دانلود رایگان


تحقیق درباره اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظريه و الگو - دانلود رایگاندانلود رایگان کتاب دوماصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و الگو

دانلود رایگان تحقیق درباره اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظريه و الگو لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 33اصول


آموزش


سلامت


مبتنی


بر


نظریه


و


الگوکتاب


دوم


تحقیق درباره اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و الگو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصل مقاله (663 K) - پژوهش‌های برنامه درسی - دانشگاه شیراز

مسلمانی میبایست از این اصول و رهنمودها در عمل پیروی نماید. .... اهداف تحقیق. هدف کلی
از انجام این تحقیق ارائه ی الگوی برنامه ی درسی سلامت جنسی از منظر اسلام می باشد.
اهداف جزیی این تحقیق عبارتند از: ۱- تبیین مبانی نظری آموزش سلامت جنسی مبتنی
... ۲- تبیین مبانی نظری آموزش سلامت جنسی مبتنی بر احادیث، روایات و منابع مرجع.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش. شوراي عالي آموزش و پرورش. با تأييد سند فلسفه تعليم و
تربيت جمهوري اسالمي ايران،. كه »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« مصوبه. در
جلسات 688 ،687 ،686 ... تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش مبتني بر آرمان هاي.
بلند نظام اسالمي .... تحول نظام آموزشي تهيه و تدوين شده است و با مباني نظري. سند
تحول بنيادين ...

اصل مقاله (11115 K) - سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی - دانشگاه الزهرا

نظریه های مبتنی بر تحقیق و توسعه که به نام اقتصاد دانش در اقتصاد شهرت. یافته و
... "دانش چرایی (دانش در باره اصول و قوانین علمی و طبیعی): دانش چرایی. به اصول و .....
الگوی به کار رفته در. این مطالعه برای بررسی تأثیر آموزشی بر ارزش افزوده در بخش
صنعت، تابع تولید کاب-. داگلاس با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی است.

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته). در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از
خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید
. جستجو ...

پیشنهادهای پژوهش رشته روانشناسی

7 جولای 2015 ... پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آتی مطالعه‌ای مداخله‌ای مبتنی بر ذهنی‌سازی را در مورد
بیماران دارای نقص نظریه ذهن به کار گرفته و به ارزیابی تغییرات بیماری بعد از ...
_ در این پژوهش تنها متغیر پرخاشگری مورد بررسی قرار گرفته لذا پیشنهاد می‌گردد
اثر این آموزش بر سایر متغیرهای مربوط به سلامت روان نیز مورد بررسی ...

تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان خانه دار اصفهانی ...

تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان خانه دار اصفهانی بر
پیشگیری از عفونت ... آن با سرطان معده، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير آموزش
مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي در ارتقای رفتارهای بهداشتی پيشگيری کننده از
ابتال به عفونت ... پژوهش به کار رفته از قدیمی ترین نظریه های رفتار بهداشتی می
باشد.

مهمترین منابع دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

3- اصول و مباني آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت. تاليف: محسن صفاري و همكاران (
انتشارات سماط) مهم است از این شروع شود. 4. نظريه ها، مدل‌ها و روش هاي آموزش بهداشت و
ارتقاي سلامت. تاليف: محسن صفاري انتشارات آثار سبحان چاپ جدید 92. مبانی ارتقاء
سلامت طاهره دهداری دکتر علی رمضانخانی انتشارات نظری (خیلی مهم); رفتار سلامت و
آموزش ...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... تحول و نوسازي نظام آموزش و تربيت كشور: خانواده، مدرسه، .... درباره فلسفه فرهنگ.
علي اكبر رشاد. 17. گامي براي بهره گيري از محتواي دين اسالم در پژوهش دينداري. احمد
فضائلي. 41. برازش تجربي مدل هاي مفهومي ساختاري از دينداري ... دستيابي به »
نظريه فرهنگ« اسالمي، از رهگذر كاوش هاي فلسفي مبتني بر حكمت اسالمي.

خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان - پاپیروس

در نظریه مدیریت بر مبنای اقتضا نه تنها به وضعیت موجود توجه شده ، بلکه تأثیر راه
حلهای ارائه شده بر الگوهای رفتاری سازمان نیز مورد نظر است. از این رو ..... نظریه
کلاسیک بر بکارگیری اصول مبتنی است که به طور منطقی برای دریافت پاسخ قابل
پیش بینی ایجاد شده است و آن را روش منطقی (مکانیکی) در سازماندهی می نامند. نظریه
های ...

