دانلود فایل


بررسي شيوه هاي ساخت و تزيين ظروف سفالي و سراميکي از دوران صفویه تا دوران قاجار - دانلود فایلدانلود فایل بررسی شیوه های ساخت و تزیین ظروف سفالی و سرامیکی از دوران صفویه تا دوران قاجار

دانلود فایل بررسي شيوه هاي ساخت و تزيين ظروف سفالي و سراميکي از دوران صفویه تا دوران قاجار در پروژه ی تحقیقی پيش رو با مطالعه و مقايسة تعدادي از سفالينه هاي صفوي و قاجار، شيوه هاي ساخت و تزيين و همچنين تأثيرات طرح و نقش سفالينه هاي صفوي بر ظروف سفالي و سراميکي قاجار بررسي مي شود. روش اين تحقيق توصيفي، تحليلي بوده و روش گردآوري اطلاعات آن، کتابخانه اي و همچنين براساس مطالعات ميداني استوار است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که در ميان انواع ظروف سفالي و سراميکي توليد شده در دورة صفوي شيوة ساخت و تزيين ظروف سفيدآبي، ظروف فيروزه اي با تزيينات قلم سياه و ظروف زرين فام و ظروف گامبرون در دورة قاجار تداوم داشته اند و تأثيرات آن ها در شکل، رنگ و طرح و نقش نمونه هاي قاجاري کاملا ملموس است. این تحقیق در 38 صفحه و با بهترین نگارش و تایپ تمیز در قالب ورد و پی دی اف شامل 52 عدد عکس رنگی ارایه شده است و دارای چکیده، مقدمه، نتیجه گیری به زبان فارسی و انگلیسی و همچنین منابع و ماخذ می باشد


بررسی شیوه های ساخت و تزیین ظروف سفالی و سرامیکی از دوران صفویه تا دوران قاجار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Untitled

ﻧﻘﺎﺷﻲ زﻳﺮ ﻟﻌﺎب ﻇﺮوف ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻇﺮوف ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ. « ﻻﺟﻮردي. » ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﻟﻌﺎﺑﻜﺎري را. «
ﻛﺎﺳﻴﺘﻬﺎ. » در ﺑﺎﺑﻞ. ﻛﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ در ﺗﺼﺮ ﻓĤﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﺮان آوردﻧﺪ . ﻗﺪﻳﻤﻲ. ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﺳﻔﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎﺑﺪاري ﻛﻪ
در .... دورة ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﻼﻣﻲ از زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز . ﺳﻔﺎﻟﮕﺮي در دورة اوﻟﻴﺔ اﺳﻼم. در دورة اوﻟﻴﺔ اﺳﻼم ﺳﻔﺎل.
ﻫﺎ ﺑﻲ. ﻟﻌﺎب ﺑﻮدﻧﺪ، و در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺸﺎري. ﻫﺎ آن را آراﺳﺘﻪ و ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﻲ. ﻛﺮدﻧـﺪ، و ﻳـﺎ. ﻇﺮﻓﻬﺎﻳﻲ از ﻟﻌﺎب آﺑﻲ ﻳﺎ
ﻓﻴﺮوزه.

سالح و زره پوش های رزمی اسالمی: مجموعه هنرهای اسالمی موزه متروپولیتن

به مــرور، ســاخت ســالح های گــرم )آتشــین( رواج و شــدت بیشــتری گرفــت. بــه
زبانــی ... پــس از ورود اســالم بــه ایــران و بــا نفــوذ اعــراب در دوران خالفــت امویــان و
... ســرامیک ها،. كاشــی ها، مینیاتورهــا، خوشنویســی ها، ســفال ها و ظــروف لعابــی، جام
هــای ســنگی. و شیشــه ای، فــرش، جواهــرآالت، مفرغ هــا و ظــروف آالت فلــزی و اخصــاً
ســالح و.

كاشی و سفال - Tebyan - تبیان

سفالگری صفوی تا عصر حاضر; با آغاز سده دهم هجری سلسله دیگری به نام صفویان در
ایران تشكیل گردید و شهرهایی چون تبریز ، قزوین و اصفهان به عنوان پایتخت آنان در
ادوار مختلف انتخاب شد. ... روند سفالگری اوایل دوران اسلامی (2); در مقاله گذشته با
برخی روش های ساخت و پخت و تزیین سفالینه های دوره اسلامی ایرانی آشنا شدید.

