CO2 89
3-2-4-2- 1-2-1-4- تأثير PH محلول. 90
3-2-4-2-1-3- واكنش برگشت ناپذير DIPA با CO2 90
3-2-4-2-1-4- واكنش برگشت پذير DGA با CO2 91
3-2-4-2-1-5- واكنش هاي برگشت ناپذير MDEA با CO2 [16] 91
3-2-4-2-1-5-1- نقش پارامتر هاي مختلف در سرعت فساد و تجزيه MDEA (KMDEA) 96
3-2-4-2-1-5-1-1- تأثير دما 96
3-2-4-2-1-5-1-2- تأثير غلظت اوليه MDEA.. 97
3-2-4-2-1-5-1-3- تأثير فشار جزئي CO2 98
3-2-4-2- 2- واكنش هاي برگشت ناپذیر آمين ها با COS. 99
3-2-4-2- 2-1- واكنش هاي برگشت ناپذير MEA با COS. 99
3-2-4-2- 2-2- واكنش هاي برگشت ناپذير DEA با COS. 99
3-2-5- نمك هاي آمين مقاوم حرارتي.. 103
فصل چهارم: خوردگی در واحد های فرآوری گاز. 109
4-1- انواع خوردگي.. 110
4-1-1- خوردگي عمومي.. 110
4-1-2- خوردگي گالوانيكي.. 111
4-1-3- خوردگي شياري.. 111
4-1-4- خوردگي حفره اي.. 112
4-1-5- خوردگي سايشي.. 112
4-1-6- خوردگي تنشي.. 112
4-2- اثر گازهای اسیدی H2S و CO2 بر خوردگی.. 113
4-3- تاثير نمك هاي مقاوم حرارتي بر خورندگي محلول آمين.. 116
4-3-1- اثر غلظت آنيون هاي نمك مقاوم حرارتي بر خوردگي.. 116
4-3-2- اثر نمك سديم آنيون ها بر خوردگي.. 117
4-3-3- اثر دما بر خورندگي آنيون هاي نمك مقاوم حرارتي.. 118
4-3-4- اثر غلظت آنيون هاي نمك مقاوم حرارتي بر PH محلول آمين و تأثيرآن بر خوردگي.. 119
4-4- روش هاي جلوگيري از خوردگي در سيستم هاي آمين 122
فصل پنجم: روش های جداسازی آلودگی ها از محلول آمین.. 123
5-1- جداسازی هيدروكربن هاي محلول، مواد شیمیایی تزریقی و ذرات جامد معلق در محلول آمین.. 124
5-1-1- فیلتراسیون.. 124
5-1-1-1- فیلتر گاز ترش ورودی.. 124
5-1-1-2- پریکوت فیلتر. 125
5-1-1-3- فیلتر کربن فعال. 125
5-2- جداسازی نمک های مقاوم حرارتی و محصولات فساد و تجزیه آمین از محلول آمین.. 126
5-2-1- روش های احیاء موقت: 126
5-2-1-1- جايگزين كردن آمين كار كرده و آمين كار نكرده و تميز. 126
5-2-1-2- خنثی سازی نمک های مقاوم حرارتی.. 127
5-2-2- روشهای احیاء کامل.. 128
5-2-2-1- تعویض بستر یونی.. 128
5-2-2-2- الکترودیالیز. 130
5-2-2-3- روش احیاء حرارتی(تقطیر) 131
فهرست منابع 136

