دانلود فایل


مقاله برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي - دانلود فایلدانلود فایل داده هایی از این نوع, موضوعی با برش چپ علاوه بر سانسور راست معمولی هستند

دانلود فایل مقاله برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:51
برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي

در بسياري از مطالعات پيگيري[1] داده هاي بقا، اغلب مشاهداتي بر اساس يك طرح نمونه گيري مقطعي[2] هستند. داده هايي از اين نوع، موضوعي با برش چپ علاوه بر سانسور راست معمولي هستند . تعدادی ازاين مشخصه ها و خاصيتهاي برآورد حد- حاصلضربي، براي داده هاي برش چپ و سانسورراست، شبيه آنچه در برآورد كاپلان- ماير، جستجو و پيدا شده است، مي باشد. گرچه تحت فرض همگني[3]، اين باوري است كه يك برآورد متقابل كارآيي بسيار بهتري دارد. در اين فصل، برآورد درستنمایي ماكزيمم (MLE) شرطي خاصيتي از برآورد حد- حاصلضربي مشاهده مي شود.MLE ناپارامتري از توزيع بریده شده سرچشمه مي گيرد. كاربردي از اين برآورد شامل آزمون فرض همگني، برآورد نسبت داده هاي بریده شده و ديگركاربردها در مطالعات گروهي عمومي مي باشد. تحليل برآورد براساس روش"داده های عملی[4]"است.
خاصيتهاي مجانبي برآوردهاي پيشنهاد شده از ميان توابع بريدگي (خطی) ناپارامتري بوجود مي آيد. اين نشان مي دهد كه توابع بريدگي (خطی) شرطي ناپارامتري خاصيتهاي شبيه توابع بريدگي (خطی) شرطي پارامتري دارند و اين ايده به اختصار به نتايج مجانبي سوق داده مي شود.
همچنين MLE ناپارامتري از توزيع توأم متغيرهاي سانسور شده و بریده شده سر چشمه مي گيرد.
اين برآورد ناپارامتري همراه برآورد حد- حاصلضربي براي تعميم روش بديهي افرون[5] درباره بوت استرپ[6] براي داده هاي از راست سانسور شده، به داده هايي است كه هم بریده شده از چپ هستند وهم از راست سانسور شده اند به كار گرفته مي شود.

3-1 مقدمه

در بسياري از مطالعات پيگيري شامل نمونه گيري مقطعي، فرد تنها وقتي مشاهده مي شود كه حالت (وضع) نمونه گيري حتمي، معين باشد. براي تأکيد بر اين ايده، فرض كنيد كه پيشرفت بيماري معين شامل دو رويداد اعظم،كه آغاز رويداد و پايان رويداد ناميده مي شوند، باشد. فرض كنيد و () به ترتيب برزمان هاي تقويمي آغاز رويداد و پايان رويداد، دلالت دارد. فرض كنيد توزيع زمان از به مستقل از باشد. فرض كنيد در گروهي از افرادي كه تصادفي بر اساس معيار نمونه گيري مقطعي انتخاب شده اند، عضو گيري تنها به افرادي محدود شده كه پيشامد آغازين را تجربه كرده اند اما پيشامد پاياني را تجربه نكرده اند اين زماني از به یعني است كه علاقه ابتدايي ماست. در فقدان سانسور، مجموعه طول عمر هاي نمي توانند مانند يك نمونه تصادفي از جامعه هدف دررابطه با برش چپ رفتار كنند. فرض كنيد بر زمان تقويمي عضو گيري براي فرد دلالت دارد براي هر ثابت ()، افراد با كوتاهتر از از جامعه نمونه گيري خارج شده اند . بنابراين زمان را، زمان برش چپ مي ناميم. با وجود سانسور، مشاهده، است كه زمان تقويمي براي پايان مطالعه و شاخص سانسور را معرفي مي كند.

[1] Follow-up studies
[2] Cross-sectional
[3] Stationaity assumption
[4] Working data
[5]Efron
[6] Bootstraping


برآورد ناپارامتری از داده های بقای مقطعی


مقاله برآورد ناپارامتری از داده های بقای مقطعی


تحقیق درباره برآورد ناپارامتری از داده های بقای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


1- در ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﻮد، آﻧﮕﺎه ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ اﺳ - دانشکده پزشکی ...

ﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای داده ﻫﺎی ﮐﻤﯽ، ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺘﯽ و ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮﻗﺮار. ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ... اﺑﺘﺪا
ﺗﺒﺪﯾﻞ داده ﻫﺎ و در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن آن آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اصل مقاله (1093 K) - مدیریت منابع انسانی در ورزش

های رهبری، هدف گزینی، ساختار سازمانی و سیستم پاداش دهوی در ... بقای. سازمان. و.
جامعه. به. نوعی تضمین. می. شود. )ترک زاده و همکاران،. 7989. (. بهبود مستمر عمیکرد.