مقایسة تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دیک و کری و ...

هدف پژوهش حاضر مقایسة تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دیک و کری
و الگوی طراحی آموزشی بایبی بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزاناست. ... مقایسه
اثربخشی طراحی آموزشی ملهم از سه نظریه رفتارگرایی، شناخت‌گرایی و ساخت‌گرایی
در تغییر نگرش‌های اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 4 (
13) ...

معرفی معیار برای تحقیق تطبیقی مبتنی بر دیدگاه کری واک - نشریه ...

تحقیق در نظام دانشگاهی، نیاز به الگو و روشی متناسب با موضوع پژوهش دارد. هدف
تحقیق که محور اصلی کار است، ساختار نظری دقیق و درعین حال قابل اجرایی را می
طلبد تا محقق بتواند براساس آن، به گردآوری داده و تحلیل پراخته و درنهایت به مرحله
توصیف، تدوین و نگارش برسد. این ساختار نظری قابل اجرا که به تحقیق، نظامی
روشن و ...

مروری بر نظریه‌های یادگیری و کاربرد آن‌ها در آموزش پزشکی - مجله ایرانی ...

ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎي. ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﺎزﻧﺪه. ﮔﺮاﻳﻲ از آن. ﺟﻤﻠﻪ .اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از. اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي. آن در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺷﺎره. ﻣﻲ. ﺷﻮد . روش. ﻫﺎ. ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮرد .... ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ،. ﻛﺎرآﻣﻮزي. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ. روش. ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي. ﭘﻴﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه، ﺑﺪﻳﻌﻪ. ﭘﺮدازي،. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ. آﻣﻮزش ﻓﺮدي. ، آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اي،. آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
راﻳﺎﻧﻪ.

رزومه - پرویز شریفی درآمدی

شریفی درآمدی پرویز، مبانی روان شناختی آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی،
تالیف، عروج اصفهان، 1373/01/01; شریفی درآمدی پرویز، کودکان استثنایی- ویژگی
ها و ... شریفی درآمدی پرویز، نظریه های روان شناسی تحولی، تالیف، خوشنواز اصفهان،
1380/01/01; شریفی درآمدی پرویز، اصول روانشناسی ارتباط با کودک، تالیف، روان ...

تحقیق اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و الگو | مقاله جدید - newarticle

13 ژانويه 2018 ... تحقیق درباره اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و الگو. فرمت فایل word و قابل
ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 33. کتاب دوم. اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و
الگو. کلیات کارگاه آموزشی آشنایی با اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه ها و الگوها.
مقدمه. سالیان درازی است که در حوزه سلامت، برنامه های آموزشی طراحی و ...

پايان نامه‌هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر سعيد ترك زاده, ارزيابي عملكرد بيمارستان هاي منطقه ۲ تهران مبتني بر شاخص
هاي حسابرسي عملياتي, مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات, کارشناسي ارشد
..... دکتر محسن نظري, بررسي عوامل موثر بر دستيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
كشور به برند قدرتمند, مديريت MBA - مديريت بازاريابي, کارشناسي ارشد, حميدرضا
...

اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد روایت‌درمانی گروهی بر الگوهای ...

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد روایت‌درمانی گروهی بر
الگوهای ارتباطی در زوجین دانشجو انجام گرفت. پژوهش نیمه تجربی از نوع ... معناداری
کاهش داد (01/0>P). بر اساس یافته‌های این پژوهش، بررسی تأثیر روایت‌درمانی بر
الگوهای ارتباطی زوجین می‌تواند نتایج ارزشمندی را در مورد سلامت روانی زوجین فراهم
کند.

مفاهیم بنیادی ارتقاء سلامت - آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آموزش سلامت (Health Education) ترکيبی از تجربيات يادگيری است که طراحی می
شوند تا از طريق تعامل بين آموزش دهندگان و فراگيران، فرصت هاي يادگيري درباره
سلامت را ... متغير (Variable): شکل عملي سازه هاي يک نظريه يا الگو که قابل اندازه
گيري است و در طي ارزيابي يک برنامه مبتنی بر نظريه و الگو مورد سنجش قرار مي
گيرند.

بررسی میزان آگاهی معلمان دوره ی ابتدایی از اصول تعلیم و تربیت به ...

هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی معلمان دوره ی ابتدایی از اصول تعلیم وتربیت به
منظور ارائه ی الگویی مناسب جهت ارتقای سطح آگاهی آنها از اصول تعلیم وتربیت در ...
باشد این اصول مبتنی بر تعالیم دینی و تحقیقات روانشناسی ،جامعه شناسی ،
فرهنگی و نظریات مربیان بزرگ و دانشمندان تعلیم و تربیت است(شریعتمداری ،1386
).

آموزش و ارتقای سلامت - معاونت امور بهداشتی

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺪﻳﺪي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧ. ﻘﺶ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و اﺳﺎﺳﻲ
ﺟﻨﺒﺶ. ﻫﺎي. ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ . در. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺗ. ﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ... ﻣﻮرد
اﺷﺎره در اﻟﮕﻮي. Tannahill. ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ. : آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ. دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
آﻣﻮزش ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻴﺰ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ. ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ا. ﻳﻦ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﺮز ...

سند آموزش 2030 یونسکو چیست؟/ دلایلی که نباید به سند یونسکو ...

7 مه 2017 ... اجرای آموزش 2030 در سطح ملی باید بر مبنای رویکردی فرابخشی باشد که براساس
همکاری مؤثر، تمرکز بر نتایج گسترش شراکت، شفافیت، مسئولیت مشترک و وحدت
عمل همه عاملان شکل گرفته است با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در کشورها
برخی از اصول عمومی که می‌تواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق مؤثر اهداف ...

تحقیق اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و الگو | مقاله جدید - newarticle

13 ژانويه 2018 ... تحقیق درباره اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و الگو. فرمت فایل word و قابل
ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 33. کتاب دوم. اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و
الگو. کلیات کارگاه آموزشی آشنایی با اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه ها و الگوها.
مقدمه. سالیان درازی است که در حوزه سلامت، برنامه های آموزشی طراحی و ...

راهنمای نگارش مقاله - مدیریت ارتقای سلامت

روش نگارش و پذیرش مقالات بشرح ذیل می باشد: مجله علمی پژوهشی مدیریت ارتقای
سلامت مقالات مرتبط با مدیریت ارتقای سلامت و مدیریت پرستاری را به چاپ می‌رساند
... 9 - مقالات به شرطی پذیرفته می‌شوند که اصول اخلاقی براساس معاهده هلسینکی -
توکیو در مورد مطالعات بالینی در انسان مراعات شده و رعایت آن به تأیید کمیته اخلاق ...

ﻣﺮوري ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر

29 فوریه 2012 ... ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ،. ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ. ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻲ. E-mail: [email protected] ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻔﻬﻮم روﻳﻜﺮد
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر، اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در دﻫﻪ. 1950. ،. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرل راﺟﺮز روﻳﻜﺮد ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻮر .... اﺻﻮل و ﻓﺮﺿﻴﺎت.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺴﺖ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل. 2002. ﻧﺸﺎن داد. ﻛﻪ. 4. اﺻﻞ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﻮاده. ﻣﺤﻮر وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ. از. -1: ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده، در زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮدك ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ. 2.

مجله آموزش و سلامت جامعه

اطلاعات نشریه · درباره نشریه · هیات تحریریه · اهداف و زمینه‌ها · اخبار نشریه · آرشیو
مجله و مقالات · کلیه شماره‌های مجله · آخرین شماره · نمایه سازهای مجله · برای نویسندگان ·
راهنمای نگارش مقاله · فرم تعهدنامه نویسندگان · فرم پاسخ به داوران · راهنمای ارسال مقاله ·
فرم ارسال مقاله · ملاحظات اخلاقی · برای داوران · راهنمای داوران · ثبت نام و اشتراک.

ارتقای سلامت و آموزش بهداشت

عوامل موثر بر سلامتي (تعيين كننده هاي سلامتي); تعريف، مفاهیم و اصول ارتقای
سلامت; راهبرد هاي اساسي ارتقاي سلامت; اجزای ارتقاي سلامت; 5 اولويت اقدام ارتقاي
سلامت (طبق منشور اوتاوا); اهمیت، تاريخچه و تعاريف آموزش سلامت; مراحل طراحی آموزش
سلامت(شناسايي محيط، نيازسنجي، طراحي يک مداخله آموزشي، اجراي مداخله آموزشي،
ارزشيابي و ...

تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه انگیزش و محافظت بر رفتارهای ...

ی بر نظریه انگیز. ش مبتن. ی و همکاران / تأثیر آموز. مسعود. نظریه انگیزش محافظت.
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه انگیزش و محافظت بر رفتارهای پیشگیری کننده. از
اثرات زیان بار ... مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی انگیزش محافظت در ارتقای دانش و
نیز رفتارهای نتیجه گیری: .... در یک مطالعه آگاهی دانش آموزان را درباره حفاظت از
آفتاب.

