دانلود رایگان


تحقیق درباره اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظريه و الگو - دانلود رایگاندانلود رایگان کتاب دوماصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و الگو

دانلود رایگان تحقیق درباره اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظريه و الگو لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 33اصول


آموزش


سلامت


مبتنی


بر


نظریه


و


الگوکتاب


دوم


تحقیق درباره اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و الگو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (اصول مقاله نویسی)

ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ- ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ. 2. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ؟ (ﺍﺻﻮﻝ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ). 1 .ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻠﻤﻲ. ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺩﺭ. ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﻣﻨﻄﻘﻲ،. ژﺭﻑ. ﻭ. ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ. ﻧﻈﺮﻱ،. ﻋﻤﻠﻲ .....
ﻭﺍژﻩ. ﻛﻠﻴﺪﻱ. ﺩﺭ. ﻫﺮ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻴﺎﻥ. ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. (ﺳﺮﻣﺪ،. 1379. ،. ﺹ. 321. ). 3.2 . ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ. ﺭﻭﺵ ﻫﺎ. ﻭ. ﺍﺻﻮﻝ. ﻛﻠﻲ. ﻧﺎﻇﺮ. ﺑﺮ. ﮔﺰﺍﺭﺵ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ. ﻋﻠﻮﻡ،. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. ﺑﻪ. ﻃﻮﺭ
.

پنجمين کنگره ملي و دومين جشنواره خود مراقبتي آموزش بيمار :: مقالات ...

تاثير تغيير در سبك زندگي برپايه آموزش خود مراقبتي با استفاده از الگوي اورم بر
كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه تحت درمان با همودياليز. 16 ...
تاثير آموزش مبتني بر نظريه خودکارآمدي برميزان خودمراقبتي، در بيماران مبتلا به
ديابت نوع 2 ... تاثير آموزش بر آگاهي و عملکرد بيماران ديابتي به اصول خودمراقبتي.

1 ﺑﺨﺶ

ﻫﺎ. 304. ﺗﻌﺮﯾﻒ. وﻣﻔﻬﻮم ﺗﺌﻮری و ﻣﺪل. ﻟﻐﺎت ﺗﺌﻮری. 1. ، اﻟﮕﻮ. 2. و ﭘﺎراداﯾﻢ در ﻣﻘﺎﻻت آﻣـﻮزش. ﺳـﻼﻣ. ﺖ و
ارﺗﻘـﺎ. ی. ﺳـﻼﻣﺖ. اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ . ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑ. ﺎ. ﻧـﺪورا. ) 1986(. ﺗﺌـﻮری. ﻫـﺎ،.
ﺗﻌﯿـﯿﻦ ... ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧ. ﻤﻮد. : -1. ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳ. ﺆ. اﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره آﻣﻮزش. ﺳﻼﻣ.
؛ﺖ. -2. درک ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ؛. -3. ﮐﻤﮏ. ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﮐﺎرﺑﺮدی. ؛. ١ -theory –based
...

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش. شوراي عالي آموزش و پرورش. با تأييد سند فلسفه تعليم و
تربيت جمهوري اسالمي ايران،. كه »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« مصوبه. در
جلسات 688 ،687 ،686 ... تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش مبتني بر آرمان هاي.
بلند نظام اسالمي .... تحول نظام آموزشي تهيه و تدوين شده است و با مباني نظري. سند
تحول بنيادين ...

سند آموزش 2030 یونسکو چیست؟/ دلایلی که نباید به سند یونسکو ...

7 مه 2017 ... اجرای آموزش 2030 در سطح ملی باید بر مبنای رویکردی فرابخشی باشد که براساس
همکاری مؤثر، تمرکز بر نتایج گسترش شراکت، شفافیت، مسئولیت مشترک و وحدت
عمل همه عاملان شکل گرفته است با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در کشورها
برخی از اصول عمومی که می‌تواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق مؤثر اهداف ...

آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ. (. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮدی. ) وﯾﮋه. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ. (. ﺟﻠﺪ اول. ) ﺗﺄﻟﯿﻒ. و ﺗﺪوﯾﻦ. :
دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪی. –. دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام رﻓﯿﻌﯽ ﻓﺮ. و ﻫﻤﮑﺎران. ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ. : دﮐﺘﺮ. ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﮐﺒﺮی ... اﺷﺎره در
اﻟﮕﻮی. Tannahill. ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ. : آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ. اﻧﺪرﮐﺎران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮ. زش
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم. اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮز
...

