دانلود فایل


ایجاد وفاداری به نام تجاری در صنعت هواپیمایی - دانلود فایلدانلود فایل وفاداری به برند یا بی‌وفایی به آن, رفتاری است که هر یک از ما, آن را به شکلی در رفتار خود و اطرافیان‌مان تجربه کرده‌ایم.

دانلود فایل ایجاد وفاداری به نام تجاری در صنعت هواپیمایی برنامه های وفاداری به نام تجاری، به منظور تعامل با مصرف کنندگان جدید و موجود و ایجاد روابط دراز مدت با آنها به اجرا درآمده اند. از آنجا که در طول فصل تعطیلات رقابت ها افزایش پیدا میکنند، شرکت های هواپیمایی تلاش میکنند تا توجه مشتریان را از طریق دادن پاداش و پیشنهادات تخفیف دار جلب نمایند. با این حال، با افزایش دسترسی به اطلاعات قیمت ها و بررسی آنها، وفاداری به نام تجاری کاهش یافته است. آن دسته از مسافرانی که بخشی از برنامه های وفاداری بوده و امتیازات اعتباری خود را نقد نموده، امکان بازگشت شان برای به دست آوردن امتیازات بیشتر بالاتر است. در صورتی که شرکتهای هواپیمایی، خرید های در حین پرواز را به عنوان بخشی از برنامه های پاداش خود در نظر بگیرند، خواهند توانست میزان آگاهی از نام تجاری، وفاداری به نام تجاری، و درآمد حاصل از تسهیلات تکمیلی یگان هوایی خود را افزایش دهند.وفاداری به نام تجاری


وفاداری به برند


صنعت هواپیمایی


برنامه های وفاداری


امتیازات اعتباری


پاداش


سرگرمی در حین پرواز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله وفاداری به نام تجاری (شاخه مديريت بازاريابي) [آرشیو] - سایت ...

25 سپتامبر 2010 ... سطح بالای وفاداری مشتریان به نام تجاری باعث ایجاد یک سری مزیت های .... در برنامه
های وفاداری براساس مسافت در صنعت هوایی مسافران ممكن بود از ...

دوره هاي آموزشي مورد نياز

1. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ﻧﺎم. دوره. : ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ. ﯽﺎﺑﯾﺑﺎزار. ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز دوره. : آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎزار و ﻣﺸﺘﺮي.
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دوره .... ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﳚﺎد ﻛﻠﯿﻨﯿﻚ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻲ در. ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﱵ ﻧﺼﲑآﺑﺎد. ﻧﺎم. دوره. : ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ. ﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز دوره. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ..... ﻫﺎي ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ و اﯾﺠﺎد وﻓﺎداري در آﻧﻬﺎ. Ø. ﺗﮑﻨﯿﮏ ..... درﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ، زﻣﯿﻨﯽ
،. رﯾﻠﯽ.

ﺗﻮزﯾﻊ ي ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺎن ﺧﺮده ﺛﺮ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﺆ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺮد . ﺑﺮد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ... ﮐﻠﯽ وﻓﺎداري. ،. اﺣﺴﺎﺳﯽ. اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم. ﻫﺎي. ﺗﺠﺎري، ﺧﺪﻣﺎت،. ﻓﺮوﺷﮕﺎه. ﻫﺎ .... ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺖ.

شرکت رنگ سازي روناس

شرکت رنگسازي روناس به عنوان صنعت سبز منتخب از سوي سازمان محيط زيست ضمن
.... همايش تجليل از نشان هاي تجاري برتر صنعتي و معدني استان مرکزي ... براي
صنعت کشور است و مردم غيور، وفادار، ايثارگر و و فداکاري در آن زندگي مي‌کنند . ... در
حقيقت يک رنگ حساس به فشار است و مي‌تواند واکنش هواپيماهاي مدل را به فشار نشان
دهد.

Jonathan Marks: دولت‌ها باید با شرکت‌ها مبارزه کنند، نه اینکه با آنها ...

11 Apr 2017

جدیدترین مقالات رشته مدیریت با ترجمه - ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ...
از مدیریت برند داخلی تا رفتارهای شهروندی سازمانی: شواهد و قرائن برگرفته از
کارمندان ... تکنیک ماتریس تصمیم: مطالعه موردی برای صنعت آلومینیوم (نشریه
الزویر) ... مدل سازی و ارزیابی وفاداری مشتری در شبکه های عصبی: شواهدی از شرکت
های بیمه ...

