دانلود رایگان


پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی - دانلود رایگاندانلود رایگان فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ,پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی,دانلود رایگان پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه

دانلود رایگان پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره ها (YSQ-SF)برای اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیه (یانگ،1998) بر اساس فرم اصلی ساخته شد. این طرحواره­ها عبارتند از: محرومیت هیجانی، طرد/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بدرفتاری، انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم ، شکست ، وابستگی/بی کفایتی، آسیب­پذیری نسبت به بیماری ، خود تحول­نایافته / گرفتار ، اطاعت، فداکاری، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه/ بیش انتقادی، استحقاق / بزرگ منشی و خودکنترلی ناکافی. هر پرسش بر یک مقیاس 6 درجه ای نمره گذاری می شود.
تعداد سوالات: 75
تعداد صفحات: 5
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD


فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ


پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی


دانلود رایگان پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اویرایش شده هنجاریابی، پایایی و روایی پرسشنامه طرحواره یانگ (نسخه ...

طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری دانش‌آموزان مقطع دبیرستان بودند. بدین
منظور 300دانش‌آموز دختر و پسر مقطع دبیرستان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در پژوهش
شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سازگاری دانش‌آموزان سینها و سینگ (
1991)، پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه 75 سوالی و پرسشنامه
تنظیم ...

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی زنان

ابزارهای جمع آوری این تحقیق پرسش نامه های طرحواره های یانگ ( 75 سواالی ) و رضایت
زناشویی انریچ ( 47 سوالی ) بوده است. برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از
روش آمارتوصیفی و آمار استنباطی (همبستگی وتحلیل رگرسیون گام به گام )
استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و
رضایت ...

پرسشنامه روانشناسی طرحواره های یانگ (فرم بلند)

پرسشنامه طرحواره های یانگ فرم بلند، طرح واره های یانگ، تست روانشناسی یانگ،
دانلود رایگان پرسشنامه، پرسشنامه های روانشناسی، Young Schema Questionnaire.
... به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید: 1) کاملا مخالفم 2) مخالفم 3) .... 75- کسانی
که برایشان ارزش قائلم به دلیل پایگاه اجتماعی ام با من معاشرت نمی کنند. 76- نمی دانم
در ...

ﭼﻜﻴﺪﻩ

ﻃﺮﺣﻮﺍﺭﻩ. ﻫﺎ. ﻱ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ. 2F. 2. ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ. ﻋﻮﺍﻣـﻞ. ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ. ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ. ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ
ﻳﺎ ﺭﻏﺒـﺖ ﺑـﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧـﺪ. ﻳﺎﻧـﮓ. 3F. 3. ﻃـﺮﺡ. ﻭﺍﺭﻩ. ﻫﺎﻱ. ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ. ﺍﻭﻟﻴﻪ. ﺭﺍ ﺑﺎ. ﻭﺍﻡ
..... /73. ،0. /64. ،0. /61. ،0. /75. 0. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﮔﺮﺩﻳﺪ . 3 . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ: ﺍﻳﻦ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺳﻂ. ﺣﻴﺪﺭﻱ. ،. ﻣﻈﺎﻫﺮﻱ. ﻭ ﭘﻮ. ﺭ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ(. 1382. ) ﺳـﺎﺧﺘﻪ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ. ﺩﺍﺭﺍﻱ. 24. ﺳﻮﺍﻝ ﺷﺎﻣﻞ. 23. ﺳﻮﺍﻝ.
5.

متن کامل (PDF) - مجله علمی پژوهان - دانشگاه علوم پزشکی همدان

حالجيان. 1389 اعتبار اين شاخص را از طريق محاسبه ضريب آلفای. كرونباخ برای كل
نمونه، آزمودنی های دختر و آزمودنی های. پسر به ترتيب )0/89 ،0/94 ،0/92( به دست آورد و
ضريب .]16[پايايی كل اين پرسشنامه برابر با 0/92می باشد. (: برایYSQ-SFب- فرم
كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ ). اندازه گيري طرحواره هاي ناسازگار اوليه از پرسشنامه
75.

طرحواره درمانی - فصلنامه خانواده پژوهی

به باور يانگ و همكاران (2003) طرحواره هاي ناسازگار اوليه الگوهاي هيجاني و شناختي
خودشكننده اي هستند كه در جريان رشد آغاز ميگردند و در سرتاسر زندگي تكرار ميشوند
از سوي ديگر ، آسيب .... هر سوال در یک مقیاس 6 درجه ای نمره گذاری می شود(1 برای کاملاً
نادرست،تا 6 برای کاملاً درست) در این پرسشنامه هر پنج سوال یک طرحواره را می سنجد.

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم 75 سوالی - انجام پروژه spss

24 نوامبر 2015 ... دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ فرم 75 سوالی به صورت فایل ورد+همه مولفه ها و روایی و
پایایی مشخص شده است.