رویکرد مبتنی بر شواهد در علوم پزشکی با تأکید بر اهمیت آن درآموزش ...

شــواهد موجود تجربی در تصمیم گیری درباره ارائه دســتورالعمل انجام کاری می باشــد. ...
آموزش مبتنی بر شواهد در علوم پزشكی و به ویژه در پرستاری تدوین گردیده است. ...
تحقیقات. نشان می دهند که گرچه حرفه پرستاری تغییر پارادایم خود به. سوی عملكرد
مبتنی بر شواهد را شروع کرده، اما این تغییر. در بسیاری از کشورها کند بوده است.

مجله آموزش و سلامت جامعه

اطلاعات نشریه · درباره نشریه · هیات تحریریه · اهداف و زمینه‌ها · اخبار نشریه · آرشیو
مجله و مقالات · کلیه شماره‌های مجله · آخرین شماره · نمایه سازهای مجله · برای نویسندگان ·
راهنمای نگارش مقاله · فرم تعهدنامه نویسندگان · فرم پاسخ به داوران · راهنمای ارسال مقاله ·
فرم ارسال مقاله · ملاحظات اخلاقی · برای داوران · راهنمای داوران · ثبت نام و اشتراک.

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (اصول مقاله نویسی)

ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ- ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ. 2. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ؟ (ﺍﺻﻮﻝ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ). 1 .ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻠﻤﻲ. ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺩﺭ. ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﻣﻨﻄﻘﻲ،. ژﺭﻑ. ﻭ. ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ. ﻧﻈﺮﻱ،. ﻋﻤﻠﻲ .....
ﻭﺍژﻩ. ﻛﻠﻴﺪﻱ. ﺩﺭ. ﻫﺮ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻴﺎﻥ. ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. (ﺳﺮﻣﺪ،. 1379. ،. ﺹ. 321. ). 3.2 . ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ. ﺭﻭﺵ ﻫﺎ. ﻭ. ﺍﺻﻮﻝ. ﻛﻠﻲ. ﻧﺎﻇﺮ. ﺑﺮ. ﮔﺰﺍﺭﺵ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ. ﻋﻠﻮﻡ،. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. ﺑﻪ. ﻃﻮﺭ
.

تحقیق اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و الگو | مقاله جدید - newarticle

13 ژانويه 2018 ... تحقیق درباره اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و الگو. فرمت فایل word و قابل
ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 33. کتاب دوم. اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و
الگو. کلیات کارگاه آموزشی آشنایی با اصول آموزش سلامت مبتنی بر نظریه ها و الگوها.
مقدمه. سالیان درازی است که در حوزه سلامت، برنامه های آموزشی طراحی و ...

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

اصطلاحات و مفاهيم پايه در آموزش بهداشت مبتنی بر نظريه و الگو. آموزش (Education)
را فرآيندی هدفمند براي تسهيل يادگيري می دانند که در طی آن تجربياتي که بر شيوه
درک مردم در ارتباط با محيط هاي اجتماعي، فرهنگي و فيزيکي خود تاثير مي گذارد،
منتقل می شود. آموزش سلامت (Health Education) ترکيبی از تجربيات يادگيری است
که ...

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( اکت ) – Dousti.Net

25 ژوئن 2015 ... نظریه چارچوب ارتباطی و فاصله گیری فراگیر ( که هم اکنون درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد / پایبندی) نامیده می شود؛ مجموعه نسبتا منحصر به فردی از فرایندهای .... اکت و
نظریه چهارچوب ارتباطی دو شیوه متفاوت برای معنا دهی کلامی یا نگرش درباره تجارب
فرد است، دو شیوه ای که حاصل تاریخچه کلامی یادگیری کلامی هستند.

بررسی میزان آگاهی معلمان دوره ی ابتدایی از اصول تعلیم و تربیت به ...

هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی معلمان دوره ی ابتدایی از اصول تعلیم وتربیت به
منظور ارائه ی الگویی مناسب جهت ارتقای سطح آگاهی آنها از اصول تعلیم وتربیت در ...
باشد این اصول مبتنی بر تعالیم دینی و تحقیقات روانشناسی ،جامعه شناسی ،
فرهنگی و نظریات مربیان بزرگ و دانشمندان تعلیم و تربیت است(شریعتمداری ،1386
).

اصل مقاله

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ دو. روش آﻣﻮزش. ﻣﺮﺳﻮم(ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ) و. روش. آﻣﻮزش اﻟﮑﺘ. ﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎ، راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ. ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮي و اﻧﮕﯿﺰش ﭘﺰﺷﮑﺎن و دﺳﺘﯿﺎران در ....
دو اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﯾﻞ و راﯾﮕﻠﻮث ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در دو ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و
ﮐﻼن. ﺑﻮد. راﯾﮕﻠﻮث ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻊ ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در دو. ﺳﻄﺢ ﺧﺮد وﮐﻼن. " اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ
.

پايان نامه‌هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر سعيد ترك زاده, ارزيابي عملكرد بيمارستان هاي منطقه ۲ تهران مبتني بر شاخص
هاي حسابرسي عملياتي, مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات, کارشناسي ارشد
..... دکتر محسن نظري, بررسي عوامل موثر بر دستيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
كشور به برند قدرتمند, مديريت MBA - مديريت بازاريابي, کارشناسي ارشد, حميدرضا
...

1 ﺑﺨﺶ

ﻫﺎ. 304. ﺗﻌﺮﯾﻒ. وﻣﻔﻬﻮم ﺗﺌﻮری و ﻣﺪل. ﻟﻐﺎت ﺗﺌﻮری. 1. ، اﻟﮕﻮ. 2. و ﭘﺎراداﯾﻢ در ﻣﻘﺎﻻت آﻣـﻮزش. ﺳـﻼﻣ. ﺖ و
ارﺗﻘـﺎ. ی. ﺳـﻼﻣﺖ. اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ . ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑ. ﺎ. ﻧـﺪورا. ) 1986(. ﺗﺌـﻮری. ﻫـﺎ،.
ﺗﻌﯿـﯿﻦ ... ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧ. ﻤﻮد. : -1. ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳ. ﺆ. اﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره آﻣﻮزش. ﺳﻼﻣ.
؛ﺖ. -2. درک ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ؛. -3. ﮐﻤﮏ. ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﮐﺎرﺑﺮدی. ؛. ١ -theory –based
...

مقاله ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان - دانشگاه علوم ...

ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در
سال 1390 بر اساس مدل ارزشيابي كرك پاتريك (KIRK PATRICK) ... بديهي است كه
افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد كار خود برخوردار باشند فرآيند يادگيري آنها
بهتر است و به ارائه انديشه ها و نظريات مفيد تري براي بهبود كار مي پردازند (
الحسيني، ...

اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﯽ - پژوهشگاه علوم انسانی

11 نوامبر 2015 ... ﺷﮑﻠﯽ، از اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ، ﻏﻨـﺎي ﻋﻠﻤـﯽ. و ﻫـﻢ. ﭼﻨـﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ. آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
ﻣﺆﻟﻔﺎن. در اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب. اﻟﮕـﻮي ﻃﺮاﺣـﯽ آﻣﻮزﺷـﯽ را اراﺋـﻪ. ﮐﺮده. اﻧﺪ. ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻢ .....
آﻣـﻮزش ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ. را. ﯾﺎﻧـﻪ. ( computer-based instruction. ) اﺳـﺖ . وي. اﻓﺰون. ﺑﺮ وﯾﺮاﺳﺘﺎري و
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ،. در. ﺳﻤﺖ. ﻣﺸﺎور و ﭘﮋوﻫﺶ. ﮔـﺮ ﺑـﺎ. ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻣﻠﯽ در.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش. شوراي عالي آموزش و پرورش. با تأييد سند فلسفه تعليم و
تربيت جمهوري اسالمي ايران،. كه »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« مصوبه. در
جلسات 688 ،687 ،686 ... تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش مبتني بر آرمان هاي.
بلند نظام اسالمي .... تحول نظام آموزشي تهيه و تدوين شده است و با مباني نظري. سند
تحول بنيادين ...