سیـرتحـول، بررسـی تاریخـی و طبقهبندی کاشــي هایزیرلعـابیدرایــران

بازمانده از این تکنیک در بناهای تاریخی، سیر تحول و تکامل آنها را تا اواخر دوره ی
قاجار در ایران بررسی می کند و با ذکر نمونه های ... روی ظروف سفالی قرون سوم و چهارم هـ.
... سبز و سیاه نقاشی می کردند. 2- مواد و روش ساخت. ترکیب بدنه در کاشی های
زیرلعابی از دو نوع خمیر سنگی. Degeorge et al., 2002, 13و خمیر رسی ساخته شده
است ). (.

وبلاگ هنر اسلامی دانشگاه پیام نورمشهد

هر چند که این بناها نیز همچنان بر مبنای اصول سبک اصفهان ساخته می شدند و از این
روست که معماران این دوره و دوره ی قاجار دنباله رو معماران دوره صفوی بوده اند. ... دوره
صفویه از مهم‌ترین دوران تاریخی ایران به شمار می‌آید، چرا که با گذشت نهصد سال پس از
نابودی شاهنشاهی ساسانیان؛ یک فرمانروایی پادشاهی متمرکز ایرانی توانست بر
سراسر ...

همایش های دانشگاه آزاد اسلامی - مقالات تأیید شده همایش باستان شناسی

ساخت و تزئین سفال نقش کنده در گلابه دوره اسلامی. دانشگاه شهر کرد. 12 ... شناخت
تکنیک پخت سفال های دوره مس سنگی بر اساس یافته های بررسی دشت پیشوا- ورامین
، مرکز فلات ایران با استفاده از پترو گرافی ( مقطع نازک). دانشگاه هنر ... سفالگری و
کاشی کاری با تکیه بر ظروف سفالی ساخته شده در دوره صفویه. واحد نجف آباد. 47.

تصویرگری براق در هنر سفالگری و نگارگری دوره اسالمی با تأکید بر ...

6 سپتامبر 2014 ... »تداوم حیات اِسفَنکس ها و هارپی های باستانی در هنر دوره. اسالمی« در رابطه با تداوم
نقوش و مفاهیم اِسفَنکس ها از. دوران باستان و ظهور آن در هنرهای دوره اسالمی و تداوم آن. در
دوره های بعدی، پرداخته اند. خداداد و اسدی )1389( نیز. در مطالعه خود با عنوان »بررسی
نقاشی های معراج حضرت. پیامبر )ص( در کشورهای اسالمی از دیرباز تا به ...

سفال و سرامیک [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد

از آغاز نیمه سده گـذشته باستان شناسان تعـداد زیادی ظروف سفالی و اشیاء دیگـر در
منطقه ای از مشرق ایران تا عراق و از قـفـقاز با دره سند را از زیر خاک بـیـرون آوردند. .....
و شاخ و برگ درختان به سياق نقوش دوران صفويه و نيز نقش خورشيد خانم که از جمله
طرح‌هايى است که بر روى بيشتر ظروف دوران قاجاريه تصوير شده است.

ظروف سراميكي - صنعت سرامیک ، مواد شیمیایی و پلیمر

از جمله رشته های سرامیک تهیه و پرداخت اشیاء هنری از خاک و سنگ می‌باشد که از قدیم به
نام کاشی و سفال سازی درکشور ما رواج کامل داشته است. ... نظیر و شاید هرگز مانند آن
ساخته نشود توجه هنرمندان دوره قاجاریه نیز بیشتر معطوف به تزیین بنا و کاشیکاری
و تقلید از دوره صفویه بود که با مقداری رنگهای جدید‌‌الورود خارجی از قبیل زردهای تند و
...

باستان شناسی دوره های فرهنگی و تمدنی - باستان شناسی ایران (AOI)

چکیده. بررسی تطبیقی هنر ملل گوناگون برای دستیابی به اطالعات نو، از جمله روش.
های مطالعاتی می. باشد که. مدت زمانی است مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است..
کاشی هفت رنگ در دوره. ی صفویه به علت تسریع. در پوشانندگی اماکن و بناهای آن دوره
، مورد. توجه قرار گرفت و تا در دوره. ی قاجار نیز ادامه داشت. اشتراکات. این دو بنا در
موضوع ...