خطوط هوایی | ویژن صنعت پرواز کیش

این ادعا توسط حمایت مسافران وفادار و راضی ما و گواهینامه ها و جوایز متعدد کسب شده،
اثبات می ... امروزه، خطوط هوایی مونته نگرو به عنوان یک پل هوایی بین مونته نگرو و
اروپا ... Embrer 195 هواپیمای جدیدی است که برای حمل و نقل هوایی تجاری در بیش از
20 سال ... سیستم موتور هواپیمای Embrer 195 دارای تکنولوژی به نام FADEC (
کنترل کامل ...

ﺠﺎرﯾﺎن ﻨﺎب آ ی د ﺮ ا ﺘﺎد ا ﻘﺪر: دآور ﺪه: داد

ﺑﻪ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ. ﭘﯿﺮﺍﻣﻮن. ﺗﻨﺎﺳﺐ. ﮐﻢ. ﯾﺎ. ﺗﻌﻤﯿﻢ. ﻧﺎﮐﺎم. ﺭﺳﺎﻧﺪه. ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋي. ﻫﺎي. ﺗﻌﻤﯿﻢ. ﺑﺮﻧﺪ. ﺷﺎﻧﺲ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ...
ﺍﯾﺠﺎﺩ،. ﺣﻔﻆ،. ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ. و. ﺍﺭﺗﻘﺎي. ﺑﺮﻧﺪ. ﺍﺳﺖ.ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﺎن. ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ. ﺩﺍﺭﻧﺪ:ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺑﺮﻧﺪ. ﻫﻨﺮ. و. ﺑﻨﯿﺎن. ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ. ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ..... ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﺰﺍرش دﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺍﯾﻦ ﻓﺎز ﺍز ..... آﮐﺮ و
ﺟﺎﮐﺒﺴﻦ وﻓﺎدﺍری ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری رﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری و ﺍرزش وﯾﮋه ﻧﺸﺎن.

شماره18 مهـر و آبـان 1394 - شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

نارسایی صنعت خودرو با ارتقای سطح انتظار مشتریان. مناسبت ها ...... متعالی را برای
خطوط هواپیمایی به منظور ارائه خدمات بهتر و ایمن تر ایجاد می کند. تجربه ارزیابی و
اندازه ..... راضی منجر به وفاداری آنان به نام تجاری و محصوالت شرکت می شود. پس در این
...

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت - پایان نامه سرا

با توجه به مسائل مطرح شده در بالا، بکارگیری مدیریت درآمد در صنعت هواپیمایی ...
البته ارائه و بسط یک زنجیره ارزش و ایجاد پیوند و همکاری تنگاتنگ با .... ارزش ويژه
نام و نشان تجاري يكي از داراي هايي است كه هم ارزش شركت را حفظ ميكند و هم وفاداري ...

پروپوزال های بررسی شده کارشناسی ارشد مدیریت (96/03/09)

2, ردیف, نام و نام خانوادگی, شماره دانشجویی, گرایش, تاریخ تصویب در گروه آموزشی ...
شناسایی و بررسی قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادرات مواد غذایی با برند حلال
... تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و تبلیغات شفاهی مثبت توسط مصرف
..... فروش در ایجاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی برندهای صنعت خودرو در بازار ایران) ...

کجای نردبان نام تجاری قرار دارید؟ - روزنامه دنیای اقتصاد

3 مارس 2015 ... آیا وجود تصاویر متفاوت در آنها با‌عث ایجاد ارتباط با بیننده می‌شود؟ ... نام تجاری چه
اثری بر تصمیم خریداران صنعتی می‌گذارد؟ ... پر از تغییرات اغلب خریداران روغن‌های
صنعتی به برند شرکتی‌ برای سال‌ها وفادار باشند؟ .... مدیرعامل شرکت هواپیمایی
زاگرس:بازداشت نشدم · روایت برادرطارمی ازفحاشی هواداران به آقای گل ...

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت - پایان نامه سرا

با توجه به مسائل مطرح شده در بالا، بکارگیری مدیریت درآمد در صنعت هواپیمایی ...
البته ارائه و بسط یک زنجیره ارزش و ایجاد پیوند و همکاری تنگاتنگ با .... ارزش ويژه
نام و نشان تجاري يكي از داراي هايي است كه هم ارزش شركت را حفظ ميكند و هم وفاداري ...

نمای ساختمان - شرکت آلوکد

در خصوص صنعت آلومینیوم در ساختمان تمرکز برروی بسته بندی بسیار با اهمیت
نبود ... آلومینیوم- ساختمان- بازاریابی- برند و الگوبرداری سازمانی ... و مقاومت مناسب
آن در شرایط آب و هوایی متفاوت و امکان تولید محصولات جدید با تکنولوژی های ....
مشتریان وفادار و تبدیل آنها به طرفداران نام تجاری این نوع بازاریابی تاکید بر جلب
حمایت ...