فروشگاه فایل بلبل | مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت

فروشگاه فایل بلبل. فروش پاورپوینت مبانی نظری پیشینه تحقیق طرح توجیهی
پروژه مهندسی نرم افزار کارآموزی سورس کد پایان نامه دانلود جزوه سوالات استخدامی
درسنامه ریاضی پایه کاروفناوری. جستجو · خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش
پشتیبانی درباره ما تماس با ما. دسته بندی ها. تحقیق و پژوهش مبانی نظری و پیشینه
تحقیق جزوه ...

مقاله ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان - دانشگاه علوم ...

ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در
سال 1390 بر اساس مدل ارزشيابي كرك پاتريك (KIRK PATRICK) ... بديهي است كه
افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد كار خود برخوردار باشند فرآيند يادگيري آنها
بهتر است و به ارائه انديشه ها و نظريات مفيد تري براي بهبود كار مي پردازند (
الحسيني، ...

تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه انگیزش و محافظت بر رفتارهای ...

ی بر نظریه انگیز. ش مبتن. ی و همکاران / تأثیر آموز. مسعود. نظریه انگیزش محافظت.
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه انگیزش و محافظت بر رفتارهای پیشگیری کننده. از
اثرات زیان بار ... مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی انگیزش محافظت در ارتقای دانش و
نیز رفتارهای نتیجه گیری: .... در یک مطالعه آگاهی دانش آموزان را درباره حفاظت از
آفتاب.

جدول طرح درس های گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت - دانشکده بهداشت ...

رشته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت. طرح درسی. نام درس. ردیف. ○. ○.
○. ○. ○. زبان تخصصی. 1. ○. ○. ○. ○. ○. سیستم های اطلاع رسانی بهداشتی. 2.
○. ○. ○. ○. ○. کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده ای بهداشتی. 3. ○. ○. ○.
○. ○. اصول اپیدمیولوژی. 4. ○. ○. ○. ○. ○. اصول پیشگیری از بیماری های واگیرو
...

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

اصطلاحات و مفاهيم پايه در آموزش بهداشت مبتنی بر نظريه و الگو. آموزش (Education)
را فرآيندی هدفمند براي تسهيل يادگيري می دانند که در طی آن تجربياتي که بر شيوه
درک مردم در ارتباط با محيط هاي اجتماعي، فرهنگي و فيزيکي خود تاثير مي گذارد،
منتقل می شود. آموزش سلامت (Health Education) ترکيبی از تجربيات يادگيری است
که ...

بررسی جايگاه «معنويت» در الگوهای عمده سلامت روان | روان‌شناسي و دين

6 ژانويه 2011 ... الگوهاي نظري «سلامت روان» كه همواره تابعي از الگوهاي نظري سلامت بوده‌اند نيز در
تبيين واقعيت‌هاي مرتبط ناكافي هستند. بنابراين، جريان ... در اين ميان، يكي از
عمده‌ترين ملاحظات و بازنگري‌ها دربارة نظريه‌هاي مربوط به سلامت و سلامت روان، حول محور
«معنويت» و لزوم گنجاندن آن در تعريف‌ها و الگوهاي سلامت روان بوده است.

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( اکت ) – Dousti.Net

25 ژوئن 2015 ... نظریه چارچوب ارتباطی و فاصله گیری فراگیر ( که هم اکنون درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد / پایبندی) نامیده می شود؛ مجموعه نسبتا منحصر به فردی از فرایندهای .... اکت و
نظریه چهارچوب ارتباطی دو شیوه متفاوت برای معنا دهی کلامی یا نگرش درباره تجارب
فرد است، دو شیوه ای که حاصل تاریخچه کلامی یادگیری کلامی هستند.

جستجو | Iranian Nursing Journals Index - NINDEX

1 مارس 2014 ... اثر بخشی آموزش و پيگيری در منزل برآگاهی و رفتارهای بهداشتی مبتنی بر تدبير
بيماری سکته قلبی, پژوهش پرستاری, پرستاری, پرستاری توانبخشی, 2007-07-
01 .... ارتباط بين دانش و عملکرد پرستاران شاغل بيمارستان‌های دانشگاه علوم
پزشکی شهر کرمان درباره اصول گزارش‌نويسی, پژوهش پرستاری, پرستاری ...