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم 90 سوالی ویراست سوم spss سایت

27 دسامبر 2016 ... دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ. www.iranpajohesh.com/پرسشنامه/5588... مشخصات «
پرسشنامه طرحواره یانگ » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 75 سوالی
.

دوره ششم شماره دوم تابستان و سوم پاییز1395

نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ. این پرسشنامه توسط یانگ[43] (۲۲) ساخته شد که
شامل 75 عبارت است و 5 حوزه طرحوارهای بریدگی و طرد شماره سوالهای 1 تا 25؛
خودگردانی و عملکرد مختل شماره سوالهای 26 تا 45؛ دیگرجهتمندی شماره سوالهای 46 تا
55؛ گوشبهزنگی بیش از حد و بازداری شماره سوالهای 56 تا 65؛ محدودیتهای مختل شماره
سوالهای ...

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ - سایت علمی آموزشی روانشناسی

فرم کوتاه طرحواره های ناسازگار توسط یانگ در سال ۲۰۰۵ ساخته شده است. این
پرسشنامه حاوی ۷۵ سوال میباشد که طرحواره های آزمودنی را در ۱۵ خرده مقیاس مورد سنجش
قرار می دهد. مقیاس درجه بندی سوالات لیکرت بوده و خرده مقیاسهای آن عبارتند از :

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم 75 سوالی - آموزش تصویری Spss+انجام ...

آموزش تصویری Spss+انجام پروژه Spss - پرسشنامه طرحواره یانگ فرم 75 سوالی -
اموزش نرم افزار Spss+انجام فوری پروژه spss+دانلود پروژه spss.

متن کامل (PDF) - مجله علمی پژوهان - دانشگاه علوم پزشکی همدان

حالجيان. 1389 اعتبار اين شاخص را از طريق محاسبه ضريب آلفای. كرونباخ برای كل
نمونه، آزمودنی های دختر و آزمودنی های. پسر به ترتيب )0/89 ،0/94 ،0/92( به دست آورد و
ضريب .]16[پايايی كل اين پرسشنامه برابر با 0/92می باشد. (: برایYSQ-SFب- فرم
كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ ). اندازه گيري طرحواره هاي ناسازگار اوليه از پرسشنامه
75.

پرسشنامه طرحواره یانگ | سیدا

10 ا کتبر 2017 ... طرحواره یانگ فرم 75 سوالی,نمره گذاری,نتایج,فرم فارسی طرحواره یانگ,نرم افزار
فارس … طرحواره یانگ – مرکر مشاوره و روانشناسی رائین www.raieen.org/index.php/
2015-05-17-10-51-05 Cached Similar17 مه 2015 … در این پژوهش از پرسشنامه
رضایت از زندگی مشترک انریچ (ENRICH) و نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره ...

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم 75 سوالی - آموزش تصویری Spss+انجام ...

آموزش تصویری Spss+انجام پروژه Spss - پرسشنامه طرحواره یانگ فرم 75 سوالی -
اموزش نرم افزار Spss+انجام فوری پروژه spss+دانلود پروژه spss.

پرسشنامه طرح واره یانگ- فرم کوتاه(75 آیتمی) - روان بنیان

9 آوريل 2015 ... شرح: پرسشنامه طرح واره یانگ- فرم کوتاه، پرسشنامه خودگزارشی 75 آیتمی است که
جهت ارزیابی 15 خرده مقیاس EMS تهیه شده است(یونگ، 1998):1- محرومیت هیجانی،2- رها
شدگی، 3- بی اعتمادی/ بد رفتاری، 4- انرزوای اجتماعی/ بیگانگی، 5- نقص/ شرم، 6-
نقص/ شرم، 7- وابستگی / بی کفایتی، 8- آسیب پذیری دربرابر ...

فرم پرسشنامه طرح واره يانگ ( 75 سوال ) - همیار دانشجو

دانلود فرم پرسشنامه طرح واره یانگ در حجم 8 صفحه با قابلیت ویرایش متن به صورت
تایپ شده دارای 75 سوال.

پرسشنامه طرحواره یانگ - فرم کوتاه - PicoFile.com

1 جولای 2014 ... پرسشنامه طرحواره یانگ - فرم کوتاه 75 سوالی. تهیه عبدالرضا فارسی کمال آباد -
www.farsiyad.com.

پرسشنامه طرح واره یانگ- فرم کوتاه(75 آیتمی) - روان بنیان

9 آوريل 2015 ... شرح: پرسشنامه طرح واره یانگ- فرم کوتاه، پرسشنامه خودگزارشی 75 آیتمی است که
جهت ارزیابی 15 خرده مقیاس EMS تهیه شده است(یونگ، 1998):1- محرومیت هیجانی،2- رها
شدگی، 3- بی اعتمادی/ بد رفتاری، 4- انرزوای اجتماعی/ بیگانگی، 5- نقص/ شرم، 6-
نقص/ شرم، 7- وابستگی / بی کفایتی، 8- آسیب پذیری دربرابر ...

مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه دربین مجرمین - خبرگزاری دانشجو

20 آوريل 2016 ... فرم کوتاه پرسشنامهی طرحواره یانگ پرسشنامهی 75 سوالی است که 15طرحوارهی
ناسازگار اولیه را میسنجد. هر یک از75 عبارت این پرسشنامه در مقیاس لیکرت 6 درجهای
از کاملا غلط (نمره 1) تا کاملا درست (نمره6) نمره گذاری میشود. نتایج این مطالعه نشان
دادکه برای هر طرحواره ناسازگار اولیه ضریب آلفایی از 83/0 (برای طرحواره ...

بررسی ارتباط طرحواره های اولیه ناسازگار با ... - نشریه روان پرستاری

همسر و تمایل به شرکت در مطالعه بود . برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد:
الف-. پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی )شامل: سن، جنس، میزان. تحصیالت، شغل،
تاریخ ازدواج، تعداد فرزندان، سابقه ازدواج قبلی(. ب- پرسشنامه فرم کوتاه "طرحواره های
ناسازگار اولیه یانگ". این. پرسشنامه 75 سوال دارد و هر 5 سوال مربوط به یک طرحواره
است.

پرسشنامه طرحواره های یانگ فرم کوتاه - ایران سنجه

این پرسشنامه 75 سوال دارد و برای سنجش 15 طرحواره ناسازگار اولیه شناختی طراحی
شده است(والبرن و همکاران[1]، 2002). هر یک از 75 عبارت این پرسشنامه در مقیاس
لیکرت 5 نقطه ای(اصلا در مورد من صدق نمی کند تا دقیق مرا توصیف می کند) نمره
گذاری می شوند. در مطالعه والبرن و همکاران(2002) کلیه خره مقیاسهای پانزده گانه فرم
کوتاه ...

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم 75 سوالی - آموزش تصویری Spss+انجام ...

آموزش تصویری Spss+انجام پروژه Spss - پرسشنامه طرحواره یانگ فرم 75 سوالی -
اموزش نرم افزار Spss+انجام فوری پروژه spss+دانلود پروژه spss.

علیرضا سلامی | 726- پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه (فرم کوتاه ...

۷۲۶- پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه (فرم کوتاه ۷۵ سوالی) (یانگ- ۱۹۹۸). این
پرسشنامه شامل ۱۵ مولفه و ۷۵ سوال می باشد. ۱۰۰,۰۰۰/۰۰ ریال – اضافه‌کردن به سبدخرید
پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد ...

مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه دربین مجرمین - خبرگزاری دانشجو

20 آوريل 2016 ... فرم کوتاه پرسشنامهی طرحواره یانگ پرسشنامهی 75 سوالی است که 15طرحوارهی
ناسازگار اولیه را میسنجد. هر یک از75 عبارت این پرسشنامه در مقیاس لیکرت 6 درجهای
از کاملا غلط (نمره 1) تا کاملا درست (نمره6) نمره گذاری میشود. نتایج این مطالعه نشان
دادکه برای هر طرحواره ناسازگار اولیه ضریب آلفایی از 83/0 (برای طرحواره ...

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ - سایت علمی آموزشی روانشناسی

فرم کوتاه طرحواره های ناسازگار توسط یانگ در سال ۲۰۰۵ ساخته شده است. این
پرسشنامه حاوی ۷۵ سوال میباشد که طرحواره های آزمودنی را در ۱۵ خرده مقیاس مورد سنجش
قرار می دهد. مقیاس درجه بندی سوالات لیکرت بوده و خرده مقیاسهای آن عبارتند از :

فرم كوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ (YSQ-SF) - فروشگاه فایل سیدو

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه (YSQ-SF) - سایت علمی و ... www.irantahgig.ir/?p
=8200 ذخیره شده مشابه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - یانگ در سال ۱۹۹۶ بیان داشت که طرح‌واره‌های
ناسازگار اولیه نتیجه تجارب بین فردی منفی در طول نخستین سال‌های زندگی در درون و
بیرون خانواده است. پرسشنامه طرح واره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی - دانلود پاورپوینت ...

پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی | سایت تخصصی پروژه ومقالات

پرسشنامه طرحواره های یانگ YSQ-SF شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره ها (YSQ-SF)برای
اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیه (یانگ،1998) بر اساس فرم اصلی ساخته شد.
این طرحوارهها عبارتند از: محرومیت هیجانی، طرد/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بدرفتاری،
انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم ، شکست ، وابستگی/بی کفایتی،
آسیبپذیری ...