دوره هاي آموزشي مورد نياز

1. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ﻧﺎم. دوره. : ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ. ﯽﺎﺑﯾﺑﺎزار. ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز دوره. : آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎزار و ﻣﺸﺘﺮي.
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دوره .... ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﳚﺎد ﻛﻠﯿﻨﯿﻚ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻲ در. ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﱵ ﻧﺼﲑآﺑﺎد. ﻧﺎم. دوره. : ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ. ﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز دوره. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ..... ﻫﺎي ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ و اﯾﺠﺎد وﻓﺎداري در آﻧﻬﺎ. Ø. ﺗﮑﻨﯿﮏ ..... درﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ، زﻣﯿﻨﯽ
،. رﯾﻠﯽ.

جمهوری آذربایجان تعطیلات - Holiday Azerbaijan

برنامه های حمل و نقل هوایی از روی یک شرکت هواپیمایی منشور و به طور منظم از فرودگاه
... نام تجاری تعطیلات جمهوری آذربایجان سفر در کشورهای مستقل مشترک المنافع و ...
ماموریت های تابستانی آذربایجان سفر است برای کمک به ایجاد متمدن ترین بازار های
... مدیریت از انتظارات بازار با تقویت وفاداری به محصول و موثر مداخلات این شرکت به
...

هواپیمایی بر وفاداری مسافران کثیرالسفر مؤثر عوامل بررسی جمهوری ...

عوامل. مؤثر. بر وفاداری مسافران کثیرالسفر. هواپیمایی. جمهوری اسالمی ایران. تدک. ر.
آنژال. عاملی ... صنعت هواپیمایی. مقدمه ... سطوح ابتدایی به ایجاد وفاداری از طریق
روابط بلند مدت. معطوف نمایند .... برند بر وفاداری نسبت به آن برند تأثیر می. گذارند.

نگاهی کوتاه به آلومینیوم، ساختمان بازاریابی، برند و الگوبرداری ...

پنجره ایرانیان: همگام با گسترش روزافزون حوزه های مختلف صنعتی، ملزومات ... نگاهی
کوتاه به آلومینیوم، ساختمان بازاریابی، برند و الگوبرداری سازمانی ... آن در شرایط آب
و هوایی متفاوت و امکان تولید محصولات جدید با تکنولوژی های نوین، .... همچنین
رویکرد مبلغانه جهت درگیر ساختن مشتریان وفادار و تبدیل آنها به طرفداران نام تجاری
این ...

ارزش تجاري نام و نشان تجاري - موسسه خدمات بين المللي مالكيت فكري

1 آگوست 2009 ... يك استراتژي نام تجاري قوي براي سهامداران ارزش ايجاد و همچنين نخبگان را به ... مي
شود كه وفاداري مشتريان به شركتهايي با برند مورد تاييد، بيشتر است. ... در نتيجه،
جايگاه خط هوايي ايالت در صنعت از رتبه سوم به رتبه دهم تنزل كرد.

دوره هاي آموزشي مورد نياز

1. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ﻧﺎم. دوره. : ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ. ﯽﺎﺑﯾﺑﺎزار. ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز دوره. : آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎزار و ﻣﺸﺘﺮي.
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دوره .... ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﳚﺎد ﻛﻠﯿﻨﯿﻚ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻲ در. ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﱵ ﻧﺼﲑآﺑﺎد. ﻧﺎم. دوره. : ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ. ﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز دوره. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ..... ﻫﺎي ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ و اﯾﺠﺎد وﻓﺎداري در آﻧﻬﺎ. Ø. ﺗﮑﻨﯿﮏ ..... درﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ، زﻣﯿﻨﯽ
،. رﯾﻠﯽ.

بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند با ارزش ویژه برند با توجه به ...

ارزش ویژه برند زمانی ایجاد می گردد که مشتریان تمایل دارند، برای .... آیا گرایش
بازاریابی رابطه مند از طریق وفاداری با ارزش ویژه برند رابطه دارد؟ از مطالب گفته شده
این ..... در صنعت هواپیمایی به بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند، وفاداری، رضایت و
حفظ.

شرکت رنگ سازي روناس

شرکت رنگسازي روناس به عنوان صنعت سبز منتخب از سوي سازمان محيط زيست ضمن
.... همايش تجليل از نشان هاي تجاري برتر صنعتي و معدني استان مرکزي ... براي
صنعت کشور است و مردم غيور، وفادار، ايثارگر و و فداکاري در آن زندگي مي‌کنند . ... در
حقيقت يک رنگ حساس به فشار است و مي‌تواند واکنش هواپيماهاي مدل را به فشار نشان
دهد.

اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ارزش درك ﺷ

ﻫﺎي ﺑﻘﺎ در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺮوزه ... اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش
وﻓﺎداري در ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ .آﯾﺪ. ﻟﺬا اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﺎ ... ﻣﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت،
ارزش درك ﺷﺪه، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي ... وﻓﺎداري. ﻣﺸﺘﺮي ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. 1: ).
ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. 2. ) ﺗﻤﺎﯾﻞ. ﺑﻪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادن ﻣﻮﺳﺴﻪ. ﯾﺎو. ﻧﺎم. ﺗﺠﺎري. ﺑﻪ ..... ﻫﺎي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ. و. ﺧﺪﻣﺎت.
ﺧﺮده.

آلتون تک: فناوری اطلاعات

"همسفر" برند آلتون تک در حوزه گردشگری است و با توجه به پتانسیل ها و خلاء های ...
شهری است که در آینده نزدیک بلیت قطار، بلیت هواپیما، بیمه مسافرتی، رزرو هتل و. ...
ایجاد شده که علاوه بر افراد، سازمان ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات نیز، محصولات ... که
با اتصال به این باشگاه خدمات بهتری را جهت وفادار سازی به مشتریان خود ارائه کنند.

شرکت رنگ سازي روناس

شرکت رنگسازي روناس به عنوان صنعت سبز منتخب از سوي سازمان محيط زيست ضمن
.... همايش تجليل از نشان هاي تجاري برتر صنعتي و معدني استان مرکزي ... براي
صنعت کشور است و مردم غيور، وفادار، ايثارگر و و فداکاري در آن زندگي مي‌کنند . ... در
حقيقت يک رنگ حساس به فشار است و مي‌تواند واکنش هواپيماهاي مدل را به فشار نشان
دهد.

موتور سیکلتی که به جای بنزین با آب کار می کند | Euronews

9 فوریه 2016 ... او می گوید: «من حتی با آب آلوده رودخانه محلی به نام تییت هم آزمایش کردم و در ... اما
تولید تجاری آن منوط به ساخت فناوری ایمنی نگهداری و استفاده از گاز ...

مدیریت-بازرگانی.xlsx - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

... بررسی تاثیر مدیریت داخلی برند بر رضایت شغلی کارکنان و تعهد به برند ...
تأثير توسعه ی برند بر رفتار خریدار و ایجاد وفاداری در مشتریان شرکت دی جی کالا
..... تاثیر ابعاد مدیریت ریسک بر سودآوری مالی و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت بیمه
...

مدیریت نام تجاری

برند قوی منجر به افزایش ارزش سهام شرکت ها و نرخ بازگشت سرمایه گذاری می شود ...
خدمت (هواپیمایی ماهان ، هواپیمایی اسمان ، بانک پارسیان ، بیمه آسیا ، بیمارستان ...
بازاريابي سفارشي يا بازاريابي يک به يک( قبل از انقلاب صنعتي) .... ایجاد هویت.
- راحتی ثبت نام تجاری. 2- ساخت هر تعداد نام بامشاوره مدیریت ... 4- وفاداری به نام
تجاری.

ایجاد وفاداری به نام تجاری در صنعت هواپیمایی - بانک مقالات دانشجویی ...

برنامه های وفاداری به نام تجاری، به منظور تعامل با مصرف کنندگان جدید و موجود و ایجاد
روابط دراز مدت با آنها به اجرا درآمده اند. از آنجا که در طول فصل تعطیلات رقابت ها ...

وفاداری به نام تجاری | بانیک

3 آگوست 2012 ... سطح بالای وفاداری مشتریان به نام تجاری باعث ایجاد یک سری مزیتهای .... در برنامه
های وفاداری براساس مسافت در صنعت هوایی مسافران ممکن بود از ...

Jonathan Marks: دولت‌ها باید با شرکت‌ها مبارزه کنند، نه اینکه با آنها ...

11 Apr 2017

ادراک مشتریان از برندهای خدماتی و تاثیر آن بر وفاداری

یکی از مهمترین وظایف مدیریت نام تجاری ، ایجاد تصویر ذهنی مطلوب از آن نام ... مالی در
صنعت هواپیمایی توجه هر مدیری را در این صنعت به توجه بیش از پیش به عوامل ...

ایجاد وفاداری به نام تجاری در صنعت هواپیمایی - بانک مقالات دانشجویی ...