کلمات کلیدی
دانلود رایگان پایان نامه- پایان نامه مهندسی شیمی- دانلود شیمی ,دانلود رایگان شیمی,تحقیق شیمی,پروژه شیمی,مقاله شیمی,مقالات شیمی، پاورپوینت شیمی، پایان نامه شیمی، کارآموزی شیمی، ترجمه شیمی، تحقیق آماده شیمی، تحقیق شیمی، کارشناسی ارشد، دانلود,رایگان، تحقیق، پروژه، مقاله، مقالات، پایان نامه، کارآموزی، ترجمه، آماده، کارشناسی ارشد، پایان نامه، گاز طبیعی- گاز ترش- گاز شیرین- شیرین سازی گاز- گاز مایع- مایع سازی گاز- NGL- هیدروژن سولفوره- ترکیبات گوگردی-مرکاپتان- حذف مرکاپتان-دانلود پایان نامه مهندسی شیمی- دانلود رایگان پایان نامه- پایان نامه مهندسی شیمی- پایان نامه شیرین سازی گاز- sour gas- sweet gas- gas sweetening- MEA- فرآیند جذب با آمین- جذب فیزیکی- جذب شیمیایی-DGA- Purisol-جذب شیمیایی-جذب فيزيكي، جذب شیمی- فیزیکی، فرآيند كربنات پتاسيم داغ، فرآيند كاتا كارب، فرآيند بنفيلد، فرآيند گيا ماركو – وتركك، فرآيند سيبرد، فرآيند كربنات در خلاء، فرآيند تري پتاسيم فسفات، فرآيند فنلات سديم، فرآيند آلكازيد، فرماليدها، متانول، فنل، اتانل آمين ها، اسيد آرسنيوس، گلایسين، خوردگي عمومی، خوردگي گالوانيكي، خوردگي شياري، خوردگي حفره اي، خوردگي سايشي، خوردگي تنشي

گر به دنبال مقاله، کتاب یا پایان نامه خاصی هستید و یا نیاز به ترجمه تخصصی و روان دارید، درخواست خود را به این آدرس ایمیل کنید:
[email protected]دانلود رایگان پایان نامه- پایان نامه مهندسی شیمی- دانلود شیمی


دانلود رایگان شیمی


تحقیق شیمی


پروژه شیمی


مقاله شیمی


مقالات شیمی، پاورپوینت شی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ی فراوري ، تصفيه و جذب گاز. doc - دانلود طرح تجدید نظر ...

7 فوریه 2017 ... فرآيندهايي كه جهت تصفيه گاز به كار مي‌روند با توجه به شرايط متفاوت ... تصفيه
گاز به عنوان حلال براي جذب هيدروژن سولفايد و دي اكسيد كربن به ...

دانلود پروژه با عنوان فراوري ، تصفيه و جذب گاز - فروشگاه فایل سرا

12 نوامبر 2016 ... برچسبدانلود پروژه دانلود تحقيق دانلود رايگان دانلود پروژه با عنوان فراوري ،
تصفيه و جذب گاز دانلود کارآفريني دانلود کارورزي دانلود مقاله طرح ...

واحد ۱۱6 : تصفیه (فرآوری) اتان

در برج جذب توسط جریان متقابل آمین و گاز اتان ،CO2 گرفته شده و در آمین حل می ...
موضوع پروژه من بررسی مشکلات خوردگی در واحد تصفیه اتان با آمین نوع دوم میباشد.

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

کارنامه پژوهشي مدیریت پژوهش و فناوري، چکیده پروژه هاي پژوهشي و دانشجویي تحت
حمایت )1380-1391( • ... تصفيه پساب هاي صنايع نفتي با استفاده از روش جديد
تركيب رآكتورهاي ... استفاده از فرآيند جذب سطحي جهت كاهش تبخير هيدروكربن هاي
آالينده محيط زيست .... طراحي و بهينه سازي فرآيندهاي مايع سازي و جداسازي گاز زير
دماي محيط.

دانلود پروژه فارسی تحت عنوان جذب گاز - داک لینک

فرمت :word تعداد صفحات :۱۲۸ زبان : فارسی در جذب گاز، بخار انحلال پذیري که با
گاز بی اثر مخلوط شده است توسط مایعی که گاز حل شده نسبتاٌ در آن قابل حل است از ...