ﻫﺎي آﻣﻮزش دوره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﻫ

16 مارس 2015 ... ﻫﺎي آﻣﻮزش ﯾﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزش و ﺳﻄﻮح اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻈﺮي، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي و ﺟﺴ. ﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت در ﭘﺎﯾﮕﺎه. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 42. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و. 21. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ.

ﻫﺎي آﻣﻮزش دوره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﻫ

16 مارس 2015 ... ﻫﺎي آﻣﻮزش ﯾﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزش و ﺳﻄﻮح اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻈﺮي، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي و ﺟﺴ. ﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت در ﭘﺎﯾﮕﺎه. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 42. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و. 21. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ.

ﻫﺎي آﻣﻮزش دوره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﻫ

16 مارس 2015 ... ﻫﺎي آﻣﻮزش ﯾﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزش و ﺳﻄﻮح اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻈﺮي، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي و ﺟﺴ. ﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت در ﭘﺎﯾﮕﺎه. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 42. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و. 21. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ.

SID.ir | مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي-زمستان 1389-دوره 10-شماره 5 ...

نمایه مقالات مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 5 (پياپي 29) (ويژه نامه توسعه آموزش)
علمی پژوهشی کشور و امکان دانلود رایگان متن کامل مقالات در تارگاه مرکز اطلاعات
علمی ... 4 : تدوین شاخص‌ های برنامه‌ های آموزشی دوره ‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی
ارشد - Ph.D) بر اساس الگوی درون ‌داد - فرآیند و برون ‌داد در دانشکده بهداشت دانشگاه
علوم ...

مروری بر نظریه‌های یادگیری و کاربرد آن‌ها در آموزش پزشکی - مجله ایرانی ...

ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎي. ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﺎزﻧﺪه. ﮔﺮاﻳﻲ از آن. ﺟﻤﻠﻪ .اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از. اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي. آن در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺷﺎره. ﻣﻲ. ﺷﻮد . روش. ﻫﺎ. ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮرد .... ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ،. ﻛﺎرآﻣﻮزي. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ. روش. ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي. ﭘﻴﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه، ﺑﺪﻳﻌﻪ. ﭘﺮدازي،. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ. آﻣﻮزش ﻓﺮدي. ، آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اي،. آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
راﻳﺎﻧﻪ.

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته). در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از
خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید
. جستجو ...

آموزش و ارتقای سلامت - معاونت امور بهداشتی

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺪﻳﺪي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧ. ﻘﺶ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و اﺳﺎﺳﻲ
ﺟﻨﺒﺶ. ﻫﺎي. ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ . در. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺗ. ﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ... ﻣﻮرد
اﺷﺎره در اﻟﮕﻮي. Tannahill. ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ. : آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ. دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
آﻣﻮزش ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻴﺰ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ. ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ا. ﻳﻦ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﺮز ...

الگوهاي توسعه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

لذا به منظور شناخت و ارزیابی ابعاد متغیرها و عوامل اساسی الگوی اسلامی – ایرانی
پیشرفت، در این مقاله تلاش می شود بصورت اجمال برای بازشناسی مفهوم و ماهیت
الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، ضمن نگاهی به نظریات توسعه، الگوهای مبتنی بر
آن بررسی، سپس تعامل فرهنگ و توسعه و مبانی و شاخصه های اساسی و راهبردهای
دستیابی به ...

ﻣﺮوري ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر

29 فوریه 2012 ... ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ،. ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ. ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻲ. E-mail: [email protected] ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻔﻬﻮم روﻳﻜﺮد
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر، اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در دﻫﻪ. 1950. ،. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرل راﺟﺮز روﻳﻜﺮد ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻮر .... اﺻﻮل و ﻓﺮﺿﻴﺎت.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺴﺖ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل. 2002. ﻧﺸﺎن داد. ﻛﻪ. 4. اﺻﻞ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﻮاده. ﻣﺤﻮر وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ. از. -1: ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده، در زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮدك ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ. 2.

مبانی مصرف‌گرایی در دنیای جدید و اصول مصرف در اسلام با تأکید بر ...