برنامه های وفاداری به نام تجاری، به منظور تعامل با مصرف کنندگان جدید و موجود و ایجاد
روابط دراز مدت با آنها به اجرا درآمده اند. از آنجا که در طول فصل تعطیلات رقابت ها ...

کجای نردبان نام تجاری قرار دارید؟ - روزنامه دنیای اقتصاد

3 مارس 2015 ... آیا وجود تصاویر متفاوت در آنها با‌عث ایجاد ارتباط با بیننده می‌شود؟ ... نام تجاری چه
اثری بر تصمیم خریداران صنعتی می‌گذارد؟ ... پر از تغییرات اغلب خریداران روغن‌های
صنعتی به برند شرکتی‌ برای سال‌ها وفادار باشند؟ .... مدیرعامل شرکت هواپیمایی
زاگرس:بازداشت نشدم · روایت برادرطارمی ازفحاشی هواداران به آقای گل ...

خرده فروشی ماموت سیستم ارانه کننده راهکارهای SAP ERP در ایران

با راهکارهای مشتری محور ما در خرده فروشی، با تغییرات اساسی در صنعت مانند مقایسه
... یافتن تأمین کنندگان جدید و سرعت در جابجایی های هوایی با ایجاد پروفایلهایی
جامع و غنی ... ایجاد تلقی مثبت از نام تجاری و حس وفاداری مشتری بر مبنای یک به
یک

Jonathan Marks: دولت‌ها باید با شرکت‌ها مبارزه کنند، نه اینکه با آنها ...

11 Apr 2017

6 هواپیمایی که بنا دارند آسمان را از انحصار بوئینگ و ایرباس خارج ...

بازار تولید هواپیماهای مسافربری یکی از پرسودترین بازارها در صنعت هوانوردی
محسوب می شود ... در روز پنجشنبه اولین هواپیمای ساخت شرکت روسی ایرکات با نام
Irkut MC-21 ... های هواپیمایی در داخل ژاپن قرار گیرد که سال هاست از مشتریان وفادار
بوئینگ و ... مدل سی ۹۱۹ کوماک اولین جت تجاری طراحی شده برای رقابت شانه به شانه
با اَی ۳۲۰ ...

مدیریت-بازرگانی.xlsx - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

... بررسی تاثیر مدیریت داخلی برند بر رضایت شغلی کارکنان و تعهد به برند ...
تأثير توسعه ی برند بر رفتار خریدار و ایجاد وفاداری در مشتریان شرکت دی جی کالا
..... تاثیر ابعاد مدیریت ریسک بر سودآوری مالی و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت بیمه
...

موتور سیکلتی که به جای بنزین با آب کار می کند | Euronews

9 فوریه 2016 ... او می گوید: «من حتی با آب آلوده رودخانه محلی به نام تییت هم آزمایش کردم و در ... اما
تولید تجاری آن منوط به ساخت فناوری ایمنی نگهداری و استفاده از گاز ...

بایگانی‌ها شناسایی رقبا - لرن مارکتینگلرن مارکتینگ

در مقاله‌ی «نقش برند در بازاریابی شرکت‌های هواپیمایی- بخش دوم» درباره‌ی موقعیت ...
در بخش پایانی این مقاله مروری بر روش‌های وفادار کردن مشتریان در این صنعت خواهیم
داشت. ... با فعالان بخش صنعت خدمات،مانند شرکت‌های هواپیمایی، باعث ایجاد تفاوت در
...

هواپیمایی بر وفاداری مسافران کثیرالسفر مؤثر عوامل بررسی جمهوری ...

عوامل. مؤثر. بر وفاداری مسافران کثیرالسفر. هواپیمایی. جمهوری اسالمی ایران. تدک. ر.
آنژال. عاملی ... صنعت هواپیمایی. مقدمه ... سطوح ابتدایی به ایجاد وفاداری از طریق
روابط بلند مدت. معطوف نمایند .... برند بر وفاداری نسبت به آن برند تأثیر می. گذارند.

رضایت مندی مشتری - مرجع مقالات isi در ایران

رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه ارزشی است به طوری ...
در محیط تجاری امروز ، مشتری عضوی فعال و تاثیر گذار در کلیه فعالیتهای تجاری به
شمار می رود ... احساس رضایت ایجاد نموده و مشتری با استمرار خرید خود و معرفی خدمت و
محصول به ... رضایت مشتری و وفاداری در میان خدمات کم هزینه و سرویس کامل هواپیمایی.