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده ...

6-1 موانع و محدودیت های تحقیق 10 ... جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری 39
... 14-2استخراج شاخص مالم کوئیست از داده های روش تحلیل پوششی داده ها 51 .... به
طوریکه عدم توجه به این مهم بقا و ادامه حیات سازمان ها را دچار تردید خواهد نمود از این رو
توسعه .... و در نهایت بدلیل استفاده از داده های مقطعی برای سنجش اثربخشی نیاز است
که از ...

تحقیق ساختار های طبیعی در طراحی معماری – فایل یو

توضیحات: تحقیق ساختار های طبیعی در طراحی معماری، در قالب فایل word و در حجم
۱۱ صفحه. بخشی از متن: ... مقاله برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي. 4 روز ago ...

مقاله برآورد ناپارامتری برای داده های طول مغرضانه و راست سانسور - سایپرز

خلاصه مقاله: This paper considers survival data arising from length-biased
sampling, where the survival times are left truncated by uniformly distributed
random ...

چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران - دانشگاه یزد

1 آگوست 2015 ... در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت، ﺗﻌﺪاد ١١٠٠ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ ...... روش
ﮔﺎﻟﺮﮐﯿﻦ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﮔﺎوس رادو ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻘﺎی ﻫﺬﻟﻮﻟﻮی .... ﻣﺪل دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﺎ ورودی ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ... ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻤﭙﺮﺗﺰ-ﭘﻮاﺳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﻣﯿﺪ رﯾﺎﺿﯽ ... رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮐﯽ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﭙﻼﯾﻦ.

تابع بقا - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

برآورد تابع بقا به روش کاپلان مایر با به بکارگیری بوت استرپ در بیماران ... وجود
داده های سانسور سبب تمایز تحلیل بقا از سایر تحلیل های آماری است. ... مطالعه مقطعی
با روش نمونه گیری تصادفی و سهمیه ای روی 900 نفر استفاده کننده از IUD انجام
شد. ... بقاء را از دو روش ناپارامتری جدول طول عمر و جدول کاپلان مایر بر آورد کرده‌ایم.

بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم ...

22 سپتامبر 2013 ... مقاله پژوهشی ... این مطالعه یک مطالعه توصيفي تحليلی است، که به روش مقطعي در
سال1391 انجام شد. ... هيجانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان در بين زنان و مردان، در
گروه های سنی، سابقه خدمت و تحصيالت مختلف، ... سازمان ها براي بقا در ... سوق داده شود
که اين گرايش را در کارکنان مورد .... ناپارامتري Spearman استفاده شد.

مقاله برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي - دانلود

دانلود داده هایی از این نوع, موضوعی با برش چپ علاوه بر سانسور راست معمولی هستند
دانلود مقاله برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي لینک پرداخت و دانلود در "پایین ...

معروف ورمزيار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اﻣﮑﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از. داﺷﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ...... آﻣﺪه
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ دو روش ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي و ﭘﺎراﻣﺘﺮي در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ ... در روش
ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﮐﺎراﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن از ﻓﺮم ﺧﻄﯽ ..... ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ،
ﻣﻘﺎﻻت، ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . -2 ..... ﻫﺪف ، ﮐﺴﺐ ﺑﻘﺎ و ﺣﻔﻆ آن
اﺳﺖ.

هیأت تحريريه: دانشگاه تربيت مدرس استاد دكتر عادل آذر دانشگاه شهيد ...

مقاله هاي ارسال شده به دفتر فصلنامه پس از ارزيابي تخصصي و تاييد هيأت ... هزينه
های شهرت فردی توسط حسابرسان را افزايش داده و انگيزه اقتصادی انجام ...... و برآورد
خطرهاي تحريف بااهميت« )اس تاندارد ش ماره 315(، »ارزيابي تحريف هاي شناسايي
... نه تنها با خط ر از بين رفتن اعتبار خود روبه رو خواهند بود، بلكه بقاي آنان نيز
به.