11 مه 2010 ... از دید مکاتب و نظریه‌پردازان غربی، مصرف، یکی از مؤلفه‌های مهم در سبک زندگی است
چنان‌که اسلام نیز درباره آن دستورات بسیاری دارد. از این‌رو، در مقاله حاضر، ابتدا سبک
زندگی و جایگاه مصرف در آن، از دیدگاه اندیشمندان غربی تعریف شده است و در ادامه، با
اشاره به برخی از اصول و مبانی شریعت اسلام که تأثیر شگرفی بر ...

آموزش و ارتقای سلامت - معاونت امور بهداشتی

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺪﻳﺪي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧ. ﻘﺶ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و اﺳﺎﺳﻲ
ﺟﻨﺒﺶ. ﻫﺎي. ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ . در. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺗ. ﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ... ﻣﻮرد
اﺷﺎره در اﻟﮕﻮي. Tannahill. ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ. : آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ. دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
آﻣﻮزش ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻴﺰ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ. ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ا. ﻳﻦ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﺮز ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI - مرجع مقالات تخصصی ایران

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات
پیشین در هر حوزه موضوعی است و اطلاع از سرفصل های نوینی که در مجامع دانشگاهی جهان
مطرح است، می تواند پژوهشگران ما را در پیشبرد اهداف کشور یاری دهد. لذا پایگاه ISI
Articles تا کنون مقالات 10 رشته تحصیلی را در قالب 59 سرفصل عمده و 1431 موضوع
...

تأثير اجرای برنامه طراحی شده مبتنی بر الگوی پرسيد- پروسيد بر ...

طراحي و ارزشیابي یک برنامه مدون آموزشي بر اساس الگوي پرسید – پروسید برای
ارتقای سالمت روان نوجوانان و مشارکت والدین بود. .... همچنین مطالعه نظري. و همکاران )
1387( در تهران نش ان داد که طراحي و اجراي برنامه. آموزش ي مبتني بر الگوي
پرسید-پروس ید مي تواند س بب افزایش. رفتارهاي ایمن در دانش آموزان مدارس
ابتدایي شود ) ...

ﻫﺎي آﻣﻮزش دوره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﻫ

16 مارس 2015 ... ﻫﺎي آﻣﻮزش ﯾﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزش و ﺳﻄﻮح اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻈﺮي، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي و ﺟﺴ. ﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت در ﭘﺎﯾﮕﺎه. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 42. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و. 21. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ.

مبانی مصرف‌گرایی در دنیای جدید و اصول مصرف در اسلام با تأکید بر ...

11 مه 2010 ... از دید مکاتب و نظریه‌پردازان غربی، مصرف، یکی از مؤلفه‌های مهم در سبک زندگی است
چنان‌که اسلام نیز درباره آن دستورات بسیاری دارد. از این‌رو، در مقاله حاضر، ابتدا سبک
زندگی و جایگاه مصرف در آن، از دیدگاه اندیشمندان غربی تعریف شده است و در ادامه، با
اشاره به برخی از اصول و مبانی شریعت اسلام که تأثیر شگرفی بر ...

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (اصول مقاله نویسی)

ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ- ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ. 2. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ؟ (ﺍﺻﻮﻝ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ). 1 .ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻠﻤﻲ. ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺩﺭ. ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﻣﻨﻄﻘﻲ،. ژﺭﻑ. ﻭ. ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ. ﻧﻈﺮﻱ،. ﻋﻤﻠﻲ .....
ﻭﺍژﻩ. ﻛﻠﻴﺪﻱ. ﺩﺭ. ﻫﺮ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻴﺎﻥ. ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. (ﺳﺮﻣﺪ،. 1379. ،. ﺹ. 321. ). 3.2 . ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ. ﺭﻭﺵ ﻫﺎ. ﻭ. ﺍﺻﻮﻝ. ﻛﻠﻲ. ﻧﺎﻇﺮ. ﺑﺮ. ﮔﺰﺍﺭﺵ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ. ﻋﻠﻮﻡ،. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. ﺑﻪ. ﻃﻮﺭ
.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود

ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ ﭘﺴﺘﺎن، ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﺷﺪه، آﻣﻮزش . *. ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ. : ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺪل. ﺳﺎزي در ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﯾﻨﺪ. ه. ﭘﮋوﻫﯽ در ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺤﺴﻨﯽ
..... آﻣﻮزش ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزه. ﻫﺎي
ﺗﺌﻮري، ﻣﻮﺟﺐ. ارﺗﻘﺎ اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر. ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﯽ. ﺷﻮد . در اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ، آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ...