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

2 مارس 2003 ... ﭘﺮوژه. ﻫﺎی زﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓ. ﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. : اﻟﻒ. -. ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ از. ﺑﻮدﺟﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ....
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو اﻋﻢ از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ... آب، ﮔﺎز، ﺑﺮق و. ﻓﺎﺿﻼب. )
و اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻟﻪ، ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت. وﺗﺠﻬﯿـﺰا. ت ﺗﺼﻔﯿﻪ. ﺧﺎﻧﻪ. ﻫـﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب،وﺳـﺎﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎل ..... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
اﺳﺘﺎﻧﯽ وﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮاﻣﻮرﻣﺸﺎوران وﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ.

سامانه اخبار مبنا - مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی - گروه مبنا

راه اندازی اولین پروژه بند ق با سرمایه گذاری مبنا در ساختمان دانشگاه سما ... بويلر‌ها
نقش اصلي را در مصرف گاز و توليد آلاينده در موتورخانه‌ها بر عهده دارند. .... به عبارت
دیگر، آب سبز آب بارانی است که در خاک نفوذ کرده و توسط گیاهان تشنه جذب می‌شود.
.... چاپ مقاله ای با عنوان "Thermal Inertia Analysis of The First Zero Energy Building
in ...

دانلود - پژوهشگاه صنعت نفت

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﯾﺴـــــﯿﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍه آن، ﺍﻧﺮژی ﺣﺮﺍرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎد
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ، .... در ﺍﯾﻦ ﭘﺮوژه، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮردﮔﯽ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺗﻌﻤﯿﺮﺍت و ﻧﮕﻬﺪﺍری
ﭘﺎﻻﯾﺸـــﮕﺎه ﮔﺎﺯ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت، ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺍﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ... ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﻧﻬﺎد ﻣﺴﻮل ﺗﺠﻤﯿﻊ دﺍﻧﺶ در وﺯﺍرت ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﻣﺠﺮی
ﻃﺮح ﺍﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

report 89(n.1).pdf - صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

نمودار اعتبارات پروژه هاي تحقيقاتي مصوب و سرانه آن در کميته هاي تخصصي ...
صندوق حمايت از پژوهشگران کشور تالش دارد با توسعه و ثبت اختراعات و تجاري
سازي ... همکاريهاي آنان در زمينه هاي گوناگون در راستاي توليد علم، توسعه علمي و
فناوري کشور ... صندوق همچنين مي تواند نسبت به جذب تسهيالت اعطايي سيستم
بانکي، کسب درآمد ...

پروژه هاي پژوهشي شركت نفت و گاز پارس

اين پروژه با هدف امكان سنجي جايگزيني لوله مغزي 8/5 – 9 اينچ به جاي لوله مغزي 7
اينچ ... از ويژگيهاي اين روش كاهش هزينه حفاري و توليد بيشتر از هر چاه ميباشد ،
نتايج ... محاسبه هيدروليك خطوط لوله مورد مطالعه قرار گرفته و در نهايتBBME به عنوان
مبنا .... DSO يكي از محصولات جانبي در فرآيند تصفيه مايعات گازي در فاز 3و2 مي
باشد ...

پایان نامه ی فراوري ، تصفيه و جذب گاز. doc - دانلود طرح تجدید نظر ...

7 فوریه 2017 ... فرآيندهايي كه جهت تصفيه گاز به كار مي‌روند با توجه به شرايط متفاوت ... تصفيه
گاز به عنوان حلال براي جذب هيدروژن سولفايد و دي اكسيد كربن به ...

صنایع معدنی

تام در بخش صنايع معدني و آهن و فولاد، اجراي پروژه ها را در نقش پيمانكار عمومي
بصورت EPC ... با توجه به نگاه جامع و توجه همه جانبه شركت تام به صنايع معدني و
صنعت توليد آهن و فولاد، ... o نيروگاه هاي حرارتي (گازي، بخار ،سيكل تركيبي و
بازيافت حرارت) ، ... FUCHS-INTECO در بخش مهندسي پلنت هاي فولاد سازي و كوره هاي
ذوب و تصفيه.