تحقیق در مورد بررسي خواص مجانبي MLEي تابع بقا - هگزا فایل

23 ا کتبر 2016 ... برچشب‌هابررسی خواص مجانبی MLEی تابع بقا تحقیق در مورد بررسی خواص مجانبی
MLEی ... بعد مقاله در مورد برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺘﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩ

ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺩﻭﺭﻩ. ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺩﻩ،. ﻣﺪﻝ. ﻫﺎﻱ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻭ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ. ﺳﻨﺠﻲ. (. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻟ ...
ﻮﻥ ﻧﺎﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ. ﻱ. ) ﺭﺍ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺘﺎ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ. ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ. ﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﺭﮔﺮﺳ ..... ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﺩﻗﺖ. ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺘﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ. ﺩﻫﺪ . ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﻳﻚ. ﺳﺎﻝ ﺑﻪ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻛﺎﻫﺶ ... ﺍﺳﺖ، ﺭﻭﺵ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺻﺮﻑ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﻋﻮﺍﻣﻞ.

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده ...

6-1 موانع و محدودیت های تحقیق 10 ... جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری 39
... 14-2استخراج شاخص مالم کوئیست از داده های روش تحلیل پوششی داده ها 51 .... به
طوریکه عدم توجه به این مهم بقا و ادامه حیات سازمان ها را دچار تردید خواهد نمود از این رو
توسعه .... و در نهایت بدلیل استفاده از داده های مقطعی برای سنجش اثربخشی نیاز است
که از ...

تحلیل متدولوژی‌های برآورد سن و عوامل مؤثر بر یائسگی طبیعی

ﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺳﻦ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت. ا. ﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
... در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﺪف اﺻﻠﻲ و ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺻـﻠﻲ. ﺑﺮآورد ﺳﻦ ... ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ﺳﻦ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺆﺛﺮ، ﺑﺮآورد، ﻣﺘﺪوﻟﻮژي، ﻫﻤﮕﺮوﻫﻲ، ﻣﻘﻄﻌﻲ، روش ... و ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن داده .... ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﻘﺎ ﻧﻈﻴﺮ. ﻛﺎﭘﻼن.

انجمن راسخون - مقالات باروری و ناباروری

14 ژوئن 2012 ... انجمن راسخون ، مقالات باروری و ناباروری. ... روش بررسي: اين مطالعه در قالب يک مطالعه
مقطعي و توصيفي روي 400 زوج نابارور ..... براي تجزيه و تحليل نتايج از بسته نرم
افزار آماري SPSS و آزمون هاي t و ناپارامتري Mann Whiney tو ANOVA ..... در دو گروه،
مقايسه داده هاي كمي با استفاده از آزمون t و يافته هاي كيفي از طريق ...

Amir Hossein Hashemian - پژوهان - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ردیف, عنوان, کد رهگیری, سمت, کد مقالات مرتبط, تاریخ شروع, تاریخ پایان, وضعیت
طرح ..... 140, بررسی مقایسه ای مدل های پارامتری در تحلیل بقای بیماران قلبی بعد از
عمل ... 1, براورد میزان سرانه مصرف آب تولید سرانه فاضلاب و غلظت اکسیژن مورد نیاز
... علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی ...

Download (953kB)

لنفوم غیر هوچکین یک گروه بدخیمی هتروژن از بیماری های هماتولوژیک است که از سلول
... که هشتمین سرطان شایع تشخیص داده شده در مردان و یازدهمین سرطان شایع ... cross
sectional ... ارزیابی قرار گرفتند. برآورد. بقاء. با. استفاده. از. روش. ناپارامتری.
کاپالن ..... بقا. ی. لک. ی. بر. اساس. درگ. ری. ی. خارج. نودوالر. در. یب. ماران. مورد. بررس
. ی.

انجمن راسخون - مقالات باروری و ناباروری

14 ژوئن 2012 ... انجمن راسخون ، مقالات باروری و ناباروری. ... روش بررسي: اين مطالعه در قالب يک مطالعه
مقطعي و توصيفي روي 400 زوج نابارور ..... براي تجزيه و تحليل نتايج از بسته نرم
افزار آماري SPSS و آزمون هاي t و ناپارامتري Mann Whiney tو ANOVA ..... در دو گروه،
مقايسه داده هاي كمي با استفاده از آزمون t و يافته هاي كيفي از طريق ...

كتابچه - معاونت پژوهشي

ﻣﻘﺎﻟﻪ،. 2012. ﺗﻌﺪﺍﺩ. 40236. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. 2013. ﻓﻘﻂ. 39240. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ. ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ .....
ﻋﻼﻳﻢ ،ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻭ ﺑﻘﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. .... In this cross sectional study, the
diagnostic accuracy of SIL-2R level was ... Data were recruited and analyzed with
software SPSS 18. ...... ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﻞ ﻣﺮگ، ﻣﺮگ ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻣﺰﻣﻦ
ﺭﻳﻮﻱ. 1.