مدیریت آموزشی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جس هومر نیولان (Jesse Homer Newlon): نیولان در سال ۱۹۳۴ اولین مدل نظری مدیریت
آموزشی را با نام مدیریت آموزشی بعنوان خط مشی اجتماعی(Social Policy)ارائه نمود. او
برای اولین بار ... گریفیتث معتقد بود تحقیق در مدیریت آموزشی باید مبتنی بر
تئوری و در جهت ایجاد تئوری باشد، او تئوری تصمیم‌گیری در سازمانهای آموزشی را طرح
نمود.

مهمترین منابع دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

3- اصول و مباني آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت. تاليف: محسن صفاري و همكاران (
انتشارات سماط) مهم است از این شروع شود. 4. نظريه ها، مدل‌ها و روش هاي آموزش بهداشت و
ارتقاي سلامت. تاليف: محسن صفاري انتشارات آثار سبحان چاپ جدید 92. مبانی ارتقاء
سلامت طاهره دهداری دکتر علی رمضانخانی انتشارات نظری (خیلی مهم); رفتار سلامت و
آموزش ...

اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد روایت‌درمانی گروهی بر الگوهای ...

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد روایت‌درمانی گروهی بر
الگوهای ارتباطی در زوجین دانشجو انجام گرفت. پژوهش نیمه تجربی از نوع ... معناداری
کاهش داد (01/0>P). بر اساس یافته‌های این پژوهش، بررسی تأثیر روایت‌درمانی بر
الگوهای ارتباطی زوجین می‌تواند نتایج ارزشمندی را در مورد سلامت روانی زوجین فراهم
کند.

نکاتی در مورد “درمان های مبتنی بر پذیرش (ACT)” - موسسه آموزش عالی مدت

17 ژانويه 2015 ... به همین دلیل اکثر مداخلات درمانی اعتیاد در مدل CBT مبتنی بر مهار وسوسه در زمان وقوع
(مانند توجه گردانی)، آموزش روش های کنترل افکاری که موجب بروز وسوسه می ... روان
درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر مبنای این نظریه بنیادی است که یادگیری
در انسانها تفاوت کیفی با سایر جانوران دارد؛ یعنی نه تنها انسانها به ...

ﻫﺎي آﻣﻮزش دوره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﻫ

16 مارس 2015 ... ﻫﺎي آﻣﻮزش ﯾﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزش و ﺳﻄﻮح اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻈﺮي، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي و ﺟﺴ. ﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت در ﭘﺎﯾﮕﺎه. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 42. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و. 21. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ.

مقاله ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان - دانشگاه علوم ...

ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در
سال 1390 بر اساس مدل ارزشيابي كرك پاتريك (KIRK PATRICK) ... بديهي است كه
افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد كار خود برخوردار باشند فرآيند يادگيري آنها
بهتر است و به ارائه انديشه ها و نظريات مفيد تري براي بهبود كار مي پردازند (
الحسيني، ...

الگوهاي توسعه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

لذا به منظور شناخت و ارزیابی ابعاد متغیرها و عوامل اساسی الگوی اسلامی – ایرانی
پیشرفت، در این مقاله تلاش می شود بصورت اجمال برای بازشناسی مفهوم و ماهیت
الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، ضمن نگاهی به نظریات توسعه، الگوهای مبتنی بر
آن بررسی، سپس تعامل فرهنگ و توسعه و مبانی و شاخصه های اساسی و راهبردهای
دستیابی به ...

راهنمای نویسندگان مقالات - نشریه آموزش پرستاری

راهنمای نویسندگان مقالات "مجله آموزش پرستاری" ... مقالات به شرطی پذیرفته می‌شوند
که اصول اخلاق پژوهش در مورد مطالعات بالینی در انسان مراعات شده و رعایت آن به تأیید
کمیته اخلاق مؤسسه‌ای که تحقیق در آن صورت گرفته .... 4- اگر مطالعه‌ای مبتنی بر
چارچوب نظری و مدلی انجام شده باشد، باید یافته ها را در ارتباط با آن نیز تفسیر نماید
.

مقایسة تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دیک و کری و ...