واحد ۱۱6 : تصفیه (فرآوری) اتان

در برج جذب توسط جریان متقابل آمین و گاز اتان ،CO2 گرفته شده و در آمین حل می ...
موضوع پروژه من بررسی مشکلات خوردگی در واحد تصفیه اتان با آمین نوع دوم میباشد.

مهندسی شیمی | پروژه ها

این صنعت از سال ۱۹۲۰ با تولید استون به عنوان اولین محصول پتروشیمی از الکل ....
دانلود رایگان کتاب اصول نم زدایی در صنایع نفت و گاز – مهندسی شیمی (پتروشیمی)
.... دستگاه ها در پالایشگاه گاز; مروری بر انواع برجهای جذب واحدهای تصفیه گاز ترش ...

لیست منابع پژوهشی ، نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته شیمی ...

برای مشاهده چکیده و فهرست مطالب پروژه، بر روی "عنوان پروژه" کلیک نمائید. کد
پروژه .... SH110- پایان نامه فراوري ، تصفيه و جذب گاز · SH111- پایان نامه گل
حفاري.

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه ... بررسی سیستم
تحریک و راه انداز ژنراتور های نیروگاه های گازی .... دانلود پایان نامه کارشناسی در رشته
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی .... پایان نامه رشته ساخت و تولید با عنوان پاشش فلزات
(Metal Spray) ... پایان نامه درباره تصفیه فاضلاب صنایع غذایی.

تحقیق تصفیه گاز

واژه های کلیدی: گاز ترش، شیرین سازی گاز، آلکانول آمین ها، شبیه سازی فرآیند،
پارامترها ... با روشهای جذب همراه با واکنش”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،
۱۳۷۶٫ ... علاوه بر جدا کردن آب ، نفت و NGL یکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا
کردن دی ... علاوه بر این گوگرد موجود در گاز ترش می تواند استخراج شود و به عنوان
محصول ...

آشنایی با کارخانه روغن نباتی | پایگاه علمی سعید سان

20 جولای 2014 ... فصل اول اين مقاله راجع به آشنايي كلي با مكان كارخانه و محصولات جانبي آن و سال ...
فصل دوم: توضيح خط توليد تصفيه روغن نباتي ... بعد از آن جذب اسيد هاي چرب آزاد
بوسيله سود صابون توليد مي شود سپس .... وقتي انجام مي شود كه روغن مايع غير اشباع
كاتاليست جامد و گاز با تماس ..... دانلود فایل ورد کارخانه روغن نباتی.

report 89(n.1).pdf - صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

نمودار اعتبارات پروژه هاي تحقيقاتي مصوب و سرانه آن در کميته هاي تخصصي ...
صندوق حمايت از پژوهشگران کشور تالش دارد با توسعه و ثبت اختراعات و تجاري
سازي ... همکاريهاي آنان در زمينه هاي گوناگون در راستاي توليد علم، توسعه علمي و
فناوري کشور ... صندوق همچنين مي تواند نسبت به جذب تسهيالت اعطايي سيستم
بانکي، کسب درآمد ...

پروژه ها - شرکت طرح و کار

کشور عزیزمان ایران از لحاظ بسیاری از منابع معدنی، نفت و گاز، زمین های .... روش
MED که بر پایه روش تقطیر می باشد، آب با کیفیت بسیار خالص تولید می ... در
تصفیه آب کشاورزی پارامتر pH یا اسیدیته آب آبیاری به عنوان معیار کیفی ...
تجربه نشان داده حداکثر جذب آب توسط ریشه ها از خاک از مکان هایی است که شوری آن
کمتر باشد.

پایان نامه پروژه - پایان نامه های مهندسی شیمی

پایان نامه پروژه - پایان نامه های مهندسی شیمی - ارائه رایگان پایان نامه های فنی مهندسی
علوم پایه علوم انسانی دانلود رایگان پروژه. ... شبيه‌سازي فرآيندي توليد پلي
استايرين با استفاده از تغيير در نوع راكتور و محيط واكنش. مدل سازي بخش كاهش
شتاب رايزر ... بررسي پارامترهاي انتقال جرم در ستون جذب گاز-مايع از نوع packed.
فراوري گاز ...