مهمترین منابع دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

3- اصول و مباني آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت. تاليف: محسن صفاري و همكاران (
انتشارات سماط) مهم است از این شروع شود. 4. نظريه ها، مدل‌ها و روش هاي آموزش بهداشت و
ارتقاي سلامت. تاليف: محسن صفاري انتشارات آثار سبحان چاپ جدید 92. مبانی ارتقاء
سلامت طاهره دهداری دکتر علی رمضانخانی انتشارات نظری (خیلی مهم); رفتار سلامت و
آموزش ...

پایگاه‌های نمایه کننده - مجله آموزش و سلامت جامعه - دانشگاه علوم پزشکی همدان

نقش ابزارهای اشتراک نتایج پژوهش های سلامت در ارتقاء سواد سلامت جامعه فرزانه
فضلی، ... بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر
رفتار شیردهی در زنان باردار شهر فسا ... بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری
کننده از سرطان پوست در دانش آموزان دبیرستانی شهر سنندج: کاربردی از الگوی
پرسید.

جستجو | Iranian Nursing Journals Index - NINDEX

1 مارس 2014 ... اثر بخشی آموزش و پيگيری در منزل برآگاهی و رفتارهای بهداشتی مبتنی بر تدبير
بيماری سکته قلبی, پژوهش پرستاری, پرستاری, پرستاری توانبخشی, 2007-07-
01 .... ارتباط بين دانش و عملکرد پرستاران شاغل بيمارستان‌های دانشگاه علوم
پزشکی شهر کرمان درباره اصول گزارش‌نويسی, پژوهش پرستاری, پرستاری ...

فروشگاه فایل بلبل | مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت

فروشگاه فایل بلبل. فروش پاورپوینت مبانی نظری پیشینه تحقیق طرح توجیهی
پروژه مهندسی نرم افزار کارآموزی سورس کد پایان نامه دانلود جزوه سوالات استخدامی
درسنامه ریاضی پایه کاروفناوری. جستجو · خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش
پشتیبانی درباره ما تماس با ما. دسته بندی ها. تحقیق و پژوهش مبانی نظری و پیشینه
تحقیق جزوه ...

مدیریت آموزشی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جس هومر نیولان (Jesse Homer Newlon): نیولان در سال ۱۹۳۴ اولین مدل نظری مدیریت
آموزشی را با نام مدیریت آموزشی بعنوان خط مشی اجتماعی(Social Policy)ارائه نمود. او
برای اولین بار ... گریفیتث معتقد بود تحقیق در مدیریت آموزشی باید مبتنی بر
تئوری و در جهت ایجاد تئوری باشد، او تئوری تصمیم‌گیری در سازمانهای آموزشی را طرح
نمود.

معرفی معیار برای تحقیق تطبیقی مبتنی بر دیدگاه کری واک - نشریه ...

تحقیق در نظام دانشگاهی، نیاز به الگو و روشی متناسب با موضوع پژوهش دارد. هدف
تحقیق که محور اصلی کار است، ساختار نظری دقیق و درعین حال قابل اجرایی را می
طلبد تا محقق بتواند براساس آن، به گردآوری داده و تحلیل پراخته و درنهایت به مرحله
توصیف، تدوین و نگارش برسد. این ساختار نظری قابل اجرا که به تحقیق، نظامی
روشن و ...

سند آموزش 2030 یونسکو چیست؟/ دلایلی که نباید به سند یونسکو ...

7 مه 2017 ... اجرای آموزش 2030 در سطح ملی باید بر مبنای رویکردی فرابخشی باشد که براساس
همکاری مؤثر، تمرکز بر نتایج گسترش شراکت، شفافیت، مسئولیت مشترک و وحدت
عمل همه عاملان شکل گرفته است با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در کشورها
برخی از اصول عمومی که می‌تواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق مؤثر اهداف ...

تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه انگیزش و محافظت بر رفتارهای ...

ی بر نظریه انگیز. ش مبتن. ی و همکاران / تأثیر آموز. مسعود. نظریه انگیزش محافظت.
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه انگیزش و محافظت بر رفتارهای پیشگیری کننده. از
اثرات زیان بار ... مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی انگیزش محافظت در ارتقای دانش و
نیز رفتارهای نتیجه گیری: .... در یک مطالعه آگاهی دانش آموزان را درباره حفاظت از
آفتاب.

فرایند آموزش بیمار و تئوری خودمراقبتی Orem - مجله تحقیقات کیفی ...