قم - سازمان میراث فرهنگی

دوران خلوت گزینی و سلوک معنوی صدرالمتالهین در کهک هفت و بنا به قولی پانزده سال
به درازا کشید ... اين ساختمان دارای دو قسمت اندرونی و بيرونی بوده و منسوب به دوره
قاجاريه است ... سپس با آمدن حضرت آیت الله بروجردی به قم در سال 1324 به مدت 15 سال
(تا زمان فوت) در این منزل به صورت مستأجر اقامت یافتند تا اینکه در سال 1339 ه.

میراثهای ارزنده هنر از دوره باستان تا شیراز امروز - محمدعلی پرواز

در زمینه هنرهای دیگر دوره هخامنشی ساخت جام ها و ساغرها از طلا و ظروف اشرافی که به شیوه
چکش کاری ساخته و تزیین می شد و همچنین چکش کاری روی نقره، زرگری، ریخته ....
اصول و خصوصیات هنر یونان باستان است؛ زیرا در این مکتب هنرمند می کوشد تا برای
یافتن بهترین قالب های هنری، به جستجو و بررسی در ذخائر هنر یونان پرداخته و از ...

فن و هنر سرامیك چیست؟!-پرشین پرشیا

هنر سرامیك در دوره هخامنشیان آثار ارزنده‌ای برای ما به یادگار گذارده است كه با
ارزش‌ترین آثار سفالین آن عصر دنیا می‌باشد بعد از اسلام تا دوره سلجوقی ظروف
مختلف ... و شاید هرگز مانند آن ساخته نشود توجه هنرمندان دوره قاجاریه نیز بیشتر
معطوف به تزیین بنا و كاشیكاری و تقلید از دوره صفویه بود كه با مقداری رنگهای
جدید‌‌الورود خارجی از ...

میناکاری؛ هنر تزیین فلزات با مواد رنگین - کجارو

4 آگوست 2016 ... میناکاری هنر تزئین فلزات (و گاهی شیشه و سرامیک) با مواد رنگی مات یا شفاف با
کمک گرفتن از آتش است. این هنر شامل فعل و ... موزه میهو ژاپن. ظرف برنزی مینا کاری
... در دوران قاجار، میناکاری به مقدار کم وجود داشته و اشیایی مانند سر قلیان و کوزه
قلیان و کوزه و بادگیر قلیان را میناکاری می‌کرده‌اند. در دربار پادشاهان ...

ﻣﺄﺧﺬ: 12:5791,.Atil ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ ﺔ ﻋﻠﻤﻲ- ﭘﮋﻭﻫﺸ ﻲ ﻧﮕﺮﻩ | bahram armoon ...

Atil,1975: 21 : ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ - ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻧﮕﺮﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖﺗﺰﻳﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ
ﺳﻔﺎﻟﻲﺳﺮﺍﻣﻴﮑﻲ ﺻﻔﻮﻱ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﻗﺎﺟﺎﺭ ** * ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ
ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ .... ، ﻫﻨﺪ ﻭ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ( ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﺓ ﺍﺭﻣﻴﺘﺎﮊ ﺗﺎ ﻗﺮﻥ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﻓﺼﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻠّﻴﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺖﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﺮ
ﻗﺎﺟﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

تاریخچه ساخت و کاربرد کاشی قبل و بعد از اسلام - کاشی و سرامیک و ...

6 مارس 2012 ... بسیاری از تمدن های باستان از کاشی های مربعی کوچک پخته شده رسی، برای تزیین
در معماری استفاده می کردند. ادامه بیشرفت در صنعت سفالگری منجر به تغییراتی در
روش تولید که شامل تغییر کوره ها، اختراع چرخ کوزه گری و هم در کیفیت مواد
سفالگری نظیر رنگ آمیزی و لعاب کاری بوده است. زمان آغاز لعاب کاری که ...

تکنیک های سفالگری در دوره اسلامی و حاضر

هــنگام بررسي تكامل صنعت سراميك در جــهان ، قيد شد كه در حدود هـزاره پنجم قبل از
ميلاد در سرزمين ايران از چرخ سفالگري اسيتفاده مي شده است . در اين دوران ( تا هزاره
اول قبل از ميلاد ) مراكز متعددي در ايران ظروف سفالين مي ساخته اند .به عنوان مثال مي
توان از تپه حصار دامغان ، تپه حسنلو ، حاجي فيروز ، پيتسالي تپه و نيز يانيك تپه
در ...