دانلود پرسشنامه های کتاب طرحواره درمانی جفری یانگ - ایران پژوهش

3- پرسشنامه سبک فرزند پروری یانگ به همراه نمره گذاری و تفسیر. 4- پرسشنامه
جبران افراطی یانگ به همراه نمره گذاری و تفسیر. 5- پرسشنامه اجتناب یانگ - رای به
همراه نمره گذاری و تفسیر. 6-پرسشنامه طرحواره ی یانگ فرم کوتاه 75 سوالی به همراه
نمره گذاری و تفسیر. 7-پرسشنامه طرحواره یانگ فرم بلند ویراست دوم 205 سوالی به
همراه نمره ...

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه |77799| کلاکد (در ادامه)

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشخصه های
روانسنجی پرسشنامه طرحواره های یانگ، شامل پایایی و اعتبار بود نسخه اصلی ... عاملی
نسخه 205 سوالی پرسشنامه طرح واره ها، طرح واره های پیشنهادی یانگ را تایید کرد شکل
کوتاه پرسشنامه طرح واره ها (SQ-SF) برای اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیه (
یانگ، ...

پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی|20 - xp3.ir

وب سایت مقاله جزوه پی دی اف، فایل شما در موردفرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ,
پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی,دانلود رایگان پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه.

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه 75 سوالی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی.

پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی – فروش فایل ، پروژه، پی دی اف، نرم ...

شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره ها ( YSQ-SF)برای اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیه
(یانگ،1998) بر اساس فرم اصلی ساخته شد. این طرحوارهها عبارتند از: محرومیت هیجانی،
طرد/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بدرفتاری، انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم ،
شکست ، وابستگی/بی کفایتی، آسیبپذیری نسبت به بیماری ، خود تحولنایافته
...

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب یانگ و ریگ

questionnaire. The result of the confirmatory factor analysis indicates that the
model is adequately fit. Also this question- naire was found to have appropriate (
internal and temporal) criterion ... اجتناب یکی از طرح واره های ناسازگار است که منجر
به پاسخ های مقابله ای ناسازگار می شود و به دنبال آن مشکالت روان شناختی اهداف. ایجاد
می ...

پرسش‌نامه طرح‌واره یانگ – فرم کوتاه - TebLink

بخش اول: کاربر گرامی،. بر اساس پاسخ‌هایی که شما (آقا، 39 ساله، دارای مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد، وضعیت تأهل مجرد، و دسته‌بندی شغلی امور آموزشی، فرهنگی و هنری)
در ساعت 01:12 مورخ یک شنبه, 05 شهریور 1396 در مدت زمان 8 دقیقه به «پرسش‌نامه
طرح‌واره یانگ – فرم کوتاه، ویرایش 3 (YSQ-S3)» ارائه نمودید، گزارش نتیجه‌ی آزمون به
...

آزمون یاب:: نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه

نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه. تصویر فایل. نمره گذاری پرسشنامه
طرحوار . مشخصات فایل. نوع فایل: تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۱. تعداد سوالات: 75.
تعداد صفحات: 5. شامل: پرسشنامه - نمره گذاری - مولفه - روایی - پایایی. قیمت: 1750
تومان. توضیحات فایل. شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره ها (YSQ-SF)برای اندازه گیری 15
طرحواره ...

نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت در پیش بینی رضایت ...

اينپرسش نامه طرحواره های ناسازگاريانگ: پرسشنامه 75 سوال دارد و بر اساس نتايج
تحليل. عاملی از فرم بلند پرسشنامه يانگ استخراج شده. است .اين پرسشنامه 15
طرحواره ناسازگار اوليه را. می سنجد.برای هر طرحواره،پنج سوال در نظر گرفته. شده است.
نتايج پژوهش لكنال، مانچند، كاتراكس،. )2006، به نقل از حميدپور، 17بووارد، و مارتين.

دوره ششم شماره دوم تابستان و سوم پاییز1395

نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ. این پرسشنامه توسط یانگ[43] (۲۲) ساخته شد که
شامل 75 عبارت است و 5 حوزه طرحوارهای بریدگی و طرد شماره سوالهای 1 تا 25؛
خودگردانی و عملکرد مختل شماره سوالهای 26 تا 45؛ دیگرجهتمندی شماره سوالهای 46 تا
55؛ گوشبهزنگی بیش از حد و بازداری شماره سوالهای 56 تا 65؛ محدودیتهای مختل شماره
سوالهای ...

پرسشنامه طرحواره یانگ (YSQ) (نسخه سوم فرم کوتاه) - مادسیج پرسشنامه ...