معروف ورمزيار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اﻣﮑﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از. داﺷﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ...... آﻣﺪه
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ دو روش ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي و ﭘﺎراﻣﺘﺮي در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ ... در روش
ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﮐﺎراﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن از ﻓﺮم ﺧﻄﯽ ..... ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ،
ﻣﻘﺎﻻت، ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . -2 ..... ﻫﺪف ، ﮐﺴﺐ ﺑﻘﺎ و ﺣﻔﻆ آن
اﺳﺖ.

فصلنامه بیماریهای پستان - پژوهشکده سرطان پستان

شامل مقاله هايي است كه نويسنده نظرات خود را پيرامون موضوع هاي مطرح شده در مجله د- نامه
به ...... قرار داده وهمكاران از تمام رشته هاي تخصصي بتوانند با سهولت بيشتري با
كنگره ..... باليني جراح قبل از بيوپسي به منظور برآورد ميزان كفايت و صحت انجام
اين ... در اين مطالعه مقطعي , بيماراني كه به علت ضايعات قابل لمس پستان در فاصله
زماني ...

دانلود - انجمن آمار ایران

ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ. X. ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي. 2004. ﺗﺎ. 2005. ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﻼتِ. اﻧﺪﻳﺲ
ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل. 2006 ...... ﻋﻠﻤﻲ داده ﻫﺎي ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ. ﻣﺸﻬﺪ .... ﺑﺮآورد. ﺑﻴﺰي ﭘﺎر.
اﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﺪان ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﺎوﺳﻲ ﻓﻀﺎي ﻣﻘﻴﺎس . ○. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. 20. -. ﻓﻘﺪان ﻳﻚ ﻫﻤﻜﺎر .....
درﺳﺘﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺎﻛﺴﻴﻤﻢ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻃﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎ. داده. ﻫﺎي در ﻃﻮل ... ﻣﺎﻛﺴﻴﻤﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎي ﻧﺎارﻳﺐ در. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮي ﻣﻘﻄﻌﻲ.

معروف ورمزيار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اﻣﮑﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از. داﺷﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ...... آﻣﺪه
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ دو روش ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي و ﭘﺎراﻣﺘﺮي در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ ... در روش
ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﮐﺎراﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن از ﻓﺮم ﺧﻄﯽ ..... ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ،
ﻣﻘﺎﻻت، ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . -2 ..... ﻫﺪف ، ﮐﺴﺐ ﺑﻘﺎ و ﺣﻔﻆ آن
اﺳﺖ.

مهر ۱۳۹۰ - سنجش و اندازه گیری

اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد را با استفاده از تحليل سوات مورد بررسي قرار داده
است . ... در انتهاي مقاله نيز ... يكي از اين شرايط بقا در محيط پيچيده امروزي،
برخورداري از ويژگي هاي آينده ...... و برگشت ناپذیر برای داده های مقطعی/ طولی، مدلهای
ساختاری کوواریانس و تحلیل چند .... در آزمونهای ناپارامتری توزیع جمعیت مورد مطالعه
معلوم نیست.

انوشیروان کاظم نژاد لیلی - خانه

انوشیروان کاظم نژاد لیلی دکترای آمارزیستی استاد دانشگاه تربیت مدرس زمینه های
مورد علاقه تحقیقاتی بكارگيري مدلهاي خطي در مطالعات پزشكي.

فصلنامه بیماریهای پستان - پژوهشکده سرطان پستان

شامل مقاله هايي است كه نويسنده نظرات خود را پيرامون موضوع هاي مطرح شده در مجله د- نامه
به ...... قرار داده وهمكاران از تمام رشته هاي تخصصي بتوانند با سهولت بيشتري با
كنگره ..... باليني جراح قبل از بيوپسي به منظور برآورد ميزان كفايت و صحت انجام
اين ... در اين مطالعه مقطعي , بيماراني كه به علت ضايعات قابل لمس پستان در فاصله
زماني ...

سرگرمی

خلاصه ای از مهم ترین روش های برآورد سیستم معادلات در نرم افزار ایویوز ... 3-
رگرسیون های به ظاهر نامرتبط(SUR): این روش که به زلنر منتسب داده شده است
پارامترهای ... تکمیلی در خصوص این روش به مقاله زیر مراجعه کنید. ... تصـميم يكي از
روش هاي ناپارامتري رده بندي است که با بـه كارگيري تكنيكهاي .... آینده یا بقای آن
تصمیم گرفت.

مفــاهیــم بقــا - مرجع دانلود پایان نامه

19 فوریه 2016 ... ... 2-6-2 برآوردگرهاي توابع بقا و بخت تجمعي براي داده‌هاي از راست سانسور 38; فصل
سوم: برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي 42; 3-1 مقدمه 43 ...