وفاداری به نام تجاری - Page for modir3-3.ir

سطح بالای وفاداری مشتریان به نام تجاری باعث ایجاد یک سری مزیتهای رقابتی برای
.... در برنامه هاي وفاداري براساس مسافت در صنعت هوايي مسافران ممكن بود از ويزا ...

"برندينگ" در صنعت ساختمان - عصر ایران

19 ا کتبر 2013 ... بنابراين مشتريان وفادار به يك نشان تجاري نه تنها يك نشان را مي خرند بلكه حتي
زماني كه يك ... البته برندينگ در صنعت ساختمان كاملا با معنا بوده، ليكن در ايران،
جديد به نظر مي رسد چرا ... ورود به رقابت در عرصه محصولات و ايجاد زنجيره تامين در
تحصيل منابع مورد نياز در رسيدن به ... هواپیمایی لوکس با سقف شیشه ای.

| ثبت برند ، لوگو و علامت تجاری|ثبت شرکت و ثبت برند ملاصدرا ...

در این راستا موضوع وفاداری به برند از مهمترین موضوعات موردتوجه شرکت‌ها می‌باشد و
شرکت‌ها همواره به دنبال راه‌هایی برای کسب و جلب وفاداری مشتریان می‌باشند. یکی از ...

موتور سیکلتی که به جای بنزین با آب کار می کند | Euronews

9 فوریه 2016 ... او می گوید: «من حتی با آب آلوده رودخانه محلی به نام تییت هم آزمایش کردم و در ... اما
تولید تجاری آن منوط به ساخت فناوری ایمنی نگهداری و استفاده از گاز ...

بانک مقالات با ترجمه | حلقه گمشده در ایجاد شناسایی نام تجاری (برند ...

نام مقاله به فارسی: حلقه گمشده درایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش ... بر
روی صنعت هواپیمایی، این مطالعه به بررسی نقش جذابیت نام تجاری در پرورش ...

بررسی راهکارهای ساخت برند مقصد در صنعت گردشگری - مقالات مدیریت

28 نوامبر 2012 ... بالا رفتن ارزش برند منجر به جذب سرمایه های بیشتر در صنعت ... های موثر در جذب
مشتری و فروش موفق می باشد که باعث وفاداری مشتری نیز می گردد. .... کمتر از دو دهه
پس از نخستین پرواز هواپیما، صنعت گردشگری نیز شاهد حضور حمل و ...

درباره ما - سفرهای دانا

شرکت سفرهای دانا فعالیت خود را از سال 1380 با نام تجاری شرکت آفتابگردان آغاز و
... در این صنعت به موفقیتهای چشم گیری دست یابد و از طرفی با استقبال بالای
مسافران ... نوین با مشتریان خود، خطوط هوایی و راهنمایان، در مسیر هدف نهایی خود گام
بردارد. ... شکایات ،نظرات و یشنهادات سازنده مشتریان که منجر به افزایش رضایت و
وفاداری ...

Jonathan Marks: دولت‌ها باید با شرکت‌ها مبارزه کنند، نه اینکه با آنها ...

11 Apr 2017

موتور سیکلتی که به جای بنزین با آب کار می کند | Euronews

9 فوریه 2016 ... او می گوید: «من حتی با آب آلوده رودخانه محلی به نام تییت هم آزمایش کردم و در ... اما
تولید تجاری آن منوط به ساخت فناوری ایمنی نگهداری و استفاده از گاز ...

بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند با ارزش ویژه برند با توجه به ...

ارزش ویژه برند زمانی ایجاد می گردد که مشتریان تمایل دارند، برای .... آیا گرایش
بازاریابی رابطه مند از طریق وفاداری با ارزش ویژه برند رابطه دارد؟ از مطالب گفته شده
این ..... در صنعت هواپیمایی به بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند، وفاداری، رضایت و
حفظ.

نقش و تاثیر بازاریابی در محیط رقابتی بانک ها ... - بانك اقتصاد نوين

کردند، شرایط بانکداری به سوی رقابتی شدن این صنعت گروید. اکثــر افــراد ... با
هدف ایجاد مشتریان وفادار می داند. در گذشــته، ..... خصوص رعایت و ایجاد برند را رعایت
کرده. و در جهــت به ...... گردشــگری شــامل خطوط هوایــی، مهمان پذیری، گرداننــدگان تور،.

طراحی مدل برای ارزیابی تاثیر نام تجاری بر وفاداری مشتریان ...