22 نوامبر 2015 ... پرسشنامه طرحواره یانگ (YSQ) (نسخه سوم فرم کوتاه) توسط یانگ (۲۰۰۵) ساخته شده
است که از ۶۷ گویه و ۱۲ خرده مقیاس شکست / وابستگی (۱۰ سوال)، انزوای احتماعی /
بازداری هیجانی (۶ سوال)، محرومیت هیجانی (۴ سوال)، نقص (۳ سوال)، جلب توجه (۶ سوال
به هم ریختگی (۷ سوال)، ترک شدگی (۳ سوال)، آسیب پذیری در برابر ...

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی | فروشگاه فایل

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی. نوامبر 13, 2016 علوم انسانیپرسشنامه
طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالیhossein · پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 75
سوالی. پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی به همراه نمره گذاری و تفسیر
روایی و پایایی دارد … دریافت فایل ...

پرسشنامه طرح واره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی - نیک فایل

17 آوريل 2016 ... پرسشنامه طرح واره یانگ. فرم کوتاه 75 سوالی. با فرمت ورد. پایایی و روایی دارد. روش
نمره گذاری کامل است. فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-SF).
پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ) در سال 1990 توسط یانگ تدوین شد.
این پرسشنامه 205 ماده ای بسیار وقت گیر است و از این رو استفاده ...

ﺷﺪه ادراك ي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮور ﻫﺎي ﻮهﻴو ﺷ ﻪﻴ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟ ﻫﺎي ﻃﺮﺣ

14 آوريل 2012 ... ﻣﻮرد در ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي ﻫﻴﺠـﺎن. ﻣـﺪار ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ زﻳﺮ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣـﻮاره.
ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ ﻳﺎﻧـﮓ. -. ﻓـﺮم ﻛﻮﺗـﺎه. (. Sf2. ): اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 75. آﻳﺘﻢ دارد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ... ﺑﻪ ﺳﻮال. ﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ داده ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ. اي ﻛﻪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ. 3. ﻧﻤﺮه ﻣﻲ . ﮔﻴﺮد. اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ آزﻣﻮن. ﺗﻮﺳﻂ.
ﭘﻮرﺷﻬﺒﺎز. ﺑـﻪ روش ﺗﺼـﻨ. ﻴﻒ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش. اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ. -. ﺑﺮاون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ...

بررسی ارتباط طرحواره های اولیه ناسازگار با ... - نشریه روان پرستاری

همسر و تمایل به شرکت در مطالعه بود . برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد:
الف-. پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی )شامل: سن، جنس، میزان. تحصیالت، شغل،
تاریخ ازدواج، تعداد فرزندان، سابقه ازدواج قبلی(. ب- پرسشنامه فرم کوتاه "طرحواره های
ناسازگار اولیه یانگ". این. پرسشنامه 75 سوال دارد و هر 5 سوال مربوط به یک طرحواره
است.

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان مبتلا به دسته ب اختلالات

كه اين پرسشنامه 75 آيتمي توسط جفري يانگ )1988( برايSF). ارزيابي پانزد ه
طرحواره ناسازگار اوليه ساخته شد . اين پانزد ه. طرحواره عبارتند از : 1- محروميت هيجاني
2- طرد / رهاشد گي. 3- بي اعتماد ي/ بد رفتاري 4- انزواي اجتماعي 5- نقص/شرم. 6-
شكست 7- وابستگي/بي كفايتي 8- آسيب پذيري نسبت به. ضرر يا بيماري 9-
گرفتاري/ د ر د ...

دانلود نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه – دانلود 11

16 مارس 2018 ... هر پرسش بر یک مقیاس ۶ درجه ای نمره گذاری می شود. تعداد سوالات: 75 تعداد صفحات: 5
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی نوع فایل: WORD … دریافت
فایل. از این که از سایت دانلود ۱۱ اقدام به دانلود فایل ” نمره گذاری پرسشنامه طرحواره
یانگ فرم کوتاه ” نمودید تشکر می کنیم. هنگام دانلود فایل های پولی ...

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان مبتلا به دسته ب اختلالات

كه اين پرسشنامه 75 آيتمي توسط جفري يانگ )1988( برايSF). ارزيابي پانزد ه
طرحواره ناسازگار اوليه ساخته شد . اين پانزد ه. طرحواره عبارتند از : 1- محروميت هيجاني
2- طرد / رهاشد گي. 3- بي اعتماد ي/ بد رفتاري 4- انزواي اجتماعي 5- نقص/شرم. 6-
شكست 7- وابستگي/بي كفايتي 8- آسيب پذيري نسبت به. ضرر يا بيماري 9-
گرفتاري/ د ر د ...