باستان شناسی دوره های فرهنگی و تمدنی - باستان شناسی ایران

آبی و سفید در ایران در دوران صفویان بوده. است.این نوع سفال،نوعی سفالینه وارداتی
یا ساخته. شده به تقلید از ظروف چینی دوره مینگ بود. آقای. کامبخش فرد نیز عقیده
دارد. » در اواخر قرن دهم ه. چینی سازان صفوی موفق شدند ب. دنه بسیار مفید و. نیمه
شفافی مشابه خمیره چینی را بوجود آ. ورند. طرح تزیینی این ظروف غالباً. مشابه چینی
های ...

صنایع دستی اصفهان - بیتوته

در دوران قاجاريه، بازار صنايع دستی اصفهان از رونق افتاد. ولی بعد از انقلاب مشروطه
باز توسعه يافت. به طور کلی طرح و نقش عموم صنايع دستی اصفهان اعم از فرش و
قلمکار و ظروف قلم زنی و کاشی، دوختنی های روی پارچه تحت تاثير طرحهای تزئينی
دوران صفويه قراردارد و طراحان اصفهان، به نسبت قدرت درک و مهارت خود از آثار قديمی
اقتباس ...

تکنیک های سفالگری در دوره اسلامی و حاضر

هــنگام بررسي تكامل صنعت سراميك در جــهان ، قيد شد كه در حدود هـزاره پنجم قبل از
ميلاد در سرزمين ايران از چرخ سفالگري اسيتفاده مي شده است . در اين دوران ( تا هزاره
اول قبل از ميلاد ) مراكز متعددي در ايران ظروف سفالين مي ساخته اند .به عنوان مثال مي
توان از تپه حصار دامغان ، تپه حسنلو ، حاجي فيروز ، پيتسالي تپه و نيز يانيك تپه
در ...

سفال سفال سفالگـری پـیش از اسلام در شش هزار سال - کلوب

11 آوريل 2012 ... پیدایش چرخ سفالگری تحوّل بزرگی را در ین صنعت بوجود آورد. از آغاز نیمه سده
گـذشته باستان شناسان تعـداد زیادی ظروف سفالی و اشیاء دیگـر در منطقه ای از مشرق
ایران تا عراق و از قـفـقاز با دره سند را از زیر خاک بـیـرون آوردند. سفالهـای پـیش از
تاریخ که در این مـنطقه وسیع یافت شده در شیوه و سبک ساختـن تـقـریـبا ...

سفالگری چیست؟ - انجمن خانوم خانوما

3 نوامبر 2013 ... سفالگری چیست؟ سُفالگری ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته شده از این
طریق سفال می‌گویند. از مشهورترین سفالینه‌ها می‌توان به کوزه و پیاله سفالین ..... در
دوران معاصر هنر سفالگري در كرانه هاي خليج فارس تا حاشيه درياي خزر با ويژگي هاي
گوناگون ادامه دارد و به نظر ميرسد در اين راستا بيش از همه نقوش مختلف ...

-Unlicensed-2 (4979) – دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق

9 ا کتبر 2017 ... زیرا طرز ساخت ظروف و اشیا سفالین ، از نظر روش فنی، اشکال، رنگها و نقوش تزئینی
مورد استفاده، زبان گویایی است که پس از هزاران سال، ما را به شیوه ... تاریخچه سفال،
سرامیک و کاشی در جهانبه اعتقاد برخی از پژوهشگران و به پشتوانه ظروف و نمونه های به
دست آمده از کاوش های باستان شناسی، زادگاه سفالگری، ایران بوده ...

سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز - موزه های استان

نام برد. باستان شناسی دوران اسلامی این بخش آثار سفالی و فلزی زیبایی از قرون
چهارم تا چهاردهم ه . ق را در خود جای داده است. این اشیا شامل انواع سفالینه های نقش دار و
لعابداری است كه از مناطق مختلف به دست آمده اند. چینی های بسیار نفیس دوره ی صفوی
كه به استناد مهرهای پشت ظروف به دستور شاه عباس اول در طرح ها و رنگ های مختلف
ساخته شده ...