هدف پژوهش حاضر مقایسة تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دیک و کری
و الگوی طراحی آموزشی بایبی بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزاناست. ... مقایسه
اثربخشی طراحی آموزشی ملهم از سه نظریه رفتارگرایی، شناخت‌گرایی و ساخت‌گرایی
در تغییر نگرش‌های اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 4 (
13) ...

اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد روایت‌درمانی گروهی بر الگوهای ...

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد روایت‌درمانی گروهی بر
الگوهای ارتباطی در زوجین دانشجو انجام گرفت. پژوهش نیمه تجربی از نوع ... معناداری
کاهش داد (01/0>P). بر اساس یافته‌های این پژوهش، بررسی تأثیر روایت‌درمانی بر
الگوهای ارتباطی زوجین می‌تواند نتایج ارزشمندی را در مورد سلامت روانی زوجین فراهم
کند.

پنجمين کنگره ملي و دومين جشنواره خود مراقبتي آموزش بيمار :: مقالات ...

تاثير تغيير در سبك زندگي برپايه آموزش خود مراقبتي با استفاده از الگوي اورم بر
كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه تحت درمان با همودياليز. 16 ...
تاثير آموزش مبتني بر نظريه خودکارآمدي برميزان خودمراقبتي، در بيماران مبتلا به
ديابت نوع 2 ... تاثير آموزش بر آگاهي و عملکرد بيماران ديابتي به اصول خودمراقبتي.

راهنمای نگارش مقاله - مدیریت ارتقای سلامت

روش نگارش و پذیرش مقالات بشرح ذیل می باشد: مجله علمی پژوهشی مدیریت ارتقای
سلامت مقالات مرتبط با مدیریت ارتقای سلامت و مدیریت پرستاری را به چاپ می‌رساند
... 9 - مقالات به شرطی پذیرفته می‌شوند که اصول اخلاقی براساس معاهده هلسینکی -
توکیو در مورد مطالعات بالینی در انسان مراعات شده و رعایت آن به تأیید کمیته اخلاق ...

دانلود متن کامل کتابها - دانشگاه شهید بهشتی

17 دسامبر 2017 ... در فصل سوم روش های تحقیق کیفی در مدیریت و چارچوب تحقیقات کیفی و انواع طرح
های تحقیق کیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ... مهمترین مباحث این کتاب
عبارتند از : مفهوم شناسی و ادبیات نظری یادگیری الکترونیک، راهکار هاي توسعه
آموزش الکترونیکی، دیدگاه ها و روش هاي آموزش و یادگیري، مهارت هاي ...

مشاهده مقاله | فیزیک حالت جامد - آموزش فناوری نانو

گفتیم برای توجیه پدیده رسانایی الکتریکی در جامدات، دیگر نظریه کلاسیکِ
الکترون آزاد پاسخگو نیست و نظریه نواری، که مبتنی بر فیزیک کوانتوم است،
برای تفسیر این پدیده استفاده می‌شود. در مقاله قبل اندکی درباره این نظریه صحبت
کردیم و با ساختار نواری جامدات رسانا، نارسانا و نیمه‌رسانا آشنا شدیم. در ادامه مطلب
قبلی، در این ...

الگوی مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه

بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر
تعالیم نهج البلاغه چه الگویی دارد؟ ... مردم در حکومت و دولت، این تحقیق بدنبال آن است
که الگوی مشارکت شهروندی از منظر تعالیم نهج البلاغه را متناسب با سیره نظری و
عملی امام علی علیه السلام شناسایی نماید تا ... "اصول روش تحقیق کیفی: نظریه
مبنایی؛.

مقاله ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان - دانشگاه علوم ...

ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در
سال 1390 بر اساس مدل ارزشيابي كرك پاتريك (KIRK PATRICK) ... بديهي است كه
افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد كار خود برخوردار باشند فرآيند يادگيري آنها
بهتر است و به ارائه انديشه ها و نظريات مفيد تري براي بهبود كار مي پردازند (
الحسيني، ...

فروشگاه فایل بلبل | مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت

فروشگاه فایل بلبل. فروش پاورپوینت مبانی نظری پیشینه تحقیق طرح توجیهی
پروژه مهندسی نرم افزار کارآموزی سورس کد پایان نامه دانلود جزوه سوالات استخدامی
درسنامه ریاضی پایه کاروفناوری. جستجو · خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش
پشتیبانی درباره ما تماس با ما. دسته بندی ها. تحقیق و پژوهش مبانی نظری و پیشینه
تحقیق جزوه ...