ارجاع: نوحی عصمت، عباس. زاده عباس . فرایند آموزش بیمار و تئوری خودمراقبتی.
Orem. ، یک مدل ادغام یافته در برنامه درسی: مطالعه. ای کیفی . مجله تحقیقات کیفی
..... کشور. ایران. برای. آموزش. بیمار. بود. و. برای. طراحی. مدل. به. نظریه. مبتنی. بر
تجارب. اجتماعی. نیاز است،. بهترین. روش. کیفی برای. انجام. پژوهش،. گراندد. تئوری.
بود.

اصل مقاله (11115 K) - سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی - دانشگاه الزهرا

نظریه های مبتنی بر تحقیق و توسعه که به نام اقتصاد دانش در اقتصاد شهرت. یافته و
... "دانش چرایی (دانش در باره اصول و قوانین علمی و طبیعی): دانش چرایی. به اصول و .....
الگوی به کار رفته در. این مطالعه برای بررسی تأثیر آموزشی بر ارزش افزوده در بخش
صنعت، تابع تولید کاب-. داگلاس با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی است.

فرایند آموزش بیمار و تئوری خودمراقبتی Orem - مجله تحقیقات کیفی ...

ارجاع: نوحی عصمت، عباس. زاده عباس . فرایند آموزش بیمار و تئوری خودمراقبتی.
Orem. ، یک مدل ادغام یافته در برنامه درسی: مطالعه. ای کیفی . مجله تحقیقات کیفی
..... کشور. ایران. برای. آموزش. بیمار. بود. و. برای. طراحی. مدل. به. نظریه. مبتنی. بر
تجارب. اجتماعی. نیاز است،. بهترین. روش. کیفی برای. انجام. پژوهش،. گراندد. تئوری.
بود.

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

دی ماه 1389 شماره 120. پژوهش نامه آموزشی. 1. آنچه در اين ويژه نامه مي خوانيد : سخن
سردبير. 2. بخشي از ديدگاه دكترحاجي بابايي وزير آموزش و پرورش درباره پژوهش. 3.
گزارش برگزاری هفته .... كندی ما در عرصه تحقيقات نظری و نظر پردازي موجب شده است
كه بسياری از تصميمات اتخاذ شده در مقوالت علوم انسانی و به. تبع آن مباحث فرهنگی
با ...

بررسی و نقد نظریه انسان‌گرایی مزلو با رویکرد اسلامی

چکیده: هدف این پژوهش ارائه نظریه انسان‌گرایی مزلو در مفاهیم اصلی آن یعنی انگیزش،
نیاز و سلامت بوده و بدنبال پاسخ به این سؤال‌ها بوده که انگیزش در نظریه مزلو چگونه ...
مزلو با نقد و بررسی الگوهای ایده‌آل از انسان در دیدگاه دراکر[13] این نظریه را درباره
انسان سالم بیان می‌کند که مهمترین ویژگی انسان سالم این است که وی دارای سرشت
خاص ...

رویکرد مبتنی بر شواهد در علوم پزشکی با تأکید بر اهمیت آن درآموزش ...

شــواهد موجود تجربی در تصمیم گیری درباره ارائه دســتورالعمل انجام کاری می باشــد. ...
آموزش مبتنی بر شواهد در علوم پزشكی و به ویژه در پرستاری تدوین گردیده است. ...
تحقیقات. نشان می دهند که گرچه حرفه پرستاری تغییر پارادایم خود به. سوی عملكرد
مبتنی بر شواهد را شروع کرده، اما این تغییر. در بسیاری از کشورها کند بوده است.

الگوهاي توسعه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

لذا به منظور شناخت و ارزیابی ابعاد متغیرها و عوامل اساسی الگوی اسلامی – ایرانی
پیشرفت، در این مقاله تلاش می شود بصورت اجمال برای بازشناسی مفهوم و ماهیت
الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، ضمن نگاهی به نظریات توسعه، الگوهای مبتنی بر
آن بررسی، سپس تعامل فرهنگ و توسعه و مبانی و شاخصه های اساسی و راهبردهای
دستیابی به ...

1 ﺑﺨﺶ

ﻫﺎ. 304. ﺗﻌﺮﯾﻒ. وﻣﻔﻬﻮم ﺗﺌﻮری و ﻣﺪل. ﻟﻐﺎت ﺗﺌﻮری. 1. ، اﻟﮕﻮ. 2. و ﭘﺎراداﯾﻢ در ﻣﻘﺎﻻت آﻣـﻮزش. ﺳـﻼﻣ. ﺖ و
ارﺗﻘـﺎ. ی. ﺳـﻼﻣﺖ. اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ . ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑ. ﺎ. ﻧـﺪورا. ) 1986(. ﺗﺌـﻮری. ﻫـﺎ،.
ﺗﻌﯿـﯿﻦ ... ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧ. ﻤﻮد. : -1. ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳ. ﺆ. اﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره آﻣﻮزش. ﺳﻼﻣ.
؛ﺖ. -2. درک ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ؛. -3. ﮐﻤﮏ. ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﮐﺎرﺑﺮدی. ؛. ١ -theory –based
...