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

2 مارس 2003 ... ﭘﺮوژه. ﻫﺎی زﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓ. ﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. : اﻟﻒ. -. ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ از. ﺑﻮدﺟﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ....
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو اﻋﻢ از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ... آب، ﮔﺎز، ﺑﺮق و. ﻓﺎﺿﻼب. )
و اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻟﻪ، ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت. وﺗﺠﻬﯿـﺰا. ت ﺗﺼﻔﯿﻪ. ﺧﺎﻧﻪ. ﻫـﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب،وﺳـﺎﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎل ..... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
اﺳﺘﺎﻧﯽ وﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮاﻣﻮرﻣﺸﺎوران وﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ.

دانلود پروژه با عنوان فراوری ، تصفیه و جذب گاز - نیک فایل

1 مه 2016 ... فصل اول: روش های مختلف فر‌‌آوری گاز طبیعی.. 8. 1-1- تاریخچه روش‌های تصفیه گاز. 9
. 1-2- فرآیند های جذب در مایع.. 10. 1-2-1- فرآیند جذب شیمیایی با ...

پایان نامه ی فراوري ، تصفيه و جذب گاز. doc - دانلود طرح تجدید نظر ...

7 فوریه 2017 ... فرآيندهايي كه جهت تصفيه گاز به كار مي‌روند با توجه به شرايط متفاوت ... تصفيه
گاز به عنوان حلال براي جذب هيدروژن سولفايد و دي اكسيد كربن به ...

پروژه هاي حوزه صنعت و معدن فن آوران پارسيان - فن آوران پارسیان

گاز های خروجی از کوره های ذوب مس و قسمتی از گاز های کوره های کنورترها ، به عنوان
خوراک ... با اجرای این پروژه علاوه بر خود کفایی کشور در تولید اسید سولفوریک که
... همچنین SO3 خروجی از کنورتر، در دو عدد برج ، جذب اسید سولفوریک شده و تبدیل به
.... بر استفاده اصلی خود در کارخانجات تولید روغن موتور (به عنوان حلال و تصفیه
کننده ...

پایان نامه فراوری ،تصفیه و جذب گاز

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه فراوری ،تصفیه و جذب گاز ...
فصل دوم: فرآیند حلال های آلکانل آمین و بررسی مشکلات این حلال ها در صنایع گاز ۵۹
.... صنایع تصفیه گاز به عنوان حلال برای جذب هیدروژن سولفاید و دی اکسید کربن به
...

صنایع معدنی

تام در بخش صنايع معدني و آهن و فولاد، اجراي پروژه ها را در نقش پيمانكار عمومي
بصورت EPC ... با توجه به نگاه جامع و توجه همه جانبه شركت تام به صنايع معدني و
صنعت توليد آهن و فولاد، ... o نيروگاه هاي حرارتي (گازي، بخار ،سيكل تركيبي و
بازيافت حرارت) ، ... FUCHS-INTECO در بخش مهندسي پلنت هاي فولاد سازي و كوره هاي
ذوب و تصفيه.

قطب نفت و گاز - ut.ac.ir

فرایند های جذب سطحی · استخراج مایع – مایع و پدیده های سطحی · کاتالیست و مهندسی
... در راستای عنوان قطب "فراوری نفت و گاز" و با توجه به منابع عظیم نفت و گاز در
کشور؛ ... در کلیه زمینه های فوق دارای تخصص مرتبط و امکانات تحقیق و توسعه می
باشند. ... (R) FCC) و Gas-To- Liquid (GTL) و نیز تصفیه گاز و برشهای نفتی می
باشد.