تحقیق در مورد بررسي خواص مجانبي MLEي تابع بقا - هگزا فایل

23 ا کتبر 2016 ... برچشب‌هابررسی خواص مجانبی MLEی تابع بقا تحقیق در مورد بررسی خواص مجانبی
MLEی ... بعد مقاله در مورد برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي ...

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده ...

6-1 موانع و محدودیت های تحقیق 10 ... جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری 39
... 14-2استخراج شاخص مالم کوئیست از داده های روش تحلیل پوششی داده ها 51 .... به
طوریکه عدم توجه به این مهم بقا و ادامه حیات سازمان ها را دچار تردید خواهد نمود از این رو
توسعه .... و در نهایت بدلیل استفاده از داده های مقطعی برای سنجش اثربخشی نیاز است
که از ...

ﮔﺎو ﺷﯿﺮي: وري در ﻣﺰارع ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺮورش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺷﺎﺧﺺ - پژوهش در ...

ﻫﺎي. ﺷﯿﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ داده. ﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. و ﺑﻬﺮه. وري ﮐﻞ ﮔﺎوداري. ﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ... ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎي ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن. در ﺟﺎﻣﻌﻪ .... از روش ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ روش ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ. ﻣﻘﻄﻌﯽ. ﺑﻮدن داده. ﻫﺎ،. ﺗﻮﺳﻂ روش. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ... ﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﻪ در آﻣﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ
ﻣﺮﺳﻮم.

Amir Hossein Hashemian - پژوهان - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ردیف, عنوان, کد رهگیری, سمت, کد مقالات مرتبط, تاریخ شروع, تاریخ پایان, وضعیت
طرح ..... 140, بررسی مقایسه ای مدل های پارامتری در تحلیل بقای بیماران قلبی بعد از
عمل ... 1, براورد میزان سرانه مصرف آب تولید سرانه فاضلاب و غلظت اکسیژن مورد نیاز
... علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی ...

پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با ...

از این رو در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها که به
عنوان ... کارایی فنی شعبه های منتخب بانک کشاورزی استان مازندران برآورد شد و
سپس بر اساس ... آن برای ایجاد و بقای فعالیت های اقتصادی نیازمند وجود شبکه
بانکی کارآمد است. .... با توجه به مقطعی بودن این تحقیق و هدف آن که ارزیابی عملکرد
شعب بانک ...

اصل مقاله (422 K)

داده. ها با استفاده از نرم افزار آماری. SPSS. ) نسخه. 21. و(. روش. تحلیل واریانس با.
اندازه ... آزمون ناپارامتری فریدمن. انجام شد .... مداخالت روانشناختی در کنترل عالئم
روانی و تا. حدودی جسمانی این سندرم و. سندرم های دیگر. نشان. داده. شده ... یک مطالعه
مقطعی بر روی. 115 ... نفر برآورد شد ..... و بدن را فراهم کرده و در نهایت به بقای بشر
کمک. می. کن.

شرکت نواندیشان آماری آبیدر - مطالب آمار

25 نوامبر 2015 ... آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک تحلیل واریانس، روند های آماری بسیار ... این آزمون
از آزمونهای ناپارامتری است که برای ارزیابی همانندی دو نمونه ... این آزمون مواقعی به کار
می رود که می خواهیم بدانیم آیا میانگین برآورد .... Eviews تخمین GMM را برای داده های
مقطعی سری زمانی ارائه می کند (هم تک معادله و هم سیستم معادلات ).

پروپوزال کمی - دانشگاه علوم پزشکی زابل

ﺿﻤﻨﺎًﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ داده ﻫﺎي ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ
را ﺟﻤﻊ آوري و. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﻢ . در ﺻﻮرﺗﯽ ... Crosse-sectional. ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮ. ع .... در
ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح ... ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي
ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺠﺮي ﻃﺮح. 1 ...... ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺘﺎﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷ.

نشریات آماری :: انتخاب مدل

11 ژانويه 2012 ... مدلهای فضای حالت و صافی کالمن از ابزارهای قوی برای برآورد و پیش ... در این مقاله
ضمن ارائه نظریه مجموعه های تصادفی، مدل بولی را معرفی و به ... تحلیل بقا ...
کلیدواژگان: تابع مفصل ؛ ضریب همبستگی ناپارامتری ؛ ضریب ... مدل خطی تعمیم
یافته 3(GLM) برای تحلیل داده های دودویی در مطالعات مقطعی استفاده می شود.