سُفالگری - آیه های انتظار

ساختن ظروف سفال متعلق به زمانی است که انسان در دشت زندگی می‌کرد و روستای اولیه
شکل گرفته‌است و یکجا نشینی بوده‌است. ..... اين نقش‌ها عبارتند از طرح اسليمى و
شاخ و برگ درختان به سياق نقوش دوران صفويه و نيز نقش خورشيد خانم که از جمله
طرح‌هايى است که بر روى بيشتر ظروف دوران قاجاريه تصوير شده است.

نوروز در سفر به سرزمین پنج اقلیم/«شاهرود» عروس کویر مرکزی ایران ...

25 مارس 2015 ... شاهرود- شاهرود سرزمین پنج اقلیمی است که بزرگترین پناهگاه های حیات وحش و مناطق
حفاظت شده و شکار ممنوع را در خود جای داده و تنوع اقلیمی شگفت انگیزی دارد. ... حمام
های قدیمی شاهرود با بناهای بسیار محکم و زیبا از دوره های صفویه و قاجار به جای مانده
است نوع معماری این بناها مبین فرهنگ مردم آن دوره بوده است. بر سر درب ...

تصویرگری براق در هنر سفالگری و نگارگری دوره اسالمی با تأکید بر ...

6 سپتامبر 2014 ... »تداوم حیات اِسفَنکس ها و هارپی های باستانی در هنر دوره. اسالمی« در رابطه با تداوم
نقوش و مفاهیم اِسفَنکس ها از. دوران باستان و ظهور آن در هنرهای دوره اسالمی و تداوم آن. در
دوره های بعدی، پرداخته اند. خداداد و اسدی )1389( نیز. در مطالعه خود با عنوان »بررسی
نقاشی های معراج حضرت. پیامبر )ص( در کشورهای اسالمی از دیرباز تا به ...

صنایع دستی بایگانی - دستادست

چنین به نظر می رسد که شیشه سازان، مانند دیگر پیشه وران سبک شیشه سازی خود را
تا دوره اولیه اسلام حفظ کردند. اشیاء شیشه ای زیادی مربوط به این .... محصولات سفال و
سرامیک به طور معمول به روش های مختلف ساخته می شوند که عبارتند از: روش فشاری،
روش ورقه ای، روش لوله ای، روش چرخکاری، روش دوغابی. که روش های فشاری، ورقه ای، لوله
ای ...

فن و هنر سراميك چيست

از جمله رشته هاي سراميك تهيه و پرداخت اشياء هنري از خاك و سنگ مي‌باشد كه از قديم به
نام كاشي و سفال سازي دركشور ما رواج كامل داشته است. ... اسلام تا دوره سلجوقي ظروف
مختلف بوسيله هنرمندان ساخته مي‌شد سپس هنر سفال سازي در تزيين بنا بصورت
كاشي و كاشيكاري به كار رفت و پس از حمله مغول ظروف سازي با سفال بيشتر تحت
نفوذ هنر ...

بایگانی‌ها هنرهای دستی - صفحه 2 از 4 - صنایع دستی کلوت

صنعت قفل سازی از صنایع بسیار قدیمی در ایران است که از زمان ساسانیان در ایران
رواج دارد؛ اما مانند بسیاری از صنایع و هنر های دیگر این هنر- صنعت نیز در دوران صویه
... در موزه عربستان نگهداری می شود این قفل اثر استاد عبدالله ریاحی چالشتری است
که ۵ کیلو و ۵۰۰ گرم وزن دارد که ایشان در زمان قاجار در سفری که به مکه داشت ، آن را
ساخت.

صنایع دستی بایگانی - دستادست

چنین به نظر می رسد که شیشه سازان، مانند دیگر پیشه وران سبک شیشه سازی خود را
تا دوره اولیه اسلام حفظ کردند. اشیاء شیشه ای زیادی مربوط به این .... محصولات سفال و
سرامیک به طور معمول به روش های مختلف ساخته می شوند که عبارتند از: روش فشاری،
روش ورقه ای، روش لوله ای، روش چرخکاری، روش دوغابی. که روش های فشاری، ورقه ای، لوله
ای ...

پوشاک زنان در دوره ی قاجار - آکا

در عصر قاجار، شیوه‌ی پپوشش زنان در محیط خانه و بیرون از آن، متفاوت بود. نوع پوشش
آنان را در درون خانه از لحاظ تاریخی می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره‌ی اول، از ابتدای
دوران قاجار تا مسافرت «ناصرالدین‌شاه» به فرنگ. لباس زنان را در دوره‌ی اول، پیراهن
کوتاه بدون یقه‌ای تشکیل می‌داد که جلوی آن باز و دکمه‌های زرین و مروارید نشان
زینت‌بخش ...