دانشکده ها | دانشگاه شیراز

این دانشکده در سال ۱۳۵۶، تحت عنوانِ دانشکدۀ حقوق، در مجموعۀ دانشگاه شیراز و در قالبِ
... این دانشکده از مهرماه سال ۱۳۴۸ با جذب ۸ دانشجو و ۱ عضوِ هیأت علمی، فعالیت های علمی
.... علوم مربوط به نفت، پتروشيمي، گاز و همچنین، مراحل تصفیه آن ها، تبدیل انرژی، ...
ضمناٌ مجوز نوگشایی رشته مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز نيز اخذ شد که ...

پروژه هاي پژوهشي شركت نفت و گاز پارس

اين پروژه با هدف امكان سنجي جايگزيني لوله مغزي 8/5 – 9 اينچ به جاي لوله مغزي 7
اينچ ... از ويژگيهاي اين روش كاهش هزينه حفاري و توليد بيشتر از هر چاه ميباشد ،
نتايج ... محاسبه هيدروليك خطوط لوله مورد مطالعه قرار گرفته و در نهايتBBME به عنوان
مبنا .... DSO يكي از محصولات جانبي در فرآيند تصفيه مايعات گازي در فاز 3و2 مي
باشد ...

دانلود پروژه فارسی تحت عنوان جذب گاز - داک لینک

فرمت :word تعداد صفحات :۱۲۸ زبان : فارسی در جذب گاز، بخار انحلال پذیري که با
گاز بی اثر مخلوط شده است توسط مایعی که گاز حل شده نسبتاٌ در آن قابل حل است از ...

گروه صنعتی شیشه کاوه > شرکت ها > مواد شیمیایي > کاوه سودا

با توجه به توليد محدود اين محصول در ايران گروه صنعتي شيشه كاوه در جهت ... در روش
سنتز شیمیایی از سنگ آهک و نمک معمولی به عنوان مواد اولیه استفاده میشود. ... که در
برج اول حبابهاي آمونیاك از پائین برج بالا آمده و توسط محلول آب نمک جذب و حل می شود.
... در فرآیند حرارت دادن سنگ آهک، علاوه بر گاز دي اکسید کربن، اکسید کلسیم نیز ...

واحد ۱۱6 : تصفیه (فرآوری) اتان

در برج جذب توسط جریان متقابل آمین و گاز اتان ،CO2 گرفته شده و در آمین حل می ...
موضوع پروژه من بررسی مشکلات خوردگی در واحد تصفیه اتان با آمین نوع دوم میباشد.

653 K

ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ... ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﺓ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﮔﻮﮔﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺟﺬﺏ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼﻝ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ .... ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﮔﻮﮔﺮﺩﺯﺩﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ... ﻭ ﻧﻴﺘﺮﻭژﻧﻲ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﺵ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ، ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ... ﮔﻮﮔﺮﺩﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﻮﮔﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷــﺪ ﻭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ.

بررسی استخراج ترکیبات طبیعى گیاهان با کمک امواج میکروویو و ...

داﻧﺸﺠﻮى دﮐﺘﺮى، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺷﯿﻤﻰ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن. 2. ... روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻃﺒﯿﻌﻰ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻄﯿﺮ آﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺎر آب و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل آﻟﯽ ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻼف ... ﻣﮑﺮر ﺣﻼل ﺗﺎزه، ﻋﺪم ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ و اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻰ. ﺣﻼل اﺳﺖ. ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮى از2و ﻓﺮاﺻﻮت 1ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج
ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ ... ﻣﺘﻌﺪدى اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ و آﻧﺎﻟﯿﺰى از ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ... اﻧﺮژى ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ دى
اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ.

653 K

ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ... ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﺓ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﮔﻮﮔﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺟﺬﺏ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼﻝ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ .... ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﮔﻮﮔﺮﺩﺯﺩﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ... ﻭ ﻧﻴﺘﺮﻭژﻧﻲ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﺵ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ، ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ... ﮔﻮﮔﺮﺩﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﻮﮔﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷــﺪ ﻭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ.