بررسی و نقد نظریه انسان‌گرایی مزلو با رویکرد اسلامی

چکیده: هدف این پژوهش ارائه نظریه انسان‌گرایی مزلو در مفاهیم اصلی آن یعنی انگیزش،
نیاز و سلامت بوده و بدنبال پاسخ به این سؤال‌ها بوده که انگیزش در نظریه مزلو چگونه ...
مزلو با نقد و بررسی الگوهای ایده‌آل از انسان در دیدگاه دراکر[13] این نظریه را درباره
انسان سالم بیان می‌کند که مهمترین ویژگی انسان سالم این است که وی دارای سرشت
خاص ...

معاونت دانشجویی و فرهنگی - معاون دانشجویی و فرهنگی

ü اصول مديريت و روانشناسي. ü نظام ارائه خدمات بهداشتي-درماني. ü اصول خدمات
بهداشتي. ü اخلاق پزشكي. ü سازمان ومديريت در بهداشت و درمان. ü مديريت خدمات
بهداشتي – درماني. ü دوره اختصاصی آموزش مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی
ایران در سال 1377. ü اقتصاد سلامت. ü مديريت پروژه. ü مدیریت صنعتی. ü روابط
انسانی در ...

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (اصول مقاله نویسی)

ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ- ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ. 2. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ؟ (ﺍﺻﻮﻝ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ). 1 .ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻠﻤﻲ. ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺩﺭ. ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﻣﻨﻄﻘﻲ،. ژﺭﻑ. ﻭ. ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ. ﻧﻈﺮﻱ،. ﻋﻤﻠﻲ .....
ﻭﺍژﻩ. ﻛﻠﻴﺪﻱ. ﺩﺭ. ﻫﺮ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻴﺎﻥ. ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. (ﺳﺮﻣﺪ،. 1379. ،. ﺹ. 321. ). 3.2 . ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ. ﺭﻭﺵ ﻫﺎ. ﻭ. ﺍﺻﻮﻝ. ﻛﻠﻲ. ﻧﺎﻇﺮ. ﺑﺮ. ﮔﺰﺍﺭﺵ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ. ﻋﻠﻮﻡ،. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. ﺑﻪ. ﻃﻮﺭ
.

مفاهیم بنیادی ارتقاء سلامت - آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آموزش سلامت (Health Education) ترکيبی از تجربيات يادگيری است که طراحی می
شوند تا از طريق تعامل بين آموزش دهندگان و فراگيران، فرصت هاي يادگيري درباره
سلامت را ... متغير (Variable): شکل عملي سازه هاي يک نظريه يا الگو که قابل اندازه
گيري است و در طي ارزيابي يک برنامه مبتنی بر نظريه و الگو مورد سنجش قرار مي
گيرند.

آموزش و ارتقای سلامت - معاونت امور بهداشتی

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺪﻳﺪي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧ. ﻘﺶ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و اﺳﺎﺳﻲ
ﺟﻨﺒﺶ. ﻫﺎي. ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ . در. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺗ. ﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ... ﻣﻮرد
اﺷﺎره در اﻟﮕﻮي. Tannahill. ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ. : آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ. دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
آﻣﻮزش ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻴﺰ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ. ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ا. ﻳﻦ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﺮز ...

بررسی میزان آگاهی معلمان دوره ی ابتدایی از اصول تعلیم و تربیت به ...

هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی معلمان دوره ی ابتدایی از اصول تعلیم وتربیت به
منظور ارائه ی الگویی مناسب جهت ارتقای سطح آگاهی آنها از اصول تعلیم وتربیت در ...
باشد این اصول مبتنی بر تعالیم دینی و تحقیقات روانشناسی ،جامعه شناسی ،
فرهنگی و نظریات مربیان بزرگ و دانشمندان تعلیم و تربیت است(شریعتمداری ،1386
).

ﻫﺎي آﻣﻮزش دوره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﻫ

16 مارس 2015 ... ﻫﺎي آﻣﻮزش ﯾﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزش و ﺳﻄﻮح اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻈﺮي، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي و ﺟﺴ. ﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت در ﭘﺎﯾﮕﺎه. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 42. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و. 21. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ.