دنیای مقاله و تحقیق و پروژه.. - @pdfdownload's Instagram Profile ...

انواع تحقیق،مقاله،پروژه،کتاب،جزوه،کاراموزی و..‌

سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز - موزه های استان

نام برد. باستان شناسی دوران اسلامی این بخش آثار سفالی و فلزی زیبایی از قرون
چهارم تا چهاردهم ه . ق را در خود جای داده است. این اشیا شامل انواع سفالینه های نقش دار و
لعابداری است كه از مناطق مختلف به دست آمده اند. چینی های بسیار نفیس دوره ی صفوی
كه به استناد مهرهای پشت ظروف به دستور شاه عباس اول در طرح ها و رنگ های مختلف
ساخته شده ...

سفال و سرامیک در ایران - پیرامون سفال

درحدود 1500 سال ق . م به علت گسترش فلزکاری وتهیه انواع ظروف از فلز ، ساخت ظروف
سفالین تا حدودی از رونق و رواج پیشین افتاد اما در اوایل هزاره اول ق . م بهترین نمونه
کاشی های ایرانی تولید می شد که کاشی های دروازه معروف ((ایشتاردبابل )) که هم اکنون
در ((موزه برلن )) موجوداست ، از آن جمله است . نکته جالب در خصوص کاربرد سفال در دوران
...

با اجاره خودرو به موزه های کاخ سعدآباد تهران بروید

23 ا کتبر 2017 ... این موزه که در بخش مرکزی مجموعه سعدآباد قرار دارد، متعلق به دوره قاجار است. ساختمان
موزه در گذشته محل سکونت رضا شاه و همسر چهارمش ملکه عصمت بوده، که در دوران محمدرضا
پهلوی، برادر شاه و سپس سرآشپز مخصوص او، در آنجا سکونت داشتند و بعدها نیز، به
انبار تبدیل شد. این بنا، پس از بازسازی و مرمت در تاریخ ۲۶ مهر سال ...

هنر سفال و سفالگری ایران - تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی ...

در دوران معاصر هنر سفالگری در كرانه های خلیج فارس تا حاشیه دریای خزر با ویژگی
های گوناگون ادامه دارد و به نظر میرسد در این راستا بیش از همه نقوش مختلف سفالینه
هاست .... این سفالگران اولین کسانی بودند که تکنیک و دانش توسعه ی سرامیک های
لعاب دار تزیینی را به اروپا نشان دادند و اروپاییان در ساخت ظروف سرامیکی از
مسلمانان الهام ...

سفال ایرانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

افزون بر این ۴ منطقه نواحی کویری ایران را نیز می‌توان به آن اضافه کرد که قدمت ساخت
سفال در آن به ۸ هزار سال پیش از میلاد بر می‌گردد. .... کاوشهای اخیر توسط مرکز
تحقیقات باستان‌شناسی ایران در سایت زیویه نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین نوآوری‌ها در
فناوری سفالگری و سرامیک که دربرگیرنده ظروف لعاب دار می‌شود در این دوران رخ
داده‌است.

Untitled

ﻧﻘﺎﺷﻲ زﻳﺮ ﻟﻌﺎب ﻇﺮوف ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻇﺮوف ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ. « ﻻﺟﻮردي. » ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﻟﻌﺎﺑﻜﺎري را. «
ﻛﺎﺳﻴﺘﻬﺎ. » در ﺑﺎﺑﻞ. ﻛﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ در ﺗﺼﺮ ﻓĤﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﺮان آوردﻧﺪ . ﻗﺪﻳﻤﻲ. ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﺳﻔﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎﺑﺪاري ﻛﻪ
در .... دورة ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﻼﻣﻲ از زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز . ﺳﻔﺎﻟﮕﺮي در دورة اوﻟﻴﺔ اﺳﻼم. در دورة اوﻟﻴﺔ اﺳﻼم ﺳﻔﺎل.
ﻫﺎ ﺑﻲ. ﻟﻌﺎب ﺑﻮدﻧﺪ، و در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺸﺎري. ﻫﺎ آن را آراﺳﺘﻪ و ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﻲ. ﻛﺮدﻧـﺪ، و ﻳـﺎ. ﻇﺮﻓﻬﺎﻳﻲ از ﻟﻌﺎب آﺑﻲ ﻳﺎ
ﻓﻴﺮوزه.