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه ... بررسی سیستم
تحریک و راه انداز ژنراتور های نیروگاه های گازی .... دانلود پایان نامه کارشناسی در رشته
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی .... پایان نامه رشته ساخت و تولید با عنوان پاشش فلزات
(Metal Spray) ... پایان نامه درباره تصفیه فاضلاب صنایع غذایی.

پایان نامه شرين سازی گاز مايع | proojeh.com ! سایت پروژه

9 ژانويه 2015 ... ... خود دليل اصلي براين باور است كه از گاز بايد به عنوان منبع اصلي انرژي ياد كرد. ...
شرح فرآيندهاي تصفيه گاز ترش با آمين‌ها بويژه بادي‌اتانول آمين ... روش جذب سطحي
بوسيله غربالهاي ملكولي ... فرآيندهايي كه به مرحله توليد رسيده‌اند ... توجه داشته
باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما ...

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

2 مارس 2003 ... ﭘﺮوژه. ﻫﺎی زﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓ. ﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. : اﻟﻒ. -. ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ از. ﺑﻮدﺟﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ....
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو اﻋﻢ از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ... آب، ﮔﺎز، ﺑﺮق و. ﻓﺎﺿﻼب. )
و اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻟﻪ، ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت. وﺗﺠﻬﯿـﺰا. ت ﺗﺼﻔﯿﻪ. ﺧﺎﻧﻪ. ﻫـﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب،وﺳـﺎﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎل ..... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
اﺳﺘﺎﻧﯽ وﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮاﻣﻮرﻣﺸﺎوران وﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ.

پروژه ها - شرکت طرح و کار

کشور عزیزمان ایران از لحاظ بسیاری از منابع معدنی، نفت و گاز، زمین های .... روش
MED که بر پایه روش تقطیر می باشد، آب با کیفیت بسیار خالص تولید می ... در
تصفیه آب کشاورزی پارامتر pH یا اسیدیته آب آبیاری به عنوان معیار کیفی ...
تجربه نشان داده حداکثر جذب آب توسط ریشه ها از خاک از مکان هایی است که شوری آن
کمتر باشد.

مهندسی شیمی | پروژه ها

این صنعت از سال ۱۹۲۰ با تولید استون به عنوان اولین محصول پتروشیمی از الکل ....
دانلود رایگان کتاب اصول نم زدایی در صنایع نفت و گاز – مهندسی شیمی (پتروشیمی)
.... دستگاه ها در پالایشگاه گاز; مروری بر انواع برجهای جذب واحدهای تصفیه گاز ترش ...

پروژه شیرین سازی گاز | ایران نشر

موضوع پروژه: شیرین سازی گازتعداد صفحات: 146 صفحهفرمت پروژه: WORD ... علاوه
بر جدا کردن آب ، نفت و NGL یکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا کردن دی
اکسیدکربن و گوگرد می باشد. ... اگر چه اکثراً شیرین سازی گاز ترش شامل فرایند
جذب آمینی می باشد ، ممکن است از خشک کننده های جامد ... فاکتورهای اقتصادی در
تصفیه گاز

راهنمای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان در این سایت | مرجع دانلود پایان ...

برای دسترسی به پایان نامه مورد نظر خودتان از منوی بالای سایت روی دسته بندی رشته
ای ، رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید پربازدید ترین پایان نامه های این سایت. ...
پروژه دوره كارشناسی مدارك پزشكی با موضوع بررسی نظرات كارشناسان ذیربط با
اعتیاد ..... نامه مدیریت صنعتی :ارزیابی عملكرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با
استفاده از …

گزارش کارآموزی شرکت نفت و گاز کارون پالایشگاه شیرین سازی گاز ...