معاونت دانشجویی و فرهنگی - معاون دانشجویی و فرهنگی

ü اصول مديريت و روانشناسي. ü نظام ارائه خدمات بهداشتي-درماني. ü اصول خدمات
بهداشتي. ü اخلاق پزشكي. ü سازمان ومديريت در بهداشت و درمان. ü مديريت خدمات
بهداشتي – درماني. ü دوره اختصاصی آموزش مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی
ایران در سال 1377. ü اقتصاد سلامت. ü مديريت پروژه. ü مدیریت صنعتی. ü روابط
انسانی در ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود

ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ ﭘﺴﺘﺎن، ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﺷﺪه، آﻣﻮزش . *. ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ. : ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺪل. ﺳﺎزي در ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﯾﻨﺪ. ه. ﭘﮋوﻫﯽ در ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺤﺴﻨﯽ
..... آﻣﻮزش ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزه. ﻫﺎي
ﺗﺌﻮري، ﻣﻮﺟﺐ. ارﺗﻘﺎ اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر. ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﯽ. ﺷﻮد . در اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ، آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ...

تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان خانه دار اصفهانی ...

تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان خانه دار اصفهانی بر
پیشگیری از عفونت ... آن با سرطان معده، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير آموزش
مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي در ارتقای رفتارهای بهداشتی پيشگيری کننده از
ابتال به عفونت ... پژوهش به کار رفته از قدیمی ترین نظریه های رفتار بهداشتی می
باشد.

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (اصول مقاله نویسی)

ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ- ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ. 2. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ؟ (ﺍﺻﻮﻝ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ). 1 .ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻠﻤﻲ. ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺩﺭ. ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﻣﻨﻄﻘﻲ،. ژﺭﻑ. ﻭ. ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ. ﻧﻈﺮﻱ،. ﻋﻤﻠﻲ .....
ﻭﺍژﻩ. ﻛﻠﻴﺪﻱ. ﺩﺭ. ﻫﺮ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻴﺎﻥ. ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. (ﺳﺮﻣﺪ،. 1379. ،. ﺹ. 321. ). 3.2 . ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ. ﺭﻭﺵ ﻫﺎ. ﻭ. ﺍﺻﻮﻝ. ﻛﻠﻲ. ﻧﺎﻇﺮ. ﺑﺮ. ﮔﺰﺍﺭﺵ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ. ﻋﻠﻮﻡ،. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. ﺑﻪ. ﻃﻮﺭ
.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ 1393 - دانشگاه علوم پزشکی اراک

ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ – ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ – ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﺪﺯ ﺁﻣﻮﺯ ﺵ ﺩﻫﻴﻢ – ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ. ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ – ﻧﻴﺎﺯ
ﺳﻨﺠﯽ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ- ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ – ﺑﺴﻴﺠﯽ. ﺍﻟﮕﻮی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ – ﺍﻳﺪﺯ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻴﻦ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ – ﺭﻭﺵ
ﺗﺤﻘﻴﻖ (ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮐﻴﻔﯽ)-. ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ. -ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ. –.
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ. ﺑﺎﺍﺻﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻭﺍﻟﮕﻮ. –. ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﺭﺳﻼﻣﺖ. –. ﺍﺻﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ ...

دانلود تحقیق بهار و معاد

آموزش کامل ساخت آنتن برای فلزیاب

دانلود تحقیق بهار و معاد

جزوه درس «استودیو» (میکسر،‌ رژی، کروماکی، مجری،‌ طراحی صحنه، گریم)

دانلود پاورپوینت معماری سرویس گرا (SOA)

خلاصه نکات مبحث 5 مقررات ملی ساختمان همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی

پاورپوینت مفهوم طلاق

دانلود گزارش کارآموزی رشته گرافیک پروژه تبلیغاتی شرکت طوس طیف

نت آذری آهنگ آی قیز حیرانین الام برای پیانو آواز در3ص فرمت پی دی اف

سولوشن ومسیر بلوتوث NOKIA X3-02 BLUETOOTH