فرم كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ SQ - SF - دانلود فایل

28 سپتامبر 2017 ... دانلود نرم افزار طرحواره محور يانگ فرم کوتاه 75 سوالی. mejournal.rozblog.com/post/
152/فرم-كوتاه-پرسشنامه…sid.ir | فرم كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ (sq – sf): … و
پرسشنامه طرحواره يانگ – فرم كوتاه (ysq-sf) … دانلود نرم افزار طرحواره محور يانگ فرم
کوتاه 75 سوالی ...

ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫ

4 نوامبر 2013 ... ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮزﺷﻲ داده ﻧﺸﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﺎت. ﻣﺠﺪداً. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎﻧﮓ. ﺑﺮ روي دو ﮔﺮوه. اﺟﺮا. ﺷﺪ. ﺗﺗﺎ. ﺛﻴﺮﺄ. ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ. (. ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ. ) ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ. (. ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر. اوﻟﻴﻪ. ) ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد . اﺑﺰار.
ﺳﻨﺠﺶ. ﻓﺮم. ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﻳﺎﻧﮓ. (YSQ_SF). ﻳا. ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻳ. ﻚ اﺑﺰار
ﺧﻮدﮔﺰارش. دﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي. 75. ﺳﻮال ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. و. 15. ﻃﺮﺣﻮاره. ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ را ﻣﻲ.

ﭼﻜﻴﺪﻩ

ﻃﺮﺣﻮﺍﺭﻩ. ﻫﺎ. ﻱ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ. 2F. 2. ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ. ﻋﻮﺍﻣـﻞ. ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ. ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ. ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ
ﻳﺎ ﺭﻏﺒـﺖ ﺑـﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧـﺪ. ﻳﺎﻧـﮓ. 3F. 3. ﻃـﺮﺡ. ﻭﺍﺭﻩ. ﻫﺎﻱ. ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ. ﺍﻭﻟﻴﻪ. ﺭﺍ ﺑﺎ. ﻭﺍﻡ
..... /73. ،0. /64. ،0. /61. ،0. /75. 0. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﮔﺮﺩﻳﺪ . 3 . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ: ﺍﻳﻦ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺳﻂ. ﺣﻴﺪﺭﻱ. ،. ﻣﻈﺎﻫﺮﻱ. ﻭ ﭘﻮ. ﺭ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ(. 1382. ) ﺳـﺎﺧﺘﻪ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ. ﺩﺍﺭﺍﻱ. 24. ﺳﻮﺍﻝ ﺷﺎﻣﻞ. 23. ﺳﻮﺍﻝ.
5.

پرسشنامه طرح واره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی - نیک فایل

17 آوريل 2016 ... پرسشنامه طرح واره یانگ. فرم کوتاه 75 سوالی. با فرمت ورد. پایایی و روایی دارد. روش
نمره گذاری کامل است. فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-SF).
پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ) در سال 1990 توسط یانگ تدوین شد.
این پرسشنامه 205 ماده ای بسیار وقت گیر است و از این رو استفاده ...

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ ... - Statistics

29 آوريل 2017 ... 0/69 و ارزیابــی مجــدد مثبــت 0/84 بدســت آمــد. ایــن پرسشــنامه (:YSQ) Young
پرسشــنامه طرحــواره. ابــزاری خودگــزارش دهــی بــرای ســنجش طرحــواره هــا. اســت کــه
فــرد براســاس توصیــف هــر جملــه خــودش را. در یــک مقیــاس لیکــرت شــش درجــه ای
مــی ســنجد. فـرم کوتـاه ایـن پرسشـنامه )75 سـوالی( در ایـن مطالعـه ...

نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت در پیش بینی رضایت ...

اينپرسش نامه طرحواره های ناسازگاريانگ: پرسشنامه 75 سوال دارد و بر اساس نتايج
تحليل. عاملی از فرم بلند پرسشنامه يانگ استخراج شده. است .اين پرسشنامه 15
طرحواره ناسازگار اوليه را. می سنجد.برای هر طرحواره،پنج سوال در نظر گرفته. شده است.
نتايج پژوهش لكنال، مانچند، كاتراكس،. )2006، به نقل از حميدپور، 17بووارد، و مارتين.

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی زنان

ابزارهای جمع آوری این تحقیق پرسش نامه های طرحواره های یانگ ( 75 سواالی ) و رضایت
زناشویی انریچ ( 47 سوالی ) بوده است. برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از
روش آمارتوصیفی و آمار استنباطی (همبستگی وتحلیل رگرسیون گام به گام )
استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و
رضایت ...

دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی با لینک مستقیم – دانلود

22 مارس 2018 ... شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره ها ( YSQ-SF)برای اندازه گیری ۱۵ طرحواره ناسازگار اولیه
(یانگ،۱۹۹۸) بر اساس فرم اصلی ساخته شد. این طرحوارهها عبارتند از: محرومیت هیجانی،
طرد/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بدرفتاری، انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم ،
شکست ، وابستگی/بی کفایتی، آسیبپذیری نسبت به بیماری ...