26 ا کتبر 2016 ... گزارش کارآموزی شرکت نفت و گاز کارون پالایشگاه شیرین سازی گاز ... فصل چهارم:
واحد ، تصفيه آب .... پاورپوینت قابل ویرایش آندره گدار · دانلود کتاب لاتین با
موضوع معرفی پروژه های شاخص معماری منظر در جهان ... پایان نامه / پروژه آماده: محاسبه
ارزش افزوده تولید تابلوهای برق درشرکت خزر برق براساس مدل زنجیره ...

پروژه هاي حوزه صنعت و معدن فن آوران پارسيان - فن آوران پارسیان

گاز های خروجی از کوره های ذوب مس و قسمتی از گاز های کوره های کنورترها ، به عنوان
خوراک ... با اجرای این پروژه علاوه بر خود کفایی کشور در تولید اسید سولفوریک که
... همچنین SO3 خروجی از کنورتر، در دو عدد برج ، جذب اسید سولفوریک شده و تبدیل به
.... بر استفاده اصلی خود در کارخانجات تولید روغن موتور (به عنوان حلال و تصفیه
کننده ...

پروژه هاي پژوهشي شركت نفت و گاز پارس

اين پروژه با هدف امكان سنجي جايگزيني لوله مغزي 8/5 – 9 اينچ به جاي لوله مغزي 7
اينچ ... از ويژگيهاي اين روش كاهش هزينه حفاري و توليد بيشتر از هر چاه ميباشد ،
نتايج ... محاسبه هيدروليك خطوط لوله مورد مطالعه قرار گرفته و در نهايتBBME به عنوان
مبنا .... DSO يكي از محصولات جانبي در فرآيند تصفيه مايعات گازي در فاز 3و2 مي
باشد ...

پایان نامه شیرین سازی و تصفیه گاز… - نمونه!

4 سپتامبر 2016 ... شرح واحدهای اصلی تصفیه و فرآوری گاز ... فرآیند GIAMMARCO-VETROCOKE
برای جذب CO2 ... شیرین سازی گاز های طبیعی; پایان نامه شیرین سازی; دانلود پایان
نامه; فرایند شیرین سازی گاز ... عنوان مقاله : مراحل مختلف تصفیه آب در تصفیه خانه
فرمت : word تعداد صفحات : 83 مقدمه آب ماده اي فراوان در كره زمين است.

واحد ۱۱6 : تصفیه (فرآوری) اتان

در برج جذب توسط جریان متقابل آمین و گاز اتان ،CO2 گرفته شده و در آمین حل می ...
موضوع پروژه من بررسی مشکلات خوردگی در واحد تصفیه اتان با آمین نوع دوم میباشد.

دانلود - پژوهشگاه صنعت نفت

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﯾﺴـــــﯿﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍه آن، ﺍﻧﺮژی ﺣﺮﺍرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎد
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ، .... در ﺍﯾﻦ ﭘﺮوژه، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮردﮔﯽ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺗﻌﻤﯿﺮﺍت و ﻧﮕﻬﺪﺍری
ﭘﺎﻻﯾﺸـــﮕﺎه ﮔﺎﺯ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت، ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺍﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ... ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﻧﻬﺎد ﻣﺴﻮل ﺗﺠﻤﯿﻊ دﺍﻧﺶ در وﺯﺍرت ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﻣﺠﺮی
ﻃﺮح ﺍﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

دانلود پاورپوینت آغاز جنگ جهانی اول

مقاله ارتقا شغلی آموزگار ابتدایی بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه درسی و تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی

کتاب معادلات دیفرانسیل کرایه چیان

مقالة: آشنايي با قارچ هاي صدفي

کتاب معادلات دیفرانسیل کرایه چیان

دانلود پاورپوینت سوره مبارکه ممتحنه - 36 اسلاید

اموزش صدا گذاشتن روی کارکتر در C#

مجموعه راهنمای تعمیرات سخت افزار موبایل نوکیا- نسخه شماره II

مقاله بازاروکیل

دانلود اقدام پژوهي علاقمند نمودن دانش آموزان پايه دوم به ماندن در مدرسه و كلاس