فصلنامه بیماریهای پستان - پژوهشکده سرطان پستان

شامل مقاله هايي است كه نويسنده نظرات خود را پيرامون موضوع هاي مطرح شده در مجله د- نامه
به ...... قرار داده وهمكاران از تمام رشته هاي تخصصي بتوانند با سهولت بيشتري با
كنگره ..... باليني جراح قبل از بيوپسي به منظور برآورد ميزان كفايت و صحت انجام
اين ... در اين مطالعه مقطعي , بيماراني كه به علت ضايعات قابل لمس پستان در فاصله
زماني ...

1- در ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﻮد، آﻧﮕﺎه ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ اﺳ - دانشکده پزشکی ...

ﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای داده ﻫﺎی ﮐﻤﯽ، ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺘﯽ و ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮﻗﺮار. ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ... اﺑﺘﺪا
ﺗﺒﺪﯾﻞ داده ﻫﺎ و در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن آن آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

خلاصه طرح هاي اتمام يافته مركز - مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي

در داده‌هاي تجربه دوم هيچ اختلاف معني‌داري بين پارامترهاي هموديناميك شامل فشار انتهاي
.... واژه های کلیدی: گیاهان دارویی پر مصرف، آلودگی فلزات سنگین، خرم آباد .... نوع
مطالعه در این پژوهش مقطعی است و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه سه بخشی است که
..... دوم و سوم زايمان مشابه بودند داده ها به وسيله آمار توصيفي و آزمون هاي ناپارامتري
اندازه ...

دانلود پاورپوینت تفکر شهودی -

1 نوامبر 2016 ... دانلود پاورپوینت تفکر شهودی در ۴۶ اسلاید شامل بخش های زیر می باشد: فهرست : مقدمه
: ... بعد مقاله در مورد برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي ...

Download (953kB)

لنفوم غیر هوچکین یک گروه بدخیمی هتروژن از بیماری های هماتولوژیک است که از سلول
... که هشتمین سرطان شایع تشخیص داده شده در مردان و یازدهمین سرطان شایع ... cross
sectional ... ارزیابی قرار گرفتند. برآورد. بقاء. با. استفاده. از. روش. ناپارامتری.
کاپالن ..... بقا. ی. لک. ی. بر. اساس. درگ. ری. ی. خارج. نودوالر. در. یب. ماران. مورد. بررس
. ی.

خلاصه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت - پایان نامه ارشد مدیریت ...

پس از تصریح الگوی مناسب، با استفاده از تخمین داده های تابلویی به روش حداقل
مربعات ..... هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر مولفه های بهره
وری ..... عاملی است که بیش از هر عامل دیگری بر روی رشد و بقای سازمانی تاثیرگذار
است. .... شبیه سازی و متوسط نرخ رشد اقتصادی، از روش ناپارامتری، 85/3% برآورد شد
.

مقاله در مورد برآورد ناپارامتری از داده های بقای مقطعی – مرجع مطالب ناب

مقاله در مورد برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي لينک پرداخت و دانلود *پايين
مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه51 فهرست مطالب
...

هیأت تحريريه: دانشگاه تربيت مدرس استاد دكتر عادل آذر دانشگاه شهيد ...

مقاله هاي ارسال شده به دفتر فصلنامه پس از ارزيابي تخصصي و تاييد هيأت ... هزينه
های شهرت فردی توسط حسابرسان را افزايش داده و انگيزه اقتصادی انجام ...... و برآورد
خطرهاي تحريف بااهميت« )اس تاندارد ش ماره 315(، »ارزيابي تحريف هاي شناسايي
... نه تنها با خط ر از بين رفتن اعتبار خود روبه رو خواهند بود، بلكه بقاي آنان نيز
به.

انوشیروان کاظم نژاد لیلی - خانه

انوشیروان کاظم نژاد لیلی دکترای آمارزیستی استاد دانشگاه تربیت مدرس زمینه های
مورد علاقه تحقیقاتی بكارگيري مدلهاي خطي در مطالعات پزشكي.

magiran.com: مجله اپيدميولوژي ايران، شماره 37

2 سپتامبر 2015 ... برآورد ميزان بقاي 1، 3 و 5 ساله بيماران مبتلا به سرطان معده در ايران به روش
فراتحليل الهام آخوند زاده، ... تعيين نقطه تغيير در داده هاي مرگ ومير ايران

1- در ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﻮد، آﻧﮕﺎه ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ اﺳ - دانشکده پزشکی ...

ﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای داده ﻫﺎی ﮐﻤﯽ، ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺘﯽ و ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮﻗﺮار. ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ... اﺑﺘﺪا
ﺗﺒﺪﯾﻞ داده ﻫﺎ و در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن آن آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

پروپوزال کمی - دانشگاه علوم پزشکی زابل

ﺿﻤﻨﺎًﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ داده ﻫﺎي ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻻزم اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ
را ﺟﻤﻊ آوري و. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﻢ . در ﺻﻮرﺗﯽ ... Crosse-sectional. ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮ. ع .... در
ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح ... ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي
ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺠﺮي ﻃﺮح. 1 ...... ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺘﺎﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷ.

دانلود پاورپوینت تفکر شهودی -

1 نوامبر 2016 ... دانلود پاورپوینت تفکر شهودی در ۴۶ اسلاید شامل بخش های زیر می باشد: فهرست : مقدمه
: ... بعد مقاله در مورد برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي ...

سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ...

داده. ها. ی. زوج شده و كاربرد آن ها در وضع. ی. ت سمع ر. ی. ه افراد. در سطح استان تهران .....
توام داده های بقا و طولی و کواربرد آن در بررسوی عوامول مووثر بور آسویك حواد کلیووی
..... بستری در بت مراقبت ویژه: مطالعه مقطعی در شهر تهران. ... مقاله پذیرش شده. .35 .....
ناپارامتری برای برآورد الگوی سن یائسگی طبیعی با استفاده از اطالعوات شویوع.

ﮔﺎو ﺷﯿﺮي: وري در ﻣﺰارع ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺮورش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺷﺎﺧﺺ - پژوهش در ...

ﻫﺎي. ﺷﯿﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ داده. ﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. و ﺑﻬﺮه. وري ﮐﻞ ﮔﺎوداري. ﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ... ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎي ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن. در ﺟﺎﻣﻌﻪ .... از روش ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ روش ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ. ﻣﻘﻄﻌﯽ. ﺑﻮدن داده. ﻫﺎ،. ﺗﻮﺳﻂ روش. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ... ﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﻪ در آﻣﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ
ﻣﺮﺳﻮم.

مقاله در مورد برآورد ناپارامتری از داده های بقای مقطعی بایگانی - تحقیق 3

مقاله در مورد برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي لينک پرداخت و دانلود *پايين
مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه51 فهرست مطالب
...

رابطـهی مهارت هـای ارتباطـی بـا عملکرد آموزشـی - پژوهش مدیریت آموزش ...

نظـام آمـوزش عالـی کشـاورزی برای بقـای خود، به ارتباطـات نیاز دارد و درک و ... پـردازش
داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS نسـخه 18 انجـام شـد. ... عملکرد آموزشی- پژوهشی،
مهارت های ارتباطی، اعضای هیأت علمی، آموزش عالی .... تحلیـل انتشـار مقالـه هـای پژوهش
نامـه ها و کتـاب ها، به ..... آما ناپارامتری، شیراز، مرکز نشر دانشگاه شیراز، چاپ سوم.

مقاله در مورد برآورد ناپارامتری از داده های بقای مقطعی بایگانی - تحقیق 3

مقاله در مورد برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي لينک پرداخت و دانلود *پايين
مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه51 فهرست مطالب
...

209 UNI36prj209 UNI36 مرکز تحقیقات تروما تعيين ارزش ...

مطالعه به صورت مقطعی بر روي 131 بيمار مبتلا به فلج Bell's که در طي 10 روز از آغاز
علامت .... نتایج حاصله با استفاده از آزمونهای آماری test – t و روشهای ناپارامتری مقایسه
می شوند ..... داده هاي بدست آمده از اين طرح به كمك نرم افزار (16) SPSS مورد بررسي قرار
مي ... برای رسیدن به اهداف ویژه تحقیق از بر آورد میزان بقاء,درصد موفقیت وفراوانی ...

پایگاه خلاصه مقالات - 1

عنوان مقاله: برآورد ناپارامتري الگوي سن يائسگي طبيعي زنان شهرستان گرمسار ...
براي نشان دادن ميزان بقا بيماران از روش کاپلان ماير و براي مقايسه ميانگين بقا در
.... براي اين منظور با استفاده از داده هاي مقطعي توزيع درآمد (هزينه)، شاخص نابرابري در
...

برنامه و سرفصل دروس عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران

چنانچه دانشجو در مهندسی عمران تغییر گرایش داده باشد و دروس اجباری کارشناسی ارشد
خ. ود را نگذرانده ..... بقای جرم. -. اصل بقای حرکت. -. بقای انرژی. –. بررسی معادالت
حرکت ماده منفجره. 5 ...... نحوه برآورد سرعت موج برشی و مدول برشی بر اساس آزمون های
آزمایشگاهی،. آزمون های ...... درهم کردن مشاهدات مقطعی و سری زمانی. 7 ...... های ناپارامتری.