با توجه به تحلیل های انجام شده می توان گفت که نام تجاري شرکت هواپیمایی بر روی
وفاداری مشتریان ... آیا مزیت های ایجاد شده از نام تجاری بر ابعاد وفاداری تاثیر دارد؟

اﻟﻌﻠﯿﻢ ﻫﻮ [email protected] - دانشکده مدیریت - دانشگاه خوارزمی

ﻧﺎم: ﺣﺴﯿﻦ. ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ: ﻧﻮروزي. دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ﻦﯿﺑ. اﻟﻤﻠﻠ. ﯽ. از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس. آدرس
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ: ... ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ. -. 1380 .2 ... Online loyalty in selected Qom
Saman Bank Branches, Indian Journal of Fundamental ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه، اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و. ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﭼﺎپ .... ﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﺎن،
ﻣﺤﻤﻮدي.

کاربرد هوش تجاری

30 سپتامبر 2015 ... کاربرد هوش تجاری در کشورهای توسعه یافته بیش از یک دهه قدمت دارد و ...... توسط
شرکت خودروسازی تویوتا ایجاد شده و یکی از زیر مجموعه .... مشکالتی روبرو هستند و
واکنش آنها به مشکالت چیست، مدلی به نام مدل فشارهای تجاری ..... کمک کرد تا وضعیت
خود را در صنعت. هوایی. دگرگون کند و در گام اول. از. " بدترین به اولین.

اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ارزش درك ﺷ

ﻫﺎي ﺑﻘﺎ در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺮوزه ... اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش
وﻓﺎداري در ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ .آﯾﺪ. ﻟﺬا اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﺎ ... ﻣﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت،
ارزش درك ﺷﺪه، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي ... وﻓﺎداري. ﻣﺸﺘﺮي ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. 1: ).
ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. 2. ) ﺗﻤﺎﯾﻞ. ﺑﻪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادن ﻣﻮﺳﺴﻪ. ﯾﺎو. ﻧﺎم. ﺗﺠﺎري. ﺑﻪ ..... ﻫﺎي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ. و. ﺧﺪﻣﺎت.
ﺧﺮده.

ارزش نام تجاری - طراحی صنعتی ایرانی

یک استراتژی نام تجاری قوی برای سهام داران، ارزش ایجاد کرده و همچنین نخبگان را به
کار جذب ... می شود که وفاداری مشتریان به شرکت هایی با برند مورد تایید، بیشتر
است. ... در نتیجه، جایگاه خط هوایی ایالت در صنعت از رتبه سوم به رتبه دهم تنزل کرد.

ﺠﺎرﯾﺎن ﻨﺎب آ ی د ﺮ ا ﺘﺎد ا ﻘﺪر: دآور ﺪه: داد

ﺑﻪ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ. ﭘﯿﺮﺍﻣﻮن. ﺗﻨﺎﺳﺐ. ﮐﻢ. ﯾﺎ. ﺗﻌﻤﯿﻢ. ﻧﺎﮐﺎم. ﺭﺳﺎﻧﺪه. ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋي. ﻫﺎي. ﺗﻌﻤﯿﻢ. ﺑﺮﻧﺪ. ﺷﺎﻧﺲ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ...
ﺍﯾﺠﺎﺩ،. ﺣﻔﻆ،. ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ. و. ﺍﺭﺗﻘﺎي. ﺑﺮﻧﺪ. ﺍﺳﺖ.ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﺎن. ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ. ﺩﺍﺭﻧﺪ:ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺑﺮﻧﺪ. ﻫﻨﺮ. و. ﺑﻨﯿﺎن. ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ. ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ..... ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﺰﺍرش دﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺍﯾﻦ ﻓﺎز ﺍز ..... آﮐﺮ و
ﺟﺎﮐﺒﺴﻦ وﻓﺎدﺍری ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری رﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری و ﺍرزش وﯾﮋه ﻧﺸﺎن.

موتور سیکلتی که به جای بنزین با آب کار می کند | Euronews

9 فوریه 2016 ... او می گوید: «من حتی با آب آلوده رودخانه محلی به نام تییت هم آزمایش کردم و در ... اما
تولید تجاری آن منوط به ساخت فناوری ایمنی نگهداری و استفاده از گاز ...

ارزش تجاري نام و نشان تجاري - موسسه خدمات بين المللي مالكيت فكري

1 آگوست 2009 ... يك استراتژي نام تجاري قوي براي سهامداران ارزش ايجاد و همچنين نخبگان را به ... مي
شود كه وفاداري مشتريان به شركتهايي با برند مورد تاييد، بيشتر است. ... در نتيجه،
جايگاه خط هوايي ايالت در صنعت از رتبه سوم به رتبه دهم تنزل كرد.

نگاهی کوتاه به آلومینیوم، ساختمان بازاریابی، برند و الگوبرداری ...