سفال میناکاری - شرکت تعاونی صنایع دستی هزار دستان

سفال میناکاری. 2273 شمار بازدید : هنر مینا کاری‌ را می توان یکی از اختراعات خلاقانه‌
بشر دانست زیرا این‌ هنر شامل‌ فعل و‌انفعال های پیچیده ای است که‌ به هم ربط‌ داده‌ می
شوند. هنر میناکاری از جمله هنرهای تزیینی دوران پیشین است که در دوران صفویه و
قاجار رونقی بسیار یافت و شوربختانه امروزه روش های ساخت آن که باعث تمایزش از
مینای ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺷﮑﻠﻲ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻈﻮﻡ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺳﻔ

ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻔﺎﻟﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﺨﻦ ﻣﻮﺯﻭﻥ. ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ
ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ ﭘﺎﺭﺳﻲ ﮔﻮﻱ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﺳﻔﺎﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ، ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﺸﺎﻫﻲ ﻭ. ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻲ ﺑﺪﻝ ﮔﺸﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ، ﺻﻔﻮﻱ ﻭ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﺷﻴﻮﺓ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ. ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﺓ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ- ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ. ﺷﻴﻮﺓ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ
...

تکنیک های سفالگری در دوره اسلامی و حاضر

هــنگام بررسي تكامل صنعت سراميك در جــهان ، قيد شد كه در حدود هـزاره پنجم قبل از
ميلاد در سرزمين ايران از چرخ سفالگري اسيتفاده مي شده است . در اين دوران ( تا هزاره
اول قبل از ميلاد ) مراكز متعددي در ايران ظروف سفالين مي ساخته اند .به عنوان مثال مي
توان از تپه حصار دامغان ، تپه حسنلو ، حاجي فيروز ، پيتسالي تپه و نيز يانيك تپه
در ...

سوغات و صنایع دستی شیراز - کارناوال

7 نوامبر 2016 ... این هنر از دوران های بسیار دور رواج داشته اما اوج و شکوفایی آن در عصر صفویه بود.
برای ساخت خاتم، سطح اشیای چوبی را با مثلث های کوچک به شکل موزائیک در می آورند
و از چوب های آبنوس، فوفل، گردو، بقم، عناب، نارنج، کهکم و کبوده و انواع استخوان و
عاج فیل استفاده می کنند. چوب را با دستگاه های مخصوص به اندازه های ...

سفال و سرامیک در ایران - پیرامون سفال

درحدود 1500 سال ق . م به علت گسترش فلزکاری وتهیه انواع ظروف از فلز ، ساخت ظروف
سفالین تا حدودی از رونق و رواج پیشین افتاد اما در اوایل هزاره اول ق . م بهترین نمونه
کاشی های ایرانی تولید می شد که کاشی های دروازه معروف ((ایشتاردبابل )) که هم اکنون
در ((موزه برلن )) موجوداست ، از آن جمله است . نکته جالب در خصوص کاربرد سفال در دوران
...

نقوش گیاهی

مطالعه ی شیوه های طراحی و ساخت زیورآلات سرامیکی و اجرای آن با ایده ای از نقوش گیاهی
سفالینه های آبی و سفید صفوی ... نقوش جانوری و گیاهی برجای مانده بر روی ظروف دوره
ی ساسانی،حاوی تفکرات و اعتقادات مردم آن زمان بوده است،که اهمیت بررسی آن را دو
چندان می کند،تا بتوانیم با استناد و مطالعه ی این نقوش، باورهای اعتقادی و آداب این
دوره ...

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه - سازمان دامپزشکی کشور

دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ. 36. درﺟﻪ و. 52. دﻗﯿﻘﻪ. ي ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻀﯽ در اﻣﺘﺪاد
رﺷﺘﻪ ﮐﻮه. ﻫﺎي ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد ﻗﺮاردارد . اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه. ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻧﻮاري در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل. ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن .... ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ آب و. ﻫﻮا. در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر، ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺟﺰو اﻗﻠﯿﻢ ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰي و ﻧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ؛ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮد و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﺘﺪل . در اﯾﻦ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ. ﺗﺮِ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪ اﺳﺘﻮاﯾﯽ را دارد ،
در اﺛﺮ ...