معاونت دانشجویی و فرهنگی - معاون دانشجویی و فرهنگی

ü اصول مديريت و روانشناسي. ü نظام ارائه خدمات بهداشتي-درماني. ü اصول خدمات
بهداشتي. ü اخلاق پزشكي. ü سازمان ومديريت در بهداشت و درمان. ü مديريت خدمات
بهداشتي – درماني. ü دوره اختصاصی آموزش مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی
ایران در سال 1377. ü اقتصاد سلامت. ü مديريت پروژه. ü مدیریت صنعتی. ü روابط
انسانی در ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟ - همایش

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﮐﺮاﻣﭗ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﻮزان.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻬﺪﯾﻪ. 1. ﭼﮑﯿﺪه. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف. « ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل
ﮐﺮاﻣﭗ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﻮزان ﻣﺮاﮐﺰ ... This study aims to "
design an educational model based on the Occupational Health and Safety
cramp and its ...

مبانی مصرف‌گرایی در دنیای جدید و اصول مصرف در اسلام با تأکید بر ...

11 مه 2010 ... از دید مکاتب و نظریه‌پردازان غربی، مصرف، یکی از مؤلفه‌های مهم در سبک زندگی است
چنان‌که اسلام نیز درباره آن دستورات بسیاری دارد. از این‌رو، در مقاله حاضر، ابتدا سبک
زندگی و جایگاه مصرف در آن، از دیدگاه اندیشمندان غربی تعریف شده است و در ادامه، با
اشاره به برخی از اصول و مبانی شریعت اسلام که تأثیر شگرفی بر ...

مروری بر نظریه‌های یادگیری و کاربرد آن‌ها در آموزش پزشکی - مجله ایرانی ...

ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎي. ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﺎزﻧﺪه. ﮔﺮاﻳﻲ از آن. ﺟﻤﻠﻪ .اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از. اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي. آن در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺷﺎره. ﻣﻲ. ﺷﻮد . روش. ﻫﺎ. ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮرد .... ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ،. ﻛﺎرآﻣﻮزي. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ. روش. ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي. ﭘﻴﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه، ﺑﺪﻳﻌﻪ. ﭘﺮدازي،. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ. آﻣﻮزش ﻓﺮدي. ، آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اي،. آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
راﻳﺎﻧﻪ.

بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم با روش ...

یک ماه بعد از اتمام آموزش، کیفیّت زندگی تمام واحدهای پژوهش به وسیله ابزار کیفیّت
زندگی اختصاصی بیماراندیابتی 19ADDQOL بررسی شد. اطّلاعات با استفاده از نرم
افزار SPSSو ... نتیجهگیری: برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اورم نسبت به روش رایج
کیفیّت زندگی بیماران دیابتی را ارتقا داده است. از این رو پیشنهاد میشود، از این ...

بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم با روش ...

یک ماه بعد از اتمام آموزش، کیفیّت زندگی تمام واحدهای پژوهش به وسیله ابزار کیفیّت
زندگی اختصاصی بیماراندیابتی 19ADDQOL بررسی شد. اطّلاعات با استفاده از نرم
افزار SPSSو ... نتیجهگیری: برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اورم نسبت به روش رایج
کیفیّت زندگی بیماران دیابتی را ارتقا داده است. از این رو پیشنهاد میشود، از این ...

مقایسة تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دیک و کری و ...

هدف پژوهش حاضر مقایسة تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دیک و کری
و الگوی طراحی آموزشی بایبی بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزاناست. ... مقایسه
اثربخشی طراحی آموزشی ملهم از سه نظریه رفتارگرایی، شناخت‌گرایی و ساخت‌گرایی
در تغییر نگرش‌های اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 4 (
13) ...

طرح طب سنتی و عطاری

سه آیه را که حروف اصلی فعل های آنها ((س م ع)) ، (( خ ر ج)) و ( ذ ه ب)) است

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ارومیه (واقع در استان آذربایجان غربی)

پاورپوینت شیمی عمومی2

پاورپوینت فنون فروش

پرسشنامه رضايت شغلي

روش های نوین تجارت و تجارت الکترونیکی فرش دستباف

دانلود الگوهای آماده برش پازل سه بعدی کامیون اسکانیا و کن ورث (طرح وکتور)

دانلود مقاله کامل درباره کف پا

فایل تایپی ( ورد و pdf) نمونه سوال استاندارد درس ریاضی و آمار (1) پایه دهم رشته علوم انسانی و معارف نوبت دوم ( خرداد ماه 97)