مقاله برآورد ناپارامتری برای داده های طول مغرضانه و راست سانسور - سایپرز

خلاصه مقاله: This paper considers survival data arising from length-biased
sampling, where the survival times are left truncated by uniformly distributed
random ...

بررسی تاثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر ارتقاء بهره وری بخش های ...

28 مه 2016 ... ارتقـاء بهـره وری بخـش هـای دولتـی مـی شـود و 3( حسابرسـی عملکـرد از ... کارآیی)
نسـبت سـتاده بـه داده( و اثربخشی)مقایسـه نتیجـه بـا اهـداف( بـا ... سـازمان هـا بـرای
حفظ بقـای خود و پیشـرفت در دنیای رقابتی امـروز به بهبود ... به همین خاطر در این
مقاله .... الـه وردي و همـکاران)1388(، بـا مطالعـه توصیفـي بـه صـورت مقطعـي در ...

Mixed Effects Models for Complex Data ; مدل اثرات مختلف - مرجع کتاب

Back cover of Mixed Effects Models for Complex Data Front cover of Mixed
Effects ... author reviews the corresponding class of regression model for cross-
sectional data. ... غیر خطی (NLME) مدل معرفی، و اثر مخلوط semiparametric و
ناپارامتری مدل. ... تمرکز بر روی داده های ناقص، کتاب نیز بقا و ضعف مدل ها، مدل های
مشترک بقا و داده ...

مقاله در مورد برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي - 1

مقاله در مورد برآورد ناپارامتری از داده های بقای مقطعی,دانلودمقاله در مورد برآورد
ناپارامتری از داده های بقای مقطعی, برآورد ناپارامتری از د.

Modeling Survival Analysis in Gastric Cancer Patients Using the ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻘﺎء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻛﺎﻛﺲ در. ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ... آﻧﺎﻟﻴﺰ داده. ﻫﺎ
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : از ﻣﺠﻤﻮع. 442. ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه. 6/68 %)303. ﻧﻔﺮ. ) ﻣﺬﻛﺮ. ﻣﻲ.
ﺑﺎﺷﻨﺪ .... ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﻛﺎﭘﻼن ﻣﻴﺮ و. ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ... ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎ. ء. ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش ﻛﺎﭘﻼن. –. ﻣﻴﺮ. ﺟﺪول. -1. ﺑﺮآورد ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎء. ﺑﻴﻤﺎران .... ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻮده. اﻧـﺪ.

ویژه نامه- کتابچه خلاصه مقالات چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه ...

21 مه 2015 ... ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ. ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮري ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ. 29 ......
ﮔﺮﻓﺖ و داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ و وﯾﻠﮑﺎﮐﺴﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ.

مدیر وبلاگ - کارهای آماری-پروژه آماری-تحلیل آماری - blogfa.com

مقالات آماری ..... آزمون‌های ناپارامتری حول جوامع با پارامترها و توزیع نامشخص ... وابسته
به زمان، مدلهای برگشتپذیر و برگشتناپذیر برای داده‌های مقطعی/ طولی، مدلهای
ساختاری ... لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات
... نرم افزار آموس (AMOS) یکی از نرم افزارهای مناسب برای تحلیل داده های پایان نامه
مدیریت ...

اصل مقاله (1093 K) - مدیریت منابع انسانی در ورزش

های رهبری، هدف گزینی، ساختار سازمانی و سیستم پاداش دهوی در ... بقای. سازمان. و.
جامعه. به. نوعی تضمین. می. شود. )ترک زاده و همکاران،. 7989. (. بهبود مستمر عمیکرد.

مفــاهیــم بقــا - مرجع دانلود پایان نامه

19 فوریه 2016 ... ... 2-6-2 برآوردگرهاي توابع بقا و بخت تجمعي براي داده‌هاي از راست سانسور 38; فصل
سوم: برآورد ناپارامتري از داده هاي بقاي مقطعي 42; 3-1 مقدمه 43 ...

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای با فرمت word-ورد 92 صفحه

موکاپ لوگو روی تابلو

مقاله بازشناسی مفاهیم عدل و داد در شاهنامه فردوسی

مقاله قواي باطني نفس از ديدگاه فارابي

دانلود تحقیق بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

پاورپوینت با موضوع آداب الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه ای در صنعت گردشگری

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استخلاف دار شدن با استفاده از انولات های ناقرینه در 21 اسلاید

دانلود رایگان قالب آماده فارسی وب سایت شرکتی و تجارتی سپهر

Learning Perl: Making Easy Things Easy and Hard Things Possible, 7th Edition

کدام نوت بوک بهتر است؟