پنجره ایرانیان: همگام با گسترش روزافزون حوزه های مختلف صنعتی، ملزومات ... نگاهی
کوتاه به آلومینیوم، ساختمان بازاریابی، برند و الگوبرداری سازمانی ... آن در شرایط آب
و هوایی متفاوت و امکان تولید محصولات جدید با تکنولوژی های نوین، .... همچنین
رویکرد مبلغانه جهت درگیر ساختن مشتریان وفادار و تبدیل آنها به طرفداران نام تجاری
این ...

موتور سیکلتی که به جای بنزین با آب کار می کند | Euronews

9 فوریه 2016 ... او می گوید: «من حتی با آب آلوده رودخانه محلی به نام تییت هم آزمایش کردم و در ... اما
تولید تجاری آن منوط به ساخت فناوری ایمنی نگهداری و استفاده از گاز ...

بررسی رابطه ميان نام تجاری و وفاداری مشتريان با تاکيد بر ...

در اين راستا وفاداری نسبت به نام تجاری موضوعی اساسی ومهم دردنيای تجارت امروز ...
بنابرين ايجاد و توسعه وفاداري به عنوان يكي از اهداف كليدي سازمانهاست. .... شرکت های
BASF و DuPont در رأس صنعت سبز هستند و بیش ترین تأثیر را بر روی ... بررسي
اثرات حمايت از پرسنل بر روي رضايت شغلي و تعهد سازماني مطالعه موردي خطوط هوايي.

ايران اير برنامه وفاداري خود را بروز رساني کرد/ بهار دوباره، در قديمي ...

مشتری نیوز: حدود 80 سال است که صنعت هواپيمايي وارد کشور شده و خدماتي را به ...
حال همين نام ها را مقايسه کنيد با تصويري که برند ايران اير در ذهن مخاطبان خود ايجاد مي
...

فروردين ماه 1389 Δ شهرت يا خوش نامي تجاري )برند( و نقش آن در توسعه

بازاريابی حلقه انتهايی زنجيره توسعه صنعتی فناوری است و. آشنايی با .... درصدد
هستيم كه به كليات ايجاد شهرت تجاري )برند( و حقوق، .... استنباط مي شود كه وفاداري
مشتريان. به .... عالمت به كار می برد و خطوط هوايی شركت هواپيمايی ايران اير كه. از نام ...

جمهوری آذربایجان تعطیلات - Holiday Azerbaijan

برنامه های حمل و نقل هوایی از روی یک شرکت هواپیمایی منشور و به طور منظم از فرودگاه
... نام تجاری تعطیلات جمهوری آذربایجان سفر در کشورهای مستقل مشترک المنافع و ...
ماموریت های تابستانی آذربایجان سفر است برای کمک به ایجاد متمدن ترین بازار های
... مدیریت از انتظارات بازار با تقویت وفاداری به محصول و موثر مداخلات این شرکت به
...

مشتری نام تجاری بر فرآیند وفاداری تاثیر مطالعه - Sid

فضای خالی ایجاد شده را توسط توسعه و آزمایش تئوری تأثیر نام تجاری خدماتی بر ...
تجاری بر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمان ..... مشتری
در زمینه های چندگانه از قبیل: صنعت هواپیمایی، هتلداری، بیمه، بانکداری، خرده ف.

نمایشگاه صنایع فلزی مادرید MetalMadrid (24-25 آبان 1396),مادرید,

MetalMadrid بهترین فرصت برای گسترش روابط تجاری و بازار کالاهاست با شناخت
... شرکت در نمایشگاه صنایع فلزی مادرید کمکی بزرگ در راستای ایجاد راهبردهای
تجاری هر شرکت ... در بازار، تحکیم برند خود در این صنف و جایگاه آن در بازار و همچنین
تجسم خارجی آن است. ... وفاداری مشتریان و متقاضیان را به کالا های خود بیشتر کنید .

تحقیق در مورد حركات پرتابي

252 - دانلود تحقیق بررسی اهمیت ماشین در کشاورزی و مکانيزاسيون کشاورزی در ايران

دانلود پروژه پرورش قارچ

مقاله بازشناسی مفاهیم عدل و داد در شاهنامه فردوسی

پاورپوینت جامع و کامل درباره پارکت و سقف های کاذب

پاورپوینت با موضوع آداب الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه ای در صنعت گردشگری

وکتور مهر-طرح مهر-وکتور مهر ژلاتینی -فایل کورل

پاورپوینت شیوه های مدیریت تجهیزات پزشکی

ريشه هاي اجتماعي ـ فرهنگي شكستها و تدابير جبراني متداول

کتاب مکانیک امواج