پرسشنامه طرحواره یانگ |مطالب مرتبط| شبکه فایل

6 مارس 2017 ... پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ 1998 این پرسشنامه 75 آیتمی توسط یانگ 1998
برای ارزیابی 15 طرحواره ناسازگار اولیه ساخته شده است دسته: آزمون ارشد ... واره بی
اعتمادی - بدرفتاری یانگ» روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 10
سوالی نوع فایل: word هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است.

پرسشنامه طرحواره های یانگ فرم کوتاه - ایران سنجه

این پرسشنامه 75 سوال دارد و برای سنجش 15 طرحواره ناسازگار اولیه شناختی طراحی
شده است(والبرن و همکاران[1]، 2002). هر یک از 75 عبارت این پرسشنامه در مقیاس
لیکرت 5 نقطه ای(اصلا در مورد من صدق نمی کند تا دقیق مرا توصیف می کند) نمره
گذاری می شوند. در مطالعه والبرن و همکاران(2002) کلیه خره مقیاسهای پانزده گانه فرم
کوتاه ...

بایگانی‌های پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی - بی51 - دانلود فایل کم ...

دانلود با موضوع : فرم کوتاه طرحواره های یانگ,پرسشنامه طرحواره یانگ ۷۵ سوالی,
پرسشنامه طرحواره یانگ – روان شناسی. بنام خدا. مشخصات فایل دانلودی: عنوان:
پرسشنامه طرحواره های یانگ YSQ-SF. دسته بندی فایل : روان شناسی. شما می توانید
فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید. این سایت با
دارا بودن بانک ...

YSQ SF تست معتبر طرحواره یانگ-فرم کوتاه - مشاوره رایگان > مشاوره ...

تست روانشناسی طرحواره یانگ-فرم کوتاه. پرسشنامه طرحواره یانگ-فرم کوتاه (YSQ-
SF). این تست موارد زیر را ارزیابی می کند: محرومیت هیجانی /رهاشدگی/بی ثباتی/بی
اعتمادي/بدرفتاری/انزواي اجتماعی/بیگانگی/نقص/شرم/شکست/وابستگی/بی
کفایتی/آسیبپذیري در برابر ضرر و بیماری/گرفتار/خود تحول/اطاعت /ایثار /
بازداري ...

شناسایی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه براساس پرسشنامه یانگ در دختران ...

شناسایی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه براساس پرسشنامه یانگ در دختران دبیرستانی
شهر قم · آقای امیر همتا۱، ... زمینه و هدف‌: طرحواره یک الگوی شناختی و هیجانی است که می
توانند رفتارهای فردی را به سمت خاصی سوق دهند. این مطالعه با هدف ... در هرخوشه انجام شد
. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه 75 سوالی "طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ" پاسخ دادند.

پرسشنامه طرحواره یانگ | سیدا

10 ا کتبر 2017 ... طرحواره یانگ فرم 75 سوالی,نمره گذاری,نتایج,فرم فارسی طرحواره یانگ,نرم افزار
فارس … طرحواره یانگ – مرکر مشاوره و روانشناسی رائین www.raieen.org/index.php/
2015-05-17-10-51-05 Cached Similar17 مه 2015 … در این پژوهش از پرسشنامه
رضایت از زندگی مشترک انریچ (ENRICH) و نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره ...

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ ... - Statistics

29 آوريل 2017 ... 0/69 و ارزیابــی مجــدد مثبــت 0/84 بدســت آمــد. ایــن پرسشــنامه (:YSQ) Young
پرسشــنامه طرحــواره. ابــزاری خودگــزارش دهــی بــرای ســنجش طرحــواره هــا. اســت کــه
فــرد براســاس توصیــف هــر جملــه خــودش را. در یــک مقیــاس لیکــرت شــش درجــه ای
مــی ســنجد. فـرم کوتـاه ایـن پرسشـنامه )75 سـوالی( در ایـن مطالعـه ...

پرسشنامه طرح واره یانگ- فرم کوتاه(75 آیتمی) - روان بنیان

9 آوريل 2015 ... شرح: پرسشنامه طرح واره یانگ- فرم کوتاه، پرسشنامه خودگزارشی 75 آیتمی است که
جهت ارزیابی 15 خرده مقیاس EMS تهیه شده است(یونگ، 1998):1- محرومیت هیجانی،2- رها
شدگی، 3- بی اعتمادی/ بد رفتاری، 4- انرزوای اجتماعی/ بیگانگی، 5- نقص/ شرم، 6-
نقص/ شرم، 7- وابستگی / بی کفایتی، 8- آسیب پذیری دربرابر ...

پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی - پریک

پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره ها ( YSQ-SF)برای
اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیه (یانگ،1998) بر اساس فرم اصلی ساخته شد.
این طرحوارهها عبارتند از: محرومیت هیجانی، طرد/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بدرفتاری،
انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم ، شکست ، وابستگی/بی کفایتی،
آسیبپذیری ...

بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و افسردگی در بین دانش ...

11 فوریه 2013 ... ﻃﺮﺣــﻮاره. ﻫــﺎي. اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﺑﺎزﺗﺎب. اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻜﺮي ﺑﺎ ﻓﻘﺪان، ﺷﻜﺴﺖ، ﻃﺮد. و ﺧﻼء ﻫﺴﺘﻨﺪ . Yang. )9(. ﻳــﻚ
ﻣــﺪل ﻃﺮﺣــﻮاره. اي ﻣﺘﻤﺮﻛــﺰ ﺑــﺮ. ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. 4. اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ . ﻃﺒـﻖ. ﻧﻈـﺮوي. 1. ... در اﻳﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ ﺳﻮاﻻت اﺻﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 75. ﺳـﻮاﻟﻲ ﻃﺮﺣـﻮاره. ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ. زﻧــﺪﮔﻲ
ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎ. ن ﺗﻐﻴﻴــﺮ داده ﺷــﺪ . در اﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت. ﻣﻘﻴﺎس. ﻫﺎي ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن آﺳﻴﺐ.

نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه

نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره ها ( YSQ-
SF)برای اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیه (یانگ،1998) بر اساس فرم اصلی
ساخته شد. این طرحوارهها عبارتند از: محرومیت هیجانی، طرد/ بی ثباتی، بی اعتمادی /
بدرفتاری، انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم ، شکست ، وابستگی/بی
کفایتی، ...

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی | فروشگاه فایل

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی. نوامبر 13, 2016 علوم انسانیپرسشنامه
طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالیhossein · پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 75
سوالی. پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی به همراه نمره گذاری و تفسیر
روایی و پایایی دارد … دریافت فایل ...

مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه دربین مجرمین - خبرگزاری دانشجو

20 آوريل 2016 ... فرم کوتاه پرسشنامهی طرحواره یانگ پرسشنامهی 75 سوالی است که 15طرحوارهی
ناسازگار اولیه را میسنجد. هر یک از75 عبارت این پرسشنامه در مقیاس لیکرت 6 درجهای
از کاملا غلط (نمره 1) تا کاملا درست (نمره6) نمره گذاری میشود. نتایج این مطالعه نشان
دادکه برای هر طرحواره ناسازگار اولیه ضریب آلفایی از 83/0 (برای طرحواره ...

پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی|dl - xp3.ir

وب سایت مقاله جزوه پی دی اف، فایل شما در موردفرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ,
پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی,دانلود رایگان پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه.

پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی – فروش فایل ، پروژه، پی دی اف، نرم ...

شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره ها ( YSQ-SF)برای اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیه
(یانگ،1998) بر اساس فرم اصلی ساخته شد. این طرحوارهها عبارتند از: محرومیت هیجانی،
طرد/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بدرفتاری، انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم ،
شکست ، وابستگی/بی کفایتی، آسیبپذیری نسبت به بیماری ، خود تحولنایافته
...

طرحواره یانگ - مرکر مشاوره و روانشناسی رائین

17 مه 2015 ... در پژوهش حاضر از فرم 115 سوالی استفاده شد که دارای 12 خرده مقیاس اول (تحریف
آرمانی) که پنج سوالی است، خرده مقیاس های دیگر هر کدام شامل ده سوال است. ... نسخه
كوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ (YSO- SF): این پرسشنامه دارای 75 ماده است و بر پایه
یافته های اشمیت و همكاران (1995) پانزده طرحواره غیر انطباقی اولیه را ...

پرسشنامه طرحواره های یانگ YSQ-SF (فرم کوتاه 75 سوالی)

فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ,پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی,دانلود رایگان
پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه.

جزوه کدبندی لغات کتاب 504 - 129 صفحه

دانلود پاورپوینت رم کولهاس Rem Koolhaas

2 - پروژه مالی بانک ها

تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته حسابداري)

دانلود فوتیج آماده و بسیار زیبای نورهای رنگی با فرمت mp4

فضولی در واتساپ دیگران بدون داشتن دسترسی به گوشی فقط 4000 هزار تومن

پاورپوینت پیام آسمانی هشتم درس 14 ( ما مسلمانان)

فایل پاورپوینت دوره ی الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی ISO50001 ویرایش سال 2011 به همراه متن Word استاندارد ISO50001 به فارسی

پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت Responsibility Accounting

فایل پاورپوینت دوره ی الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی ISO50001 ویرایش سال 2011 به همراه متن Word استاندارد ISO50001 به فارسی