زیورآلات؛ زیبایی و زینت تمدن ایرانند | صنایع دستی هورسان

بررسی جواهر و زیورهای ایرانی در گفت و گو با استاد عبدالناصر گیو قصاب - هنر
جواهرسازی و ساخت زیورآلات در ایران شاهد بروز نبوغ و استعدادها پرشماری در طول تاریخ
بوده است. ... در این دوران جنبه های زیبایی شناسی بیشتر ملاک عمل قرارمی گیرند،
بدین معنا که انسان درباره پیکر خود به نوعی آگاهی می رسد و آن را نیز نوعی مظهر
زیبایی و ...

بررسی و مطالعه ی تحلیلی سفالینه های محوطه ی مالین؛ شهرستان باخَرز ...

صورت گرفتــه در بازه هــای زمانــی دوران تاریخــی اشــکانی و ساســانی و همچنیــن دوران.
اســامی، به ویــژه ســده های 5 تــا 7 هــ.ق. قابــل گاهنــگاری هســتند )نمونه هــای 22-. 13(.
در ایــن شــیوه، نقــش مــورد نظــر به وســیله مُهــر ســفال بــا نقــش قالــب زده: یــا قالــب
به صــورت تزییــن به ظــرف الحــاق می گــردد )کیانــی و کریمــی، 11 :1364(.

پیشه ها و صنايع در حال و هوای گذشته

اثر ویلم فلور است كه با عنوان صنايع كهن در دوره قاجار با ترجمه عليرضا بهارلو
منتشر شده. كتاب در نه .... بررسی می شود. در قسمت ضميمه ها نيز درباره مواد، ابزار و
روش های كار در لعاب كاری و سفالگری،. گوهرسازی، ساخت باروت، ساخت رنگ های مورد
استفاده در كاشی ها، مواد معدنی و .... تاريخ مالياتی ايران در دوران صفویه و قاجار، 1500
تا 1925م.4.

سفال فیروزه ای تبریز | هنر اسلامی

در دوره های مختلف تاریخی هنرمندان آثار متعددی با لعاب ها و تکنیک های متنوع ارائه
کرده اند و ظروف سرامیکی فیروزه ای یا همان لعاب آبی ایرانی نیز از آن دسته آثاری است
که از گذشته های ... شیوه کار به این صورت است که خاک را به نسبت معین با
ترکیبات دیگر از جمله فریت ترکیب کرده و آب کم کم به آن اضافه می شود تا کیک
گل آماده شود.

موزه آبگینه تهران | عمارتی از دوران قاجار - کارناوال - شهرخبر

18 مه 2016 ... این عمارت که از دوره #قاجار پابر جا مانده امروز به #موزه آبگینه شهرت دارد و محل نگهداری
ظروف سرامیک و شیشه ای از دوران پیش از تاریخ تا اسلام است. ... اين ساختمان در دو
طبقه و پنج تالار در باغی به مساحت 7000 مترمربع با پلان هشت ضلعی ساخته شده، در
و پنجره های بسیار زیبای شبیه ساختمان های عصر سلجوقی است.

سفال میناکاری - شرکت تعاونی صنایع دستی هزار دستان

سفال میناکاری. 2273 شمار بازدید : هنر مینا کاری‌ را می توان یکی از اختراعات خلاقانه‌
بشر دانست زیرا این‌ هنر شامل‌ فعل و‌انفعال های پیچیده ای است که‌ به هم ربط‌ داده‌ می
شوند. هنر میناکاری از جمله هنرهای تزیینی دوران پیشین است که در دوران صفویه و
قاجار رونقی بسیار یافت و شوربختانه امروزه روش های ساخت آن که باعث تمایزش از
مینای ...

مقاله داستان کشف آسپرین

تحقیق درمورد بهداشت مو

Maxi Menu CK 8.0.20

دانلود مقاله 149 صفحه ای با موضوع انواع مبدل های حرارتی در فرمت ورد و قابل ویرایش

گزارش کارآموزی معدن مس قلعه زری بیرجند

پاورپوینت دماسنج ها

دانلود پاورپوینت ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني - 52 اسلاید

تکنیک های کنترل و تولید بدون نقص (ZQC )

ساخت اپلیکیشن حرفه ای برای وبسایتتون در سه سوت

برنامه ویدیوگرافی برای اضافه کردن متن،عکس،لوگو بر روی فیلم